Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >
Кредитор

Поручитель

Позичальник

Додаток 6

ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

Акціонерне товариство страхова компанія ____ , що далі іменується Страхувач, в особі Голови Правління ______, який діє на підставі Статуту, з одного боку, і СП ___ , що далі іменується Страхувальник, в особі Генерального директора _____, який діє на підставі статуту, з іншого боку, уклали цей Договір страхування про таке:

1. Предмет Договору

1.1. Страхувальник зобов’язується сплатити страхову премію в розмірі та в строки, передбачені п. 7.1 цього Договору, а Страхувач зобов’язується в разі настання страхової події виплатити страхову винагороду.

1.2. Вигодоотримувачем за цим договором страхування є акціонерно-комерційний банк ______ .

2. Об’єкт страхування

2.1. Об’єктом страхування є обладнання, яке розміщене _______, за адресою: _________.

3. Період страхування

3.1. Страховий захист поширюється на період з ____ до дати погашення позички і відсотків за позичкою, наданою Вигодоотримувачем Страхувальникові за Договором (дата, номер).

4. Умови страхування

4.1. Майно застраховане згідно з Правилами страхування від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ (секція 1) і Правилами страхування майна (секція 2) Страхувача.

4.2. Протягом усього періоду страхування умови зберігання і експлуатації майна мають відповідати умовам, зазначеним у заяві Страхувальника від (дата).

5. Застраховані ризики

5.1. Застрахованими згідно з умовами страхування вважаються такі ризики:

Секція 1. 1. Пожежа, удар блискавки, вибух газу, використовуваного для побутових потреб.

2. Стихійне лихо.

Секція 2. 1. Крадіжка зі зламом, грабіж.

2. Вибух парових казанів, кислотосховищ, газопроводів, машин, апаратів.

3. Пошкодження водою з водопровідних, каналізаційних систем, систем опалювання і пожежогасіння.

4. Зловмисні дії третіх осіб.

5. Падіння пілотованих літальних об’єктів та їх уламків.

6. Страхова сума

6.1. Страхова сума за цим Договором становить еквівалент __ грн.

7. Страхова премія

7.1. Страхова премія за цим Договором сплачується одноразово і становить ________ грн. за період з _____ по _____.

7.2. У разі продовження дії Договору страхування після (дата) Страхувальник зобов’язаний сплатити додаткову страхову премію.

8. Страхове відшкодування

8.1. Страхове відшкодування виплачується Страхувачем протягом одного місяця після повідомлення Страхувальником або Вигодоотримувачем про те, що настав страховий випадок, та надання документів, котрі підтверджують причини і розмір збитку.

8.2. Після сплати страхового відшкодування до Страхувача в межах сплаченої суми переходять права, які Страхувальник має щодо осіб, відповідальних за спричинення збитку. Страхувальник зобов’язаний передати Страхувачу всі документи і виконати всі дії, необхідні для здійснення права вимоги до винних осіб.

9. Строк дії Договору

9.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання Сторонами і діє до моменту повного виконання останніми взятих на себе зобов’язань.

10. Дострокове розірвання Договору

10.1. Цей Договір може бути розірваний з ініціативи будь-якої зі Сторін письмовим повідомленням іншої Сторони не менш ніж за 14 днів до дати розірвання Договору.

10.2. У разі дострокового розірвання цього Договору Страхувальнику повертається частина премії в розмірі різниці між премією отриманою і премією за фактичний строк страхування, визначеною на пропорційній основі.

11. Спори

11.1 Спори за цим Договором вирішуються згідно з чинним законодавством України.

Страхувальник

Страхувач 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим