Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая

Розділ 6. Розрахунково-кредитне обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

6.1. Відкриття уповноваженими банками України рахунків в іноземній валюті

А) Характеристика та режим використання рахунків в іноземній валюті

Банківські рахунки в іноземній валюті поділяються:

• на поточні;

• депозитні (вкладні).

Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається підприємству для проведення розрахунків у безготівковій і готівковій іноземній валюті при здійсненні поточних операцій та для погашення заборгованості за кредитами в іноземній валюті.

Фізичним особам — суб'єктам підприємницької діяльності (резидентам), які здійснюють свою діяльність без створення юридичної особи, поточний рахунок відкривається за режимом, що визначений для юридичних осіб (резидентів).

Поточними торговельними операціями в іноземній валюті є такі розрахунки:

• між юридичними особами (резидентами) і юридичними особами (нерезидентами) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності за торговельними операціями;

• між юридичними особами (резидентами) на території України, за наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України;

• між юридичними особами (нерезидентами) та юридичними особами (резидентами) через юридичних осіб (резидентів) посередників відповідно до договорів (контрактів, угод), укладених згідно з чинним законодавством України;

• інші розрахунки, що здійснюються відповідно до чинного законодавства України;

• операції на міжбанківському валютному ринку України;

• оплата товарів (робіт, послуг) з використанням чеків і пласти-кових карток.

Поточними неторговельними операціями є такі розрахунки:

• виплата готівкової іноземної валюти та платіжними документами в іноземній валюті на витрати, пов'язані з відрядженнями;

• здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

• виплата готівкової іноземної валюти за чеками та пластикови-ми картками фізичним особам (резидентам і нерезидентам);

• купівля платіжних документів в іноземній валюті фізичними особами (резидентами та нерезидентами);

• виплата авторських гонорарів і платежів за користування авторськими правами;

• перерахування коштів для проведення міжнародних виставок, конгресів, симпозіумів, конференцій та інших міжнародних зустрічей;

• оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

• перерахування коштів в іноземній валюті за навчання, лікування, патентування, сплату митних платежів, членських внесків;

• платежі, пов'язані з відшкодуванням витрат судових, арбітражних, нотаріальних, правоохоронних органів;

• виплата готівкової іноземної валюти за переказами з-за кордону (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичів тощо);

• переказ за межі України коштів в іноземній валюті (пенсії, аліменти, оплата праці, спадщина, допомога родичам тощо);

• інші виплати та перекази в іноземній валюті, що не суперечать чинному законодавству України.

Відокремленим підрозділам підприємств поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються за згодою головного підприємства, що має право використовувати іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

На поточний рахунок відокремленого підрозділу можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари та надані послуги у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також перераховані головним підприємством чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виручка, одержана за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (включаючи день зарахування виручки на поточний рахунок відокремленого підрозділу), перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи (резидента) через розподільчий рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи.

Кошти з поточного рахунка відокремленого підрозділу (в межах перерахованих головним підприємством чи придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

• оплати витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

• оплати праці працівників (нерезидентів), які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

• придбання для власних потреб підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

Депозитні рахунки в іноземній валюті відкриваються уповноваженим банком резидентам (юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, фізичним особам) і нерезидентам (юридичним особам інвесторам, представництвам юридичних осіб в Україні та фізичним особам) на підставі укладеного депозитного договору між власником рахунка та банком на встановлений термін під визначений відсоток відповідно до умов договору.

Установи банків відкривають депозитні рахунки в іноземній валюті підприємствам, що використовують найману працю, за умови подання ними копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо намірів платника страхових внесків відкрити відповідні рахунки.

Б) Порядок відкриття рахунків

Для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті підприємства (резиденти) та їх відокремленні підрозділи подають у банк такі самі документи, як і в разі відкриття рахунка в національній валюті.

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається в тому самому банку, де відкрито поточний рахунок у національній валюті, то надаються тільки заяви про відкриття рахунка та картки зі зразками підписів і відбитком печатки. Окрім цих документів, для відокремлених підрозділів підприємств необхідно додати клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунка.

Поточні рахунки в іноземній валюті відкриваються також:

• фізичним особам (резидентам):

а) громадянам України (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

б) іноземцям та особам без громадянства, які отримали посвідку на проживання в Україні (без підтвердження джерел походження коштів у іноземній валюті);

• фізичним особам (нерезидентам):

а) іноземцям та особам без громадянства, які проживають в Україні відповідно до візи, відкритої терміном до одного року або документів, що підтверджують законність їх перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства (за наявності підтвердження джерел походження іноземної валюти);

б) громадянам України, які постійно проживають за кордоном (за наявності відкритої візи терміном до одного року або документів, що підтверджують законність їхнього перебування на території України відповідно до вимог чинного законодавства та підтвердження джерел походження іноземної валюти).

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі — суб'єкту підприємницької діяльності відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) копії свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності, засвідченої нотаріально чи органом, що видав свідоцтво;

в) картки зі зразками підписів, що надаються у присутності працівника банку, який відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником або нотаріально.

Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, додатково подають копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, засвідчену в установленому законодавством порядку.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі (резиденту) відкривається на підставі заяви, документа, що засвідчує особу (паспорт або документ, який замінює його), договору на відкриття та обслуговування рахунка між установою банку та громадянином, картки зі зразками підписів, які надаються в присутності працівника банку, що відкриває рахунок, і засвідчуються цим працівником.

Поточний рахунок в іноземній валюті фізичній особі (нерезиденту) відкривається на підставі договору за умови пред'явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу, і подання до уповноваженого банку:

а) заяви встановленої форми;

б) картки зі зразками підписів, що надаються в присутності працівника банку, який відкриває рахунок, та засвідчуються цим працівником;

в) засвідченої нотаріально копії легалізованого дозволу центрального банку іноземної країни на відкриття рахунка в разі, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представництву юридичної особи (нерезидента) до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунка;

б) копія свідоцтва про реєстрацію представництва в уповноважених органах України, засвідчена нотаріально або органом, що видав свідоцтво;

в) копія легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (нерезидента), засвідчена нотаріально;

г) копія легалізованої довіреності юридичної особи (нерезидента) її офіційному представнику на ведення справ в Україні, засвідчена нотаріально;

ґ) картка зі зразками підписів та відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті розташованим на території України дипломатичним, консульським, торговельним та іншим офіційним представництвам іноземних держав до уповноваженого банку подаються:

а) заява про відкриття рахунка;

б) копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію посольства (представництва) на території України, засвідчена нотаріально або органом, що видав посвідчення;

в) картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті представництву іноземного банку до уповноваженого банку подаються такі документи:

• заява представництва про відкриття рахунка;

• копія легалізованого положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

• картка зі зразками підписів і відбитком печатки, засвідчена нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної технічної допомоги організацією чи установою (групою управління) до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунка, картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально, і засвідчені уповноваженим органом виконавчої влади України такі документи:

• копія реєстраційної картки програми або проекту;

• копія свідоцтва про акредитацію організації чи установи (групи управління) — виконавця програми або проекту, що підтверджує статус виконавця програми або проекту;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організацією чи установою (групою управління) на виконання міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подається заява про відкриття рахунка, картка зі зразками підписів уповноважених осіб і відбитком печатки, засвідчена нотаріально, лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди, і засвідчені визначеним в угоді органом такі документи:

• копія документа про акредитацію організації чи установи (групи управління) — виконавця програми або проекту, що підтверджує їхній статус як виконавця програми або проекту;

• копія легалізованої довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально.

Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті нерезиденту-інвестору до уповноваженого банку подаються такі самі документи, які передбачено умовами відкриття рахунків у гривнях. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування