Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.7. Показники використання оборотних активів та їх розрахунок

Економічними показниками використання оборотних активів є фондовіддача, фондомісткість, прибутковість, оборотність, коефіцієнт оборотності, розмір вивільнення (замороження).

Фондовіддача — показник, що характеризує рівень виробництва валової (товарної) продукції на одиницю оборотних активів. Визначається він діленням обсягу виробництва валової або товарної продукції у вартісному вираженні на 1000 грн оборотних активів.

Фондомісткість — показник, що характеризує розмір оборотних активів, які використовуються у виробництві одиниці валової (реалізованої) продукції. Визначається він діленням величини оборотних активів на 1000 грн виробленої або реалізованої продукції.

Таблиця 5.7

Нормативи власних оборотних активів та джерела їх покриття

(скорочено)

пор.

Стаття (елемент) оборотних активів

Сума, тис. грн.

 

Норматив

 

1

Сировина, основні матеріали та напівфабрикати

911,3

2

Тара

150,0

3

Запасні частини

528,0

4

Малоцінні та швидкозношувані предмети

52,0

5

Незавершене виробництво

547,4

6

Витрати майбутніх періодів

15,3

7

Готова продукція

210,0

8

Паливо тощо

46,0

 

Разом

2460,0

 

Джерела покриття

 

1

Нормативна наявність власних оборотних активів

 

 

на початок запланованого року

2330,0

2

Сталі пасиви

65,0

3

Прибуток

30,0

4

Інші джерела

35,0

5

Кредит банку

 

Разом

2460,0

Прибутковість — показник, що характеризує рівень окупності сукупних витрат виробництва або його складових, у тому числі оборотних активів. Визначається діленням обсягу балансового прибутку на 1000 грн середньорічної вартості оборотних активів.

Найважливішими показниками, що характеризують використання оборотних активів, є їх оборотність та коефіцієнт оборотності.

Оборотні активи підприємств весь час перебувають у русі, проходячи послідовно три стадії кругообігу: заготівельну, виробничу та реалізації. Послідовне проходження оборотними активами стадії кругообігу із зміною форм вартості називається оборотністю.

Оборотність характеризується тривалістю одного обороту у днях та кількістю обертів за певний (аналізований) період, тобто коефіцієнтом оборотності.

Тривалість одного обороту у днях, тобто оборотність оборотних активів, визначається за формулою

де Д — кількість днів, за яку обчислюється оборотність (вважається, що місяць дорівнює 30 дням, квартал— 90, півріччя— 180, рік — 360 дням); Со — середній залишок оборотних активів за аналізований період*, грн; Р — сума обороту.

Коефіцієнт оборотності, або кількість оборотів за рік, обчислюється діленням кількості днів у році на тривалість одного обороту у днях або діленням суми обертів на середній залишок оборотних активів. В останньому випадку коефіцієнт оборотності виражатиметься в абсолютних величинах (гривнях, копійках).

Для обчислення показників оборотності оборотних активів важливо правильно розрахувати величини, що їх визначають: середній залишок оборотних активів та сума обороту.

Середньорічний залишок оборотних активів обчислюється як середньохронологічна величина, тобто шляхом додавання половини залишку оборотних активів на початок та кінець року до повної суми їх залишків за інші місяці (квартали) року і ділення отриманої суми на 12 (або на 4).

До суми оборотів включають виручку від реалізації продукції, виконання робіт та надання послуг на сторону.

Оборотність оборотних активів є фінансовим якісним показником та має велике значення для підприємств. Що швидше обертаються оборотні активи, то менше їх потрібно для виконання плану виробництва та реалізації продукції і за інших рівних умовах більший прибуток отримає підприємство й вищою буде його рентабельність. Якщо ж оборотність оборотних активів уповільнюється, то це спричинюється до додаткової потреби в них, неефективного їх використання та заморожування.

Сума вивільнення або заморожування оборотних активів у зв'язку з прискоренням або уповільненням їх оборотності визначається мно

* Економічно більш обґрунтовано при розрахунку оборотності вибирати вартість оборотних активів, використаних у процесі виробництва, а не їх середній залишок, оскільки залишки оборотних активів — це активи, що ще не брали участі у виробництві (в обороті), а тому розраховувати їх оборот економічно недоцільно.

женням суми одноденного обороту (виручки) за звітний період на кількість днів прискорення або уповільнення оборотності у звітному році порівняно з базисним. Цей показник обчислюється за формулою

де Ро — сума обороту (виручки) за звітний рік, грн; Д — кількість днів у звітному періоді; Об ,Оо — оборотність відповідно у базисному та звітному періодах, днів.

Прискорення оборотності оборотних активів має велике народногосподарське значення. При цьому із запасів підприємств вивільняються величезні суми коштів, які можна додатково спрямовувати на фінансування і розширення виробництва.

Боротися за прискорення оборотності оборотних активів потрібно одночасно на всіх трьох стадіях їх кругообігу шляхом скорочення часу на виробництво та обіг.

Основними шляхами скорочення часу обороту виробничих запасів є рівномірне завезення товарно-матеріальних цінностей; формування запасів потрібних цінностей у межах можливого мінімуму, що постійно забезпечують неперервність процесу виробництва; недопущення купівлі непотрібних та реалізації надлишкових матеріалів.

Прискорення оборотності оборотних активів на стадії виробництва досягається в основному за рахунок скорочення виробничого циклу.

У сфері обігу оборот оборотних активів можна прискорити шляхом прискорення реалізації продукції, розрахунків за реалізовану продукцію та надані послуги, недопущення створення дебіторської заборгованості та ін. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування