Навигация
 
Главная  - Инвестиции  - Книги  - Інвестування - Пересада А.А.
Інвестування - Пересада А.А.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.6. Практичні заняття і навчальні завдання

Практичні заняття

ТЕМА: Процес інвестування капіталу

1. Інвестиційні можливості.

2. Стратегічні міркування.

3. Оцінка.

4. Затвердження.

5. Проектний контроль.

6. Постаудит.

ТЕМА: Оцінка грошових потоків за проектом

1. Відмінність між балансовим прибутком і грошовим потоком за проектом.

2. Визначення грошових потоків на підставі неопрацьованих первинних даних.

3. Визначення грошових потоків на основі прогнозованих фінансових звітів.

4. Змінні грошові потоки.

5. Віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту.

6. Урахування матеріальних і нематеріальних грошових потоків.

ТЕМА: Методи оцінки реальних інвестиційних проектів

1. Чиста теперішня вартість.

2. Внутрішня норма дохідності.

3. Індекс прибутковості.

4. Період окупності.

5. Дисконтований період окупності.

6. Дохідність залученого капіталу.

7. Дохідність акцій.

ТЕМА: Вартість капіталу

1. Визначення вартості капіталу.

2. Індивідуальна вартість джерел капіталу.

3. Гіринг і вартість капіталу.

4. Вартість власного капіталу.

5. Вартість облігаційної позики.

6. Вартість капіталу та інфляція.

ТЕМА: Фінансове планування інвестицій

1. Звіт про прибутки і збитки.

2. Баланс.

3. Планування грошових потоків.

4. Формування звітних фінансових документів.

Навчальні завдання

Контрольні запитання

1. Сутність процесу інвестування капіталу.

2. Інвестиційні можливості підприємства.

3. Стратегічні міркування при прийнятті інвестиційних рішень.

4. Оцінка інвестиційних проектів.

5. Затвердження інвестиційних проектів.

6. Контроль за реалізацією проектів.

7. Цілі та програма постаудиту.

8. Які основні документи дозволяють здійснювати планування, організацію та контроль процесу інвестування?

9. Які дані та з яких документів можна використати для формування Звіту про прибутки та збитки?

10. Структура Звіту про прибутки та збитки.

11. Баланс підприємства та принципи його формування.

12. Особливості аналізу балансу при реалізації інвестиційних проектів.

13. Звіт про рух грошових коштів: сутність і принципи побудови.

14. Структура Звіту про рух грошових коштів.

15. З якою метою здійснюється оцінка грошових потоків за проектом?

16. Балансовий прибуток підприємства та методика його розрахунку.

17. Особливості розрахунку грошових потоків.

18. Порівняйте методики розрахунку балансового прибутку і грошового потоку.

19. Неопрацьовані первинні дані та розрахунок на їх основі грошових потоків.

20. Визначення грошових потоків на основі прогнозованих фінансових звітів.

21. Особливості віднесення грошових потоків до інвестиційного проекту.

22. Які методики оцінки реальних інвестиційних проектів ви знаєте?

23. Які з наведених методів оцінки забезпечують можливість порівняння різних інвестиційних проектів?

24. Рентабельність інвестицій.

25. Дохідність капіталу.

26. Альтернативна вартість коштів.

27. Дійсна ціна капіталу для інвестиційних проектів.

28. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

29. Обмеження методу середньозваженої вартості капіталу.

30. Вартість капіталу запозиченого через позичку з фіксованою відсотковою ставкою.

31. Вартість капіталу та оподаткування.

32. Залучення капіталу шляхом випуску привілейованих акцій.

33. Вартість власного капіталу.

34. Нерозподілений прибуток як джерело фінансування.

35. Фінансування за рахунок зовнішніх запозичень.

36. Амортизація як джерело фінансування.

Теми рефератів та питання для дискусій

1. «Бюджетування капіталу є просто завданням, адекватним правилам для прийняття рішень». Наскільки вірним є таке твердження?

2. Вмотивуйте послідовність етапів процесу бюджетування капіталу.

3. Особливості бюджетування капіталу за сучасних економічних умов в Україні.

4. Оцінка інвестиційної пропозиції — це значною мірою і оцінка особи, що висуває цю пропозицію. Чи згодні ви з цим твердженням?

5. «На основі облікової інформації завжди можна визначити величину грошового потоку, і навпаки». Наскільки вірним є таке твердження?

6. «Нематеріальні активи, незважаючи на свою «нематеріальність», можуть відігравати важливу роль при розрахунку величини грошового потоку». Висловіть міркування на користь цього твердження.

7. Прогнозні фінансові звіти як джерела інформації для розрахунку грошових потоків.

8. «Немає сенсу розраховувати всі показники інвестиційного проекту, які мають в основі теорію вартості грошей у часі». Наскільки вірним є таке твердження?

9. Дисконтна ставка як факторна ознака при аналізі ефективності інвестиційних пропозицій.

10. «Власний капітал є безкоштовним». Чи є вірним таке твердження? Обґрунтуйте свою відповідь.

11. Вплив значення лівериджу на вартість капіталу.

12. «Ціна ресурсів для кожного з джерел фінансування інвестиційного проекту різна, на відміну від поточної вартості капіталу у пулі». Обґрунтуйте це твердження.

13. Фінансові документи, необхідні для планування, організації та контролю у процесі інвестування.

14. Використання загальноприйнятих стандартів бухгалтерського обліку при фінансовому плануванні інвестицій.

15. Особливості складання Звіту про рух грошових коштів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим