Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додаток 4

Договір застави №______

м. Київ «___» ____________ 200_ р.

Український акціонерний комерційний банк, далі «Заставоутримувач», в особі ____________________________________, який діє на підставі довіреності, нотаріально засвідченої приватним нотаріусом _______________від ______________року, та зареєстрованої в реєстрі за № _______, з одного боку, та _________________________________, далі «Заставник», з другого боку, надалі спільно та/або окремо названі як Сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1. Цей договір забезпечує вимоги Заставоутримувача, що випливають з кредитного договору № ______ від ______ 200_ р. (а також усіх додаткових угод, що можуть бути укладені до нього), далі «Кредитний договір», укладеного між Заставоутримувачем та Заставником, за умовами якого останній зобов’язаний повернути Заставоутримувачу до ____________ р. кредит у розмірі ______________________________ (__________________) гривень, відсотки за користування ним, а також сплатити штрафні санкції (штраф, пеню) у розмірі та у випадках, передбачених Кредитним договором.

У випадку продовження строків виконання Заставником зобов’язань за Кредитним договором (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного виконання вказаних зобов’язань.

1.2. Заставник передає у заставу Заставоутримувачу право вимоги за строковими зобов’язаннями по наступних договорах (далі — «предмет застави»):

договір________________ від _________ р., укладений між Заставником та _______________ на суму ___________ зі строком дії до _________ р.

Відповідно до умов указаних договорів Заставник має право вимагати передачі йому грошових коштів в оплату за _________.

1.3. Вартість предмета застави згідно з оцінкою Сторін становить ______________ (________________) гривень.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1. Заставоутримувач має право:

2.1.1. За наявності спору в суді (третейському суді) з приводу предмета застави вступити у справу як сторона (третя особа із майновими вимогами або без таких вимог);

2.1.2. Самостійно вживати заходів, які необхідні для захиста предмета застави проти порушень з боку Заставника та/або третіх осіб;

2.1.3. Здійснювати за бухгалтерськими та фінансово-господарськими документами перевірки предмета застави та стану його ліквідності;

2.2. Заставник зобов’язаний:

2.2.1. Вчинювати дії, необхідні для забезпечення дійсності предмета застави.

2.2.2. Не здійснювати передоручення заставленого права під час дії цього Договору.

2.2.3. Не вчиняти дій, що тягнуть припинення предмету застави та/або зменшення його вартості.

2.2.4. Вжити заходів, необхідних для захисту предмета застави від посягань з боку третіх осіб.

2.2.5. Надавати Заставоутримувачу відомості про зміни, що сталися у предметі застави, про його порушення з боку третіх осіб, сприяти Заставоутримувачу у проведенні ним перевірок предмета застави шляхом надання необхідних документів.

2.2.6. У випадку закінчення строків усіх та/або частини зобов’язань, право вимоги за якими становить предмет застави, та/або у випадку припинення вказаних зобов’язань будь-яким шляхом, та/або у випадку відмови Сторони за договорами, вказаними у п. 1.2 цього Договору, виконати свої зобов’язання, замінити їх рівноцінними за вартістю.

2.3. У випадку отримання грошових коштів у рахунок виконання зобов’язань за договорами, Заставник зобов’язаний негайно перерахувати отримані кошти Заставоутримувачу в рахунок погашення заборгованості за Кредитним договором.

2.4. У випадку порушення умов цього Договору Заставоутримувач має право провести у встановленому законом порядку переведення на себе заставленого права.

3. Строк і порядок звернення стягнення на предмет застави

3.1. Звернення стягнення на предмет застави (у повному обсязі чи у відповідних частинах) за цим Договором відбувається відповідно до згоди Сторін, якої досягнуто Сторонами з укладенням цього Договору. Відповідно до ст. 61 Цивільного кодексу України ця згода набирає чинності, а права та обов’язки Сторін щодо звернення стягнення на предмет застави виникають у момент настання будь-якого з наступних випадків таким чином:

— при неповерненні, повному або частковому, у встановлений згідно з п. 2.2 Кредитного договору строк суми кредиту — щодо повного обсягу предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредитним договором строки сум відсотків за користування кредитом — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при несплаті, повній або частковій, у встановлені згідно з Кредитним договором строки сум штрафних санкцій — щодо відповідних за вартістю частин предмета застави;

— при реорганізації у будь-який спосіб або ліквідації Заставника — щодо повного обсягу вартості предмета застави.

3.2. Сторони погоджуються, що укладення (підписання) додаткових документів для підтвердження звернення стягнення на предмет застави, виходячи з викладених вище положень цього пункту Договору, не потрібне.

3.3. Реалізація предмета застави відбувається поступання вимогою, яка здійснюється Заставником і Заставоутримувачем. Згідно зі ст. 61 Цивільного кодексу України та домовленістю Сторін, якої досягнуто між ними з укладенням цього Договору, поступання вимогою щодо предмета застави (в обсязі, в якому здійснено стягнення на предмет застави) набирає чинності, а права та обов’язки Сторін з поступання вимогою, які передбачені ст. 197—200 Цивільного кодексу України, виникають одразу після звернення стягнення на предмет застави згідно з положеннями п. 2.1 цього Договору.

3.4. З моменту здійснення поступання вимогою Заставоутримувач отримує всі права кредитора (у відповідних обсягах) по договорах, зобов’язання за якими являють собою предмет застави, зокрема, право безпосереднього отримання відповідних сум коштів від боржників за цими договорами.

4. Відповідальність Сторін

4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

У випадку надання недостовірної інформації, яка стосується умов цього Договору та/або процесу його виконання, Заставник сплачує Заставоутримувачу штраф у розмірі __________________ (_____________) гривень.

5. Строк дії Договору

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє до виконання зобов’язань за Кредитним договором та будь-якими додатковими угодами до нього.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання зобов’язань Заставником за Кредитним договором. У випадку продовження строків зобов’язань, що випливають з Кредитного договору (шляхом укладення додаткових угод до нього), дія застави, передбаченої цим Договором, зберігається до повного погашення вказаних зобов’язань.

6.2. Зміни та доповнення до цього Договору (зокрема при частковій чи повній зміні предмета застави) можуть бути внесені за згодою Сторін, що повинна бути оформлена у письмовій формі.

6.3. Усі повідомлення між Сторонами здійснюються у письмовій формі шляхом направлення рекомендованих листів або телеграм.

6.4. У разі часткового виконання Заставником зобов’язань за Кредитним договором застава зберігається в початковому вигляді.

6.5. З усіх питань, що стосуються предмета, умов та/або процесу виконання цього Договору, але прямо не врегульовані положеннями цього Договору, Сторони мають керуватись чинним законодавством України.

6.6. Цей Договір складений у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Заставника, другий — для Заставоутримувача.

7. Реквізити Сторін

Заставоутримувач Заставник 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування