Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

Вимоги ЄБРР до МСП-позичальників, проектів і позик.

МСП-позичальник:

1) повинен бути зареєстрованим в Україні юридичною особою і належати до приватного сектору або контролюватися ним;

2) повинен бути платоспроможним та життєздатним з комерційної точки зору;

3) повинен мати не більше ніж 500 постійних працівників;

4) не може бути компанією, пов’язаною із банком-учасником (БУ), який надає позику;

5) не може вносити суттєвих змін до своїх установчих документів (щодо структури акціонерів, виду діяльності тощо) без згоди БУ впродовж усього строку кредиту;

6) повинен бути згодним обмежувати розмір дивідендів відповідно до зобов’язань щодо обслуговування боргу;

7) активи підприємства перед впровадженням проекту повинні становити не більше ніж 4 000 000 дол. США (на основі відновленої вартості, без урахування вартості землі та будівель);

8) співвідношення «Борг / Капітал» (з урахуванням позики) до та протягом строку впровадження проекту не повинне перевищувати 70 : 30;

9) значення коефіцієнта обслуговування боргу для субпроекту і бенефіціант малих та середніх підприємств як при визначенні рентабельності проекту, так і під час його впровадження повинно бути не меншим ніж 1,5.

Вимоги до проекту:

 • кожен проект затверджується на основі оцінки, проведеної БУ та кредитним радником ЄБРР, включаючи перегляд детального бізнес-плану;
 • проект повинен, у найгіршому випадку, мати позитивну чисту теперішню вартість при ставці дисконту, яка щонайменше урівнювала б майбутні грошові надходження з вартістю кредиту, включаючи відсотки та інші збори;
 • проект повинен бути розроблений із дотриманням відповідних нормативів щодо охорони здоров’я, навколишнього середовища та безпеки праці, зокрема згідно з чинним екологічним законодавством України і природоохоронними вимогами та екологічними процедурами ЄБРР;
 • проект не повинен бути пов’язаним з ігровим бізнесом, виробництвом тютюнових виробів, міцних (із вмістом алкоголю більше 15 %) напоїв, зброї та військового спорядження, а також товарами та діяльністю, занесеною до Природоохоронного списку ЄБРР;
 • мінімальний розмір проекту — 180 000 дол. США;
 • максимальний розмір проекту — 4 000 000 дол. США;
 • бенефіціант або спонсор повинен внести щонайменше 30 % від вартості проекту з власних коштів (включаючи значну суму в грошовій формі);
 • закупівля товарів і послуг повинна здійснюватися відповідно до правил ЄБРР з тим, щоб товари та послуги купувалися за ринковими цінами та за принципом тендеру, і щоб рішення про капітальні інвестиції приймалися з урахуванням ефективності вкладення коштів на конкурентних засадах.

Вимоги до позики:

 • фінансування у доларах США надаватиметься для:

а) довгострокового фінансування засобів виробництва і пов’язаного з ним збільшення нормативного оборотного капіталу;

б) короткострокового фінансування витрат на імпортовану сировину і запасні частини для подальшої переробки або використання у виробництві;

в) фінансування лізингу;

г) короткострокового фінансування експортних контрактів;

 • позики не надаватимуться для покриття існуючих зобов’язань приватних підприємств перед БУ або для інвестицій у цінні папери;
 • щодо інвестиційних проектів, ретроактивне фінансування може становити до 35 % суми позики для періоду не більше 3 місяців до схвалення позики;
 • застава, запропонована бенефіціантом як забезпечення субкредиту, повинна покрити щонайменше 120 % позики; вона не може передаватися у заставу третім особам до повного повернення позики;
 • бенефіціант повинен підтримувати страхування застави у повному обсязі на весь строк кредиту;
 • мінімальний розмір позики — 125 000 дол. США;
 • максимальний розмір позики — найменша сума із зазначених нижче:

а) 2 500 000 дол. США, при цьому загальна непогашена сума позик одному позичальнику, враховуючи непогашені суми мікрота мінісубкредитів (або групі позичальників, пов’язаних між собою) не повинна перевищувати 5 000 000 дол. США;

б) 20 % капіталу БУ;

в) 70 % загальної вартості проекту;

г) будь-яка інша менша сума, встановлена згідно з обґрунтованими вимогами НБУ;

 • період проведення позики залежить від майбутніх грошових потоків за проектом і підлягає таким обмеженням:

а) позики надаються на строк до п’яти років, включаючи пільговий період щонайбільше у два роки;

б) позики для фінансування оборотного капіталу мають строк, відповідний до циклу обороту коштів (як правило до 12 місяців);

9) відсотки, що підлягають сплаті за позикою, складаються з:

а) відсоткової ставки для НБУ та маржі, що забезпечить БУ комерційний прибуток (очікується, що відсоткова ставка для МСП-позичальників становитиме LIBОR плюс 4—8 %);

б) зборів та комісій, що включають у себе одноразову комісію, комісію за зобов’язання, та інших комерційно обґрунтованих комісій.

Вимоги ЄБРР до мікро-, малих підприємств (ММП) та субкредитів ММП.

Вимоги до позичальників:

ММП повинно бути суб’єктом підприємницької діяльності, створеним згідно з чинним законодавством України, або приватним підприємцем, який займається господарською діяльністю відповідно до вимог чинного законодавства, і задовольняти такі критерії:

а) ММП належить резидентам України й управляється ними. Якщо ММП частково належить іноземній юридичній особі або іноземному громадянину, який постійно проживає за кордоном, воно може претендувати на отримання субкредиту ММП за умови, що частка іноземної участі у цьому ММП не перевищує 49 % статутного фонду;

б) контрольний пакет акцій ММП належить приватним установам або особам (державна частка у статутному фонді не перевищує 49 %). ММП, що не є комунальним підприємством і в якому контрольний пакет акцій належить місцевій, обласній або центральній державній установі чи організації, може, як виняток, отримати субкредит ММП за наявності письмової згоди консультанта ММП, якщо воно розпочало процес приватизації, користується незалежністю в управлінні, функціонує у конкурентному середовищі і на нього розповсюджується чинне законодавство про банкрутство;

в) у новостворених ММП щонайменше 30 % статутного фонду має бути сплачено акціонерами в натурі або грошовими коштами;

г) ММП отримало всі необхідні дозволи, ліцензії та іншу документацію і веде діяльність із дотриманням чинних загальнодержавних і обласних нормативно-законодавчих актів щодо охорони здоров’я і безпеки праці;

д) загальна сума субкредитів, отриманих і непогашених ММП у рамках непогашеної лінії ЄБРР МСП-2 (мікро-, малі й середні субкредити), не може перевищувати 5 000 000 дол. США.

Вимоги до субкредитів:

Мікросубкредити ММП. Субкредити ММП — це кредити на суму не більше ніж 20 000 дол. США або, у виняткових випадках, 30 000 дол. США (мікросубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

 • можуть виплачуватися шляхом перерахування або готівкою, беручи до уваги методику, передбачену консультантами ММП;
 • надаються на суму не більше ніж 20 000 дол. США, у гривнях або доларах США, без жодних мінімальних лімітів. За виняткових обставин сума мікросубкредитів ММП може дорівнювати 30 000 дол. США. Як правило, всі мікросубкредити ММП, що не перевищують 10 000 дол. США, виплачуватимуться готівкою;
 • виплачуються у гривнях, але можуть також виплачуватися в доларах США або гривнях, проіндексованих відповідно до долара США;
 • надаються на строк від одного до 36-ти місяців;
 • як правило, погашаються однаковими сплатами основної суми відсотків;
 • відсоткова ставка по кожному мікросубкредиту ММП визначається кредитним комітетом на рівні відділення в індивідуальному порядку, на підставі рекомендацій кредитних спеціалістів і консультанта ММП;
 • ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не повинна перевищувати 100 % основної суми і відсотків. Заставою може бути будь-яке майно, що задовольняє кредитний комітет;
 • кількість працівників ММП, що отримує мікросубкредит ММП, не може перевищувати 20 осіб, включаючи штатний управлінський персонал. За виняткових обставин, коли ММП здійснює господарську діяльність, пов’язану з інтенсивним використанням робочої сили (більше 20 працівників), консультант може допустити таке підприємство до участі у відборі;
 • кошти мікросубкредитів ММП можуть використовуватися для фінансування торгівлі, виробництва або надання послуг;
 • надходження мікросубкредитів ММП не можуть використовуватися для фінансування підприємств, що займаються :

— виробництвом зброї або військового обладнання;

— виготовленням хутрових виробів або торгівлею рідкісними видами тварин;

— виготовленням тютюнових виробів;

— виготовленням горілчаних виробів;

— ігорним бізнесом;

— валютними спекуляціями;

— інвестиціями в цінні папери;

— видом діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань.

Мінісубкредити ММП. Субкредити ММП на суму не більше ніж 75 000 дол. США, в окремих випадках — 125 000 дол. США (мінісубкредити ММП) повинні відповідати таким вимогам:

 • надаються на суму не більше ніж 75 000 дол. США, у гривнях або у доларах США, без жодних мінімальних лімітів. За виняткових обставин сума мінісубкредиту ММП може дорівнювати 125 000 дол. США, на що необхідно отримати письмову згоду консультанта ММП;
 • виплачуються у гривнях, при цьому вони можуть також виплачуватися в доларах США або гривнях, проіндексованих відповідно до долара США;
 • надаються на строк від одного до тридцяти шести місяців;
 • як правило, погашаються однаковими сплатами основної суми і відсотків;
 • відсоткова ставка по кожному мінісубкредиту ММП визначається кредитним комітетом на рівні відділення в індивідуальному порядку, на підставі рекомендації кредитних спеціалістів і консультанта ММП. Максимальна відсоткова ставка за позиками, що надаються або індексуються у доларах США, дорівнює LIBOR + 13 %;
 • звичайно ММП надає забезпечення під кредит, вартість якого не повинна перевищувати 200 % основної суми і відсотків. У заставу може бути надане будь-яке майно, що задовольняє кредитний комітет;
 • кількість працівників ММП, що отримує мінісубкредити ММП, не може перевищувати 100 осіб, включаючи штатний управлінський персонал. За виняткових обставин, коли ММП здійснює господарську діяльність, пов’язану з інтенсивним використанням робочої сили (більше 100 працівників), консультант ММП може допустити таке підприємство до участі у відборі;

Кошти мінісубкредитів ММП можуть спрямовуватися на:

— капітальні інвестиції;

— проекти у сфері обслуговування;

— поповнення обігових коштів виробничих підприємств або постачальників послуг;

— закупівлю машин (автомобілів, мікроавтобусів, вантажівок, обладнання) в цілях використання на виробництві, у наданні послуг або торгівлі;

— придбання нерухомості, якщо остання використовуватиметься в цілях виробництва, надання послуг або торгової діяльності.

Кошти мінісубкредитів ММП не можуть використовуватися на/в:

— повернення обігових коштів у цілях торгової діяльності;

— виробництво зброї або військового обладнання;

— виготовлення тютюнових виробів;

— виготовлення горілчаних виробів;

— казино та ігорному бізнесі;

— валютних спекуляціях;

— інвестиції в цінні папери;

— виробництво, де використовується хутро або рідкісні види тварин;

— інший вид діяльності, що входить до переліку видів виробництва, фінансування яких заборонено ЄБРР з екологічних міркувань. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування