Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Енергетична база, виробничі машини і устаткування, технічна основа інформаційних процесів разом складають:

а) основні фонди підприємства;

б) технічну компоненту техніко-технологічної бази (ТТБ) підприємства;

в) технологічну компоненту ТТБ;

г) технічний парк.

2. До технологічної складової ТТБ виробництва не належать операції:

а) видобутку сировини;

б) виготовлення технологічної документації;

в) збуту готової продукції;

г) переробки відходів.

3. До відомих типів виробництва належать:

а) одиничний;

б) потоковий;

в) масовий;

г) індивідуальний.

4. Виробничі процеси поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючі за такою ознакою:

а) перебігом у часі;

б) обсягом продукції, що виробляється;

в) номенклатурою продукції, що виробляється;

г) функціональним призначенням.

5. Технологічні процеси, яким притаманна пов'язана з виготовленням виробів певної форми циклічність (і ці вироби обчислюються в натуральних одиницях), називаються:

а) циклічними;

б) дискретними;

в) безперервними;

г) натуральними.

6. Порушення цього принципу організації виробництва призводить до виникнення "вузьких місць" або, навпаки, до неповного завантаження окремих виробничих ділянок. Ідеться про принцип:

а) прямоточності;

б) гомеостатичності;

в) пропорційності;

г) паралельності.

7. Виробництво, яке характеризується такими показниками, як коефіцієнт закріплення операцій (понад 40) і рівень спеціалізації устаткування (універсальний), належить до типу:

а) одиничного;

б) серійного;

в) масового;

г) дискретного.

8. Серед параметрів потокової лінії виокремлюється:

а) коефіцієнт змінності;

б) ритм;

в) довжина конвеєра;

г) тривалість виробничого циклу.

9. Швидкість руху конвеєра можна обчислити, знаючи:

а) ритм і кількість робочих місць для кожної технологічної операції;

б) ритм і такт;

в) такт і відстань між виробами;

г) такт і загальний обсяг виробництва за робочу зміну.

10. Операції на безперервній потоковій лінії вважаються синхронізованими, коли:

а) довжина робочої зони вздовж конвеєра дорівнює відстані між двома сусідніми виробами;

б) тривалість кожної операції кратна такту потокової лінії;

в) швидкість руху конвеєра прямо пропорційна його такту;

г) предмети передаються для обробки не поштучно, а транспортними партіями.

11. Усуспільнення виробництва через збільшення розмірів підприємства, зосередження на них процесів виробництва, робочої сили, засобів виробництва називається:

а) комбінуванням:

б) диверсифікацією:

в) кооперуванням:

г) концентрацією.

12. Виробничі процеси поділяються на дискретні та безперервні за такою ознакою:

а) технологічним призначенням;

б) перебігом у часі;

в) ступенем складності виконуваних робіт;

г) величиною коефіцієнта закріплення операцій.

13. Частка продукції інших галузей (непрофільних видів) у загальному її обсязі характеризує такий рівень виробництва на підприємстві:

а) диверсифікації;

б) спеціалізації;

в) конверсії;

г) комбінування.

14. Виробничий процес, який здійснює працівник за допомогою машин, називається:

а) автоматичним;

б) автоматизованим;

в) механізованим;

г) машинним.

15. Об'єднання різнорідних виробництв, пропорційність між ними, техніко-економічна та організаційна єдність виробництва, єдине енергетичне господарство, спільні допоміжні та обслуговуючі виробництва — це ознаки такої форми суспільної організації виробництва:

а) концентрації;

б) комбінування;

в) конверсії;

г) кооперування.

16. Для спеціалізації виробництва характерним є:

а) підвищення якості продукції порівняно зі звичайними підприємствами;

б) змістовна праця, значний простір для творчої ініціативи працівників;

в) використання коштів не тільки для підтримки і розвитку основного бізнесу підприємства, а й для освоєння нових видів продукції, створення нових виробництв;

г) зменшення витрат на виробництво продукції за рахунок вищого рівня механізації та автоматизації праці.

17. Визначте помилкові твердження:

а) диверсифікація характеризує істотне або повне перепрофілювання всього виробничого потенціалу підприємства на виробництво іншої продукції під впливом докорінної зміни ринкового середовища;

б) виробничий цикл — це інтервал часу від початку до завершення процесу виготовлення продукції. Він обчислюється для одного виробу або певної їх кількості, що виготовляються одночасно;

в) принцип автоматичності передбачає економічно обгрунтоване вивільнення людини від безпосередньої участі у виконанні робіт у важких або шкідливих умовах;

г) розрізняють три основні форми комбінування: подетальну, предметну і технологічну.

18. Для одиничного типу виробництва характерні:

а) широка номенклатура продукції, що випускається;

б) застосування статистичного контролю при перевірці якості

продукції;

в) малий обсяг випуску однакових виробів;

г) наявність висококваліфікованого персоналу.

19. Необхідність оперативної адаптації виробничого процесу до зміни організаційно-технічних умов виробництва сформульована у принципі:

а) гомеостатичності;

б) гнучкості;

в) прямоточності;

г) автоматичності.

20. Визначте помилкові твердження:

а) концентрація — це процес зосередження випуску певних видів продукції на окремих підприємствах;

б) такт потокової лінії — це інтервал часу, за який з лінії сходять вироби, що пересуваються один за одним;

в) принцип безперервності виробничого процесу передбачає одночасне виконання окремих операцій і процесів;

г) технологічний цикл за тривалістю коротший від виробничого.Задачі

 1. Обсяг партії оброблюваних деталей — 3 шт. Технологічний процес обробки деталей складається з чотирьох операцій, кожна з яких має таку норму часу виконання: перша — 2 хв; друга — 1 хв; третя — 3 хв; четверта — 2,5 хв. Кожна операція здійснюється на одному виді металообробних верстатів. Обчислити тривалість циклу технологічних операцій обробки деталей при послідовному їх поєднанні.
 2. Розрахувати тривалість циклу технологічних операцій при паралельному їх поєднанні, якщо обсяг партії оброблюваних деталей — 30 шт. Деталі передаються поштучно з однієї технологічної операції на іншу. Технологічний процес обробки охоплює чотири операції, норма часу на виконання кожної з яких така: першої — 2 хв; другої — 4 хв; третьої — 1 хв; четвертої — 3,5 хв. Кожна технологічна операція виконується на одному верстаті.
 3. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з 6 шт. при послідовному та паралельному поєднанні технологічних операцій, якщо тривалість виконання операцій така: t1 — — 6 хв; t2 — 2 хв; t3 — 3 хв; t4 — 8 хв; t5 — 11 хв; t6 — 7 хв; t7— 4 хв. Кожна технологічна операція виконується на одному верстаті.
 4. 3а даними таблиці визначити тривалість технологічного операційного циклу обробки партії деталей із 100 шт. за умови послідовного та паралельного поєднання технологічних операцій. Обсяг транспортної партії деталей — 20 шт.

Показник

Значення за операціями

1

2

3

4

5

6

7

Норма часу на виконання операції, хв

3

8

6

6

2

3

6

Кількість задіяних верстатів, од.

1

2

3

2

1

1

2

95. Визначити тривалість технологічного циклу обробки партії деталей з 10 шт. при послідовному та паралельному поєднанні операцій за наведеними в таблиці даними про тривалість технологічних операцій. Кількість задіяних верстатів за технологічними операціями відповідно 2; 3; 1; 1 і 3. Визначити, наскільки економніше паралельне поєднання операцій.

Тривалість операції, хв

1-ї

2-ї

3-ї

4-ї

5-ї

00

5

6,4

4

6

 1. Підприємством розроблено захід, внаслідок запровадження якого собівартість одиниці продукції може знизитись з 34 до 30 грн. Для запровадження цього заходу потрібно 440 тис. грн. Річна програма випуску продукції після запровадження заходу становитиме 25000 шт. Визначити ефективність цього заходу, якщо Ен = 0,15.
 2. Розроблено три варіанти розміщення цукрового заводу з різними потужностями. Основні проектні показники кожного з них наведені в таблиці. Визначити оптимальний проект. Ен = 0,15.

Показник

 

2

3

Річна потужність переробки сировини, тис. т

2

2,5

3,5

Сумарні капіталовкладення, тис. грн.

960

1125

895

Собівартість річного обсягу продукції, тис. грн.

1100

1748

2200

Середній радіус перевезень сировини, км

86

74

90

Зведені витрати на 1 ткм перевезень, грн.

2,20

1,82

1,84

98. Для будівництва спеціалізованого заводу замість дрібних неспеціалізованих цехів потрібні капіталовкладення розміром 12,5 млн грн. Розрахувати очікувану річну економію і термін окупності капіталовкладень за даними таблиці. Ен = 0,15.

Показник

Значення

Дрібні цехи

Спеціалізований завод

Річний обсяг виробництва, тис. т

90

90

Транспортні витрати на перевезення 1т продукції споживачеві, грн.

-

10

Середня собівартість 1 т продукції, грн.

165

120

99. За наведеними в таблиці даними визначити оптимальну за витратами виробничу потужність коксохімічного заводу, якщо розглядаються чотири варіанти проекту його спорудження. Ен = 0,18.

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

4

Річна виробнича потужність, млн т

4,0

4,0

8,0

10,0

Собівартість 1 т коксу, грн.

170

92

86

80

Середня відстань перевезень, км

50

150

300

450

Зведені витрати на 1 ткм перевезень, грн.

2,0

1,5

1,0

0,85

Питомі капіталовкладення, грн.

80

60

50

40

100. Розроблено три варіанти розміщення цукропереробного заводу з різними виробничими потужностями. Основні проектні показники по кожному варіанту наведені в таблиці. Визначити оптимальний (за витратами) проект. Ен = 0,15.

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

Річна потужність переробки сировини, тис. т

3,3

4,2

2,8

Сумарні капіталовкладення у проект, тис. грн.

1200

1480

1050

Собівартість річного обсягу випуску продукції, тис. грн.

1550

1680

1400

Середній радіус перевезень сировини, км

75

80

85

Зведені витрати на 1 ткм перевезень, грн.

2,6

2,9

2,2

101. Розроблені проектною організацією показники варіантів будівництва заводів з виробництва чавунного литва наведені в таблиці. Визначити оптимальний розмір заводу з виробництва литва. Ен = 0,2.

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

4

Річний обсяг виробництва, тис. т

25

50

75

100

Капітальні вкладення, млн грн.

6,5

12,75

18,0

22,0

Собівартість річного обсягу

 

 

 

 

виробництва литва, млн грн.

6,25

17,0

10,5

11,5

Середня відстань перевезень, км

50

80

160

250

Зведені витрати на 1 ткм перевезень,

 

 

 

 

грн.

2,6

1,89

1,5

1,04

102. 3а наведеними в таблиці даними вибрати найкращий (з позицій економіки) варіант будівництва в регіоні заводу з виробництва калійних добрив. Ен — 0,15.

Показник

Значення за варіантами

1

2

3

Річний обсяг випуску продукції, тис. т

1000

2000

1800

Інвестиції в будівництво заводу, млн грн.

5,8

6,2

6,0

Собівартість 1 т продукції, грн.

6,5

5,7

6,0

Середній радіус доставки сировини, км

75

100

90

Витрати на 1 ткм перевезень сировини, грн.

0,045

0,032

0,039

103. Підприємство, що комплектує електроустаткування, повинно вирішити: або виготовляти комплектуючі деталі необхідної марки "А" власними силами, або придбати їх при кооперованих зв'язках за ціною 38 грн за одиницю. При цьому транспортні витрати на доставку не перевищуватимуть 6000 грн. 3агальна потреба в деталях марки "А" — 3000 шт. Валові витрати на власне виробництво за окремими елементами будуть такі:

 1. прямі матеріальні витрати — 40000 грн,
 2. змінні накладні витрати — 15000 грн,
 3. прямі витрати на оплату праці — 20000 грн,
 4. інші постійні витрати — 50000 грн.

Визначити економічно доцільний варіант комплектування готових виробів деталями марки "А".

 • Завдяки застосуванню нової технологічної лінії валові витрати на виробництво (собівартість) одиниці продукції зменшились з 2750 до 2700 грн. Нова технологічна лінія розрахована на щорічний обсяг випуску 110 тис. виробів. На її придбання і введення в дію вкладено інвестицій у розмірі 25 млн грн. Чи доцільно застосовувати нову технологію? Відповідь обгрунтувати. Розрахувати коефіцієнт економічної ефективності реалізації технологічного проекту і термін окупності капіталовкладень.
 • Розрахувати швидкість конвеєру, якщо його добова продуктивність становить 230 деталей, режим роботи однозмінний, тривалість зміни — 8 год. Протягом зміни передбачена технологічна перерва 45 хв. Добові технологічні втрати деталей — 3,5 %, відстань між двома сусідніми виробами на конвеєрі — 3,5 м.
 • Визначити довжину конвеєру безперервно-потокової лінії на виробничому підприємстві, якщо такт технологічної лінії — 8 хв, тривалість виконання першої технологічної операції — 5 хв, другої — 6 хв, третьої — 8 хв. Відстань між центрами двох суміжних робочих місць на конвеєрі — 2,5 м.
 • Обчислити такт безперервно-потокової лінії і кількість робочих місць на окремих технологічних операціях, якщо лінія розрахована на випуск 400 деталей за дві восьмигодинні робочі зміни. Регламентовані технологічні простої лінії за зміну — 20 хв, передбачувані технологічні втрати деталей у процесі обробки — 5 % одноденної програми їх випуску. Тривалість виконання операцій така: першої — 9,2 хв, другої — 8 хв, третьої — 17 хв.
 • Розрахувати швидкість конвеєра, якщо його годинна продуктивність становить 48 деталей, режим роботи двозмінний, тривалість зміни — 8 год. Протягом доби передбачені технологічні перерви триватимуть 30 хв. Відстань між двома сусідніми виробами на конвеєрі дорівнює 2,5 м.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування