Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Критерії відбору банків-учасників

І. Щоб набути й утримувати статус банка-учасника, банківська установа повинна, якщо ЄБРР не погодиться на інше, задовольнити такі вимоги:

 • бути банківською установою, зареєстрованою в Україні;
 • контрольний пакет часток власності банківської установи повинен належати приватним юридичним і фізичним особам;
 • надати ЄБРР свою консолідовану фінансову звітність за останній фінансовий рік, підготовлену згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) і перевірену прийнятними для ЄБРР міжнародними аудиторами;
 • взяти на себе зобов’язання перед НБУ стосовно проходження щорічної аудиторської перевірки згідно з МСБО, яку здійснюватимуть прийнятні для ЄБРР міжнародні аудитори;
 • стосовно малих та середніх підприємств (МСП) — залучити кредитних радників або у випадку наявності останніх продовжувати їхні послуги, з метою реалізації вимог, визначених нижче;
 • стосовно мікро-, малих підприємств (ММП) — залучити консультантів ММП і надати їм можливість працювати у своїх відділеннях, у тому числі регіональних, з метою впровадження ними відповідних процедур;
 • стосовно МСП — погодитися із прийнятними для ЄБРР принципами стратегії та операційної політики і відповідним графіком їх реалізації, дотримання якого перевірятиметься в ході щорічних аудитів згідно з МСБО;
 • стосовно МСП — підготувати та прийняти програму інституційної розбудови, що задовольняє вимоги ЄБРР, спрямовану на вдосконалення стратегії, організаційної структури системи внутрішнього та зовнішнього аудиту, процедур оцінки кредитів, управління активами і пасивами та фінансового менеджменту, підготовки кадрів та інших напрямів, що потребуватимуть уваги;
 • стосовно МСП — взяти на себе зобов’язання перед НБУ щодо реалізації принципів стратегії та операційної політики і програми інституційної розбудови;
 • стосовно ММП — взяти на себе зобов’язання перед позичальником щодо впровадження процедур ММП;
 • стосовно МСП — ухвалити і впровадити процедури оцінки кредитів, що задовольняють вимоги ЄБРР;
 • ухвалити і впровадити процедури дотримання екологічних нормативів, узгоджених з природоохоронними вимогами ЄБРР;
 • відкрити окремі рахунки для отримання, видачі і погашення кредитів;
 • виконувати встановлений НБУ норматив мінімального розміру капіталу та інші економічні нормативи;
 • мати ліцензію на здійснення валютних операцій;
 • встановити у себе порядок управління кредитами, обслуговування позик та інші суттєві механізми внутрішнього контролю, що задовольняють вимоги ЄБРР;
 • мати, на думку ЄБРР (відповідне рішення приймається ЄБРР безпосередньо або на підставі висновку зовнішнього аудиту), задовільні фінансовий стан і результати операційної діяльності, зокрема:
 • якісний кредитний портфель;
 • норматив платоспроможності (Risk Weighted Capital Adequacy Ratio — за визначенням Базельського комітету з банківського регулювання і нагляду), розрахований прийнятною для банку міжнародно визнаною бухгалтерською фірмою, має дорівнювати щонайменше 12 %;
 • відношення ліквідних активів до загальних активів має бути не менше ніж 25 %, «ліквідні активи» банка-учасника тут розраховуються як сума готівки та прирівняних до неї коштів, залишків на кореспондентських рахунках, вартості дорогоцінних металів і ліквідних цінних паперів, міжбанківських депозитів і кредитів зі строком погашення до одного місяця, зменшена на суму зазначених вище активів, відданих у заставу третій стороні;
 • питома вага прострочених позик у загальному кредитному портфелі не повинна перевищувати 20 %;
 • загальна сума кредитів і позабалансових зобов’язань, наданих будь-якому клієнту, який утримує щонайменше 5 % власності банка-учасника, або клієнту, в якому банк-учасник утримує щонайменше 5 % власності, або їхнім керівникам і службовцям («інсайдер»), не повинна перевищувати 20 % власного капіталу;
 • загальна сума кредитів, наданих усім інсайдерам, не повинна перевищувати 30 % власного капіталу;
 • загальна сума кредитів і позабалансових зобов’язань, наданих одному позичальнику (враховуючи його дочірні підприємства та інші споріднені структури), не повинна перевищувати 25 % власного капіталу;
 • відношення загальних активів до власного капіталу (включаючи сплачений статутний фонд, резерви та емісійний фонд) не повинно перевищувати 8 %;
 • питома вага коштів від будь-якої юридичної та фізичної особи у загальній сумі ліквідних активів (визначених вище) не повинна перевищувати 35 %;
 • питома вага коштів, залучених на небанківському ринку, в загальній сумі залучених коштів не повинна бути меншою ніж 60 %;
 • повинні бути сформованими належні страхові резерви на покриття сумнівної заборгованості;
 • мінімальна сума сплаченого статутного фонду і резервів повинна бути не меншою ніж 3 309 600 дол. США (за висновком належної аудиторської перевірки фінансової звітності за останній звітний період, проведеної згідно з МСБО);
 • готувати квартальну і річну консолідовану фінансову звітність згідно з МСБО, причому річна консолідована фінансова звітність повинна пройти аудиторську перевірку міжнародно визнаною бухгалтерською фірмою, прийнятною для ЄБРР, а квартальна консолідована звітність повинна готуватися згідно з МСБО з того часу, як це стане практично можливим у рамках поточної програми НБУ з переведення підзвітних йому українських банків на МСБО;
 • узяти на себе зобов’язання перед НБУ щодо збереження належного фінансового стану і забезпечення результатів операційної діяльності, які визначені вище;
 • стосовно МСП — створити окремий відділ, забезпечений належно підготовленими спеціалістами з середньострокового фінансування, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів МСП;
 • стосовно ММП — створити відділ ММП, забезпечений належно підготовленими кадрами, що відповідатиме за підготовку і моніторинг усіх субкредитів ММП;
 • узяти на себе зобов’язання перед позичальником щодо створення протягом першого року участі системи фінансового аудиту використання коштів субкредитів МСП та проходити в рамках проекту аудиторську перевірку згідно з МСБО, яку здійснюватимуть для банку міжнародні аудитори.

ІІ. ЄБРР має право встановлювати додаткові критерії відбору відносно до будь-якої банківської установи.

ІІІ. ЄБРР і НБУ спільно переглядатимуть статус будь-якого банку-учасника, стосовно якого виникатимуть обґрунтовані причини вважати, що він не відповідає всім критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, із залученням будь-якої інформації, яку вони вважатимуть доцільною, зокрема його квартальної консолідованої фінансової звітністі та річного звіту зовнішніх аудиторів. Якщо за результатами такого перегляду ЄБРР дійде висновку, що відповідний банк-учасник не відповідає повністю критеріям відбору, визначеним вище у пункті І, статус банка-учасника для даної банківської установи призупиняється, після чого НБУ припиняє видачу їй коштів. Ця заборона скасовується, коли згадана банківська установа переконає ЄБРР, що вона повністю відповідає і відповідатиме надалі всім вимогам, викладеним вище у пункті І. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування