Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

7.7. Розрахунки за виконані роботи в капітальному будівництві

Капітальне будівництво різноманітних об'єктів виробничого і невиробничого призначення на підприємствах може здійснюватися трьома способами: підрядним, господарським та змішаним.

При підрядному способі будівництва будівельно-монтажні роботи виконуються спеціалізованими будівельними організаціями на основі договорів підряду, укладених із замовниками.

При господарському способі будівництва будівельно-монтажні роботи здійснюються силами і засобами самих забудовників без залучення підрядних будівельно-монтажних спеціалізованих організацій.

Змішаним є спосіб будівництва, коли основні будівельно-монтажні роботи виконуються силами і засобами самих забудовників, а для виконання частини робіт на договірних умовах залучаються підрядні будівельно-монтажні спеціалізовані організації.

Проте незалежно від способу будівництва виконаний обсяг робіт має фінансуватись або кредитуватись установами банку виконавцю робіт за рахунок коштів замовника, передбачених на цю мету.

В основу фінансування будівництва при підрядному способі виконання робіт покладено договір підряду, що укладається між підрядником і замовником.

Договір підряду — це письмова угода між підрядником і замовником про взаємні зобов'язання з приводу виконання визначеного виду будівельних та інших робіт, з одного боку, та їх оплати — з іншого.

У договорах підряду, що укладаються між підрядником і замовником, вказуються обсяги робіт, умови і терміни їх виконання, права й обов'язки сторін, порядок розрахунків за виконувані будівельно-монтажні роботи та ін. Договір підряду укладається на будівництво нових, реконструкцію і розширення діючих об'єктів, включених у плани капітальних вкладень і в титульні списки. Виконання підрядними організаціями будівельно-монтажних робіт і фінансування їх у разі відсутності договору забороняється.

Згідно з укладеним договором замовник передає підряднику відповідно затверджену проектно-кошторисну документацію і підрядник розпочинає виконання будівельно-монтажних робіт на відповідному об'єкті, будівлі.

Підрядник зобов'язаний за договором підряду побудувати передбачений планом об'єкт відповідно до затвердженої на нього проектно-кошторисної документації, якісно й у встановлений термін. Замовник же зобов'язаний забезпечувати своєчасне фінансування будівництва згідно з виконуваними обсягами будівельно-монтажних робіт у межах їх обсягів, передбачених проектно-кошторисною документацією, а також здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості виконуваних робіт проектом і кошторисом.

Головною складовою фінансування і кредитування капітального будівництва є порядок оплати виконаних будівельно-монтажних робіт.

При підрядному способі будівництва розрахунки між замовником і підрядником здійснюються за договірними цінами відповідно до укладених контрактів і чинного законодавства.

Розрахунки за виконані будівельно-монтажні роботи можуть здійснюватися за будівлю, об'єкт загалом або шляхом проміжних платежів за етапи, черги, комплекси робіт, конструктивні елементи, окремі види робіт і послуг, фактичні витрати підрядника тощо.

Нині найбільш поширені є проміжні розрахунки за роботи, виконані за місяць. Такі розрахунки здійснюються в межах, що не перевищують 95 % вартості об'єкта, на підставі довідок про вартість виконаних підрядних робіт і витрат (форма № КБ-3) або Акта приймання виконаних підрядних робіт (форма № КБ-2В), що складаються підрядником і підписуються замовником.

Акт приймання виконаних підрядних робіт за формою № КБ-2В є підставою для складання Довідки про вартість виконаних підрядних робіт і витрат за формою № КБ-3.

Остаточний розрахунок з підрядником за виконані на будівництві роботи здійснюється після затвердження акта приймальної комісії про прийняття їх в експлуатацію на основі договірних цін на будівництво, що визначаються замовниками і підрядниками при укладенні контракту. При цьому остаточні розрахунки здійснюються у двотижневий термін після підписання акта на приймання завершеного будівництвом об'єкта.

Оплата виконуваних обсягів будівельно-монтажних робіт і остаточні розрахунки за завершеним будівництвом об'єктом здійснюються замовником з рахунку, на якому концентруються відповідні кошти, призначені для фінансування цього виду капітальних вкладень.

У розрахунках замовника з підрядником за виконані будівельно-монтажні роботи із спорудження (будівництва) об'єктів є особливість, яка полягає в тому, що у випадках, передбачених контрактом, замовник перераховує підряднику аванс. Розмір авансу не може перевищувати 30 % вартості річного обсягу робіт. Сума виданого авансу потім виключається із суми оплати вартості об'єкта, прийнятого в експлуатацію.

При господарському способі будівництва оплата за виконання будівельно-монтажних робіт може здійснюватися двома методами: за елементами витрат і в міру виконання обсягу будівельних робіт. Метод оплати робіт вибирає інвестор за узгодженням з установою банку.

При фінансуванні будівництва за елементами витрат всі витрати оплачуються з рахунка, на якому акумулюються кошти, призначені на фінансування капітальних вкладень, з наступним їх списанням на рахунок відповідних джерел, що виділяються на капітальні вкладення. При цьому у складі витрат на виконання відповідних видів капітальних вкладень оплачуються витрати на підготовку проектно-кошторисної документації, придбання устаткування і будівельних матеріалів, виплачується заробітна плата працівникам будівництва тощо.

Будівельно-монтажні роботи в міру їх фактичного виконання оплачуються, як правило, щомісяця за платіжними дорученнями інвестора, які виписуються на підставі актів (рахунків), що складаються на виконувані обсяги робіт. Кошти в цьому разі перераховуються з рахунка з обліку коштів на цю мету із наступним їх списанням на рахунок з обліку відповідного виду джерел фінансування капітальних вкладень.

При змішаному способі будівництва виконувані роботи оплачуються так: за роботи, виконані господарським способом, — у такому ж порядку, як при господарському способі, а за роботи, виконані підрядним способом, — як при підрядному способі.

Завершені будівництвом, оплачені за рахунок відповідних джерел і прийняті в експлуатацію об'єкти оприбутковуються до складу основних фондів. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим