Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Зазначте помилкове твердження:

а) продуктивність праці визначається відношенням кількості виробленої продукції до витрат часу;

б) психологічна складова ефективності праці забезпечує гармонійність розвитку особистості кожного працівника;

в) виробіток як показник рівня продуктивності праці показує, яку кількість продукції вироблено за одиницю часу;

г) якщо норму виробітку збільшити на 25 %, то норма часу зменшиться на 20 %.

2. Серед методів визначення виробітку не існує:

а) бригадного;

б) вартісного;

в) натурального;

г) трудового.

3. Ділення обсягу виробленої продукції у витратах часу на кількість працівників — це такий метод визначення виробітку:

а) натуральний;

б) вартісний;

в) трудовий;

г) розрахунковий.

4. До чинників підвищення продуктивності праці належать:

а) структурні зрушення у виробництві;

б) збільшення обсягів виробництва;

в) освоєння нових виробничих об'єктів;

г) розширення меж маркетингових досліджень.

5. Очікувану економію робочої сили показують у таких документах:

а) планових розрахунках;

б) облікових звітах;

в) змінному рапорті;

г) колективному договорі.

6. На підприємстві регламентація праці в часі здійснюється через таку норму праці:

а) норму виробітку;

б) норму обслуговування;

в) норму часу;

г) норму підготовки.

7. Систему мотивації праці характеризує:

а) сукупність можливостей щодо просування по службі;

б) узгодженість рівня оплати праці з її результатами;

в) сукупність заходів, які стимулюють працівника до досягнення певних цілей;

г) прозорий і справедливий розподіл частини прибутку серед працівників підприємства.

8. Сума грошей, яку нараховано працівнику і яку він одержав за виконану роботу, називається заробітною платою:

а) реальною;

б) номінальною;

в) мінімальною;

г) розрахунковою.

9. До основних функцій оплати праці не належить:

а) відтворювальна;

б) стимулююча;

в) соціальна;

г) політична.

10. Оплата праці за посадовими окладами є різновидом системи:

а) відрядно-преміальної;

б) погодинно-преміальної;

в) акордної;

г) непрямої відрядної.

11. Відрядна розцінка — це:

а) показник збільшення розміру заробітної плати залежно від місцезнаходження підприємства;

б) добуток погодинної тарифної ставки та норми часу на виготовлення одиниці продукції;

в) відношення погодинної тарифної ставки до норми часу на виготовлення одиниці продукції;

г) розмір тарифної ставки певного розряду.

12. До випереджаючого збільшення заробітної плати порівняно з виробітком призводить така система оплати праці:

а) пряма відрядна;

б) непряма відрядна;

в) відрядно-прогресивна;

г) відрядно-преміальна.

13. Розмір заробітної плати за виготовлену одиницю продукції — це:

а) відрядна розцінка;

б) тарифна ставка;

в) тарифний коефіцієнт;

г) відрядний коефіцієнт.

14. При зниженні рівня трудомісткості на 30 % продуктивність праці:

а) знизиться на 30 %;

б) підвищиться на 43 %;

в) підвищиться на 30 %;

г) знизиться на 43 %.

15. Винагороди працівникам за підсумками роботи за рік виплачуються з фонду:

а) основної заробітної плати;

б) виплати дивідендів;

в) матеріального стимулювання;

г) додаткової заробітної плати.

Задачі

 1. Підприємство запланувало зниження витрат праці на 8 %. Виробіток базового року на одного працюючого становив 7000 грн. Визначити відсоток зростання виробітку і річний виробіток на одного працюючого у плановому році.
 2. У звітному році обсяг випуску товарної продукції становив 700 тис. грн при чисельності промислово-виробничого персоналу 120 осіб. У плановому році обсяг товарної продукції має збільшитись на 8 %, а продуктивність праці одного робітника — на 10 %. Визначити продуктивність праці одного працівника у звітному і плановому роках, а також чисельність ПВП у плановому році.
 3. Годинна тарифна ставка слюсаря 1-го розряду — 1,2 грн. Тарифний коефіцієнт 6-го розряду — 2,0. За роботу у шкідливих умовах на підприємстві передбачена надбавка в розмірі 15 % тарифної ставки 6-го розряду. Розрахувати годинну тарифну ставку слюсаря 6-го розряду в разі роботи в нормальних і шкідливих умовах.
 4. Розрахувати заробітну плату робітника за відрядно-преміальною системою оплати праці за такими даними: норма витрат праці — 0,4 людино-год. на один виріб, розцінка за вироблення одного виробу — 0,84 грн, відпрацьовано 176 людино-год, вироблено 485 виробів. Премія в сумі 50 грн виплачується за виконання плану на 100 %. За кожний відсоток перевиконання плану виплачується 1,5 % відрядного заробітку.
 5. На підприємстві, де норма витрат праці на одну деталь становить 2 людино-год, виготовлено 100 деталей за розцінкою 2,537 грн за одиницю продукції. Робітник відпрацював 22 зміни по 8 год кожна. Розцінка за деталі, що були виготовлені понад план, встановлюється у 1,2 раза вища, ніж звичайна. Розрахувати місячний заробіток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.
 6. Норма виробітку шовкової тканини на комбінаті — 72 км на одну людино-год. Фактично робітниця за 8 год виробила 620 км тканини. Визначити, на скільки відсотків вона перевиконала норму.
 7. У ливарному цеху працює 80 робітників-погодинників. Середній розряд робітників — 4-й, умови праці шкідливі. Доплати становлять 40 % тарифного заробітку. Визначити місячний фонд оплати праці цеху, якщо фонд робочого часу одного робітника — 150 год.
 8. Розрахувати розцінку на виготовлення деталі, якщо на її виготовлення витрачається 0,5 год, годинна тарифна ставка — 1,2 грн.

Обчислити також місячну заробітну плату робітника, якщо він виготовив 400 таких деталей.

 • Визначити відсоток підвищення продуктивності праці в наступному році порівняно зі звітним, якщо обсяг виробленої продукції — 3850 тис. грн при чисельності працюючих 360 чол., а в наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва продукції на 20 % при зменшенні чисельності працюючих на 10 чол.
 • Робітник-погодинник 5-го розряду відпрацював за місяць 160 год. За виконання місячного завдання виплачується премія в розмірі 20 %, а за кожний відсоток перевиконання планового завдання підприємством — ще 1,5 % тарифного заробітку. Завдання підприємство виконало на 108 %. Визначити місячний заробіток робітника.
 • Визначити суму місячної заробітної плати робітника 4-го розряду за відрядно-преміальною системою оплати праці, якщо він згідно з планом відпрацював за місяць 184 год і виробив при цьому 450 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — 0,4 нормо-год. За виконання плану передбачена премія в розмірі 60 грн.
 • Підприємство запланувало зниження норм витрат часу на виготовлення одиниці продукції на 5 %. Виробіток базового року на одного працюючого становив 3650 грн. Визначити відсоток підвищення виробітку та річний виробіток на одного працівника у плановому році.
 • Слюсар 4-го розряду протягом місяця повинен відпрацювати 22 зміни тривалістю 7,8 год кожна. Він виконав план на 108 %, обробивши 970 деталей. За кожну одиницю продукції, що виконана понад план, розцінка збільшується на 18 %. Визначити місячний заробіток слюсаря 4-го розряду, якщо він працював у шкідливих умовах.
 • На підприємстві, де норма витрат праці на один виріб становить 2 людино-год, виготовлено 100 таких виробів. Розцінка — 4,52 грн за один виріб. Робітник відпрацював 22 зміни тривалістю 8 год кожна. За деталі, що виготовлені понад план, встановлена розцінка у 1,2 раза вища, ніж звичайна. Розрахувати місячний заробіток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.
 • На обробку деталі витрачалося 25 хв. Норми витрат часу переглянули і встановили для цієї деталі на рівні 22 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи і відповідно підвищилась продуктивність праці?


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування