Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

3.5. Планування прибутку

Прибуток, який є основним фінансовим показником і результатом підприємницької діяльності суб'єктів господарювання, забезпечує потреби у фінансових ресурсах не тільки самих підприємств, а й держави загалом.

Тому для ефективного ведення господарства підприємства в умовах ринку повинні планувати прибуток. Планування прибутку є складовою фінансового планування і найважливішим аспектом фінансово-економічної діяльності підприємств. Від достовірності визначеного планового прибутку залежить ефективність господарсько-фінансової діяльності підприємства.

Розрахунок планового прибутку має бути економічно обґрунтований, що дасть змогу здійснювати своєчасне і повне фінансування інвестицій, приросту власних оборотних активів, своєчасні розрахунки з бюджетом за податками тощо.

Прибуток планується окремо з кожного виду діяльності підприємства: від продажу товарної продукції; іншої продукції та послуг нетоварного характеру; продажу основних фондів, іншого майна і нематеріальних активів; від позареалізаційних доходів і витрат.

Основними методами планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку і аналітичний. Основою розрахунку прибутку є обсяг виробничої програми, який базується на замовленнях споживачів і господарських договорах.

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції (доходом) за вирахуванням податку на додану вартість та акцизів і її собівартістю.

Розрахунок прибутку від продажу товарної продукції методом прямого рахунку наведено в табл. 3.1.

У цьому разі прибуток визначається за кожним видом (асортиментом) продукції, що продається, як різниця між її вартістю в цінах продажу (без ПДВ, акцизів тощо) і собівартістю. Складаючи прибутки з усіх видів (асортиментах) проданої продукції, отримують загальний підсумковий прибуток від продажу товарної продукції запланованого періоду.

Для отримання загального підсумкового прибутку до розрахованого прибутку від продажу товарної продукції запланованого року додають прибуток у залишках продукції, не проданої на початок запланованого року, прибуток від іншого продажу (основних фондів та нематеріальних активів, операцій з цінними паперами і валютними цінностями, здачі майна в оренду тощо) і коригують отриману суму прибутку на прибуток від надзвичайних подій.

Така методика розрахунку прибутку застосовується при плануванні результатів від продажу товарної продукції, коли легко визначити обсяг реалізованої продукції в цінах продажу та за собівартістю. Цей метод застосовується, як правило, якщо асортимент виготовленої продукції невеликий.

Таблиця 3.1

Розрахунок прибутку від продажу товарної продукції

Вид продукції

Обсяг

товарного

випуску

продукції за

планом, т

Ціна за

1 т продукції за

мінусом

ПДВ і

акцизів, грн.

Планова

собівартість

1 т продукції, грн.

Обсяг товарного

випуску продукції

за планом,

тис. грн.

Прибуток,

тис. грн.

(гр.5 -

- гр.6)

у цінах продажу (гр.3хгр.2)

за собівартістю (гр.4хгр.2)

1

2

3

4

5

6

7

І. Порівнювана

продукція:

 

 

 

 

 

 

1) А

1475

3780

3460

5575,5

5103,5

472,0

2) Б

1500

3855

3565

5782,5

5347,5

435,0

з) В

1450

3940

3570

5713,0

5176,5

536,5

4) Г

1400

3675

3355

5145,0

4697,0

448,0

5) Д

1375

3860

3475

5307,5

4778,2

529,3

Разом

X

X

X

58050

48850

9200

ІІ. Непорівнювана продукція:

 

 

 

 

 

 

1) Е

1210

3570

3185

4319,8

3853,8

466,0

2) Ж

1220

3650

3350

4453,0

4087,0

366,0

Разом

X

X

X

8772,8

7940,8

832,0

ІІІ. Залишки

готової продукції на початок запланованого

року

 

 

 

160,0

130,0

30,0

Закінчення табл. 3.1

1

2

3

4

5

6

7

IV. Залишки

готової продукції на кінець запланованого

 

 

 

 

 

 

року

120,0

20,0

Разом від продажу товарної продукції

 

 

 

66842,8

56800,8

10042

В умовах випуску широкого асортименту продукції та необхідності планування прибутку на рік і перспективу, його розрахунок на відповідний плановий період виконується аналітичним методом. При цьому прибуток розраховується не за кожним видом продукції, що випускається в запланованому році, а за всією порівнюваною і непорівнюваною товарною продукцією.

Плануючи прибуток аналітичним методом, необхідно послідовно виконувати такі дії:

• розрахувати базову рентабельність, у відсотках як відокремлену частку від ділення очікуваної суми прибутку за звітний рік на собівартість порівнюваної товарної продукції за той самий період

собівартість  товарної продукції

де По — очікувана сума прибутку; Стп — собівартість товарної продукції за звітний базисний рік; • обчислити обсяг товарної продукції в запланованому періоді за собівартістю звітного року і прибуток на товарну продукцію виходячи з базової рентабельності. При цьому прибуток за товарною продукцією запланованого року на основі базової рентабельності обчислюється за формулою

де Тсб — обсяг товарної продукції в оцінці за собівартістю базового періоду;

• врахувати вплив на плановий прибуток різних факторів — зміну (зниження, збільшення) собівартості продукції в запланованому році; підвищення якості та сортності реалізованої продукції; зміну рівня цін на продукцію, що продається.

Прибуток на наступний рік планується в кінці звітного. Тому для визначення базової рентабельності використовуються звітні дані з обсягу отриманого прибутку і собівартості за 9 місяців поточного року і очікувані за IV квартал цього самого року. З урахуванням визначеного рівня базової рентабельності та запланованого обсягу товарної продукції в оцінці за собівартістю базисного (звітного) року орієнтовно обчислюється прибуток запланованого року за впливу лише одного фактора — зміни обсягу порівнюваної товарній продукції. На наступному етапі планування прибутку від продажу товарної продукції враховується вплив на нього зміни собівартості, цін, асортименту і сортності продукції.

У кінцевому розрахунку планового прибутку від продажу продукції враховуються також зміни прибутку в залишках готової продукції і товарів на початок та кінець запланованого року.

Розглянемо порядок розрахунку базової рентабельності на прикладі табл. 3.2 .

Згідно з розрахунком базова очікувана рентабельність становить 19,0%.

На запланований рік передбачається збільшення порівнюваної товарної продукції на 5 %. Виходячи зі значення такого збільшення та обсягу цієї продукції в оцінці за повною собівартістю в звітному році (1б гр. 4 табл. 3.2) визначаємо обсяг порівнюваної товарної продукції на запланований рік:

(48040,0 . 105) : 100 = 50442,0 тис. грн.

Прибуток від продажу порівнюваної товарної продукції в запланованому році визначимо множенням встановленого рівня базової рентабельності на розрахований обсяг порівнюваної товарної продукції, що реалізується в запланованому році:

(50442,0 . 19,0) : 100 % = 9584 тис. грн.

Далі розраховуємо вплив зміни собівартості продукції на величину прибутку. Розрахований обсяг випуску порівнюваної товарної продукції в запланованому році в оцінці за собівартістю звітного

Таблиця 3.2

Розрахунок базової рентабельності

Показник

За звітом за 9 місяців

За планом на IV квартал звітного року

Очікуване виконання за поточний рік (гр. 2 + гр. 3)

1

2

3

4

1. Обсяг порівнюваної продукції у звітному році в оцінці, тис. грн.:

а) за діючими цінами без акцизів і ПДВ

б) за собівартістю

43066,0 36060,0

14024,0

11980,0

57090,0 48040,0

2. Прибуток на обсяг порівнюваної товарної продукції, тис. грн. (р. 1а - р. 1б)

7006,0

2044,0

9050,0

3. Зміна суми прибутку у зв'язку зі зміною цін всередині (протягом) року, тис. грн.

+100,0

+100,0

4. Прибуток, який береться за базу (р. 2 + р. 3), тис. грн.

7106,0

2044,0

9150,0

5. Базова рентабельність, % (р. 4 : р. 1б ¦ 100)

19,7

17,1

19,0

року становить 50442,0 тис. грн. Такий самий обсяг порівнюваної товарної продукції, але в оцінці за собівартістю запланованого року, згідно з даними табл. 3.1, становить 48850,0 тис. грн. Різниця (50442,0 - 48850,0) = 1592,0 тис. грн вказує на зниження собівартості порівнюваної товарної продукції, а отже, на збільшення прибутку на 1592,0 тис. грн.

Вплив зміни асортименту реалізованої товарної продукції на прибуток визначається множенням питомої ваги вартості кожного виробу в загальному обсязі реалізованої порівнюваної товарної продукції на звітну (очікувану) рентабельність кожного виробу. Питома вага кожного виробу визначається діленням його вартості на загальний обсяг порівнюваної товарної продукції в оцінці за собівартістю у звітному і запланованому роках. Сума коефіцієнтів, отриманих від перемноження питомої ваги кожного виробу на звітну (очікувану) рентабельність, і становитиме середній рівень рентабельності у звітному і запланованому роках. Різниця ж між ними свідчитиме про вплив змін асортименту на плановий прибуток. Такі розрахунки виконуються у спеціальних таблицях на основі планових даних про асортимент продукції, її якість і сортність.

Після встановлення впливу асортиментних змін на плановий прибуток визначають вплив на нього зміни цін. Аналітичним методом розраховується прибуток від реалізації порівнюваної товарної продукції в запланованому році. У такому самому порядку визначається прибуток від реалізації непорівнюваної товарної продукції.

Для визначення загального прибутку від продажу продукції до прибутку від продажу товарної продукції додаються (вираховуються) зміни прибутку в нереалізованих залишках готової продукції на початок і кінець запланованого року.

Щоб визначити загальний сукупний прибуток по підприємству загалом, до прибутку від продажу продукції додаються прибутки від продажу послуг, основних фондів і нематеріальних активів, від операцій з цінними паперами і валютними цінностями, від здачі майна в оренду тощо, а також ураховуються надзвичайні доходи і витрати. При цьому прибуток із зазначених операцій планується, як правило, на основі прогнозів щодо виконання тих чи інших операцій. Прибуток (збиток) від надзвичайних доходів і витрат визначається, як правило, на основі їх аналізу за минулі роки.

Так планується прибуток аналітичним методом.

Крім розрахунку прибутку методами прямого рахунку і аналітичним, існує ще так званий метод суміщеного розрахунку, що поєднує перший і другий методи. Виходячи з цього вартість товарної продукції в цінах запланованого року і за собівартістю звітного року визначається методом прямого рахунку, а вплив на планову суму прибутку змін собівартості, якості, асортименту, цін та інших факторів — аналітичним методом.

Загалом розрахунок оптимальної планової суми прибутку є найважливішим елементом не тільки планування, а й управління підприємницькою діяльністю суб'єктів господарювання. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим