Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 5

Договір поруки №_______

м. Київ «___» ____________ 200_ року

Фірма ___________ в особі Президента _________ , який діє на підставі Статуту та прав за посадою (далі «Поручитель»); акціонерне товариство __________ в особі Генерального директора ___________ , який діє на підставі Статуту (далі «Позичальник»), та акціонерно-комерційний банк ____________ в особі Голови Правління ___________ , який діє на підставі Статуту і прав за посадою (далі «Кредитор»), що разом за текстом цього договору (далі «Договір») іменуються Сторони, згідно зі ст. 191—194 Цивільного кодексу України уклали Договір про таке:

1. Терміни, що застосовуються в Договорі

1.1. Позичальник— ____________________________________.

1.2. Кредитор — Український акціонерний комерційний банк — кредитор Позичальника за кредитним договором №_________ від ________________ 2000 р. (надалі — Кредитний договір), у забезпечення виконання Позичальником зобов’язань за яким укладено цей Договір.

1.3. Поручитель — __________________________________ — особа, яка зобов’язується перед Кредитором відповідати за погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором на засадах солідарного боржника.

2. Предмет Договору

2.1. Поручитель, відповідно до умов цього Договору, у випадку невиконання та/або прострочення виконання Позичальником зобов’язань за Кредитним договором по поверненню Кредитору:

1) заборгованості за наданим кредитом у розмірі ________ грн;

2) відсотків, нарахованих за користування кредитом (у тому числі у разі прострочення виконання зобов’язання по поверненню кредиту, відсотків за неправомірне користування кредитом);

3) недоутримки (штрафу, пені), а також виконати інші боргові зобов’язання у грошовій формі, що випливають з Кредитного договору, зобов’язується виконати зобов’язання по поверненню вказаних вище і несплачених Позичальником сум Кредитору, а Позичальник зобов’язується відшкодувати Поручителю сплачені ним суми заборгованості у випадку виконання останнім зобов’язань перед Кредитором.

2.2. У випадку невиконання Позичальником зобов’язань, що випливають із Кредитного договору, Поручитель відповідає перед Кредитором як солідарний боржник у тому ж обсязі, що і Позичальник.

3. Порядок пред’явлення претензій за порукою та розрахунків

3.1. У випадку невиконання зобов’язань Позичальником у строки, визначені Кредитним договором, Кредитор зобов’язаний звернутися з письмовим повідомленням на адресу Поручителя.

3.2. У повідомленні вказується:

1) номер і дата цього Договору;

2) дані щодо невиконання Позичальником своїх зобов’язань та вказівка на обсяг невиконання (несплата суми кредиту та/або відсотків, та/або сум недоутримки, інше);

3) перелік документів, що підтверджують невиконання Позичальником своїх зобов’язань (виписка з особового рахунку, інші документи);

4) номери рахунків, на які необхідно перерахувати суми заборгованості за Кредитним договором.

3.3. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором повинно відбуватися протягом 10 днів з дати отримання Поручителем повідомлення, направленого відповідно до п. 3.2 цього Договору.

3.4. Виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором здійснюється шляхом перерахування суми заборгованості з поточного рахунку у визначений цим договором термін на рахунки, відкриті Кредитором у Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, номери яких повинні бути вказані у порядку, передбаченому п. 3 цього Договору.

3.5. Після виконання Поручителем зобов’язань перед Кредитором, Поручитель набуває права регресної вимоги до Позичальника в обсязі виконаних зобов’язань.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором винна Сторона відшкодовує потерпілій Стороні завдані їй збитки.

4.2. За несплату суми поруки у строк, зазначений у п. 3.3 цього Договору, Поручитель сплачує на користь Кредитора пеню, що обчислюється від суми простроченого платежу в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня, за весь період прострочення.

5. Інші умови

5.1. Цей Договір укладений в 3-х примірниках, які мають рівну юридичну силу: один — для Кредитора, другий — для Поручителя, третій — для Позичальника.

5.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору приймаються за взаємною згодою Сторін і укладаються в простій письмовій формі.

5.3. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.4. Строк дії Договору — з моменту підписання до повного погашення зобов’язань по Кредитному договору, в забезпечення якого порука, а також по додаткових угодах до нього.

5.5. Сторони цього Договору зобов’язуються негайно повідомляти одне одного про зміну своїх юридичних адрес та інших реквізитів.

6. Реквізити Сторін 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування