Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Приклади розв'язання задач

Задача 1. У звітному періоді підприємство придбало сировини на суму 169 тис. грн і обладнання на суму 120 тис. грн. У виробництво протягом звітного періоду було видано сировини на суму 140 тис. грн. Обладнання введено в експлуатацію і по ньому нараховано амортизацію в розмірі 21 тис. грн. Визначити закінчені витрати звітного періоду.

Розв'язання.

При придбанні сировини й обладнання відбувся простий обмін грошей у сумі 160 + 120 = 280 тис. грн на таку ж суму інших видів ресурсів (оборотних і основних фондів), від використання яких очікується отримання певного доходу. Отже, затрачені грошові кошти є незакінченими витратами підприємства, які принесуть економічний ефект у майбутньому.

Від споживання придбаних ресурсів підприємство отримує певний дохід. Вартість спожитих ресурсів (вартість спожитої сировини — 140 тис. грн; амортизація обладнання — 21 тис. грн) становитиме закінчені витрати: 140 + 21 = 161 тис. грн.

Задача 2. Сумарні накладні витрати підприємства за звітний період становили 960 тис. грн. За наведеними в таблиці даними про прямі витрати на оплату праці основних робітників, що зайняті на виробництві трьох видів продукції, розподілити накладні витрати за видами продукції, якщо за базу розподілу прийнято прямі витрати на оплату праці.


Вид продукції

Прямі витрати на оплату праці, тис. грн.

Накладні витрати, тис. грн.

А

300

300 • 1,352 = 405,6

Б

280

280 • 1,352 = 378,6

В

130

130 • 1,352 = 175,8

Разом

710

960

Другий спосіб. Розподілимо накладні витрати пропорційно часткам прямих витрат на оплату праці при виготовленні окремого виду виробу. Результати розподілу зведемо в таблицю.

Вид продукції

Прямі витрати на оплату праці

Накладні витрати, тис. грн.

тис. грн.

% загальної суми витрат

А

300

42,25

960 • 42,25 / 100 = 405,6

Б

280

39,44

960 • 39,44 / 100 = 378,6

В

130

18,31

960 • 18,31 / 100 = 175,8

Разом

710

100

960

Як бачимо, результати застосованих способів розподілу накладних витрат збігаються.

Задача 3. Обчислити беззбитковий обсяг виробництва продукції за такими даними: виробнича потужність підприємства — 500 тис. од. продукції; чиста виручка від реалізації продукції — 7000 тис. грн; постійні витрати — 2800 тис. грн, змінні на виробництво 500 тис. од. продукції — 3050 тис. грн.

Розв'язання.

 1. Обчислимо змінні витрати, що припадають на одиницю продукції: 3050 : 500 = 6,1 грн.
 2. Визначимо ціну продажу одного виробу: 7000 : 500 = 14 грн.
 3. Розрахуємо беззбитковий (критичний) обсяг виробництва продукції:

Nкр = 2800 : (14 6,1) = 354,4 тис. од.

Задача 4. Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої в січні, за таких даних:

 1. вартість витраченої сировини — 20 тис. грн;
 2. заробітна плата основних робітників — 1 тис. грн;
 3. нарахування на заробітну плату основних робітників — 0,375 тис. грн;
 4. витрати на утримання обладнання цехів підприємства — 1,8 тис. грн;
 5. амортизація будівлі виробничого корпусу — 2,7 тис. грн;
 6. витрати на оренду приміщення офісу — 1,9 тис. грн;
 7. заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу — 1,1 тис. грн;
 8. нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу — 0,41 тис. грн;
 9. витрати, пов'язані з дослідженням ринку — 1,5 тис. грн;
 10. витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції — 1,75 тис. грн.

Розв'язання.

 1. Цехова собівартість 20 + 1 + 0,375 = 21,375 тис. грн.
 2. Виробнича собівартість 21,375 + 1,8 + 2,7 + 1,75 = 27,625 тис. грн.
 3. Повна собівартість 27,625 + 1,9 + 1,1 + 0,41 + 1,5 = 32,535 тис. грн.

Задача 5. Плановий місячний кошторис витрат підприємства подано в таблиці. Передбачається, що до інших витрат входять втрати від браку — 0,6 тис. грн, сплачена на рік вперед орендна плата за приміщення офісу — 44,4 тис. грн, з яких на витрати поточного місяця будуть віднесені 3,7 тис. грн (44,4 тис. грн : 12 міс.), сума сплачених працівникам відпускних — 3,6 тис. грн. Крім того, у результаті впровадження нової технологічної лінії планується зменшити залишки незавершеного виробництва на 20 тис. грн. Загальний обсяг позави-робничих витрат (адміністративних і пов'язаних зі збутом) очікується на рівні 32 тис. грн. Обчислити повну планову місячну собівартість продукції підприємства.

Елементи витрат

Значення, тис. грн.

Матеріальні витрати

458,4

Заробітна плата

178

Відрахування на соціальні заходи

66,8

Амортизація основних фондів

76

Інші витрати

48,6

Сумарні витрати на виробництво

827,8

Розв'язання.

Для того щоб обчислити собівартість продукції підприємства у плановому місяці, необхідно відкоригувати витрати, визначені за кошторисом (див. таблицю).

Показник

Значення, тис. грн.

Сумарні витрати на виробництво

827,8

Коригування:

Витрати, що не включаються у виробничу собівартість продукції (позавиробничі витрати — 32 тис. грн, втрати від браку — 0,6 тис. грн) Зміна залишків витрат майбутніх періодів (приріст — 44,4 тис. грн, зменшення — 3,7 тис. грн)

Зміна залишків резерву майбутніх платежів (зменшення — 3,6 тис. грн) Зміна залишків незавершеного виробництва (зменшення — 20 тис. грн) Позавиробничі витрати

32,6 44,4

+ 3,7

3,6 + 20 + 32

Повна собівартість продукції

802,9

Отже, повна собівартість продукції за планом становить 802,9 тис. грн.

Задача 6. Підприємство виготовляє три види продукції в таких обсягах: А — 100 тис. шт., Б — 80 тис. шт., В — 110 тис. шт. Собівартість виготовлення одиниці продукції А — 40 грн, Б — 58 грн, В — 46 грн. Обчислити річну собівартість товарної продукції підприємства.

Розв'язання.

Річна собівартість товарної продукції підприємства

Спп = 100 • 40 + 80 • 58 + 110 • 46 = 13700 тис. грн.

Задача 7. Обсяг товарної продукції в минулому році становив 12400 тис. грн. Частка витрат на виробництво в одній гривні товарної продукції — 0,9 грн. У плановому році передбачається збільшити обсяг виробництва на 12 % за рахунок впровадження нової техніки. При цьому буде досягнуто економію в розмірі 130 тис. грн. Умовно-постійні витрати в минулому році становили 3000 тис. грн, а у зв'язку зі збільшенням обсягу виробництва вони збільшаться на 5 %. Виявити вплив факторів на собівартість товарної продукції і зміну рівня витрат на виробництво 1 грн товарної продукції.

Розв'язання.

1. Плановий обсяг виробництва товарної продукції

де Опл, Обаз — обсяг товарної продукції відповідно у базовому та плановому році, гр. од.; ід — індекс приросту планового обсягу товарної продукції.

2. Собівартість товарної продукції за рівнем витрат на її виробництво минулого року

де aбаз — частка витрат на 1 грн товарної продукції в базовому році.

3. Зміна умовно-постійних витрат у плановому році

АСуп = 3000 • (5 12) : 100 = 210 тис. грн.

4. Собівартість товарної продукції підприємства з урахуванням дії факторів

Спп = 124999,2 130 210 = 12159,2 тис. грн.

5. Рівень витрат на виробництво 1 грн товарної продукції у плановому періоді

апл = 12159,2 : 13888 = 0,875 грн.

6. Зміна загального рівня витрат на виробництво 1 грн товарної продукції

Отже, планові витрати на виробництво 1 грн товарної продукції знизяться порівняно з минулим роком на 2,7 %.

Задача 8. Підприємство протягом кварталу виробляє два види продукції: А — обсягом 300 од., Б — обсягом 410 од. Заробітна плата основних робітників, зайнятих на виробництві продукції А, — 1200 грн, Б — 1845 грн. Витрати на утримання машин і устаткування — 1300 грн. Визначити суму витрат на утримання машин і устаткування, що припадають на одиницю виробленої продукції видів А і Б.

Розв'язання.

Перший спосіб. Застосуємо ставку розподілу накладних витрат.

1. Ставка розподілу

1300 : (1200 + 1845) = 0,4269.

2. Накладні витрати, що припадають на виготовлення продукції, за її видами:

А — 1200 • 0,4269 = 512,3 грн; Б — 1845 • 0,4269 = 787,7 грн. 3. Сума накладних витрат, що припадають на виготовлення одиниці продукції, за її видами:

А — 512,3 : 300 = 1,71 грн; Б — 787,7 : 410 = 1,92 грн.

Другий спосіб. Ураховуємо базові витрати на одиницю продукції.

1. Заробітна плата основних робітників, що припадає на одиницю продукції, за видами:

А — 1200 : 300 = 4 грн; Б — 1845 : 410 = 4,5 грн.

2. Ставка розподілу накладних витрат 1300 : (1200 + 1845) = 0,4269.

3. Накладні витрати, що припадають на виготовлення одиниці продукції, за видами:

А — 4 • 0,4269 = 1,71 грн; Б — 4,5 • 0,4269 = 1,92 грн.

Задача 9. Визначити вплив на собівартість продукції збільшення обсягу її випуску на 30 %, якщо сумарні умовно-постійні витрати становлять 11 тис. грн, собівартість товарної продукції до збільшення обсягу випуску — 29 тис. грн.

Розв'язання.

1. Економія за рахунок зміни обсягу виробництва

2. Собівартість товарної продукції після збільшення обсягу її випуску

Задача 10. Визначити витрати на 1 грн товарної продукції і відсоток зниження собівартості продукції за даними таблиці.

Річний обсяг випуску подукції, шт., за період

Собівартість одиниці продукції, грн., за період

Оптова ціна одиниці продукції, грн.

базовий

плановий

базовий

плановий

2500

2800

60

58

65

Розв'язання.

1. Визначимо витрати на 1 грн товарної продукції в базовому і плановому періодах:

2. Зниження собівартості продукції у плановому періоді порівняно з базовим

А = ((0,92 0,89) : 0,89) 100 = 3,26 %.

Задача 11. У звітному періоді собівартість товарної продукції ста-овить 80 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробни-их робітників у ній — 27 %, матеріальних витрат — 49 %. На плано-ий період передбачено підвищення продуктивності праці одного ро-ітника на 3 %, середньої заробітної плати — на 1 %, а зниження атеріальних витрат — на 5 %. Визначити, як зміниться собівартість оварної продукції у плановому періоді.

Розв'язання.

Розрахуємо вплив підвищення продуктивності праці та середньої заробітної плати на собівартість продукції:

Вплив зниження матеріальних витрат

Загальне зниження собівартості товарної продукції у плановому році 0,52 + 2,45 = 2,97 %.

Планова собівартість товарної продукції 80000 • (100 2,97) : 100 = 77624 грн.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування