Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

4.5.7. Сплата єдиного податку

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки з 1 січня 1999 р. за-

Розрахунок Таблиця 4.16

плати за спеціальне використання водних ресурсів за III квартал 2003 р. (платник — ВАТ "Житомирдерев")

(скорочено)

Назва водо-господар-ської системи

Встановлений ліміт

використання

води, м3

Об'єм використаної з урахуванням витрат води (пропущеної через турбіни), м3

Норматив плати за 1 м3 води, коп.

Пільго-

вий коефіцієнт

Сума плати за використану воду в межах ліміту, грн. (гр.4 х гр.бх хгр.7)

Сума плати за понадлімітне використання

водних ресурсів, грн. (гр.5х гр.бх х гр.7х5)

Плата, грн.

разом (гр.8 + + гр. 9)

у державний бюджет

у місцевий бюджет

разом

у тому числі

у межах ліміту

понад ліміт (гр. 3--гр. 2)

Водоканал

16500

11760

11760

3,6

423

423

339

84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

16500

11760

11760

3,6

423

423

339

84

Примітка. Графи 11 та 12 визначаються відповідно до належності водного об'єкта (загальнодержавного або місцевого значення).

Керівник _ Головний бухгалтер_

(підпис) (підпис)

стосовується спрощена система оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.

Така система оподаткування передбачає введення єдиного податку для суб'єктів підприємницької діяльності, які мають відповідні розміри їх параметрів.

Єдиним вважається податок, який вводиться замість кількох видів діючих прямих і непрямих податків та розраховуваний у встановленому розмірі залежно від відповідних доходів його платників.

Відповідно до наказу Президента України від 28 червня 1999 р. спрощену систему оподаткування та сплату єдиного податку можуть застосовувати юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, у яких річна середньооблікова чисельність працюючих не перевищує 50 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг не перевищує 1 млн грн.

Спрощену систему оподаткування можуть застосовувати також фізичні особи, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, і особи, які перебувають у трудових відносинах з такою особою, включаючи членів її сім'ї, кількість яких за рік не перевищує 10 осіб і обсяг виручки яких від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг не перевищує 500 тис. грн.

При цьому виручкою від реалізації товарів, робіт, послуг вважається сума, фактично отримана суб'єктом підприємницької діяльності на поточний рахунок або(та) внесена в касу за здійснення операцій з продажу продукції, товарів, робіт, послуг.

Юридичні особи, які перейшли на спрощену систему оподаткування за єдиним податком, не мають права застосовувати інший спосіб розрахунків за відвантажену продукцію, крім готівкового та безготівкового розрахунків коштами.

Спрощена система оподаткування не поширюється :

• на суб'єктів підприємницької діяльності, на яких поширюється дія Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" щодо придбання спеціального торговельного патенту;

• на фізичних осіб, які згідно із законодавством України сплачують відповідний фіксований податок;

• на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи;

• на суб'єкти підприємницької діяльності, у статутному фонді яких частки, що належать юридичним особам — учасникам та засновникам цих суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 %;

• на фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи і здійснюють торгівлю підакцизними товарами (крім сфери громадського харчування).

Спрощена система оподаткування суб'єктами підприємницької діяльності вибирається самостійно.

Для переходу до спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єкт підприємництва подає письмову заяву встановленого зразка до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації не пізніше як за 15 днів до початку наступного звітного (податкового) періоду за умови сплати всіх встановлених податків та обов'язкових платежів у поточному періоді.

Податковий орган після перевірки правильності заповнення поданої заяви, виконання умов переходу на спрощену систему оподаткування заявника і сплату ним відповідних податків та платежів у поточному році вирішує питання про переведення цього суб'єкта підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування. За умови виконання суб'єктом підприємницької діяльності всіх умов йому протягом 10 днів з дня подання заяви податковий орган зобов'язаний видати безкоштовно свідоцтво на право сплати єдиного податку встановленої форми.

Свідоцтво видається суб'єкту малого підприємництва терміном на один рік і є документом суворої звітності. Після завершення терміну дії свідоцтво на право сплати єдиного податку підлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав.

Отримане суб'єктом підприємницької діяльності свідоцтво є основою для сплати ним єдиного податку.

Об'єктом оподаткування є виручка від реалізації продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг без урахування акцизного збору.

Розраховується єдиний податок за однією зі ставок, яку самостійно вибирає платник податку:

• 6 % суми виторгу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без урахування акцизного збору в разі сплати ПДВ відповідно до чинного законодавства;

• 10 % суми виторгу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг без урахування акцизного збору в разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Суб'єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, не є платником таких видів податків і зборів (обов'язкових платежів):

• ПДВ, крім випадку, коли платник вибирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком за ставкою 6 %;

• податку на прибуток підприємств;

• плати (податку) за землю;

• збору на спеціальне використання природних ресурсів;

• комунального податку;

• податку на промисел;

• збору на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг;

• внесків у Фонд соціального захисту інвалідів України;

• внесків у Державний фонд сприяння зайнятості населення;

• плати за патент та ін.

За результатами господарської діяльності за звітний період (квартал) суб'єкти малого підприємництва — юридичні особи подають до органу державної податкової служби до 20 числа місяця, наступного за звітним, розрахунок сплати єдиного податку, акцизного збору і ПДВ у разі застосування ставки 6 %, а також платіжні доручення про сплату цього податку з позначкою банку про зарахування коштів. Форма розрахунку наведена в табл. 4.17.

Розраховують податок платники щомісяця шляхом множення встановленої ставки на суму виручки, отриманої від продажу продукції, товарів, виконання робіт, надання послуг (без сум акцизів) за звітний період (місяць).

Нараховану суму податку юридичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності перераховують щомісяця до 20 числа місяця, наступного за тим, у якому отримана виручка, у місцевий бюджет.

Відрахування до Пенсійного фонду, на обов'язкове соціальне страхування суб'єкти малого підприємництва здійснюють у загальновстановленому порядку, тобто від нарахованої заробітної плати у розмірі 32 % до Пенсійного фонду та у встановлених розмірах відрахувань у фонди обов'язкового соціального страхування (фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та фонд соціального страхування на випадок безробіття).

Таблиця 4.17

Розрахунок сплати єдиного податку суб'єктом малого підприємництва - юридичною особою за II квартал 2004 р. (платник — МП "Електромашина") (грн.)

Показник

Код рядка

Наростаючим підсумком

Середньооблікова чисельність працюючих, чол.

1

25

Виручка від реалізації продукції, товарів, послуг без урахування акцизного збору

2

95330

Виручка від реалізації основних фондів

3

Разом виручки від реалізації (р.2+р.3)

4

95330

Сума єдиного податку за ставкою 6 %

5

5720

Внески нараховані на суму дивідендів

6

Сума самостійно виявлених помилок у минулих періодах

7

Сума податкових зобов'язань, нарахована в попередньому звітному періоді з початку року

8

2860

Податкові зобов'язання до сплати (р.5+р.6±р.7-р.8)

9

2860

Сума штрафу, самостійно нарахована платником у зв'язку з виправленням помилок

10

"_"_ 200_ р.

Керівник _

Головний бухгалтер_

Відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності та повернутися до загальної системи оподаткування суб'єкт малого підприємництва може з початку наступного звітного (податкового) періоду (кварталу) за умови подання заяви до відповідного органу державної податкової служби не пізніше як за 15 днів до завершення попереднього звітного (податкового) періоду (кварталу).

Відповідальність суб'єктів малого підприємництва, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюється згідно із законодавством України.

Суб'єкти малого підприємництва — юридичні особи зобов'язані вести книгу обліку доходів та витрат і касову книгу. У разі порушення вимог зі сплати єдиного податку його платник має перейти на загальну систему оподаткування, обліку та звітності починаючи з наступного звітного періоду (кварталу).

За правильність обчислення, своєчасність подання розрахунків та сплати єдиного податку суб'єкти малого підприємництва несуть відповідальність згідно із законодавством України. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування