Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
Кредитно-розрахункові операції - Мілай А.О.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Закон України "Про підприємництво" від 26.02.91 № 785/ХІІ-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 14.

2. Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.91 № 887/ ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 24.

3. Закон України "Про зовнішньоекономічну діяльність" від 16.04.91 № 959/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29.

4. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.91 № 1202/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — №

38.

5. Закон України "Про господарські товариства" від 19.09.91 № 1576/ХП-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1991. —

№ 49.

6. Закон України "Про заставу" від 02.10.92 № 2654-ХП // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 47.

7. Закон України "Про страхування" від 07.03.96 № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 18.

8. Закон України "Про лізинг" від 16.12.97 № 723/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 16.

9. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.99 № 679-ХІУ // Голос України. — 1999. — № 112 зі змінами, внесеними Законами № 1458-Ш від 17.02.2000 // ВВР. — 2000. — № 14-15-16. — ст. 121 № 1658-Ш від 20.04.2000 // ВВР. — 2000. — № 29. — ст. 230 № 1919-Ш від 13.07.2000.

10. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121- Ш // Урядовий кур'єр. — 2001. — № 8.

11. Закон України "Про платіжні системи та переказ грошей" від 05.04.01 № 2346/Ш.

12. Закон України "Про обіг векселів в Україні" від 04.05.01

№ 2374-Ш.

13. Про затвердження переліків і тарифів банківських операцій (послуг), що надаються установами та територіальними управліннями НБУ за операціями (послугами), пов'язаними з діяльністю клієнтів і банків-кореспондентів Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 08.08.2000 № 311.14.

14. Положення про кредитування: Затв. постановою Правління НБУ від 28.09.95 № 246.

15. Положення про порядок здійснення консорціумного кредитування: Затв. постановою Правління НБУ від 14.03.96 № 351 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1996. — № 2.

16. Положення про розрахунки пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Затв. постановою Правління НБУ від 24.02.97 № 37.

17. Положення про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі готівки: Затв. постановою Правління НБУ від 24.03.97 № 86/1890.

18. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затв. постановою Правління НБУ від 26.03.98 № 118 (із змін. № 185 від 07.05.01).

19. Положення щодо організації діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів: Затв. рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.05.99 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 7.

20. Положення про операції банків з векселями: Затв. постановою Правління НБУ від 28.05.99 № 258 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. — 1999. — № 7.

21. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ 06.07.2000 № 279 (із змін. і допов. від 24.10.2000 № 418 від 05.04.01 № 151).

22. Положення про механізми рефінансування комерційних банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2000 № 484 // Законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності. —

2001. — № 2.

23. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72.

24. Положення про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій: Затв. постановою Правління НБУ від 17.07.01 № 275.

25. Положення про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень: Затв. постановою Правління НБУ від 31.08.01 № 375.

26. Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України: Затв. постановою Правління НБУ від 18.03.99 № 127.

27. Правила організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями НБУ та комерційними банками в національній валюті. Затверджені постановою Правління НБУ від 05.02.2001 р. № 44.

28. Інструкція № 1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 07.07.94 № 129.

29. Інструкція про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 18.12.98 № 527 із змінами і доповненнями на 22.07.99, 20.03.01, 04.04.01.

30. Інструкція про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 69.

31. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.

32. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ 28.08.01 № 368.

33. Банки и банковские операции: Учебник для вузов / Под ред. проф. Е. Ф. Жукова. — М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 471 с.

34. Банківська енциклопедія / Під ред. А. М. Мороза. — К.: Ельтон, 1993. — 328 с.

35. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкін та ін. / За ред. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ,

2000. — 384 с.

36. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабичевой. — М.: Экономика, 1994. — 397 с.

37. Банковское дело: Учебник / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кроливецкой. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 480 с.

38. Збірник виробничих ситуацій з навчальної дисципліни "Банківські операції" / Керівник авт. колективу А. М. Мороз. — К.: КНЕУ, 1998. — 448 с.

39. Калина А. В., Кочетков А. А. Работа современного коммерческого банка: Учеб.-метод. пособие. — К.: МАУП, 1997. — 224 с.

40. Коммерческие банки / Э. Рид, Р. Коттер, Э. Гилл, Р. Смит. — М.: СП "Космополис", 1991. — 480 с.

41. Кочетков В. Н. Анализ кредитоспособности клиентов. Кредитные риски: Учеб.-метод. пособие. — К.: УФИМБ, 1995. — 16 с.

42. Коцовсъка Р., Ричаківська В., Табачук Г., Вовнюк М. Операції комерційних банків: Курс лекцій. — Львів: Центр Європи, 1997. —

276 с.

43. Остапишин Т. П. Основи банківської справи: Курс лекцій. — К.: МАУП, 1999. — 112 с.

44. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: Либра,

1994. — 330 с.

45. Платіжні системи: Навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / В. А. Ющенко, А. С. Савченко, С. Л. Цокол та ін. — К.: Либідь, 1998. — 416 с.

46. Попович В. М., Степаненко А. И. Управление кредитными рисками заемщика, кредитора, страховщика.: Учеб.-практ. пособие. — К.: Правові джерела, 1996. — 259 с.

47. Савлук М. I., Мороз А. М., Коряк А. А. Вступ до банківської справи. — К.: Лібра, 1998. — 344 с.

48. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и операции. — М.: "Все для вас", 1993. — 320 с.

49. Шевченко Р. I. Банківські операції: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.

50. Ширинская Е. Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 144 с. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим