Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

ДОДАТКИ

Додаток 1

ЗАЯВКА на кредитування інвестиційного проекту

ОПИС ПОЗИЧАЛЬНИКА

1. Статутна назва позичальника (підприємство/організація)

2. Юридична адреса

3. Код ЗКПО (загальний класифікатор підприємства)

4. Форма власності

5. Сектор

 

АПК

 

Хімічна та нафтохімічна промисловість

 

Легка промисловість

 

Зв’язок

 

Медична промисловість

 

Паливно-енергетичний комплекс

 

Машинобудування

 

Соціальна інфраструктура

 

Лісопромисловий комплекс

 

Транспорт

 

Металургійна промисловість

 

Інше

6. Рік заснування підприємства

7. Головні види діяльності

8. Чисельність працюючих

9. Показники бухгалтерського балансу, ф. 1, затверджено Мінфіном України для звітності за ____ рік (тис. грн).

1) Основні засоби:

залишкова вартість (020) _____ первісна вартість (022) _____.

2) Запаси та витрати (роз. 2 активу балансу)_____.

3) Дебіторська заборгованість (сума рядків 200—270)______.

4) Грошові кошти (сума рядків 290—320)_____.

5) Статутний фонд (400)_____.

6) Довгострокові пасиви (розділ 2 пасиву балансу)______.

7) Короткострокові пасиви(сума рядків 600—720)______.

10. Показники звіту про фінансові результати за ____________ р., ф. 2 (тис. грн).

Показники

Сума

Виручка від реалізації продукції

 

Податок на додану вартість

 

Акцизний збір

 

Витрати на виробництво реалізованої продукції

 

Доходи від інших видів діяльності

 

Балансовий прибуток

 

11. Назва банку

ОПИС ПРОЕКТУ

12. Назва та мета інвестиційного проекту

13. Відповідальна за підготовку та реалізацію проекту юридична /фізична особа

назва юридичної особи

14. Адреса відповідальної особи

Телефон

Факс

15. Стадія проектного циклу

 

Попередня розробка ТЕО

 

Підготовка (розробка ТЕО)

 

Робоче проектування

 

Експертиза

 

Конкурс або контрактна фаза

 

Впровадження

16. Тривалість проекту

17. Місце впровадження проекту

Область

Місто

Район

Село

Назва підприємства

 

 

 

 

 

18. Ринкова орієнтація проекту

 

Збільшення експортного потенціалу

 

Заміщення внутрішніх поставок

 

Задовольняння внутрішніх потреб

19. Бажаний вид валюти кредиту

 

Валюта України

 

Долар США

 

Німецька марка

 

Російський рубль

 

Інша ВКВ

 

Інша неконвертована валюта

20. Інвестиційні витрати

Інвестиційні витрати

Сума

валюта України

валюта кредиту

Передінвестиційні дослідження та підготовчі роботи

 

 

Оренда земельної ділянки

 

 

Освоєння земельної ділянки

 

 

Будівлі та споруди

 

 

Інфраструктура

 

 

Технологія

 

 

Будівельно-монтажні роботи

 

 

Обладнання

 

 

Пусконалагоджувальні роботи

 

 

Підготовка кадрів

 

 

Відсотки по позиках

 

 

Накладні витрати

 

 

Обігові кошти

 

 

Усього

 

 

21. Можливі джерела фінансування проекту

Можливі джерела фінансування

Сума (тис. грн)

Власні кошти

 

Внески залучених учасників

 

Державні субсидії

 

Позики іноземних банків

 

Позики вітчизняних банків

 

Позики міжнародних фін. організацій

 

Інші

 

Усього

 

22. Очікувані результати

А. Чиста поточна вартість (NPV)

Чиста поточна вартість (NPV)

де Р1, Р2, ..., Рk — річні грошові надходження від проекту, і — ставка дисконтування, ІС — стартові інвестиції.

Б. Внутрішня норма рентабельності (IRR)

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

де і1значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і1) < 0, (f(і1) > 0); і2значення відсоткової ставки в дисконтному множнику, за якого f(і2) < 0, (f( і2) > 0).

В. Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ)

Коефіцієнт ефективності інвестицій (РІ)

Г. Строк окупності інвестицій (РР )

РР = ІС : Рk ,

де Рk — щорічний чистий дохід.

Д. Технічна екологічна та соціальна оцінка проекту

 

Інвестиція сприяє створенню нових робочих місць

 

Інвестиція супроводжуватиметься впровадженням сучасних або перспективних ресурсозберігаючих та екологічно безпечних видів технологій

 

Інвестиція орієнтуватиметься на найбільш раціональне використання сировинної бази України

 

Інвестиція сприятиме зниженню енергоспоживання на одиницю продукції, що виготовляється

 

Продукція підприємства є конкурентоспроможною на вітчизняному та міжнародному ринках

Підпис ______________________

(Керівник підприємства)

Підпис ______________________

(Керівник банку) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим