Навигация
 
Главная - Экономика - Книги - Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
Економіка підприємства - Макаровська Т.П.
<< Содержание < Предыдущая

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 • Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 24. — С. 272.
 • Закон України "Про банки та банківську діяльність" // ВВР України. — 1991. — № 25.
 • Закон України "Про режим іноземного інвестування" // Уряд. кур'єр. — 1996. — № 77-78.
 • Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів"// Голос України. — 1996. — № 221.
 • Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1991. — № 49. — С. 682.
 • Закон України "Про оплату праці" // Нове законодавство України. — К, 1993. — Вип. 3
 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 25 травня 1997 р. № 283/97-ВР (зі змін. і допов.).
 • Закон України "Про підприємництво" від 26 лютого 1991 р. // ВВР України. — 1997. — № 9. — С. 71.
 • Закон України "Про цінні папери і фондову біржу". — К.: Парламент. вид-во, 2000.
 • Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991 р. // ВВР України. — 1992. — № 10. — С. 138.
 • Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України" // Голос України. — 2000. — 5 трав.
 • Аврашков Л. Я., Градов В. Ф. Особенности амортизационной политики предприятий в условиях рынка // Финансы. — 1998. — №8. — С. 16.
 • Азаров М. Я., Колъга В. Д., Оншценко В. А. Все про податки: Довідник. — К.: Експерт-Про, 2000. — 492 с.
 • Антикризисное управление: Учеб. пособие для техн. вузов / Под ред. Э. С. Минаева, В. П. Панагуш. — К.: ПРИОР, 1999. — 432 с.
 • Антикризисное управление: общие основы и особенности России: Учеб. пособие / Под ред. И. К. Ларионова. — М.: Дашков и Ко,2001. — 248 с.
 • 16. Білик М. Д. Принципи амортизаційної політики в сучасній вітчизняній економіці // Фінанси України. — 1997. — № 10. — С. 48.
 • Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. — Львів: Вид-во ДУ "Львівська політехніка", 2000. — 328 с.
 • Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: ИТЕМ, 1995.
 • Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2 т. — К.: Ника-Центр, Эльга, 1999.
 • Бочаров В. В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятий. — М.: Финансы и статистика, 1998. — 60 с.
 • Бусыгин А. Предпринимательство. Основной курс: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 1997. — 608 с.
 • Венедиктова В. И. Гудвилл: Цена престижа фирмы. — Харьков: Консул, 1998. — 176 с.
 • Вітлінський В. В., Наконечний С. І. Ризики у менеджменті. — К.: Т-во "Борисфен-М", 1996.
 • Вплив факторів конкуренції на організаційні інновації підприємств / А. О. Касич та ін. // Фондовий ринок. — 2000. — № 25. — С. 12-13.
 • Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. — 360 с.
 • Горбунов А. Дочерние компании, филиалы, холдинги. — М.: Ан-кил, 1997. — 150 с.
 • Графова Г. Ф., Аврашков Л. Я. О норме дисконта при отборе инвестиционных проектов для финансирования // Финансы. — 1998.— № 3. — С. 28.
 • Гримблат С. О., Кузнецов С. А. Безопасность предпринимательской деятельности: Учеб.-практ. пособие. — Харьков: Наука и жизнь, 1999. — 96 с.
 • 29. Гринев В. Ф. Инновационный менеджмент. — К.: МАУП, 2000. —148 с.
 • Десслер Г. Управление персоналом: Пер. с англ. / Под ред. Ю. В. Шелепова. — М.: Бином, 1997. — 432 с.
 • Дьякон Ю. Ще раз про малий бізнес // Економіка України. — 2000. — № 7. — С. 47-50.
 • Економіка виробничого підприємництва: Навч. посіб. / За ред. Й. М. Петровича. — К.: Знання, КОО, 2001. — 406 с.
 • Економіка підприємства: Підруч. / За заг. ред. С. Ф. Покропив-ного. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. — 528 с.
 • 34. Егоршин А. П. Управление персоналом. — Н. Новгород: Изд-во НИВМ, 1997. — 608 с.
 • Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. — М.: ИHФPA-M 2000.
 • Законодавcmво України про податки і збори з громадян. — К.: Юрінком Інтер, 2000.
 • Зататинакий В. М. Основи кримінологічної безпеки сучасного бізнесу: Швч. посіб. — К.: Вид-во КДТЕУ, 2000. — 142 с.
 • Золоmаpъов А. Pаціональне використання оборотних засобів у промисловості // Економіка України. — 2001. — № 7(476). — С. 29-32.
 • Идpиcов А. Б. Планирование и анализ эффективности инвестиций. — М.: PRO-INVEST CONSULTING, 1995.
 • Keйлep В. Экономика предприятия: Курс лекций. — М.: ffi№PA-М, 1999. — 132 с.
 • Kиnepман Г. Экономика предприятия: Словарь. — М.: Юристъ, 2000. — 272 с.
 • Ковалъов Д., Cyxоpyкова Т. Економічна безпека підприємства // Економіка України. — 1998. — № 10.
 • Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учеб. пособие: Пер. с фр. / Под ред. проф. Я. В. Соколова. — М.: Финансы, ЮШИТИ, 1997.
 • Kоpобов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. — К.: Знання, 2000.
 • Липсиц И. В., В. В. Инвестиционный проект. — М.: БЕК, 1996.
 • Маж і середнє підприємництво України під мікроскопом дослідників // Україна-BUSINESS. — 2000. — № 9. — С. 10.
 • Мних Є. В. Aналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств. — К., 1993.
 • Мокий М. C., ^амай Л. Г., Tpyбочкина М. И. Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под ред. М. Г. Лапусты. — М.: ffi№PA-М, 2000. — 264 с.
 • Моляков Д. C. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000.
 • Моpозов Ю. П. Инновационный менеджмент: Учеб. пособие. — М.: rOmira^AHA' 2000. — 446 с.
 • Hiкбаxm Г., ^оппєллі А. Фінанси. — К.: Вік, Глобус, 1992.
 • Оцінка рыночной стоимости машин и оборудования: Учеб.-практ. пособие. — М.: Дело, 1998. — 240 с. — (Сер. "Оценочная деятельность").
 • Покропивний С. Ф., Колот В. М. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998. — 352 с.
 • Покропивний С. Ф., Соболь С. М., Швиданенко Г. О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування. — К.: Вид-во КНЕУ, 1998.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" від 27 квітня 2000 р. № 92.
 • Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи" від 18 жовтня 1999 р. № 242.
 • Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятия: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика,2001. — 160 с.
 • Предпринимательство и безопасность /Под ред. Ю. Б. Долгопо-лова. — К.: Универсум, 1998. — 398 с.
 • Примак Т. О. Економіка підприємства: Навч. посіб. — К.: Вікар, 2001. — 178 с.
 • Раицкий К. А. Экономика предприятия. — М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000.
 • Сафронов Н. А. Экономика предприятия: Учебник. — М.: Юность, 1998. — 584 с.
 • Селезнев В. В. Основы рыночной экономики Украины: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — К.: А.С. К., 2002.
 • Сергеев И. В. Экономика предприятия: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2000. — 304 с.
 • Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций. — К.: МАУП, 2001. — 168 с.
 • Стоянова Е. С. Управление оборотным капиталом. — М.: Перспектива, 1998. — 128 с.
 • Управление инвестициями: Справоч. пособие для спец. и предпринимателей: В 2 т. / Под ред. В. В. Шеремета. — М.: Высш. шк.,
 • 1998. — Т. 1. — 416 с.; Т. 2. — 512 с.
 • Управление качеством: Учебник для вузов / С. Д. Ильенкова и др. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999.
 • Уткин Э. А. Мотивационный менеджмент. — М.: ЭКМОС. 1999. — 256 с.
 • 69. Учет запасов предприятия // Библиотека бухгалтера. — Харьков, 2000. — № 19-20.
 • 70. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку: Практ. посіб. — К.: Лібра, 1999.
 • Фомичев С. К., Старостина А. А., Скрябина Н. И. Основы управления качеством: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 160 с.
 • Харів П. С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2001. — 302 с.
 • Чармэссон Г. Торговая марка: как создать имя, которое принесет миллионы. — СПб.: Питер, 1999. — 224 с.
 • Чернявский А. А. Антикризисное управление: Учеб. пособие. — К.: МАУП, 2000. — 208 с.
 • ЧижовН. А. Кадровые технологии. — М.: Экзамен, 2000. — 352 с.
 • Щур Д. Л., Труханович Л. В. Кадры предприятия: Практ. пособие. — М.: Дело и Сервис, 2001. — 912 с.
 • Экономика предприятия / Л. Я. Аврашков и др. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2000.
 • Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В. А. Швандара. — М.: ЮНИТИ-ДАНА,2001. — 254 с.
 • Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О. И. Волкова. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 520 с.
 • Экономика предприятия: Учебник / Под ред. А. Добрынина. — СПб.: Питер. ком., 1999. — 448 с.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим