Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая

5.3.3 Відкриття рахунків у національній валюті фізичним особам і використання коштів за рахунками

А) Поточні рахунки фізичних осіб

В установах банків відкриваються поточні рахунки фізичним особам:

а) резидентам — громадянам України;

б) резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам — іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України терміном до одного року відповідно до відкритої візи або документів, що підтверджують законність їхнього перебування на території України згідно з чинним законодавством.

Поточні рахунки відкриваються фізичним особам (у тому числі приватним нотаріусам, адвокатам, патентним повіреним) на підставі заяви, документа, що засвідчує особу (паспорта або документа, що замінює його); договору про відкриття та обслуговування рахунка між установою банку й громадянином; картки зі зразками підписів, що засвідчуються працівником банку, який відкриває рахунок.

У договорі між установою банку та фізичною особою зазначаються серія, номер, дата та ким виданий документ, що засвідчує фізичну особу (паспорт або документ, який замінює його), адреса особи, а також ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку (резидента), що вноситься в договір на підставі відповідного документа, виданого податковим органом. Якщо договір укладається з фізичною особою, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, у договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку у присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою.

Карткові рахунки відкриваються фізичним особам на підставі документів, зазначених у цьому пункті. Якщо в установі банку фізичній особі відкрито поточний рахунок, то картковий рахунок відкривається на підставі заяви про відкриття карткового рахунка і договору.

За довіреністю власника рахунка (резидента), засвідченою нотаріально або уповноваженою особою банку, операції за рахунком може здійснювати інша особа (резидент).

Відкриття рахунка однією фізичною особою (резидентом) іншій особі (резиденту) здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, яка відкриває рахунок, і укладення угоди між банком та цією особою.

Відкриття рахунка фізичною особою (резидентом чи нерезидентом) фізичній особі (нерезиденту) здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і укладення угоди між банком та особою, яка відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством України порядку.

Виконання операцій на поточних рахунках здійснюється на підставі розрахункових документів у безготівковій та готівковій формах. У розрахункових документах зазначається підстава для перерахування коштів.

На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб (резидентів) зараховуються:

• оплата праці, пенсії, допомоги, авторських гонорарів за літературні роботи, музичні твори, витвори образотворчого мистецтва, за артистичну діяльність, наукові роботи та винаходи;

• виплати страхових і викупних сум, позик з особистого страхування, страхове відшкодування за майновим страхуванням;

• орендна плата за найм житлових помешкань, рухомого та нерухомого майна;

• відшкодування шкоди, заподіяних робітникам і службовцям каліцтвом або у разі втрати годувальника;

• кошти в національній валюті за продану іноземну валюту;

• кошти за реалізоване власне майно та за здану сільгосппродукцію;

• інші надходження у випадках, що не суперечать чинному законодавству України.

Із поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб (резидентів) за розпорядженням власника чи за його дорученням проводяться такі операції:

• розрахунки за надані послуги юридичними та фізичними особами;

• розрахунки за придбані в підприємствах торгівлі товари;

• відрахування до державного й місцевих бюджетів обов'язкових та інших платежів;

• розрахунки за участь у створенні підприємств різної форми власності;

• розрахунки за купівлю та продаж цінних паперів на біржовому або позабіржовому ринку;

• розрахунки за купівлю готівкової іноземної валюти;

• інші операції (у випадках, що не суперечать чинному законодавству України);

• розрахунки за купівлю іноземної валюти за дорученням фізичної особи, яка виїжджає на постійне місце проживання за кордон, для подальшого зарахування на її поточний рахунок в іноземній валюті (копії документів про виїзд з України залишаються в уповноваженому банку).

Забороняється перераховувати кошти на будь-який рахунок фізичних осіб (нерезидентів).

На поточні рахунки фізичних осіб (нерезидентів) за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів із власного поточного рахунка зараховуються відповідно:

• кошти, одержані як оплата праці, допомога, авторські гонорари;

• кошти, одержані як відшкодування шкоди, заподіяних робітникам та службовцям каліцтвом;

• кошти від продажу власного майна;

• успадковані кошти;

• кошти, отримані внаслідок здійснення іноземної інвестиції в Україну;

• виплата страхових сум;

• кошти, що були раніше зняті власником з рахунка, але не використані або не повністю використані;

• інші надходження, що не суперечать чинному законодавству України.

Із поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб (нерезидентів) за розпорядженням власника чи за його довіреністю здійснюються такі операції у грошовій одиниці України:

• видача коштів готівкою;

• видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

• розрахунки в безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

• сплата мита, податків та інших обов'язкових платежів;

• сплата страхових і членських внесків;

• здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим органам;

• перерахування на рахунок іншої фізичної особи;

• перерахування на інший власний поточний рахунок в іншому банку України чи на вкладний рахунок;

• перерахування на рахунок юридичної особи (резидента) як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;

• перерахування на рахунок юридичної особи (резидента) як ре-інвестування в об'єкт первинного інвестування чи в інші об'єкти інвестування відповідно до чинного законодавства України;

• перерахування за купівлю іноземної валюти (купівля іноземної валюти за кошти у грошовій одиниці України з урахуванням відсотків за залишками коштів на рахунку);

• інші операції, що не суперечать чинному законодавству України. Поточний рахунок фізичної особи закривається на підставі його

заяви або в разі смерті та в інших випадках, передбачених договором або чинним законодавством України.

Б) Депозитні рахунки фізичних осіб

Депозитні рахунки в національній валюті України відкриваються: а) резидентам — громадянам України;

б) резидентам — іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні;

в) нерезидентам — громадянам України, які постійно проживають за межами України;

г) нерезидентам — іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої терміном до одного року або документів, що підтверджують законність їхнього перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України чи при перерахуванні коштів з власного поточного рахунка).

У разі відкриття вкладного рахунка фізичними особами (резидентами) у договорі про відкриття вкладного рахунка на підставі відповідного документа податкового органу зазначається ідентифікаційний номер фізичної особи — платника податку. Якщо депозитний рахунок відкривається фізичній особі, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, у договорі ідентифікаційний номер не зазначається, а уповноважений працівник банку у присутності особи, яка відкриває рахунок, знімає копію сторінки паспорта з такою відміткою. При цьому власнику рахунка видається вкладний документ. Таким документом може бути ощадна книжка (іменна чи на пред'явника); інший виданий банком документ, що засвідчує укладення з банком договору. Фізичній особі (нерезиденту) надається іменна ощадна книжка.

У договорі застережуються: сума, що вноситься або перераховується на вкладний рахунок; термін зберігання та порядок повернення коштів після закінчення цього терміну (виплата готівкою, перерахування на поточний рахунок вкладника тощо); розмір сплати відсотків, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін; умови розірвання договору; інші умови за погодженням сторін.

Відкриття рахунка однією фізичною особою (резидентом) іншій фізичній особі (резиденту) здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і укладення угоди з особою, яка відкриває рахунок.

Відкриття рахунка фізичною особою (резидентом) або нерезидентом фізичній особі (нерезиденту) здійснюється за умови подання паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і укладення угоди між банком та особою, яка відкриває рахунок.

Операції за такими рахунками здійснюються тільки за наявності довіреності нерезидента, засвідченої в установленому чинним законодавством порядку.

На вкладні рахунки в національній валюті фізичних осіб (нерезидентів) зараховуються:

• готівкові кошти (кошти фізичних осіб — нерезидентів, які проживають в Україні відповідно до відкритої візи терміном до одного року, зараховуються за наявності підтвердження джерел походження готівкових коштів у грошовій одиниці України);

• кошти з власного поточного рахунка.

Із вкладних рахунків фізичних осіб (нерезидентів) у разі закінчення терміну договору проводяться операції у грошовій одиниці України (при закритті рахунка):

• виплата готівкових коштів;

• виплата платіжними документами;

• перерахування на власний поточний рахунок. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим