Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

7.5. Порядок оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень підприємствами в банку

Капітальні вкладення, здійснювані підприємствами згідно з передбаченими обсягами, мають фінансуватися відповідними установами банків за рахунок виділених на це джерел. Проте для того щоб установа банку почала оплачувати здійснювані підприємствами обсяги капітальних вкладень, інвесторам необхідно оформити відкриття фінансування і кредитування капітальних вкладень в установі банку.

З цією метою в банк необхідно подати у встановлені строки відповідні документи. їх кількість і види залежать від виду капітальних вкладень і джерел їх фінансування.

Для оформлення фінансування капітального будівництва, здійснюваного за рахунок державних капітальних вкладень, забудовники подають до місцевих установ банків, що їх фінансують, відповідні документи:

А. Для будівництва об'єктів виробничого, невиробничого призначення та природоохоронних, що починаються знову, і робіт з технічного переозброєння діючих підприємств у банк подаються такі документи:

• план капітального будівництва (план технічного переозброєння) за спеціальною формою;

• план фінансування за спеціальною формою;

• титульний список будови;

• контракт (договір) з підрядником із зазначенням форми розрахунків за виконані роботи. У разі будівництва об'єктів двома і більшою кількістю генеральних підрядних організацій документи подаються окремо за кожним виконавцем;

• зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (кошторис на окремі об'єкти будівництва і види робіт та витрат);

• внутрішньобудівельний титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних проектів;

• довідку про результати проведення конкурсу (тендера);

• рішення про відведення земельної ділянки;

• дозвіл на будівництво.

Б. Для перехідних будівництв, здійснюваних за рахунок державних капітальних вкладень, у банк, що фінансує, подаються такі документи:

• титульний список перехідної будови;

• додаткова угода до контракту (договору) на виконання робіт у поточному році;

• уточнений зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва;

• внутрішньобудівельний титульний список;

• наказ, рішення про затвердження проектно-кошторисної документації на будівництво, чергу, пусковий комплекс або об'єкт будівництва і висновок органів експертизи інвестиційних проектів.

Для відкриття й оформлення фінансування капітальних вкладень, здійснюваних за рахунок недержавних капітальних вкладень, забудовники керуються викладеним переліком документів.

При змішаних джерелах фінансування оформляється в порядку, встановленому для фінансування капітального будівництва за рахунок державних коштів (див. раніше).

Основними документами для оформлення фінансування є план капітального будівництва і план фінансування. Ці документи надходять в установу банку, що фінансує, від його вищого органу.

План капітального будівництва має містити дані про обсяг капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, виділених будівництву на поточний рік, завдання щодо введення в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також терміни їх введення.

План фінансування капітальних вкладень має містити дані про джерела їх коштів, розміри як на рік загалом, так і на кожний квартал.

Титульний список будови є документом, у якому наводяться перелік об'єктів, які будуються і намічені до будівництва та реконструкції, їх місцезнаходження, час початку і завершення будівництва, проектна потужність, кошторисна вартість, обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, обсяг і терміни введення в експлуатацію основних фондів.

Титульні списки складаються на перехідне будівництво і на те, що знову починається.

При складанні титульних списків у них включаються тільки об'єкти, забезпечені проектно-кошторисною документацією, затвердженою у встановленому порядку.

При фінансуванні будівництва за рахунок власних коштів і кредитів банку титульні списки і проектно-кошторисну документацію затверджує керівник підприємства-інвестора.

Додатком до титульних списків, що складаються на весь період будівництва, є річні внутрішньобудівельні титульні списки. Ці списки є документом, у якому вказуються найменування всіх об'єктів, що будуються і реконструюються, здійснюваних капітальних витрат, терміни будівництва за нормою, рік і місяць початку і завершення будівництва, повна кошторисна вартість об'єктів з виокремленням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, залишок кошторисної вартості на початок року, ліміт капітальних вкладень на рік з виокремленням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, а також показники запровадження в дію в поточному році потужностей і основних фондів у вартісному вираженні.

До внутрішньобудівельних титульних списків об'єкти включаються тоді, коли на них є затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація.

Складені внутрішньобудівельні титульні списки незалежно від кошторисної вартості включених у них будівельних об'єктів узгоджуються з підрядником і затверджуються керівником замовника.

Основним документом, на підставі якого визначаються обсяги будівництва та його фінансування, є кошторис. У ньому на основі обсягів робіт, використовуваних матеріалів, устаткування і діючих на них цін (розцінок) розраховується вартість проектованого об'єкта. Крім прямих витрат у кошторисах розраховуються також накладні витрати, планові накопичення, непередбачені й інші витрати, що зумовлені формуванням ринкових відносин і стосуються будівництва проектованого об'єкта.

На підставі кошторисів на окремі будинки, споруди, види витрат складаються зведені кошториси будівництва.

Кошториси мають пройти відповідну експертизу, бути погоджені з підрядником і затверджені інвестором-замовником.

До складу пакету документів, що подаються до банку для оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень, входить і підрядний договір (контракт), що укладається між замовником і підрядником. Цей документ регулює взаємовідносини сторін, визначає обов'язки і права підрядника й замовника, а також їх майнову відповідальність за порушення умов контракту. Підрядний контракт має бути укладений не пізніше як за 30 днів до початку будівництва.

Документація, що надійшла в установу банку, перевіряється щодо відповідності її необхідній кількості, правильності складання та затвердження, відповідності в різних документах показників за обсягами капітальних вкладень, джерел їх фінансування тощо. У разі відповідності поданої документації встановленим вимогам установа банку вирішує питання про відкриття фінансування капітальних вкладень.

Підприємствам та організаціям, що здійснюють відтворення основних фондів тільки за рахунок власних джерел, оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень банками не здійснюється. Проте документи із зазначеними в них обсягами капіталовкладень, джерелами їх фінансування, а також проектно-кошторисну документацію щодо капітальних вкладень ці підприємства та організації подають банкам. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування