Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Виробничо-комерційна діяльність підприємства, що спрямована на виявлення і задоволення потреб у його продукції через продаж її на ринку з метою одержання прибутку, називається:

а) менеджментом;

б) підприємництвом;

в) інновацією;

г) маркетингом.

2. До основних функцій маркетингу не належать:

а) пошук і купівля матеріально-технічних ресурсів;

б) політика ціноутворення;

в) реклама, збут і його стимулювання;

г) розробка стратегії виходу і закріплення на ринку.

3. Загальний підхід підприємства до досягнення своєї мети на ринку називається:

а) принципом маркетингу;

б) концепцією;

в) стратегією;

г) тактикою.

4. Концепція, за якою відбувається активізація реклами, діяльності агентів зі збуту з метою психологічного впливу на покупця, називається:

а) виробничою;

б) соціальною;

в) інтенсивною;

г) комерційною.

5. Вихід зі старою продукцією на нові сегменти ринку називається стратегією маркетингу:

а) диверсифікації;

б) закріплення на ринку;

в) розширення меж ринку;

г) виживання.

6. Конкурентоспроможність продукції визначається такими показниками:

а) ціна та якість продукції;

б) витрати та собівартість;

в) якість обслуговування;

г) збалансованість попиту й пропозиції.

7. Абсолютний рівень якості продукції — це:

а) обчислення одиничних показників якості;

б) врахування перспективних досягнень у галузі науки, техніки, технології;

в) визначення якісних характеристик продукції та їх порівняння з відповідними характеристиками виробів-еталонів;

г) визначення якісних показників продукції без їх порівняння з показниками аналогічних виробів.

8. Рівень якості, який відповідає мінімальним витратам на виробництво і експлуатацію продукції, називається:

а) економічним;

б) балансним;

в) оптимальним;

г) мінімальним.

9. Метод оцінки якості, який грунтується на використанні технічних засобів контролю і реєстрації, називається:

а) об'єктивним;

б) суб'єктивним;

в) технічним;

г) лабораторним.

10. До одиничних показників якості належать:

а) ергономічні;

б) економічні;

в) естетичні;

г) еталонні.

11. Документ, який засвідчує високий рівень якості продукції і її відповідність вимогам стандартів, називається:

а) еталоном якості;

б) сертифікатом;

в) атестатом;

г) стандартом.

12. Зазначте помилкове твердження:

а) при порушенні вимог стандартів виробник сплачує штрафи, які розподіляються так: 60 % — у державний бюджет, 30 % — у позабюджетні фонди місцевих органів влади, 10 % — у Держстандарт України;

б) економічний ефект від реалізації продукції поліпшеної якості — це розмір додатково одержаного прибутку від її виробництва і реалізації;

в) мета стратегії закріплення — стабілізувати і збільшити обсяг продажу продукції на раніше освоєному ринку;

г) недиференційований маркетинг найчастіше застосовують підприємства малого бізнесу.

13. Продукція поділяється на сорти, марки і класи згідно із значеннями таких показників:

а) узагальнених;

б) експертних;

в) комплексних;

г) розрахункових.

14. Показником якості продукції, що відображує ступінь економічних вимог до виробника продукції і придбання її споживачем, є:

а) рівень експлуатаційних витрат часу і фінансових коштів;

б) термін безаварійної роботи;

в) обсяг товарів, реалізованих за зниженими цінами при сезонному розпродажу;

г) пристосованість виробів до використання в екстремальних умовах.

15. Об'єктом державного нагляду за якістю продукції є:

а) хімічні засоби боротьби зі шкідниками сільськогосподарських рослин;

б) харчова продукція, імпортована із зарубіжних країн;

в) напівфабрикати, які підприємство виготовляє для власних потреб;

г) фармацевтичні препарати.

16. За характером контрольних операцій внутрішньовиробничий контроль на підприємстві поділяється на такі види:

а) візуальний;

б) геометричний;

в) статистичний;

г) летючий.

17. Внутрішньовиробничий контроль, який здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях (лабораторіях) за допомогою випробувань, аналізів тощо, називається:

а) інспекційним;

б) стаціонарним;

в) вихідним;

г) активним.

Задачі

109. За даними таблиці визначити маркетинговий потенціал іноземної фірми, яка намагається вийти на український ринок і розгортає бізнесову діяльність, якщо максимальна кількісна оцінка маркетингового потенціалу — 10 балів.

Складник маркетингового

Коефіцієнт

Рейтинг,

потенціалу

вагомості

балів

Якість продукції

0,4

8

Просування товару на ринок

0,1

6

Збут продукції споживачам

0,17

7

Адаптація до умов ринку

0,15

8

Платоспроможність

0,18

4

110. За даними таблиці проаналізувати ступінь оновлення продукції у звітному та плановому роках.

Показник

План

Факт

Кількість видів випущеної продукції

102

107

У тому числі нових

25

30

Обсяг виробництва продукції, тис. грн.

1600

1750

У тому числі нових видів, тис. грн.

400

480

 1. У звітному році підприємство виготовило 1800 одиниць виробу А, з яких 60 % вищої категорії якості. Планом передбачено збільшити обсяг випуску цих виробів до 80 % у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу 1-ї категорії якості — 1260 грн, вищої категорії якості — 1300 грн. Визначити суму доходу за рахунок додаткової реалізації продукції А вищої категорії якості.
 2. У результаті реалізації певних інвестиційних проектів підприємству вдалося істотно поліпшити якість побутових холодильників, які воно випускає. За даними таблиці обчислити річний економічний ефект, який отримає виробник завдяки випуску холодильників поліпшеної якості, річну економію споживачів при експлуатації холодильників, термін окупності інвестицій і загальний народногосподарський ефект. Ен = 0,15.

Показник

Стара модель

Нова модель

Річний обсяг випуску виробів, тис. шт.

300

300

Питомі інвестиції (на один виріб), грн.

-

920

Роздрібна ціна одного виробу, грн.

550

700

Потужність компресора, кВттод

0,2

0,23

Тривалість роботи холодильника за рік, год

4800

3200

Ціна 1 кВттод електроенергії, грн.

0,16

0,16

 1. У звітному році підприємство виготовило 1500 виробів, з них 60 % вищої якості. Планом передбачено збільшити випуск цієї продукції до 85 % у загальному обсязі. Ціна виробів вищої категорії якості 1260 грн, а ціна виробів нижчого сорту 1210 грн. Визначити суму додаткового доходу за рахунок збільшення випуску підприємством більш якісної продукції.
 2. Визначити річний економічний ефект у виробника побутової електротехніки нової поліпшеної моделі за даними таблиці. Ен = 0,15.

Показник

Стара модель

Нова модель

Річний обсяг випуску продукції, тис. шт. Капіталовкладення на освоєння нової моделі,

420

420

млн. грн.

-

10

Собівартість одного виробу, грн.

2800

3070

Ціна продажу одного виробу, грн.

3060

3340

 1. Завод електроприладів освоїв випуск нових видів продукції підвищеної якості. За даними таблиці визначити річний економічний ефект від освоєння нових видів електроприладів. Ен = 0,2.
 2. У звітному році підприємством виготовлено 1800 виробів, з них 70 % вищої якості. За рахунок додаткових інвестицій в сумі 92 тис. грн. можна збільшити випуск більш якісної продукції до 95 % у загальному обсязі виробництва. Ціна виробу вищої якості 450 грн при собівартості 310 грн., ціна виробу нижчої якості 385 грн при собівартості 290 грн. Визначити, чи є цей захід доцільним, якщо

Ен = 0,15.

 1. На хлібобулочному комбінаті заплановано виготовити за рік 60 т макаронних виробів, у тому числі 70 % вищого сорту. Ціна 1 кг макаронних виробів вищого сорту — 3,6 грн, першого — 2,7 грн. Коефіцієнт сортності у звітному році становив 0,96. Визначити коефіцієнт сортності, який планується, і його зміну порівняно зі звітним періодом.
 2. За наведеними у таблиці показниками визначити коефіцієнт сортності виробів за планом і фактично, а також додатковий дохід (або збитки) від зміни сортності.

Показник

Перший сорт

Другий сорт

Плановий обсяг випуску продукції, тис. ум. од.

17

20

Фактичний обсяг випуску продукції, тис. ум. од.

19

18

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

64

56

119. Завод планує виготовляти побутову електротехніку поліпшеної якості. Термін служби нової моделі подовжиться, але підвищиться ціна. Крім того, завод уклав новий договір постачання комплектуючих з фірмою, яка територіально перебуває набагато ближче до заводу, ніж попередня. Це сприятиме зменшенню транспортних витрат. За даними таблиці розрахувати економічний ефект виробника побутової електротехніки, економічний ефект у її споживачів і загальногосподарський ефект. Нормативна ефективність Ен = 0,2.

Показник

Стара модель

Нова модель

Річний обсяг виробництва, тис. шт.

160

160

Собівартість одиниці продукції, грн.

57,5

63,0

Транспортні витрати в розрахунку на 1 грн, грн.

140

65

Капіталовкладення, млн грн.

9

13

Термін служби продукції, років

10

15

120. Визначити маркетинговий потенціал фірми за даними таблиці, якщо максимальна кількісна оцінка його становить 100 балів.

Складники маркетингового потенціалу

К-т вагомості

Рейтинг, балів

Платоспроможність

0,25

50

Організація збуту продукції

0,1

75

Адаптація до умов ринку

0,15

72

Якість продукції та обслуговування

0,4

90

Охоплення ринків збуту

0,1

40

121. Хутряна фабрика освоїла пошиття верхнього одягу нової моделі з тканини поліпшеної якості. За даними таблиці визначити річний економічний ефект від реалізації цього заходу при Ен = 0,15.

Показник

Стара модель

Нова модель

Річний обсяг випуску продукції, тис. шт.

200

200

Собівартість одиниці продукції, грн.

930

1025

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

1260

1435

Капіталовкладення, млн грн.

-

27,0 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування