Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

7.4. Порядок визначення розміру лізингового платежу. Графік лізингових платежів, його зміст і порядок складання

Оскільки правильне визначення загальної суми лізингових платежів та їх графік є основним критерієм доцільної участі лізингоотримувача та лізингодавця у процесі організації лізингового бізнесу, то аналізу методологічних засад розрахунку лізингових платежів необхідно приділити особливу увагу.

Об’єктивною основою визначення розміру плати за лізинг є структура лізингового платежу, яка має багатокомпонентний характер. До її обов’язкових складових відповідно до Закону України «Про лізинг» (ст. 16, п. 2) необхідно віднести:

 • величину амортизаційних відрахувань;
 • плату за кредитні ресурси, які використовуються лізингодавцем;
 • комісійну винагороду лізингодавця;
 • компенсацію страхових платежів за угодою страхування об’єкта лізингу, якщо об’єкт застрахований;
 • інші витрати, передбачені угодою лізингу.

Крім зазначених елементів, до складу лізингових платежів можуть входити: митні платежі, сума податків, які лізингодавець сплачує за об’єкт лізингу, серед яких може бути податок на майно, на користувачів автомобільних доріг, податок на підтримання житлового фонду та об’єктів соціально-культурної сфери, які лізингодавець повинен сплатити, а також податок на придбання автотранспортних засобів (у випадку, коли об’єктом лізингу виступають автотранспортні засоби).

Згідно з діючою методологічною практикою кожний елемент лізингових платежів обчислюється в загальноприйнятому порядку, виходячи із практики, що склалася.

Так, амортизаційні відрахування обчислюються двома методами: звичайним та прискореним. Звичайний метод ґрунтується на чинних нормах залежно від вартості об’єкта лізингу та терміну його експлуатації:

Звичайний метод амортизаційних відрахувань об’єкта лізингу (7.1)

де С — вартість об’єкта лізингу; Е — термін експлуатації об’єкта.

Величина амортизаційних відрахувань у складі лізингових платежів розраховується за формулою:

Величина амортизаційних відрахувань у складі лізингових платежів (7.2)

де СНа — норма амортизації на повне відтворення (у %); Тп — термін лізингової угоди.

Згідно із ст. 18 Закону України «Про лізинг» угодою лізингу може бути передбачена прискорена амортизація об’єкта лізингу, якщо він належать до третьої групи основних фондів.

Плата за кредитні ресурси (відсоток за кредит), як один із компонентів лізингового платежу, обчислюється шляхом множення величини кредитних ресурсів на кредитну ставку у відсотках, поділену на 100. При цьому під кредитними ресурсами розуміють суму боргу, яка постійно зменшується, і тому плата за кредит також зменшується.

До складу комісійної винагороди лізингодавця включаються власні витрати лізингодавця, наприклад, оплата лізингових послуг брокерів і прибуток, а також може враховуватися премія за ризик.

Додаткові послуги лізингодавця можуть бути постійними чи тимчасовими з відповідною формою розрахунків. Це залежить від змісту робіт, їх обсягу та періодичності, від умов укладеної угоди. До таких послуг доцільно віднести інформаційні, консалтингові, юридичні, технічні, рекламні та ін.

Аналіз лізингового досвіду розвинутих країн свідчить, що лізингові платежі можуть розрізнятися за формою, способом нарахування та виплати, періодичністю сплати, формою розрахунків.

За формою лізингові платежі можуть здійснюватися:

 • грошовими коштами (грошова форма);
 • продукцією або послугами лізингоотримувача (компенсаційна форма);
 • у вигляді комбінації перших двох форм — грошовими коштами у поєднанні з поставкою продукції або наданням послуг лізингоотримувачем (змішана форма).

Особливим видом платежів є інформація та права. Як свідчить досвід, закордонні інвестори із задоволенням приймають як плату за об’єкти лізингу патенти, технічні розробки, готові до впровадження. На вітчизняному ринку існує ряд прикладів великих лізингових операцій, коли майно лізингувалося в обмін на право використання брокерського місця на біржі, ліцензійні та інші права.

За періодичністю лізингові платежі поділяються на щорічні, піврічні, щоквартальні, щомісячні.

Лізингові платежі за способом їх виплати поділяють на ті, що здійснюються рівними частинами; ті, що поступово зростають; ті, що поступово зменшуються.

Водночас зарубіжні експерти лізингової діяльності доречно зважають на додатковий спосіб здійснення лізингових платежів як той, що здійснюється з певним обумовленим початковим вкладом (авансом чи депозитом). Платіж з авансом (депозитом) передбачає, що користувач об’єкта лізингу надає лізинговій фірмі аванс чи здійснює виплату у розмірі 15—20 % від купівельної вартості об’єкта лізингу після підписання лізингового контракту, але до моменту постачання об’єкта, а останню частину — 80 або 85 % виплачує після підписання протоколу про прийомку (введення в експлуатацію) протягом 3—5 років щоквартально.

Так, найрозповсюдженішим і простим варіантом виплати лізингових платежів в Україні є лінійна або рівномірна виплата з першим внеском, який за розміром часто збігається зі ставкою лізингового відсотка. Це пов’язано передусім із:

 • підвищеним ступенем ризику здійснення підприємницької діяльності в Україні;
 • схильністю до невиконання резидентами — суб’єктами лізингового бізнесу своїх партнерських зобов’язань;
 • загальноекономічними порушеннями кризового характеру.

Зважаючи на реалії лізингового бізнесу в Україні, слід врахувати ще один спосіб лізингових виплат — з прискореними платежами, коли лізингоотримувач погашає більшу частину своєї заборгованості протягом перших років використання об’єкта лізингу (зокрема обладнання), коли витрати на утримання обладнання невеликі.

Загалом, вибір способу платежу залежить від фінансового стану і платоспроможності лізингоотримувача. В період освоєння лізингоотримувачем обладнання і відсутності у нього достатньої кількості грошових коштів можуть бути передбачені зменшені розміри лізингових платежів з подальшим їх збільшенням в часі до закінчення строку дії лізингового договору. Якщо у лізингоотримувача хороший фінансовий стан, він може значну суму лізингового платежу сплатити через авансовий платіж.

У лізингових компаніях Росії, деяких лізингових компаніях Японії, Франції, ряду лізингових компаніях України застосовують таку методику розрахунку лізингових платежів, яка базується на формулі ануїтетів*1:

*1: {Липина Т. Варианты расчета лизинговых платежей // Бизнес: Документы, комментарии, консультации. — 1999. — №3. — С. 71.}

Формула ануїтету (7.3)

де А — вартість лізингової угоди; С — ставка лізингового відсотка; Т — періодичність лізингових платежів (наприклад, раз у півроку); П — термін угоди.

Для визначення суми лізингового платежу, скоригованого на залишкову вартість об’єкта лізингу, використовується формула дисконтного множника:

формула дисконтного множника (7.4)

Зважаючи на поширене застосування платежу з авансом як способу нарахування лізингових платежів, наведена формула коригується на додатковий дисконтний множник:

додатковий дисконтний множник. (7.5)

Програмне забезпечення комп’ютерів кредитного (лізингового) управління банку дозволяє визначити мінімальну суму лізингового платежу (яка за умови рівномірної сплати лізингових платежів буде однаковою протягом установленого угодою періоду) та загальну суму лізингового платежу як ряд поступальних математичних перетворень, що базується на дисконтному множнику, та скласти графік лізингових платежів.

Приклад 7.1. Вартість обладнання, що надається в лізинг, становить 250 000 грн. Термін лізингу — 2 роки. Лізинговий відсоток — 20 % річних. Знайти суму лізингових платежів та фінансовий дохід лізингодавця, якщо відомо, що лізингові платежі нараховуються рівномірними частинами та здійснюються двічі на рік.

Розв’язок. Для розрахунку суми лізингових платежів скористаємося формулою, що відома у фінансовій математиці як погашення основного боргу рівними строковими виплатами. Кожна строкова виплата буде виступати сумою двох величин: суми, що йде на погашення основного боргу, та відсоткового платежу по ньому. В такому випадку залишок основного боргу та суми відсоткових платежів зменшуються від періоду до періоду. Річне відшкодування вартості зростає, а строкові виплати будуть виступати ануїтетами ренти постнумерандо.

При розв’язанні задачі скористаємося формулою (7.3).

Всі обчислені значення занести до табл. 7.1.

Таблиця 7.1

РОЗРАХУНОК ФІНАНСОВИХ ДОХОДІВ У СКЛАДІ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Дата

Залишкова вартість, грн

Лізингові платежі

Мінімальна сума лізингових платежів (ануїтет), грн

Фінансовий дохід у вигляді лізингового відсотка, грн (гр.2 • 0,3:12)

Відшкодування вартості, грн (гр. 3 – гр.4)

01.01.2001

250 000

78 125

25 000

53 125

01.06.2001

196 875

78 125

19 687,5

58 437,5

01.01.2002

138 437,5

78 125

13 843,8

64 279,2

01.06.2002

74 158,3

78 125

7416

70 709

УСЬОГО:

Залишкова вартість 3 449,3

312 500

65 947,3

246 551

Таким чином, залишкова вартість, за якою викупається об’єкт лізингу, становить 3449,3, або 1,4 % від загальної вартості об’єкта. Фінансовий дохід лізингодавця складає 65 947,3 грн, сума лізингових платежів за період реалізації контракту — 312 500 грн. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим