Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.4. Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб

Одним із видів інвестиційних кредитів, які надаються фізичним особам, є довгостроковий державний кредит молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла. Порядок та організація такого кредитування визначені постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. № 825 «Про вдосконалення організаційної та фінансової діяльності Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву при Державному комітеті у справах сім’ї та молоді».

Відповідно до цього Положення правом на одержання державного пільгового довгострокового (терміном до 30 років) кредиту користуються молоді сім’ї та одинокі молоді громадяни, які згідно із законодавством визначені такими, що потребують поліпшення житлових умов, а саме:

 • молода сім’я — подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 30 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 30 років;
 • неповна сім’я, в якій мати (батько) віком до 28 років включно, має неповнолітніх дітей;
 • одинокі молоді громадяни, вік яких не перевищує 28 років.

Кредитування будівництва (реконструкції) житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян є прямим, адресним (цільовим) і здійснюється у межах коштів, передбачених у державному бюджеті, республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел фінансування.

Сума кредиту обчислюється виходячи з норми 21 м2 загальної площі житла на одного члена сім’ї та додатково 10 м2 на сім’ю і включає витрати на його страхування в період будівництва (реконструкції) житла.

Умови кредитування. Кредит надається за умови:

1) перебування кандидата на обліку для поліпшення житлових умов за місцем проживання (прописки);

2) проживання у сільській місцевості, якщо він відповідно до законодавства потребує поліпшення житлових умов, що підтверджено відповідними документами;

3) підтвердження кандидатом своєї платоспроможності;

4) внесення у банк на особистий рахунок не менш як 10 % вартості будівництва квартири нормативної площі, якщо її фактична площа більша або дорівнює визначеній нормі, та фактичної вартості будівництва квартири, якщо її площа менша, ніж нормативна.

Зазначена сума вноситься позичальником на його особистий рахунок двома частинами: не менш як 5 % безпосередньо до укладення кредитної угоди; інші кошти — при остаточному розрахунку за будівництво під час отримання документів на право користування збудованим (реконструйованим) житлом, виходячи з фактичної вартості площі збудованого житла.

Кредит надається дирекцією або відділенням у розмірі, визначеному в розрахунку до кредитної угоди.

Позичальник, який не має дітей, сплачує кредит за ставкою у розмірі 3 % річної суми заборгованості за кредитом; позичальник, який має одну дитину, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок бюджетних джерел погашається 25 % суми зобов’язань за кредитом; позичальникові, який має трьох дітей — 50 % суми зобов’язань за кредитом.

Позичальникам, які проживають у збудованому (реконструйованому) житлі в сільській місцевості, за умови їх постійної роботи у сільськогосподарському виробництві, переробній та обслуговуючих галузях агропромислового комплексу, що функціонують у сільській місцевості, в соціальній сфері села та органах місцевого самоврядування на завершальному етапі сплати зобов’язань за кредитом додатково до пільг погашається 25 % суми зобов’язань, визначеної для сплати.

Порядок оформлення і видачі кредиту. Реєстрація кандидатів, які відповідають вимогам Положення, проводиться на підставі власноручно заповненої анкети кандидата, що реєструється у журналі реєстрації анкет кандидатів. Журнал реєстрації анкет кандидатів та копії анкет зберігаються у консультаційному центрі Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву.

Для здійснення розрахунків щодо визначення суми кредиту і підтвердження права на його одержання кандидат подає до дирекції або відділення банку такі документи:

 • заяву на ім’я генерального директора Фонду або директора відділення на одержання кредиту;
 • довідку про перебування на квартирному обліку (для громадян, які проживають у містах і селищах міського типу);
 • довідку про склад сім’ї (форма 3);
 • копію свідоцтва про шлюб, паспортні дані;
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • документи, необхідні для визначення платоспроможності кандидата (довідку з місця роботи дорослих членів його сім’ї із зазначенням доходу, одержаного за попередні 12 місяців), інші документи, що підтверджують доходи та видатки кандидата;
 • витяг з рішення органу місцевого самоврядування про відведення земельної ділянки та дозвіл на забудову (для кандидатів, що будують будинки садибного типу та господарські приміщення).

Рішення про надання кредиту приймається дирекцією або відділенням банку на підставі поданих документів протягом місяця з дати отримання кредитних ресурсів. Після підписання сторонами кредитної угоди кандидат набуває статусу позичальника, на сім’ю якого оформляється паспорт позичальника.

Зміни умов кредитної угоди та доповнення до неї оформляються додатковою угодою між сторонами, що є невід’ємною частиною кредитної угоди, з відміткою у кредитній угоді та паспорті позичальника.

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву надає кредит, виходячи з розрахунків суми, необхідної для будівництва (реконструкції) житла, на підставі кредитної угоди, списків позичальників, попередньо затверджених рішенням дирекції або відділення банку. На підставі кредитної угоди за розпорядженням дирекції Фонду кошти для надання кредиту перераховуються Головним управлінням державного казначейства з казначейського рахунку дирекції Фонду до банку для подальшого їх зарахування на особисті рахунки позичальників.

Дирекція Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву здійснює оперативний контроль за цільовим використанням відділенням і банком коштів кредиту. За допущену затримку проходження коштів кредиту банк сплачує штраф за кожний день затримки згідно з умовами угоди, укладеної між дирекцією або відділенням та банком відповідно до законодавства.

Фінансування будівництва (реконструкції) здійснюється банком виключно у безготівковому порядку шляхом перерахування коштів на банківський рахунок замовника (підрядника) за розпорядженням дирекції або відділення з особистого рахунку позичальника.
У разі пайової участі у незавершеному будівництві попередня оплата здійснюється на рівні оплати частки незавершеного будівництва у розмірі 100 % і авансування незавершеної частки у розмірі 50 % авансу.

Термін використання кредиту обумовлюється у кредитній угоді і не повинен перевищувати нормативного терміну будівництва (реконструкції) житла з дня першої виплати банком замовнику (підряднику) коштів за виконані роботи з будівництва (реконструкції) житла.

Порядок погашення кредиту та відшкодування витрат на його обслуговування. Відповідно до кредитної угоди позичальникові на період сплати фінансових зобов’язань видаються в установленому порядку відповідні документи на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Погашення кредиту, сплата відсотків за користування ним розпочинається позичальником після одержання документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом та укладення угоди про заставу житла на період погашення кредиту та відсотків за користування ним.

Остаточний розрахунок суми повернення кредиту проводиться виходячи з фактичної площі квартири (підтвердженої довідкою БТІ) та встановленої середньої вартості 1 м2 загальної площі житла в регіоні на час отримання позичальником документів на право користування, володіння збудованим (реконструйованим) житлом. Цей розрахунок оформлюється як додаток до кредитної угоди і погоджується з позичальником.

Розмір щоквартального платежу для погашення кредиту та сплати відсотків за користування ним визначається дирекцією Фонду шляхом ділення суми кредиту на кількість кварталів уточненого терміну його надання.

Витрати на обслуговування кредиту фінансуються за рахунок кредитних ресурсів у розмірі 6 % їх обсягу і перераховуються з державного бюджету Головним управлінням державного казначейства на казначейський рахунок дирекції Фонду, а у разі отримання кредитних ресурсів з інших джерел фінансування — на рахунок дирекції Фонду одночасно з перерахуванням коштів кредиту на будівництво (реконструкцію) житла для позичальників.

Умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) за рахунок кредиту житло та господарські приміщення. Кредитною угодою визначаються умови переходу права власності на збудоване (реконструйоване) житло та господарські приміщення до позичальника. Житло, побудоване за рахунок коштів кредиту, є власністю позичальника. Позичальник зобов’язаний передати у заставу побудоване житло за угодою застави на період до повного погашення наданого кредиту.

У разі невиконання позичальником умов кредитної угоди дирекція Фонду здійснює заходи щодо стягнення заборгованості та інші дії, передбачені умовами кредитної угоди. Якщо позичальник відмовляється від погашення кредиту на будь-якому етапі дії кредитної угоди, ця угода розривається у порядку, визначеному кредитною угодою. При цьому позичальнику згідно з умовами кредитної угоди повертаються попередній внесок та кошти, сплачені ним у порядку повернення кредиту, крім відсотків за користування кредитом. Після розірвання кредитної угоди дирекція або відділення має право укласти кредитну угоду з іншим позичальником, який бере на себе зобов’язання щодо подальшого погашення кредиту з урахуванням частини коштів, сплаченої разом із попереднім внеском колишнім позичальником.

Контрольні запитання і завдання

 • Охарактеризуйте сутність та особливості державного інвестиційного кредитування.
 • Визначте роль державного інвестиційного кредитування в розвитку національної економіки.
 • Розкрийте зміст державного інвестиційного кредитування.
 • Визначте порядок відкриття та оформлення кредитування державних капітальних вкладень.
 • Охарактеризуйте сутність та особливості податкового інвестиційного кредитування.
 • За яких умов підприємці можуть отримати податковий інвестиційний кредит?
 • Охарактеризуйте стан та перспективи розвитку державного та податкового інвестиційного кредиту.
 • Охарактеризуйте зміст споживчого інвестиційного кредитування.
 • Виділіть та охарактеризуйте суб’єктів та об’єкт споживчого інвестиційного кредитування.
 • За якими факторами визначається якість споживчого інвестиційного кредиту?
 • Яку специфіку має банківська робота у сфері споживчого інвестиційного кредитування?
 • Розкрийте зміст державного інвестиційного кредитування фізичних осіб.
 • Визначте порядок оформлення та видачі державного інвестиційного кредиту фізичним особам.
 • Назвіть проблеми та основні напрями подальшого розвитку споживчого інвестиційного кредитування в Україні.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим