Навигация
 
Главная  - Экономика  - Книги  - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самостійної роботи

Тести

1. Здійснення організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, називають:

а) санацією;

б) ліквідацією;

в) реструктуризацією;

г) фінансовим оздоровленням.

2. За формою реструктуризація підприємства буває такою:

а) стратегічною;

б) тактичною;

в) оперативною;

г) комплексною.

3. За напрямами виокремлюють реструктуризацію:

а) інформаційну;

б) управлінську;

в) технічну;

г) екологічну.

4. Зміна організаційної структури і власника підприємства відбувається при здійсненні такої реструктуризації:

а) економічної;

б) фінансової;

в) управлінської;

г) організаційно-правової.

5. Комплекс послідовних заходів, спрямованих на виведення підприємства з кризового стану, називається:

а) ліквідацією;

б) санацією;

в) реструктуризацією;

г) стагнацією.

6. Процес фінансового оздоровлення підприємства починається з такої дії:

а) визначення критеріїв вибору певного варіанта санації;

б) обгрунтування необхідності здійснення санації;

в) формулювання стратегічних цілей санації;

г) визначення тактики здійснення санації.

7. Якщо виробничий потенціал підприємства зруйновано і його продукція не відповідає сучасним нормам, то таке підприємство:

а) ліквідується;

б) підлягає санації;

в) зберігається і розвивається;

г) продається.

8. Здійснення реструктуризації можливе шляхом:

а) створення холдингової компанії на базі дочірніх підприємств;

б) перепрофілювання підприємства;

в) виокремлення певних структурних підрозділів для подальшої діяльності;

г) створення акціонерного товариства.

9. До першочергових заходів відновлення платоспроможності підприємства належать:

а) інвентаризація його активів;

б) посилення ролі силової складової економічної безпеки;

в) запровадження автоматизації виробництва;

г) обгрунтування необхідної чисельності персоналу.

10. Державна фінансова підтримка надається насамперед підприємствам:

а) легкої та харчової промисловості;

б) які забезпечують обороноздатність держави;

в) які випускають імпортозамінну продукцію;

г) науково-виробничим

Номер задачі

Відповідь

1

2

1

Тзр = 100,6 %; Тмр = 64,5 %; Тч = 129,2 %; Тс = 122,9 %; Тст = 60 %; ТШм = 113,5 %

2

2мм = 24,5 млн грн; 2мг = 27,3; 2еп = 29,9; 2»м = 15,6; 2в = 6,8; 0, = 7,7; 2„ = 10,0

3

Та 96 = 110,3 %; Тф 96 = 111,2 %; Тк 96 = 69,6 %; Та 97 = 107 %; Тф 97 = 103,7 %; Тк 97 = 87,5 %; Та 98 = 87,2 %; Тф 98 = 81,6 %; Тк 98 = 37,5 %;

Та 99 = 104,4 %; Тф 99 = 81 %; Тк 99 = 37,5 %

4

2е = 36,45 млн грн; 2п.п = 25,2; 2м = 53,55; 2х.ш = 12,15; 2м.м = 31,725; 2д.ц = 4,95; 2п.6.м = 6,975; 2с.ф.п = 1,35; 2^ = 3,6; 2„ = 33,975; 0н = 15,075

5

Тзал 95 = 37 %; Тмор = 39,6 %; Тріч = 19,7 %; Тавт = 37,1 %; Тавіа = 0 %; Ттруб = 83,1 %;

Квип.зал 95 = 0,95; Квип.мор 95 = 1,01; Квип.річ 95 = 0,5; Квип.авт 95 = 0,9; Квип.авіа 95 = 0; Квип.труб 95 = 2,13

6

Тсто 99 = 8 %; Тсті 99 = 13,9 %; ТШаф 99 = 8,6 %; Тдив 99 = 6,2 %; Тгарн 99 = 3,7 %

7

Квип.бав 98 = 0,9; Квип.льн 98 = 0,6; Квип.вов 98 = 0,89; Квип.шовк 98 = 1,5; Квип.трик 98 = 1,3

8

б/тел 97 = 14,5 %; Ттел 97 = 81,3 %;

^маг 97 = 7,6 %; Тмаг 97 = 79,4 %;

/вел 97 = 2,7 %; Твел 97 = 28,1 %; /мот 97 = 9,1 %; Тмот 97 = 46,9 %; /хол 97 = 36,4 %; Тхол 97 = 85,7 %;

/пра 97 = 29,7 %; Тпра 97 = 97,5 %

9

йтел 95 = 13,8 %; йтел 99 = 13,4 %; Ттел = 57,6 %; /мот 95 = 5 %; /мот 99 = 9,1 %; Тмот = 35,9 %;

/хол 95 = 32,8 %; /хол 99 = 39,4 %; Тхол = 71,4 %

10

Квип.ш.л 0,92; Квип.ц 0,98; Квип.збк 0,93; Кви^а.пл 1,12

11

Чтрав = 178 осіб; Ч2 кв = 193 особи

12

Ч = 158 осіб

13

Чжовт = 797 осіб; Кплин = 1,9 %

14

Ч = 123 особи

15

Ч = 14 осіб

16

Ч = 33 особи

17

Ч = 90 осіб

18

Чзв = 949 осіб; Чпл = 920 осіб

19

ДЧ = 15 осіб

20

Ч = 8 осіб

21

Ч = 10 осіб

22

Чроб = 92 особи; Чпвп = 112 осіб

23

Чі кв = 285 осіб

24

Чф = 9 осіб; Чт = 17 осіб; Чш = 30 осіб; Чзаг = 58 осіб

25

Чобл = 616 осіб; Ч„ = 540 осіб

26

Кзаг.зн = 0,49

27

Кзм = 2,36

28

А = 5,76 тис. грн

29

Кзаг.зн = 0,652

30

Сзал = 80,3 тис. грн

31

Фм = 0,68

32

ВП = 327515 шт.; К = 288213 шт.

12

33

ВП1ИХ — 478 тис. гри

34

С = 8216,67 тис. гри; Ф, — 1,19; Ф„ — 0,84; Ф0 — 27,39 тис. гри

35

А = 375 гри

36

Аріч — 5508 тис. гри; Сзал — 19584 тис. гри

37

Сзал — 185,5 тис. гри

38

А2 роки — 148,6 тис. гри

39

Сзал — 30,27 тис. гри

40

А з — 66,7 тис. гри

41

ВП — 77565 шт.; К — 65930 шт.

42

Км — 1,5; К«ст — 0,96; К„ — 0,9

43

ВП — 322915 шт.; К — 274478 шт.

44

Арі — 6,75 тис. гри; Ар2 — 13,5 тис. гри; Арз — 9 тис. гри; Ар4 — 6,75 тис. гри; Ар5 — 4,5 тис. гри; Арб — 2,25 тис. гри; Ар7 — 2,25 тис. гри

45

Ар1 з_з — 23,1 тис. гри; Ар1 цзр — 20 тис. гри; Арліи — 11,69 тис. гри; Ар2 з.з — 15,48 тис. гри; Ар2 ц.з.р — 16,7 тис. гри; А 3 роки — 35,07 тис. гри; Арз з.з — 10,37 тис. гри; Арз цл.р — 13,3 тис. гри;

А3 роки зз — 48,95 тис. гри; А3 роки ц__зр — 50 тис. гри. Метод цілих зиачеиь років кращий

46

140 т; 203 тис. гри

47

4132 гри

48

1788 гри

49

0,824

50

180 т; 104,4 тис. гри

51

10 тис. гри

52

0,2

53

24,632 тис. гри

54

39129 гри

55

12 диів

56

2120 гри

57

31 тис. гри

58

2,8 тис. гри

59

Зростатиме иа 7 %

60

Зростатиме иа 21,8 %

61

550 тис. гри

62

Зростатиме иа 64,7 %

63

22 %

64

Зростатиме иа 34 %

65

Скоротиться иа 13 %

66

Недоцільио

67

Доцільио; Ток — 4,2 року

68

9,38 мли гри

69

Звіт: 83,8 %; 10,1 %; 3,3 %; 2,8 %. Плаи: 54,56 %; 44,7 %; 0,3 %; 0,4 %. Структура стає прогресивиішою

70

2-й варіаит

71

28,9 гри иа одиу акцію; віддача — 14,5 %

72

2-й варіаит

73

Проект модериізації

74

Доцільио; ОТУ — 115,7 тис. гри; РІ — 1,39

75

ОТУ — 168 тис. гри; РІ — 1,14; Ток — 3,7 року

76

4-й варіаит

12

77

1-й варіант

78

94 тис. грн

79

Проект треба відхилити

80

Доцільно; Рі = 1,14; Гок = 3,6 року

81

38 тис. грн

82

Доцільно; Ер = 0,207; Гок = 4,8 року

83

1-й варіант; Еріч = 880 тис. грн

84

675 тис. грн

85

Недоцільно

86

45,6 тис. грн

87

Ер = 0,39; Гок = 2,6 року

88

Доцільно; Рі = 1,8; Езг = 37,3 тис. грн

89

Евир = 215,25 тис. грн; Еспож = 420 тис. грн; Езг = 635,25 тис. грн

90

1,586 млн грн

91

25,5 хв

92

185 хв

93

246 хв; 96 хв

94

2000 хв; 340 хв

95

180 хв; 74,7 хв; у 2,4 раза

96

Доцільно, 0,22 > 0,15

97

2-й варіант

98

Е = 2,18 млн грн; 5,7 року

99

1-й варіант

100

3-й варіант

101

3-й варіант

102

2-й варіант

103

Використати кооперовані зв'язки

104

Доцільно, Ток = 4,5 року

105

0,44 м/хв

106

5,95 м

107

г = 2,4 хв; М = 14

108

0,25 м/хв

109

69,1 %

110

За номенклатурою Конов.пл = 31,3 %; Конов.ф = 28 %; за вартістю Конов.пл = 25 %; Конов.ф = 27,4 %

111

П = 964,8 тис. грн

112

Евироб = 45 млн грн; Еспож = 10,752 млн грн; Езг = 46,752 млн грн

113

14,4 тис. грн

114

2,7 млн грн

115

12,68 млн грн

116

Доцільний, Ер = 0,22

117

Кс = 1,23; ДКс = 0,27.

118

Кс.пл = 1,066; Кс.ф = 1,073; ДД = 16 тис. грн

119

Евир = 10,32 млн грн; Еспож = 2,48 млн грн; Езг = 12,8 млн грн

120

70,8 %

121

11,95 млн грн

122

8,7 %; 7609 грн

123

Рзв = 5833 грн; Рпл = 6416,3 грн; Ч = 118 осіб

124

^звич = 2,4 грн; ^шкід = 2,76 грн

125

518,51 грн

1

2

126

259,79 гри

127

7,6 %

128

ФОП — 32592 гри

129

0,6 гри; 240 гри

130

На 23 %

131

435,07 гри

132

180 гри

133

5,26 %; 3842 гри

134

356,81 гри

135

462,85 гри

136

Зиижеиия — иа 12 %; підвищеиия — иа 13,6 %

137

25870 тис. гри; 26930 тис. гри

138

8 гри

139

41 тис. гри; 68,3 тис. гри; 95,4 тис. гри

140

166,7 гри; 178571 шт.

141

4 тис. шт.; 4,2 тис. шт.

142

7,47 тис. шт.

143

11,28 гри; 11,63 гри; 10,76 гри

144

3,36 тис. гри

145

0,94 гри; 0,93 гри; 1,145 %

146

93,3 тис. гри

147

ТП — 46,66 тис. гри; ВП — 58,5 тис. гри; РП — 50,86 тис. гри; ЧП — 23,33 тис. гри

148

160 виробів

149

9,36 %; 312,7 тис. гри

150

Собівартість товариої продукції з урахуваииям дії факторів стаиовить 13010,15 тис. гри.; витрати иа виробиицтво 1 гри. товариої продукції змеишаться иа 2,47 %

151

Зиизиться иа 7,7 %; Хтплл — 111,3 тис. гри

152

?т.іш — 12,84 мли гри; зиижеиия — иа 7,5 %

153

169,2 гри

154

203,5 гри

155

252 гри; 378 гри

156

614,25 тис. гри

157

13,23 тис. гри

158

121,7 тис. гри

159

144,8 тис. гри

160

49,52 тис. гри

161

90,83 гри

162

320 гри

163

60,32 гри

164

2174 гри; 213,08 гри

165

29,42 гри

166

1360 тис. гри; 595 тис. гри; 245 тис. гри; 243,7 тис. гри; 170,59 тис. гри

167

340 тис. гри; 125 тис. гри; 102 тис. гри; 71,4 тис. гри

168

2320 тис. гри; 820 тис. гри; 15820 тис. гри; 11074 тис. гри

169

510 тис. гри; 141,8 тис. гри; 151,8 тис. гри; 106,26 тис. гри

170

320 тис. гри; 117 тис. гри; 127 тис. гри; 88,9 тис. гри

171

197 тис. гри

172

425 тис. гри

173

475 тис. гри

174

625 тис. гри

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування