Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая

5.3. ВЕДЕННЯ РАХУНКІВ КЛІЄНТІВ

Ведення банками рахунків клієнтів є необхідною передумовою та важливою складовою їх розрахунково-касового обслуговування. Весь процес ведення рахунків умовно можна поділити на три стадії: відкриття, обслуговування, закриття рахунків.

5.3.1. Загальні умови відкриття рахунків

Для зберігання грошових коштів і здійснення всіх видів операцій банки відкривають своїм клієнтам кілька видів рахунків: поточні, депозитні (вкладні), бюджетні. Перші два види рахунків можуть відкриватися в національній та іноземній валюті, а останній — тільки в національній.

Банки відкривають рахунки в національній валюті для таких груп клієнтів:

• юридичних і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності (далі — підприємства) — резидентів, зареєстрованих в установленому порядку;

• філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів підприємств — резидентів, зареєстрованих в установленому порядку (далі — підрозділи підприємств);

• представництв юридичних осіб — нерезидентів, іноземних інвесторів;

• фізичних осіб (резидентів і нерезидентів).

У веденні рахунків цих чотирьох груп клієнтів є як спільні риси, так і певні відмінності.

Поточні рахунки в національній валюті банки відкривають підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим підрозділам, представництвам фірм-нерезидентів, фізичним особам для приймання і зберігання їхніх власних коштів і для здійснення всіх розрахунково-касових операцій з ними. Ці рахунки найчастіше використовуються в банківській практиці, за ними здійснюється переважна частина міжгосподарських платежів, що проходять через банківську систему.

Поточні рахунки для здійснення всіх видів банківських операцій відкриваються в будь-яких банках України за вибором клієнта і за згодою цих банків.

Клієнти банку можуть відкривати лише один рахунок для формування статутного фонду господарського товариства (в іноземній або національній валюті) і один рахунок (в іноземній або національній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

Юридичні особи (нерезиденти) можуть відкривати на території України поточні рахунки для інвестування в національній та іноземній валюті. Поточні рахунки для здійснення господарської діяльності в Україні відкриваються представництвам юридичних осіб (нерезидентам).

Фізичні особи (нерезиденти) можуть відкривати рахунки в національній та іноземній валюті на території України за умови надання нотаріально засвідченої копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної держави, громадянином якої є фізична особа, якщо це передбачено угодами, укладеними між Національним банком України та центральними банками іноземних держав.

У разі відкриття рахунків фізичним особам (нерезидентам), які тимчасово прибули в Україну з метою навчання, стажування, лікування, оздоровлення, у відрядження або у приватних справах, договори між банком і цими особами укладаються виключно на термін їх перебування в Україні. Після закінчення терміну перебування в Україні фізичної особи (нерезидента) банк закриває рахунок у порядку, передбаченому умовами договору.

У разі відкриття поточного або депозитного рахунка суб'єкта підприємницької діяльності до отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік податковим органом операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку операцій за видатками за рахунком суб'єкта підприємницької діяльності в установі банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення.

Операції за видатками за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунка на облік податковим органом за місцезнаходженням підрозділу.

Днем відкриття рахунка вважається дата, зазначена на заяві про відкриття рахунка в розділі "Відмітки банку".

Місцезнаходженням власника рахунка вважається адреса, зазначена в картці зі зразками підписів і відбитком печатки, яка має відповідати адресі, зазначеній у статуті та свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження власник рахунка протягом трьох днів з дня внесення змін до свідоцтва про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності зобов'язаний подати до установи банку:

• нову копію свідоцтва про реєстрацію з внесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

• копію внесених змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни, або нотаріально.

На підставі наданих документів вносяться відповідні зміни в картку із зразками підписів і відбитком печатки або надається нова картка.

За наявності в суб'єкта підприємницької діяльності відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших установах банків, нові копії свідоцтв додатково надаються установам банків, у яких відкрито такі рахунки.

Документи на відкриття всіх банківських рахунків підприємств особисто подають до банку особи, які мають право першого та другого підписів і повноваження яких перевіряються уповноваженим працівником банку. У разі зміни особи, яка має право підпису, ново-призначена особа має особисто подати до банку картки із зразками підпису та пред'явити паспорт. Якщо серед осіб, які мають право першого чи другого підпису, є іноземці або особи без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, то зазначені особи зобов'язані додатково подати документи, що підтверджують законність їхнього перебування на території України, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, — дозвіл на працевлаштування, якщо інше не передбачено законами та міжнародними договорами України. Копії зазначених документів залишаються у справі з юридичного оформлення.

Підставою для відкриття рахунків фізичним особам є:

а) для громадян України, які:

• постійно проживають в Україні — паспорт громадянина України, для неповнолітніх, яким не виповнилося 16 років, — свідоцтво про народження;

• постійно проживають за кордоном — паспорт громадянина України для виїзду за кордон, службовий або дипломатичний паспорт України;

б) для іноземних громадян, які:

• постійно проживають в Україні — паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;

• тимчасово перебувають в Україні — паспортний документ (для громадян держав, з якими укладено міжнародні договори на взаємні безвізові поїздки), паспортний документ за наявності відповідної візи, паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування або відміткою про навчання. Крім того, паспортні документи цих громадян мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") і в органах внутрішніх справ (проставляється відповідний штамп у разі продовження терміну перебування в Україні) у порядку, установленому правилами в'їзду іноземців в Україну, їхнього виїзду з України та транзитного проїзду через її територію;

в) для осіб без громадянства — посвідчення особи без громадянства;

г) для біженців — посвідчення біженця.

Фізичні особи, які відкривають рахунки на своє ім'я, на ім'я неповнолітніх осіб чи на ім'я іншої фізичної особи за довіреністю, мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт чи документ, що його замінює, а також довідку податкового органу про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі відкриття рахунка особисто неповнолітньою особою, якій не виповнилося 16 років, вона подає свідоцтво про народження та довідку зі зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де навчається, або картку зі зразком підпису, засвідчену в установленому законодавством порядку. Крім того, рахунок може бути відкритий в присутності одного з батьків із поданням паспорта та свідоцтва про народження неповнолітньої особи.

Банки відкривають поточні рахунки суб'єктам підприємницької діяльності протягом десяти календарних днів після отримання банком повного пакета документів на відкриття рахунків.

Уповноважений працівник банку у присутності осіб, які відкривають рахунки, робить копії сторінок паспорта (що містять останнє фото, прізвище та ім'я, інформацію про дату видачі та орган, що видав паспорт, а за наявності — інформацію про постійне місце проживання громадянина) або документа, що його замінює. У разі відкриття рахунка іноземному громадянину додатково роблять копії сторінок його паспортного документа з відповідними відмітками, що підтверджують законність його перебування на території України. При відкритті рахунка фізичній особі уповноважений працівник банку, крім копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, робить копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номера. Ці копії зберігаються у справі з юридичного оформлення.

У разі виявлення банком підроблених (недостовірних) документів, наданих для відкриття рахунка, банк зобов'язаний негайно повідомити про це органи внутрішніх справ із зазначенням паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття банківського рахунка.

При отриманні документів на відкриття чи переоформлення банківських рахунків банки зобов'язані перевірити подані документи на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття рахунка мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища й ініціалів та ідентифіковані з підписами в картці зі зразками підписів і відбитком печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;

в) посвідчувальні написи нотаріуса на документах. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим