Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

5.6. Визначення сукупного нормативу власних оборотних активів та джерел його покриття

Сукупний норматив власних оборотних активів на кінець запланованого року визначається підсумовуванням часткових нормативів, розрахованих за окремими елементами нормованих запасів цінностей, і витрат виробництва. Він визначає загальну потребу суб'єкта господарювання в оборотних активах, необхідних для забезпечення нормального процесу виробництва, реалізації продукції та розрахунків.

Оскільки розрахований сукупний норматив на кінець запланованого року на діючих підприємствах містить також норматив на початок запланованого року, після розрахунку нормативу на кінець запланованого року визначається його приріст (зниження), а також джерела покриття як нормативу, що діє на початок запланованого року, так і його приросту в запланованому році.

Діючий на початок запланованого року норматив покривається нормативною наявністю власних оборотних активів на початок запланованого року. Вона визначається як різниця між нормативом та сумою сталих пасивів, що діють на початок запланованого року. Розрахунок цього показника наведено в табл. 5.4.

Приріст нормативу — це різниця між сукупним нормативом, розрахованим на кінець запланованого року, і нормативом, що діяв на початок цього самого року.

Розрахований приріст нормативу покривається такими джерелами:

Таблиця 5.4

Розрахунок нормативної наявності власних оборотних активів на початок запланованого року

пор.

Показник на початок запланованого року

Сума, тис. грн.

1

Норматив власних оборотних активів

2380,0

2

Сума сталих пасивів

50,0

3

Нормативна наявність власних оборотних

активів (р.1 -р.2)

2330,0

• сталими пасивами;

• прибутком;

• надлишком власних джерел формування оборотних активів на початок запланованого року;

• іншими джерелами;

• позиковими коштами.

Сталі пасиви — це грошові кошти, що не належать підприємству, але внаслідок діючої системи розрахунків постійно перебувають в його обороті. До них належать:

• мінімальна заборгованість із заробітної плати (оплаті праці) з нарахуваннями;

• мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів (оплата відпусток, резерв за ремонтним фондом);

• мінімальні залишки фондів економічного стимулювання та спеціального призначення, що постійно перебувають в обороті підприємства;

• мінімальна перехідна заборгованість за податками та платежами бюджету та позабюджетним фондам;

• аванси (передплата) покупців (замовників) та ін.

Мінімальна заборгованість із заробітної плати (оплати праці) з нарахуваннями визначається як добуток однодобового фонду заробітної плати (оплати праці) робітників у період з найменшим обсягом робіт (квартал) і кількості днів від початку місяця до дня планової виплати заробітної плати (оплати праці), що встановлена в колективному договорі.

Мінімальна заборгованість заробітної плати з нарахуваннями визначається за формулою

 Мінімальна заборгованість заробітної плати з нарахуваннями

де Фщіп — фонд заробітної плати кварталу, взятого до розрахунку, грн; 90 — кількість днів у кварталі; Д — кількість днів від початку місяця до дня виплати заробітної плати, що встановлена в колективному договорі.

Розрахунок мінімальної заборгованості із заробітної плати з нарахуваннями наведено в табл. 5.5.

Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів визначеного у звітних балансах за минулий рік (оплата відпусток), що є джерелом покриття нормативу, береться в розмірі фактичного

мінімального залишку, скоригованого на зміну фонду заробітної плати в запланованому році.

Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів (оплата відпусток) розраховується за формулою

Мінімальна заборгованість за резервом наступних платежів

де Зтіп — мінімальний залишок резерву наступних платежів, грн; Фз і Фп — фонд заробітної плати з нарахуваннями на неї відповідно в запланованому році і за попередній звітний рік, грн.

Розрахунок мінімальної заборгованості за резервом наступних платежів наведено в табл. 5.6.

Мінімальні залишки фондів спеціального призначення враховуються у складі сталих пасивів у розмірі середньорозрахованої величини їх залишків за попередній звітний рік (два роки).

Мінімальна перехідна заборгованість бюджету за сплатою податків виникає в результаті незбігу (розриву) в часі між виконаними розрахунками (нарахуваннями) та встановленими строками сплати цих податків. Тому на кінець кожного місяця у підприємств завжди (постійно) є заборгованість бюджету, яка переходить на наступний місяць. Ця заборгованість як стала враховується у складі сталих пасивів.

Мінімальна перехідна заборгованість позабюджетним фондам за сплатою відповідних платежів створюється в результаті незбігу (розриву) в часі між виконаними розрахунками (нарахуваннями) та встановленими строками сплати цих платежів. Тому на кінець кожного місяця на підприємстві завжди (постійно) є заборгованість позабюджетним фондам, яка переходить на наступний місяць. Така заборгованість, як і заборгованість бюджету, має постійний характер і враховується у складі сталих пасивів.

У разі наявності у підприємств розрахунків із застосуванням попередньої оплати або видачі авансів їх суми в мінімальних розмірах враховуються у складі сталих пасивів.

Прибуток, що спрямовується на покриття приросту нормативу власних оборотних активів, визначається виходячи з можливостей підприємства та враховується в розмірі, передбаченому підприємством при його розподілі.

Надлишок власних джерел формування оборотних активів виявляється на основі аналізу їх стану за балансом на початок заплано-

Таблиця 5.5

Розрахунок мінімальної заборгованості із заробітної плати з нарахуваннями

№ пор.

Показник

Значення

1

Фонд заробітної плати робітників та службовців на І квартал запланованого року, тис. грн

 

230,4

2

Однодобовий фонд заробітної плати, грн (р.1 : 90 днів)

 

2560

3

Кількість днів від початку місяця до дня планової виплати заробітної плати

 

8

4

Мінімальна заборгованість із заробітної плати, тис. грн (р.2 х р.3)

 

20,5

5

Розмір нарахувань на заробітну плату, %

 

38,5

6

Сума нарахувань на мінімальну заробітну плату, тис. грн (р.4 х р.5 : 100)

 

7,9

7

Мінімальна заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями, тис. грн (р.4 + р.6)

 

28,4

Таблиця 5.6

Розрахунок мінімальної заборгованості за резервом наступних платежів

№ пор.

Показник

Сума, тис. грн.

1

Фактичний мінімальний залишок резерву наступних платежів, що визначаються за звітним балансом за попередній рік

 

2,0

2

Річний фонд заробітної плати робітників та службовців з нарахуваннями за попередній звітний рік

 

871,0

3

Річний фонд заробітної плати з нарахуваннями у запланованому році

 

914,9

4

Мінімальний залишок резерву наступних платежів на запланований рік (р.1 : р.2 х р.3)

 

2,1

ваного року. Його розмір визначається як різниця між фактичною наявністю власних джерел формування оборотних активів на кінець року, що передував запланованому, і діючим нормативом у цьому самому році.У складі інших джерел враховується кредиторська заборгованість постачальникам за отримані, але не сплачені товарно-матеріальні цінності, послуги. Розмір цієї заборгованості, що враховується у складі джерел покриття приросту нормативу, береться в обсязі мінімальних залишків за попередній звітний рік, скоригованих на зміну обсягів продажу продукції та послуг у запланованому році.

У складі позикових коштів, як джерела покриття приросту нормативу, враховується кредит банку. Його розмір визначається як різниця між розрахованою сумою сукупного нормативу власних оборотних активів та сумою джерел його покриття (крім кредиту) на кінець запланованого року.

Розрахована сума всіх джерел покриття нормативу має відповідати сумі сукупного нормативу на кінець запланованого року.

Розраховані суми нормативів за окремими елементами власних оборотних активів та їх загальна сума, а також джерела покриття сукупного нормативу як за їх видами, так і загальна сума відображаються у спеціальному плані підприємства (табл. 5.7). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування