Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.3.2. Відкриття банками рахунків у національній валюті суб'єктам господарської діяльності

А) Характеристика рахунків

Поточні рахунки відкриваються підприємствам усіх видів і форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності для зберігання коштів і здійснення усіх видів операцій за цими рахунками.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам для зберігання коштів, отримання готівки та проведення безготівкових розрахунків у національній валюті з юридичними та іншими фізичними особами.

Поточні бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, установам, організаціям, які утримуються за рахунок бюджетів.

Депозитні рахунки відкриваються підприємствам та фізичним особам на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та установою банку на визначений у договорі термін.

Установи банків відкривають депозитні рахунки підприємствам за умови подання ними таких документів:

• копії документа, що підтверджує взяття підприємства або його відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, нотаріально чи уповноваженим працівником банку;

• копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки (подається, якщо підприємство або його відокремлений підрозділ використовують найману працю);

• копії довідки про внесення підприємства або його відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

• картки зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідченої нотаріально або організацією, якій підпорядковується підприємство (вимагається, якщо клієнт не має в цій установі банку поточного рахунка і в депозитному договорі передбачено перерахування коштів після закінчення терміну зберігання з використанням платіжного доручення).

Кошти на депозитні рахунки підприємств перераховуються з поточного рахунка і після закінчення терміну зберігання повертаються на поточний рахунок; забороняється проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з депозитного рахунка підприємства або його відокремленого підрозділу.

Нараховані відсотки за депозитами підприємств відповідно до умов депозитного договору можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

Кошти на депозитні рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного або поточного рахунка.

Фізичні особи відповідно до умов договору можуть перераховувати нараховані відсотки за депозитами на поточний рахунок, на поповнення депозиту або отримувати їх готівкою.

Б) Документи, які подаються для відкриття поточних рахунків підприємствам

Для відкриття поточних рахунків і поточних бюджетних рахунків підприємства подають установам банків такі документи:

а) заяву на відкриття рахунка встановленого зразка. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер підприємства. Якщо у штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, заяву підписує лише керівник;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

в) копію належним чином зареєстрованого статуту (положення), засвідчену нотаріально або органом, який реєструє. Положення, що затверджуються постановами Кабінету Міністрів України чи указами Президента України, нотаріального засвідчення не потребують.

Установи та організації, які діють на підставі законів, статути (положення) не подають;

г) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

ґ) картку зі зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів підприємства надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи, засвідчену нотаріально або вищою організацією в установленому порядку. До картки включається також зразок відбитка печатки підприємства;

д) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

е) копію довідки про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав довідку, або уповноваженим працівником банку;

є) копію страхового свідоцтва, яке підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

Якщо в цій установі банку відкрито поточний рахунок клієнта, то бюджетний рахунок відкривається на підставі заяви на відкриття бюджетного рахунка.

В) Відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств

Для відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам підприємств в установу банку, в якій відкриваєть поточний рахунок відокремленому підрозділу, подаються такі документи:

а) заяву на відкриття поточного рахунка встановленого зразка. Заяву підписують керівник і головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штаті немає посади головного бухгалтера чи іншої службової особи, на яку покладено обов'язок ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

б) копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену нотаріально або органом, що видав відповідну довідку, або уповноваженим працівником банку;

в) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі державної виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально чи органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію;

г) копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально чи органом, що створив відокремлений підрозділ;

ґ) картку з відбитком печатки та зразками підписів службових осіб підрозділу, яким згідно з чинним законодавством і відповідними документами підприємства надано право розпоряджатися рахунком і підписувати розрахункові документи. Зразки підписів і повноваження службових осіб засвідчуються нотаріально або керівником підприємства — юридичною особою, до складу якого входить відокремлений підрозділ;

д) клопотання підприємства або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються у процесі приватизації) до банку, в якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунка із зазначенням місцезнаходження підприємства, його ідентифікаційного коду, номера поточного рахунка та банку, в якому він відкритий, а також податкового органу, в якому підприємство стоїть на обліку;

е) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України; є) копії документів про взяття на податковий облік юридичної

особи, яка створила відокремлений підрозділ, і відокремленого підрозділу (від податкового органу за місцезнаходженням цього підрозділу), засвідчені податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

ж) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків (якщо відокремлений підрозділ розташований на іншій території, ніж юридична особа, та здійснює розрахунки з оплати праці самостійно, — копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію виокремленого підрозділу в цьому Фонді як платника соціальних страхових внесків), засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку.

Підприємства, що діють на підставі лише установчого договору, замість статуту надають нотаріально засвідчену копію установчого договору.

Г) Особливості відкриття рахунків для інших юридичних осіб

Колективні сільськогосподарські підприємства, товариства споживчої кооперації, політичні партії, громадські та релігійні організації (релігійні громади, управління і центри, монастирі, релігійні братства, місіонерські товариства (місії), духовні навчальні заклади) для відкриття рахунка подають документи, зазначені в параграфі "Б" цього розділу, копію документа, визначеного підпунктом "є", подають організації, що використовують найману працю.

Професійні спілки та їхні об'єднання для відкриття поточного рахунка подають до установи банку документи, зазначені в параграфі "Б" у пунктах "а", "в", "ґ", "е".

Первинні організації профспілок, окрім документів, зазначених у пунктах "а", "ґ", подають копію статуту профспілки (всеукраїнської профспілки або профспілки з іншим статусом), засвідчену нотаріально або вищим профспілковим органом.

Орендні підприємства, крім документів, зазначених у параграфі "Б", подають копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

Ґ) Відкриття рахунків фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності, які здійснюють свою діяльність без утворення юридичної особи, поточний та інші рахунки відкриваються на їхнє ім'я за умови надання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу.

Для відкриття рахунка в установу банку подають:

а) заяву про відкриття поточного рахунка встановленого зразка, підписану суб'єктом підприємницької діяльності;

б) копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

в) копію документа, що підтверджує взяття підприємства на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку;

г) довідку про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України;

ґ) картку зі зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально;

д) копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, або уповноваженим працівником банку (подається, якщо фізична особа — суб'єкт підприємницької діяльності — використовує найману працю).

За довіреністю суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи, засвідченою нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті суб'єкта підприємницької діяльності — фізичної особи його права та обов'язки щодо розпоряджання коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до чинного законодавства України.

Д) Відкриття рахунків для спільної діяльності без утворення юридичної особи

Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види сумісної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, в установах банків відкривається лише один поточний рахунок. При цьому подають:

а) заяву про відкриття рахунка, підписану особою, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;

б) копію договору про ведення сумісної діяльності, засвідчену нотаріально;

в) копію документа про реєстрацію такого договору (контракту), засвідчену нотаріально або органом, що видав цей документ (подається тільки за договорами з участю іноземних інвесторів);

г) рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності;

ґ) картку зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально. У картці зі зразками підписів ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;

д) копію документа, що підтверджує взяття підприємства (резидента) на податковий облік, засвідчену податковим органом, нотаріально або уповноваженим працівником банку.

Відмітка установи банку про відкриття рахунка ставиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

Е) Відкриття рахунків для формування статутного фонду

У разі відкриття рахунка для формування статутного фонду господарського товариства подаються: рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформлюється у вигляді довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа); копія установчого договору, засвідчена нотаріально (якщо засновником є фізична особа); заява про відкриття рахунка, підписана уповноваженою засновниками особою; картка зі зразком підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису, засвідчена уповноваженим працівником банку.

Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статутного фонду господарського товариства до його реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається.

У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного банку подають такі документи:

а) заяву про відкриття рахунка за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

б) копію установчого договору, засвідчену нотаріально. У разі відкриття рахунка для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку замість копії установчого договору подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

в) картку зі зразком підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчену уповноваженим працівником банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених чинним законодавством) коштів учасників новостворюваного банку з метою формування його статутного капіталу до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку України або територіальному управлінні Національного банку України за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунка за підписом особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим