Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 8

Кредитний договір №______

м. Київ

Український акціонерний комерційний банк, далі «Банк», який є юридичною особою за законодавством України, в особі Начальника Головного операційного управління банку __________________, який діє на підставі довіреності, засвідченої приватним нотаріусом _____________________, ________ року та зареєстрованої за № ______, з одного боку, та ______________________________________________, далі «Позичальник», який є юридичною особою за законодавством ___________, в особі _____________________________, який діє на підставі ________________, з другого боку, укладали цей договір про таке:

1. Глосарій

1.1. Банк — Український акціонерний комерційний банк, суб’єкт кредитних відносин, який надає Позичальнику кредит відповідно до умов цього Договору.

1.2. Позичальник — ________________________________ — суб’єкт кредитних відносин, який відповідно до умов цього Договору отримав кредит на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.3. Кредит — позичковий капітал у грошовій формі, що передається на умовах забезпеченості, повернення, платності, строковості та цільового характеру використання.

1.4. Відсотки за користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором.

1.5. Відсотки за неправомірне користування кредитом — плата, яка встановлюється Банком за користування кредитом після настання строку його погашення, та сплачується Позичальником у розмірі та у строки, передбачені цим Договором. При сплаті відсотків за неправомірне користування кредитом відсотки за користування кредитом не сплачуються.

1.6. Цільове використання кредиту — підтверджене відповідними документами використання кредиту на цілі, передбачені цим Договором.

1.7. Забезпечення кредиту — спосіб страхування Банку від ризику неповернення Позичальником кредиту та відсотків за користування ним.

2. Предмет Договору

2.1. Банк надає Позичальнику кредит шляхом відкриття кредитної лінії у сумі, яка не може перевищувати _________________________ (______________________) гривень на умовах, передбачених цим Договором.

2.2. Дата повернення кредиту — _______________ року.

2.3. Кредит надається із наступним цільовим призначенням: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

2.4. Відповідно до техніко-економічного обґрунтування, наданого Позичальником, та обумовленого ним цільового призначення кредиту Банк надає кредит наступними траншами:

  1. __________________________________________________;
  2. __________________________________________________;
  3. __________________________________________________;

3. Умови кредитування

3.1. Плата за кредит встановлюється у розмірі ______________ (_________________) відсотків річних.

3.2. Кредит надається Банком Позичальнику шляхом оплати протягом дії цього Договору розрахункових документів (платіжних доручень) Позичальника безпосередньо з позичкового рахунку, відкритого Банком, на рахунки контрагентів Позичальника у суворій відповідності із цільовим призначенням кредиту. (Або: Кредит надається Банком Позичальнику шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника).

3.3 Нарахування Банком відсотків починається з дати першої оплати розрахункових документів Позичальника з позичкового рахунку (або: з дати першого перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника) до дня повного погашення кредиту на суму щоденного залишку заборгованості за кредитом.

3.4. Відсотки за користування кредитом нараховуються Банком за період з останнього робочого дня попереднього місяця по передостаннього робочого дня поточного місяця 01 числа наступного місяця та сплачуються Позичальником щомісячно протягом 5 (п’яти) банківських днів з дати їх нарахування з поточного рахунку Позичальника № _________________ в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012 на рахунок № __________________, відкритий Банком в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012.

3.5. У випадку порушення Позичальником строку погашення одержаного кредиту, встановленого п. 2.2 цього Договору, Позичальник надалі сплачує відсотки за неправомірне користування кредитом у розмірі _______ відсотків річних, порядок нарахування та сплати яких встановлюється згідно пп. 3.3, 3.4 цього Договору.

3.6. За наявності заборгованості по кредиту та відсотках за користування ним (у тому числі і відсотках за неправомірне користування кредитом), у першу чергу сплаті підлягають прострочені відсотки, а після повного їх погашення сплаті підлягає сума кредиту.

3.7. У випадку настання будь-якої із наступних умов (зміни порядку кредитування, погіршення умов придбання кредитних ресурсів та/або підвищення їх вартості, збільшення розміру облікової та/або ломбардної ставки Національного банку України), Банк та Позичальник вносять зміни до цього Договору щодо відповідного збільшення розміру відсотків за користування кредитом. Зміни повинні бути внесені шляхом укладання додаткової угоди протягом 5 банківських днів з моменту направлення Банком повідомлення Позичальнику про необхідність таких змін (з урахуванням часу поштового обігу). За відсутності відповіді Позичальника або його незгоді із запропонованим розміром відсотків за користування кредитом цей Договір може бути розірваний з будь-чиєї ініціативи у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При цьому Сторони погоджуються, що у випадку розірвання цього Договору за вказаних вище умов Позичальник зобов’язується:

  1. повернути кредит, сплатити нараховані, але несплачені відсотки за користування кредитом, а також суму всіх штрафних санкцій, нарахованих за порушення умов цього Договору;
  2. сплатити Банку суму коштів, яка дорівнює різниці між сумою відсотків, які повинні були нараховуватися відповідно до запропонованих Банком змін їхнього розміру, та сумою відсотків, нарахованих згідно з їхнім розміром, який існував на момент направлення Банком повідомлення про зміну Договору. Ця різниця обраховується за весь строк користування кредитом після відмови Позичальником від внесення змін до цього Договору до дати його розірвання включно.

Після розірвання цього Договору кредит, відсотки за користування ним, штрафні санкції та вказана вище сума різниці відсотків сплачуються Позичальником добровільно у 3-денний строк з моменту розірвання, а при незгоді Позичальника сплатити добровільно — стягуються Банком з Позичальника у судовому порядку.

3.8. Забезпеченням кредиту є _________________________________ __________________________________________________________, що оформлена ______________________________________________.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Банк зобов’язується:

4.1.1. Видати кредит у безготівковому порядку шляхом оплати розрахункових документів Позичальника. (Або: шляхом перерахування коштів з позичкового рахунку на поточний рахунок Позичальника.)

4.1.2. Забезпечувати Позичальника консультативними послугами з усіх питань, що стосуються кредитного обслуговування.

4.2. Позичальник зобов’язується:

4.2.1. Використати кредит за цільовим призначенням і погасити заборгованість по кредиту перед Банком до ________________ року шляхом її перерахування з поточного рахунку № _________________ в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012, на позичковий рахунок № _______________, відкритий Банком в Головному операційному управлінні Промінвестбанку України, МФО 300012.

4.2.2. Своєчасно сплачувати відсотки за неправомірне користування кредитом на умовах та в порядку, передбачених цим Договором, а також передбачені цим Договором штрафні санкції.

4.2.3. Надавати представникам Банку безумовно за першою вимогою інформацію про свою фінансово-господарську діяльність, а саме: бухгалтерську та статистичну звітність, баланси, розшифровки дебіторської заборгованості, висновки аудиторів, книгу запису застав, бухгалтерські та інші документи, що підтверджують рух (списання, зарахування) грошових коштів Позичальника за рахунками в інших кредитно-фінансових установах, у тому числі в іноземній валюті, а також договори, контракти, рахунки-фактури, що стосуються предмета цього Договору, та документи, які підтверджують цільове використання кредиту.

4.2.4. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або сплати відсотків за неправомірне користуванням кредитом не надавати позик, не виступати гарантом та/або поручителем, а також не надавати комерційних кредитів (поставка/продаж з відстрочкою платежів), у тому числі оформлених векселями, своїм контрагентам, контрагентам, без попередньої згоди на це Банку.

4.2.5. До повного повернення кредиту та/або сплати відсотків за користування кредитом, та/або відсотків за неправомірне користування кредитом не розподіляти належне Позичальнику майно та/або грошові кошти між своїми засновниками (учасниками, акціонерами), не передавати в заставу належне йому майно, а також не продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування юридичним чи фізичним особам основні засоби, не змінювати організаційно-правовий статус підприємства, не здійснювати реорганізацію (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) чи ліквідацію без письмової згоди на це Банку.

4.2.6. У _______-денний строк з дня підписання цього договору сплатити Банку суму коштів у розмірі _________________________ (________________) грн за підготовку та впровадження кредитного проекту, а також подальший його супровід.

4.3. Банк має право:

4.3.1. Перевіряти цільове використання кредиту, стан ефективності використання техніко-економічного обґрунтування та схеми руху грошових коштів, які надані Позичальником при отриманні кредиту, стан бухгалтерського обліку та звітності Позичальника.

4.3.2. Відмовляти Позичальнику в оплаті наданих ним розрахункових документів за рахунок кредитних коштів у випадку, якщо їх оплата суперечить цільовому призначенню кредиту.

4.3.3. Відмовляти Позичальнику в подальшому кредитуванні (в обсягах, попередньо погашених Позичальником) за настання будь-якої та/або всіх подій, що суттєво погіршують стан кредитування:

  1. __________________________________________________;
  2. __________________________________________________;

4.3.4. Вимагати від Позичальника сплатити заборгованість за кредитом та/або відсотки за користування ним, та/або відсотки за неправомірне користування кредитом, та/або суму штрафних санкцій, передбачених цим Договором у випадках, коли Позичальник не виконав у строк свої обов’язки щодо повернення кредиту та/або інші обов’язки щодо сплати грошових коштів, що передбачені цим Договором.

4.3.5. У встановленому чинним законодавством порядку достроково розірвати цей Договір при погіршенні фінансового стану Позичальника (наявність збиткової діяльності за даними балансу на останню звітну дату, зменшення надходжень коштів на поточний рахунок більш як на 50 % порівняно з попереднім місяцем та інше) та/або при порушенні умов цього Договору, зокрема у випадку нецільового використання кредиту, несвоєчасної сплати відсотків за користування ним протягом більш як трьох останніх місяців, письмово попередивши Позичальника про розірвання цього Договору за 10 днів до вчинення необхідних дій по розірванню.

У цьому випадку Банк має право вимагати дострокового повернення кредиту, сплати відсотків за користування ним та/або суми штрафних санкцій.

4.4. Позичальник має право:

4.4.1. Отримувати від Банку консультаційну допомогу з усіх питань кредитного обслуговування.

4.4.2. Повернути кредит та/або сплачувати відсотки за користування ним достроково.

5. Відповідальність Сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона сплачує неустойки, передбачені цим договором.

5.2. За несвоєчасну сплату відсотків за користування кредитом (у тому числі і відсотків за неправомірне користування кредитом) Позичальник сплачує пеню, яка обчислюється від простроченого платежу, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.3. За використання кредиту не за цільовим призначенням Позичальник сплачує пеню, яка обчислюється від суми кредиту, використаної на цілі, не передбачені цим Договором, у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період, за який сплачується пеня.

5.4. За невиконання прийнятих на себе зобов’язань, передбачених пп. 4.2.4, 4.2.5 Позичальник сплачує штраф у розмірі ________ ______________ грн.

6. Інші умови

6.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками Сторін. Позичальник у ____-денний строк з дати підписання цього Договору зобов’язаний надати Банку перший із розрахункових документів, указаних у п. 3.2 цього Договору, до сплати його з позичкового рахунку. У випадку ненадання Позичальником такого документу до оплати (відмови Позичальника від отримання кредиту) протягом зазначеного строку Банк набуває права відмовитися від виконання зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору, та порушити питання про його розірвання.

6.2. Цей Договір діє до повного повернення Позичальником кредиту та/або сплати ним відсотків за користування ним, та/або до виконання Позичальником будь-яких інших грошових зобов’язань, прийнятих ним на себе згідно з умовами цього Договору.

6.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за згодою Сторін у письмовій формі.

6.4. Позичальник зобов’язаний у триденний термін письмово повідомляти Банк про зміну власної юридичної адреси.

6.5. Усі спори між Сторонами в разі недосягнення згоди шляхом переговорів передаються на вирішення до арбітражного суду.

6.6. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу: один — для Банку, другий — для Позичальника.

7. Реквізити Сторін

Банк___________ Позичальник____________

________________________ _______________________

Начальник Головного _______________________

операційного управління 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування