Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Приклади розв'язання задач

Задача 1. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з чотирьох штук при послідовному і паралельному поєднанні технологічних операцій, якщо тривалість виконання операцій така: t1 = 8 с; t 2 = 4 с; t 3 = 3 с; t 4 = 10 с; t 5 = 5 с; t 6 = 6 с. Кожна технологічна операція виконується на одному верстаті.

Розв'язання.

 1. При послідовному поєднанні 4 (8 + 4 + 3 + 10 + 5 + 6) = 4 • 36 = 144 хв.
 2. При паралельному поєднанні 8 + 4 + 3 + 10 + 5 + 6 + (4 1) • 10 = 36 + 30 = 66 хв.

Задача 2. Підприємство розпочало і нарощує виробництво електроустаткування. Постало завдання: або виготовляти необхідні комплектуючі обсягом 3000 шт. власними силами, або придбати їх при кооперованих зв'язках за договірною ціною 38 грн за одиницю. У разі кооперованої поставки транспортні витрати не перевищать 6000 грн за весь потрібний обсяг продукції. Валові витрати на власне виробництво необхідної кількості комплектуючих за окремими елементами будуть такі:

 1. прямі матеріальні витрати — 40000 грн;
 2. оплата праці з відрахуваннями — 20000 грн;
 3. накладні витрати — 15000 грн;
 4. інші витрати — 50000 грн.

Визначити економічно доцільний варіант отримання комплектуючих.

Розв'язання.

 1. Валові витрати на власне виробництво 40 + 20 + 15 + 50 = 125 тис. грн.
 2. Витрати на придбання комплектуючих за кооперованою поставкою 383000 = 114 тис. грн.
 3. Повні витрати на придбання та поставку в разі кооперованих зв'язків 114 + 6 = 120 тис. грн.
 4. Економія від використання кооперованих зв'язків 125 - 120 = 5 тис. грн.

Відповідь: економічно доцільніший варіант постачання комплектуючих за кооперованими зв'язками, бо в цьому разі витрати менші.

Задача 3. За даними таблиці обгрунтувати оптимальний (за вит­ратами) варіант концентрації виробничих потужностей нафтопере­робного заводу.

Показник

Варіант виробничої потужності, млн т

6

10

17

Обсяг товарної продукції, млн грн.

120

160

400

Капіталовкладення на 1 т перероблюваної сировини, грн.

 

 

 

Основні виробничі фонди, млн грн.

120

150

320

Основні виробничі фонди в розрахунку на 1 т сировини, грн.

 

 

 

Експлуатаційні витрати, млн грн.

65

100

140

Експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 т сировини, грн.

 

 

 

Заповнити порожні рядки таблиці. Визначити фондовіддачу, зведені витрати і термін окупності капіталовкладень за кожним з варіантів. Розв'язання.

1. Капіталовкладення на 1 т перероблюваної сировини

КВ1 =140/6= 23,3 млн грн;

КВ2 =160/10= 16 млн грн;

КВ3 =410/17= 24,1 млн грн.

2. Основні виробничі фонди в розрахунку на 1 т сировини

ОВФ1 =120/6= 20 млн грн;

ОВФ2 =150/10= 15 млн грн;

ОВФ3 =320/17= 18,8 млн грн.

3. Експлуатаційні витрати в розрахунку на 1 т сировини

ЕВ1 =65/5= 10,8 млн грн;

ЕВ2 =100/10= 10 млн грн;

ЕВ3 =140/17=23 млн грн.

4. Фондовіддача

Фв1 = 65/5 = 1,0; Фв2 =100/10= 1,07; Фв3 =400/320= 1,23.

5. Витрати на 1 грн товарної продукції

ВТП1 =65/120= 0,54 грн;

ВТП2 =100/165= 0,625 грн;

ВТП3 =140/400= 0,35 грн.

6.Зведені витрати

31 = 10,8 + 0,15 • 23,3 = 14,3 грн;

32 = 10 + 0,15*16,0 = 12,4 грн;

33 = 8,23 + 0,15 • 24,1 = 11,9 грн.

7. Термін окупності капіталовкладень

Tок1 =140/(120-65)= 2,5 року;

Tок2 =160/(160-100)= 2,7 року;

Tок2 =410/(400-140)= 1,6 року;

Відповідь: оптимальна виробнича потужність — 17 млн грн, адже в цьому варіанті найкращі показники.

Задача 4. На підприємстві з метою підвищення ефективності господарювання прийнято рішення диверсифікувати виробництво, розпочавши виготовляти тару для рідких продуктів. Продажна ціна технологічної лінії з виробництва тари — 58 тис. грн. Витрати на транспортування технологічної лінії — 7 % продажної ціни. Витрати на монтажні та пусконалагоджувальні роботи — 6 %. Норматив обігових коштів для запасних частин до устаткування, який зараховується до загальних необхідних інвестиційних ресурсів, встановлено на рівні 2,5 % його балансової вартості.

Добова паспортна продуктивність технологічної лінії — 6000 шт. тари. Коефіцієнт використання виробничої потужності — 0,95. У розрахунковому році має бути 250 робочих днів.

Валові витрати на виробництво (собівартість) 1 тис. шт. тари складаються з таких елементів:

 1. прямі матеріальні витрати — 53,5 грн;
 2. витрати на оплату праці і відрахування на соціальні потреби — 15,8 грн;
 3. інші витрати — 7,2 грн.

Відпускна ціна 1 тис. шт. тари — 110 грн. 3агальна сума податків на прибуток — 30 %.

Обчислити необхідний обсяг, коефіцієнт прибутковості й термін окупності інвестицій у диверсифікацію виробництва.

Розв'язання.

1. Витрати транспортні і на налагодження відповідно

Стр — 58 • 0,07 — 4,06 тис. грн;

Снал = 58 • 0,06 — 3,48 тис. грн.

 1. Балансова вартість Сбал — 58 + 4,06 + 3,48 — 65,54 тис. грн.
 2. Норматив обігових коштів для запасних частин Н — 65,54 • 0,025 — — 1,64 тис. грн.
 3. Необхідний обсяг інвестицій (капіталовкладення) К = 65,54 + 1,64 = = 67,18 тис. грн.
 4. Собівартість 1 тис. шт. тари ? = 53,5 + 15,8 + 7,2 = 76,5 грн.
 5. Прибуток з виробництва 1 тис. шт. тари П = 110 76,5 = 33,5 грн.
 6. Добовий обсяг випуску Vд = 6000 • 0,95 = 5700 шт.
 7. Річний обсяг випуску Кріч = 5700 • 250 = 1425000 шт.
 8. Річний валовий прибуток Прічвал = 33,5 • 1425 = 47700 грн = 47,7 тис. грн.
 9. Річний чистий прибуток Пріч чист = 47,7 • (1 0,3) = 33,4 тис. грн.
 10. Коефіцієнт прибутковості (ефективності)

12. Термін окупності інвестицій

Відповідь: необхідний обсяг інвестицій — 67,18 тис. грн, коефіцієнт прибутковості — 0,5 (Ер > Ен, що означає доцільність проекту), термін окупності інвестицій — 2 роки.

Задача 5. Обгрунтувати ефективність організації спеціалізованого виробництва токарного інструменту на машинобудівному заводі за таких умов. Річна потужність спеціалізованого цеху з виробництва токарних різців — 800 тис. шт., що повністю забезпечує потребу в інструменті підприємств галузі, розташованих у регіоні "А" України.

Собівартість одного різця на підприємствах галузі до початку організації їх централізованого виробництва становила 2,96 грн, у тому числі витрати на основні матеріали і напівфабрикати — 1,26 грн, на оплату праці і відрахування від неї — 1,08 грн, інші — 0,62 грн.

Рівень поточних витрат за окремими калькуляційними статтями собівартості одного токарного різця, що вироблятиметься у спеціалізованому цеху, порівняно з аналогічними витратами підприємств галузі має становити відповідно 68, 24 і 28 %.

Трудомісткість вироблення одного різця в середньому на підприємствах галузі — 1,36 нормо-год, а на спеціалізованій дільниці — 0,08 нормо-год.

До виробництва токарних різців на підприємствах галузі було залучено 200 працівників, які виробляли за рік 420 тис. шт. продукції, а у спеціалізованому цеху при такому самому обсягу випуску продукції працює 40 працівників.

Річний обсяг випуску продукції з одиниці устаткування має збільшитись з 3,5 до 16,15 тис. шт., а кількість потрібного устаткування повинна зменшитись з 120 до 26 одиниць. Середня ціна одиниці устаткування — 8000 грн.

Капітальні витрати на організацію спеціалізованого виробництва різців такі: вартість проектних робіт — 230 тис. грн, будівельно-монтажних — 390 тис. грн, устаткування — 580 тис. грн, виготовлення оснащення і нестандартного обладнання — 920 тис. грн. Коефіцієнт прибутковості інвестицій Ен = 0,18.

Розв'язання.

 1. Загальний обсяг капіталовкладень на організацію спеціалізованого виробництва 230 + 390 + 580 + 920 = 2120 тис. грн.
 2. Собівартість одиниці продукції у спеціалізованому цеху така:
 1. основні матеріали і напівфабрикати — 1,26 • 0,68 = 0,86 грн;
 2. заробітна плата з відрахуваннями — 1,08 • 0,24 = 0,26 грн;
 3. інші витрати — 0,62 • 0,28 = 0,17 грн. Тоді у спеціалізованому цеху собівартість становить 0,86 + 0,26 +

+ 0,17 = 1,29 грн, на підприємствах галузі — 1,26 + 1,08 + 0,62 = 2,96 грн.

3. Річний економічний ефект внаслідок організації спеціалізованого виробництва

де

31 = 2,96 грн;

32 = 1,29+2120*0.18/800000= 1,77 грн;

Еріч = (2,96 -1,77) • 800000 = 952000 грн.

4. Розрахункова ефективність (прибутковість) капіталовкладень

Ер = 952000 : 2120000 = 0,45, Ер > Ен.

 1. Зміна у трудомісткості становитиме 1,36 : 0,08 = 17 разів, тобто в 17 разів зменшиться трудомісткість виготовлення одиниці продукції у спеціалізованому цеху порівняно з підприємствами галузі.
 2. Зняття продукції становитиме 16,15 : 3,5 = 4,7 раза, тобто в 4,7 раза збільшиться зняття продукції з одиниці устаткування у спеціалізованому цеху.
 3. Продуктивність праці:
 1. на підприємствах галузі 420 : 200 = 2,1 тис. шт.;
 2. у спеціалізованому цеху 420 : 40 = 10,5 тис. шт.;

• у порівнянні 10,5 : 2,1 = 5 — продуктивність праці

у спеціалізованому цеху збільшиться у 5 разів. 8. Економія інвестиційних ресурсів у спеціалізованому цеху

Еір = (120 26) • 8000 = 752000 тис. грн.

Відповідь: розрахунково доведено доцільність створення спеціалізованого цеху.

Задача 6. Виробництво продукції типу А в регіоні відбувається на кількох підприємствах галузі, які одночасно є її споживачами. Собівартість одиниці продукції на цих підприємствах у середньому становить 1,95 грн, а на спеціалізованому, яке буде збудовано найближчим часом, цей показник планується на рівні 1,38 грн. Середня вартість перевезення одиниці продукції на ньому становитиме 0,16 грн, а питомі капіталовкладення на його створення — 1,2 грн, Ен = 0,15. Річний обсяг виробництва продукції типу А на спеціалізованому підприємстві становитиме 10 млн шт. Обгрунтувати доцільність створення спеціалізованого виробництва продукції типу А. Обчислити річний економічний ефект і термін окупності капіталовкладень.

Розв'язання:

1. Зведені витрати на звичайному підприємстві

З1 = 1,95 грн.

2. Зведені витрати в разі створення спеціалізованого виробництва

З2 = 1,38 + 0,16 + 0,15 • 1,2 = 1,72 грн.

3. Річний економічний ефект

Еріч = (З1 З2) Уф = (1,95 1,72) • 10000000 = 2,3 млн грн.

4. Термін окупності капіталовкладень

Ток = К/Еріч =1,2 *1000000/ 2300000= 5,2 роки.

Відповідь: створення спеціалізованого підприємства доцільне тому, що маємо суттєвий економічний ефект і прийнятний термін окупності капіталовкладень.

Задача 7. Визначити довжину конвеєра безперервно-потокової лінії виробничого підприємства, якщо такт технологічної лінії дорівнює 5 хв, тривалість виконання першої технологічної операції — 13 хв, другої — 14 хв, третьої — 15 хв. Відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі — 2 м.

Розв'язання.

 1. Мр1 — 13 : 5;

Мр2 — 14 : 5;

Мр3 — 15 : 5.

 1. Довжина конвеєра L= 2 • (13 / 5 + 14 / 5 + 15 / 5)= 2 • 8, 4 =16,8 м.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим