Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

8.3. Фінансовий план підприємства, його зміст і порядок складання

Планування виробничо-фінансової діяльності на підприємствах передбачає складання виробничого і фінансового планів. Фінансовий план є складовою бізнес-плану підприємства і має вигляд таблиці, в якій відображаються розрахунок обсягу фінансових результатів, а також обсяги надходжень і напрямки використання фінансових ресурсів підприємства в запланованому році.

Призначення фінансового плану полягає у визначенні обсягу фінансових результатів, а також сукупної потреби підприємства у певних розмірах фінансових ресурсів, необхідних для фінансування передбачених обсягів розширення виробництва, виконання фінансово-кредитних зобов'язань, розв'язання соціальних завдань і матеріального стимулювання працівників підприємства.

Необхідність фінансового плану полягає в тому, щоб дати можливість керівництву підприємства дістати уявлення про те, який обсяг фінансових результатів підприємство планує отримати у плановому році, які фінансові ресурси, у яких обсягах і звідки надходять, на які цілі вони витрачаються, виявити резерви збільшення власних фінансових ресурсів, здійснювати режим економії та контроль за цільовим використанням коштів.

Фінансовий план кожне підприємство складає самостійно за встановленою формою. Фінансовий план державного підприємства складається з двох частин:

1. Формування чистого прибутку.

2. Джерела формування і надходження коштів та напрямки їх використання.

У першій частині фінансового плану передбачається розрахунок фінансових результатів від усіх видів діяльності підприємства, а також чистого прибутку і його розподіл.

Друга частина фінансового плану містить сім розділів:

1. Джерела формування і надходження коштів.

2. Приріст активів підприємства.

3. Повернення залучених коштів.

4. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів.

5. Покриття збитків минулих періодів.

6. Елементи операційних витрат.

7. Розрахунок податку на додану вартість.

Розглянемо зміст розділів другої частини фінансового плану. У розділі "Джерела формування і надходження коштів" відображаються:

• чистий прибуток;

• нерозподілений прибуток минулих років;

• амортизаційні відрахування;

• довгострокові і короткострокові кредити банків;

• інші довгострокові фінансові зобов'язання;

• інші довгострокові зобов'язання;

• короткострокові кредити банків;

• суми авансів, отриманих від поставок продукції, виконання робіт і надання послуг;

• товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочки платежу;

• цільове фінансування і цільові надходження у вигляді:

а) субсидій, асигнувань з бюджету;

б) коштів із спеціальних цільових фондів;

• інші джерела.

У розділі "Приріст активів підприємства" відображаються:

• обсяг капітальних інвестицій разом та за їх окремими видами: а) капітальне будівництво;

б) придбання основних засобів;

в) придбання необоротних і нематеріальних активів;

г) модернізація і реконструкція основних засобів;

• приріст оборотних активів;

• довгострокові і поточні фінансові інвестиції та ін.

У розділі "Повернення залучених коштів" передбачається погашення довгострокових і короткострокових кредитів банків, довгострокових фінансових та інших зобов'язань, повернення інших боргів.

У розділі "Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету і державних цільових фондів" зазначаються:

• суми сплати поточних податків і обов'язкових платежів до бюджету разом та за їх видами — податку на прибуток, інших податків, внесків на державне пенсійне і соціальне страхування;

• інші обов'язкові платежі.

У п'ятому розділі показуються суми, що спрямовуються підприємством на покриття збитків минулих років.

У шостому розділі "Елементи операційних витрат" відображається вартість матеріальних витрат разом, у тому числі за джерелами придбання: за прямими договорами; на біржах; на інших умовах. Надається розшифрування матеріальних витрат за їх видами: сировина і основні матеріали; напівфабрикати і комплектуючі вироби; паливо і електроенергія; будівельні матеріали; допоміжні й інші матеріали. Крім матеріальних витрат у цьому ж розділі відображаються витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація і інші операційні затрати.

У сьомому розділі фінансового плану "Розрахунок податку на додану вартість" відображаються суми податкового зобов'язання з ПДВ, операцій, з яких стягується ПДВ, отриманих пільг, податкового кредиту і чиста сума податкового зобов'язання на поточний період.

Фінансовий план державного підприємства наведений у табл. 8.1.

Річний фінансовий план складається з поквартальним розбиттям за його показниками. В основу складання фінансового плану покладено балансовий метод, тобто узгодження витрат з джерелами їх фінансування.

Дані для складання фінансового плану беруться з відповідних таблиць (розрахунків), що входять у фінансове планування: розрахунок прибутку підприємства; розрахунок нормативів власних оборотних активів і джерел їх покриття; розрахунок амортизаційних відрахувань; розрахунок капітальних вкладень (інвестицій) і джерел їх фінансування; розрахунок залучення кредитів банку; розрахунок сум податків і платежів, що сплачуються до бюджету і централізованих фондів тощо.

Таблиця 8.1

Фінансовий план державного підприємства (скорочено) Частина 1. Формування чистого прибутку тис. грн.

Показник

Код рядка

Разом за плановий рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

ІІІ

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Доходи

 

 

 

 

 

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

001

36316,3

8716,0

9442,1

9442,2

8716,0

Податок на додану вартість

002

4632,9

1112,0

1204,5

1204,4

1112,0

Акцизний збір

003

 

 

 

 

 

Інші вирахування з доходу

004

 

 

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

010

31683,4

7604,0

8237,6

8237,8

7604,0

Інші операційні доходи — разом

020

44,0

10,6

11,4

11,5

10,5

У тому числі:

доходи від реалізації іноземної валюти

021

 

 

 

 

 

інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій)

022

44,0

10,6

11,4

11,5

10,5

операційної оренди активів

023

 

 

 

 

 

операційної курсової різниці

за операціями в іноземній валюті

024

 

 

 

 

 

суми штрафів, пені, неустойок та інших санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників або за рішенням судів

025

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

доходи від списання кредиторської заборгованості, щодо якої минув строк позову

026

 

 

 

 

 

відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як безнадійних)

027

 

 

 

 

 

суми одержаних грантів та субсидій

028

 

 

 

 

 

інші доходи від операційної діяльності

029

 

 

 

 

 

Дохід від участі в капіталі (доходи від інвестицій, здійснених в асоційовані підприємства, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться за методом участі в капіталі)

030

20,0

4,8

5,2

5,2

4,8

Інші фінансові доходи — разом

040

26,6

6,4

6,9

6,9

6,4

У тому числі:

одержано дивідендів

041

 

 

 

 

 

відсотки та інші доходи, одержані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі)

042

26,6

6,4

6,9

6,9

6,4

Інші доходи — разом

050

204,5

49,0

53,2

53,3

49,0

У тому числі:

дохід від реалізації фінансових інвестицій

051

50,0

12,0

13,0

13,1

12,9

необоротних активів

052

154,5

37,0

40,2

40,2

37,1

майнових комплексів

053

 

 

 

 

 

неопераційних курсових різниць

054

 

 

 

 

 

інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю

055

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)

060

36,0

8,6

9,4

9,4

8,6

Разом доходів

070

32014,5

7683,5

8323,7

8323,8

7683,5

II. Витрати

 

 

 

 

 

 

Собівартість реалізованої продукції — разом

080

22740,2

15457,6

5912,4

5916,6

5457,6

У тому числі:

виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), що була реалізована протягом звітного періоду

081

22740,2

5457,6

5912,4

5916,6

5457,6

Адміністративні витрати — разом

090

3125,7

750,1

812,6

812,8

750,2

У тому числі:

загальні корпоративні витрати

091

1406,5

337,5

365,7

365,7

337,6

витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством

092

312,5

75,0

81,2

81,3

75,0

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання

093

937,7

225,0

243,9

243,8

225,0

витрати на зв'язок

094

3112,5

747,0

809,3

809,2

747,0

інші

095

156,3

37,5

40,7

40,6

37,5

Витрати на збут — разом

100

1536,9

368,8

399,6

399,6

368,9

У тому числі:

витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів)

101

1506,9

361,6

391,8

391,8

361,7

на рекламу

102

30,0

7,2

7,8

7,8

7,2

на доставку продукції споживачам

103

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

Інші операційні витрати — разом

110

1061,7

254,8

276,0

276,1

254,8

У тому числі: єдиний податок

111

 

 

 

 

 

собівартість реалізованих виробничих запасів

112

44,0

10,6

11,4

11,5

10,5

сумнівні (безнадійні) борги

та втрати від знецінення запасів

113

100,0

24,0

26,0

26,0

24,0

втрати від операційних курсових різниць

114

 

 

 

 

 

визнані економічні санкції

115

36,7

8,8

9,6

9,5

8,8

інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг)

116

881,0

211,4

229,0

229,1

211,5

Фінансові витрати — разом

120

25,5

6,1

6,6

6,7

6,1

У тому числі:

витрати на проценти

121

25,5

6,1

6,6

6,7

6,1

інші витрати підприємства, пов'язані з залученням позикового капіталу

122

 

 

 

 

 

Втрати від участі в капіталі (збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться за методом участі в капіталі)

130

 

 

 

 

 

Інші витрати — разом

140

50,3

12,0

13,0

13,2

12,1

У тому числі:

собівартість реалізації фінансових інвестицій

141

10,0

2,4

2,6

2,6

2,4

необоротних активів

142

40,3

9,6

10,4

1,6

9,7

майнових комплексів

143

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

втрати від неопераційних курсових різниць

144

 

 

 

 

 

втрати від зниження фінансових інвестицій та необоротних активів

145

 

 

 

 

 

інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства

146

 

 

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

150

1031,5

247,6

268,2

268,2

247,5

Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки)

160

36,0

8,6

9,4

9,4

8,6

Разом витрат

170

29607,8

7185,6

7697,8

7698,6

7105,8

III. Фінансові результати діяльності

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток

180

8943,2

2146,4

2325,2

2325,2

2146,4

Фінансовий результат від операційної діяльності

190

3262,9

783,3

848,4

848,2

783,0

Фінансовий результат від звичайної діяльності

200

3438,2

825,4

894,1

893,7

825,0

Чистий прибуток (збиток) — разом

210

2406,7

577,8

625,9

625,5

577,5

У тому числі: прибуток

211

2406,7

577,8

625,9

625,5

577,5

збиток

212

 

 

 

 

 

IV. Плановий розподіл чистого прибутку

 

 

 

 

 

 

Відрахування — разом

220

2406,7

577,8

625,9

625,3

577,5

У тому числі:

до фонду дивідендів

221

360,9

86,7

93,9

93,7

86,6

до резервного фонду

222

360,7

86,6

93,8

93,6

86,7

на розвиток виробництва

230

842,3

202,2

219,1

219,0

202,0

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

на матеріальні заохочення

240

240,8

57,8

62,6

62,7

57,7

на соціальні цілі

250

482,0

115,5

125,5

125,5

115,5

Інші цілі (розшифрування)

260

120,0

29,0

31,0

31,0

29,0

Частина 2. Джерела формування та надходження коштів і напрями використання тис. грн.

Показник

Код рядка

Разом за плановий рік

У тому числі за кварталами

І

II

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Джерела формування та надходження коштів

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток

270

2406,7

577,8

625,9

625,5

577,5

Нерозподілений прибуток минулих періодів

280

1011,0

252,8

252,7

252,8

252,7

Амортизаційні відрахування

290

1350,0

337,5

337,5

337,5

337,5

Довгострокові кредити банків

300

200,0

200,0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

310

 

 

 

 

 

Інші довгострокові зобов'язання

320

 

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

330

 

 

 

 

 

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, послуг

340

 

 

 

 

 

Векселі видані

350

 

 

 

 

 

Товари, роботи, послуги, одержані на умовах відстрочення платежу

360

 

 

 

 

 

Цільове фінансування і цільові надходження — разом

370

 

 

 

 

 

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

У тому числі:

субсидії, асигнування з бюджету

371

 

 

 

 

 

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрування)

372

 

 

 

 

 

Інші джерела (розшифрування)

380

 

 

 

 

 

ІІ. Приріст активів підприємства

 

 

 

 

 

 

Капітальні інвестиції — разом

390

2080,0

480,0

540,0

540,0

520,0

У тому числі:

капітальне будівництво

391

910,0

188,0

247,0

248,0

227,0

придбання (виготовлення) основних засобів

392

500,0

125,0

125,0

125,0

125,0

придбання (виготовлення) інших необоротних активів

393

 

 

 

 

 

Придбання (створення) нематеріальних активів

394

 

 

 

 

 

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

400

670,0

167,0

168,0

167,0

168,0

Довгострокові фінансові інвестиції

410

327,6

59,1

90,5

95,6

83,4

Приріст оборотних активів підприємства

420

264,5

264,5

Поточні фінансові інвестиції

430

 

 

 

 

 

Інші витрати (розшифрування)

440

 

 

 

 

 

ІІІ. Повернення залучених коштів — разом

450

466,0

115,0

120,0

115,0

116,0

У тому числі:

довгострокові кредити банків

451

50,0

25,0

25,0

інші довгострокові фінансові зобов'язання

452

 

 

 

 

 

інші довгострокові зобов'язання

453

116,0

40,0

20,0

40,0

16,0

Продовження табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

короткострокові кредити банків

454

300,0

50,0

100,0

50,0

100,0

інші зобов'язання

455

 

 

 

 

 

IV. Витрати, пов'язані із внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів

 

 

 

 

 

 

Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету — разом

460

1090,6

313,0

347,8

347,8

312,0

У тому числі:

податок на прибуток

461

1031,6

248,0

267,8

267,8

248,0

єдиний податок

462

 

 

 

 

 

інші податки та обов'язкові платежі

463

59,0

15,0

15,0

15,0

14,0

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планового періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті у плановому році

470

230,0

50,0

65,0

65,0

50,0

Внески до державних цільових фондів

480

1540,0

384,0

386,0

386,0

84,0

інші обов'язкові платежі (розшифрування)

490

 

 

 

 

 

V. Покриття збитків минулих періодів

500

 

 

 

 

 

VI. Елементи операційних витрат

 

 

 

 

 

 

Матеріальні затрати — разом

510

 

 

 

 

 

Витрати на оплату праці

520

 

 

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

530

 

 

 

 

 

Амортизація

540

 

 

 

 

 

інші операційні витрати

550

 

 

 

 

 

Разом

560

 

 

 

 

 

Закінчення табл. 8.1

1

2

3

4

5

6

7

УІІ. Розрахунок податку на додану вартість (ПДВ)

 

 

 

 

 

 

Податкові зобов'язання

570

 

 

 

 

 

Податковий кредит

590

 

 

 

 

 

Чиста сума зобов'язань за поточний звітний період

610

 

 

 

 

 

а) позитивне значення

611

 

 

 

 

 

б) негативне значення

612

 

 

 

 

 

Керівник__

"_"_ 200_ р.

Складаючи фінансовий план, слід ураховувати, що сума витрат і відрахувань має відповідати сумі доходів і надходжень коштів. Однак враховуючи, що одним видом джерел (прибутком) можуть покриватися кілька видів витрат, перед складанням фінансового плану необхідно взаємоузгоджувати (збалансовувати) ці витрати з джерелами їх покриття. Це здійснюється шляхом складання перевірочної таблиці шахової форми (табл. 8.2).

Табл. 8.2 складають у такій послідовності: спочатку записують підсумкові показники доходів і витрат, потім за кожною статтею витрат вказують суми відповідних джерел їх фінансування. У такий спосіб здійснюється взаємоузгодження витрат з джерелами їх фінансування. Дані цієї таблиці використовуються при складанні фінансового плану.

Складений фінансовий план (проект) державного підприємства з пояснювальною запискою, яка має містити обґрунтований зміст окремих його показників, а також аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства за попередній звітний рік, подається його керівником до вищого органу, уповноваженого керувати відповідним державним майном, до 1 травня року, що передує планованому, для його розгляду і затвердження. Вищий орган не пізніше як до 1 липня має розглянути і затвердити поданий фінансовий план. Затверджений фінансовий план є основою для організації фінансової роботи і контролю за надходженням прибутку, фінансових ресурсів і цільовим їх використанням.

Державні підприємства щоквартально мають аналізувати виконання фінансового плану. За результатами аналізу повинен складатися звіт про виконання його показників. Складений звіт подається вищому органу у строки, встановлені для здачі фінансової звітності.

Форма річного фінансового плану, порядок складання та затвердження для підприємств інших форм власності встановлюється їх власниками.

Таблиця 8.2

Перевірочна таблиця шахової форми(скорочено)

 

Джерела фінансування

Витрати

Прибуток підприємства

Амортизаційні відрахування

Цільове фінансування

Кошти спеціальних фондів

інші власні джерела

Кредит банку

Разом

Капітальні вкладення — інвестиції

513,0

350,0

110,0

215,0

 

 

1188,0

Приріст нормативів власних оборотних активів тощо

50,0

 

 

 

80,0

 

130,0

Разом

1480,0

350,0

110,0

215,0

80,0

 

2191,0 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим