Навигация
 
Главная - Инвестиции - Книги - Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
Інвестиційне кредитування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая

ЛІТЕРАТУРА

 1. Про банкрутство: Закон України від 14 травня 1992 р.
 2. Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р., № 697-12.
 3. Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»: Закон України від 22 травня 1997 р.
 4. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 р., № 2654.
 5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р.
 6. Про лізинг: Закон України від 16 грудня 1997 р., № 725.
 7. Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 р.
 8. Про порядок залучення іноземних кредитів та надання гарантій Кабінету Міністрів України для забезпечення зобов’язань юридичних осіб — резидентів щодо їх погашення: Положення, затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 1994 р., № 414.
 9. Про затвердження положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування втрат за кредитними операціями банків: Постанова НБУ від 6 липня 2000 р., № 279.
 10. Про кредитування: Положення, затверджене Постановою Правління НБУ від 26 вересня 1995 р., № 246.
 11. Про порядок здійснення консорціумного кредитування: Положення, затверджене Правлінням НБУ від 12 лютого 1996 р., № 37.
 12. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Затверджена Постановою Правління НБУ від 14 квітня 1998 р., № 141.
 13. Бабичева Ю. Б. Банковское дело. — М.: Финансы и статистика, 1993.
 14. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2000.
 15. Банковское дело и финансирование инвестиций: Т. 2. Ч.1. / Под ред. Н. Брука. — Всемирный Банк Реконструкции и Развития, 1818. — H Street, N.W. Washington D.C. 20433, 1995.
 16. Беренс В., Хавранек П. М. Руководство по оценке эффективности инвестиций. — М.: Экономика, 1995.
 17. Вступ до банківської справи / М. І. Савлук, А. М. Мороз, А. М. Коряк; Відп. ред. М. І. Савлук. — К.: Лібра, 1998.
 18.  Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.
 19. Инвестирование, финансирование, кредитование: Стратегия и тактика предприятия /Под ред. Н. Н. Ушаковой. — К., 1997.
 20. Инвестиционное проектирование: Практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов / Под ред. С. И. Шумилина. — М.: АО «Финстатинформ», 1995.
 21. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1996.
 22. Кочмола К. В. Инвестиционная деятельность коммерческих банков. — М.: Контур, 1998.
 23. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / В. В. Вітлінський, О. В. Пернарівський, Я. С. Наконечний; За ред. В. В. Вітлінського. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.
 24.  Лагутін В. Д. Кредитування: Теорія і практика: Навч. посібник. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000.
 25. Липсиц И. В., Коссов В. В. Инвестиционный проект: Методы подготовки анализа: Учеб.-справ. пособие. — М.: Изд-во БЕК, 1996.
 26. Мелкумов Я. А. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. — М.: ИКР «ДИС», 1997.
 27. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. — К.: Киев. информ. агентство, 1997.
 28. Мир управления проектами / Под ред. Х. Решке. — М.: Аланс, 1994.
 29. Мороз А. М. Основы банковского дела. — К.: Либра, 1994.
 30. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. — К.: Лібра, 1998.
 31. Роуз Питер С. Банковский менеджмент.: Пер. с анг. со 2-го изд. — М.: Дело Лтд, 1995.
 32. Савлук М. І., Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф. та ін. Гроші та кредит. — К.: Лібра, 1992.
 33. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Єльга, 1999.
 34. Смирнов А. Л. Организация финансирования инвестиционных проектов. — М.: Изд-во АО «Консалтбанкир», 1993.
 35. Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій — К.: Либідь, 1993.
 36. Управление инвестициями: В 2 т. / Под ред. В. В. Шеремета. — М: Выс. шк., 1998.
 37. Управление проектами/ Под. ред. В. Д. Шапиро. — СПб.: Два-три, 1996.
 38. Тиркало Р. І., Андрушевський Т. І. Кредитний ринок в системі фінансових ринків України // Фінансова Україна. — 1998. — № 2.
 39. Шенаев В. Н., Ирниязов Б. С. Проектное кредитование. — М.: АО «Консалтбанкир», 1996.
 40. Четыркин Е. М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. — М.: Дело, 1992.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування