Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 4. Банківська експертиза і оцінка доцільності та ефективності кредитування інвестиційних проектів

Одним з основних шляхів виходу України з кризи є підвищення ефективності інвестицій у національну економіку. В той же час, за оцінками експертів, комерційні банки наражаються на дуже високий ризик, кредитуючи українські проекти. Тому виникає необхідність у розробці методики оцінки банком ефективності інвестиційного проекту. Основне завдання такої методики — виявити краще у вітчизняних та зарубіжних учених і на цій основі створити обґрунтовані методичні рекомендації з кредитування інвестиційних проектів, які б включали в себе аналіз методичних підходів до оцінки інвестицій в умовах ринкової трансформації економіки.

4.1. Експертиза документів обґрунтування інвестицій позичальника

Специфікою інвестиційного кредитування є те, що у ході розгляду пакета документів, які подає клієнт, банк повинен, у першу чергу, перевірити документи обґрунтування інвестицій, а саме: одержати відповіді на всі питання щодо фірми, продукції, ринку, сировини і матеріалів, що використовуються, кадрів, впливу виробництва на навколишнє середовище та, головне, гарантії повернення капіталу. Банк повинен переконатися також, що продукція, яка випускається, є конкурентоспроможною завдяки передовій технології та наявності кваліфікованих кадрів; стимулювання продажу та реклама працюють на високому рівні; сировина та матеріали є в необхідній кількості тощо.

Уся процедура оцінки інвестиційного проекту в банку може мати такий вигляд (див. рис. 4.1).

Послідовність оцінки банком інвестиційного проекту

Рис. 4.1. Послідовність оцінки банком інвестиційного проекту

Відповідно до схеми на рис. 4.1, банку насамперед необхідно зробити експертизу поданих інвестором документів обґрунтування інвестицій залежно від виду інвестиційного проекту. Предметом такої експертизи є:

  • зведені документи (виконані інвестиційні або інноваційні проекти, техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), бізнес-плани, розрахунки економічної ефективності, інші документи обґрунтування інвестиційної діяльності);
  • первинні документи, які використовуються для складання зведених документів (кошториси, калькуляції, довідки, висновки тощо);
  • окремі документи обґрунтування інвестицій.

Експертизу цих документів повинен здійснювати в банку відділ експертизи інвестиційних проектів, а у випадку відсутності такого — експерт консалтингової компанії на контрактній основі. Експертиза документів обґрунтування інвестицій складається з попередньої, технічної, юридичної та економічної (див. табл. 4.1).

Таблиця 4.1

ВИДИ ЕКСПЕРТИЗИ ДОКУМЕНТІВ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Попередня (формальна) експертиза

Технічна експертиза

Юридична експертиза

Економічна експертиза

Призначення документа, відповідність його змісту поставленій меті

Дійсність новизни проекту (нововведення, ноу-хау, результати НДДКР)

Легітимність наданих документів, відповідність нормативним вимогам при оформленні документів

Методи обґрунтування інвестицій на предмет їх правомірності, правильності, відповідності умовам застосування

Справжність документа — використання бланків, наявність підписів, печаток, дат тощо

Наявність і предметність результатів патентного дослідження

Авторство даного інвестиційного проекту, наявність авторських прав на інтелектуальну власність

Причинно-наслідкові зв’язки між технічним та економічним ефектами

Наявність повного складу обов’язкових реквізитів

Правомірність вибору бази порівняння для визначення технічного ефекту і, відповідно, кінцевих результатів здійснення проекту

Наявність у документі посилань на відповідні чинні юридичні акти

Відповідність цілей інвестора цілям кредитора

Свіжість наявної в документації інформації

Аргументованість вибору складу показників (технічних параметрів) для визначення технічного ефекту

Правомірність включення в документ додаткових умов та вимог

Правомірність застосування діючих економічних нормативів, які використовуються в документі: податки, ціни, тарифи, коефіцієнти тощо

Відсутність у документації суперечливої інформації

Методи визначення та оцінки технічного ефекту внаслідок порівняння відповідних показників проекту з базою порівняння

Неможливість претензій з боку співавторів і третіх осіб — юридичних чи фізичних

Аргументованість виділення реального економічного ефекту та ефекту від попередженого економічного збитку у виробництві

Закінчення табл. 4.1

Попередня (формальна) експертиза

Технічна експертиза

Юридична експертиза

Економічна експертиза

Узгодженість даного документа з іншими документами

Правильність оформлення первинного документа, підтвердження вихідних даних і результатів проекту

Усвідомлення (визнання) учасниками даної інвестиційної угоди своїх прав та обов’язків (відповідальності)

Якість вихідної (первинної) інформації, яка використовується при застосуванні методів обґрунтування інвестицій

Відсутність арифметичних помилок у розрахунках, поданих у документах

Дійсність потреби у технічному ефекті даного проекту — сьогодні та в перспективі

 

Відповідність інформації кредитора вимогам інвестора та відповідність інформації інвестора вимогам кредитора

Докази пріоритетності даного проекту для здійснення в технічних (виробничих) умовах підприємства, наміченого для реалізації інвестиційного проекту

Докази потреби у використанні альтернативних технічних рішень

 

Правомірність та правильність застосування вибіркового методу збору інформації

Наявність повноважень урядових осіб на складання, узгодження та затвердження документа

 

 

Оцінка ймовірності досягнення очікуваних результатів від інвестування

Результати цих експертиз можуть оформлятися окремими актами або входити у вигляді розділів в один загальний (зведений) акт експертизи даного документа обґрунтування інвестицій. Вони використовуються для прийняття відповідних рішень учасниками інвестиційної угоди, а також є основою для проведення більш поглибленого техніко-економічного аналізу та дослідження інвестиційної діяльності, для вдосконалення методів обґрунтування вкладання капіталу. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування