Навигация
 
Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
Фінанси підприємств - Філімоненков О.С.
<< Содержание < Предыдущая

8.4. Оперативне фінансове планування

У підвищенні ефективності виробництва велику роль відіграє оперативне управління. Разом з тим ефективність управління виробничими процесами, регулювання розрахунків з працівниками підприємства, покупцями та постачальниками, ланками фінансово-кредитної системи (бюджетом, централізованими позабюджетними фондами, установами банків та ін.), забезпечення платоспроможності підприємства значною мірою залежать від організації оперативного фінансового планування, яке включає складання насамперед платіжного календаря.

Платіжний календар — це документ, у якому відображаються поточні надходження коштів підприємства на певний період.

Призначення платіжного календаря полягає у встановленні розмірів поточних витрат та надходжень коштів, послідовність та термін виконання підприємством всіх розрахунків на певний період. Цей календар дає можливість фінансовим службам підприємства забезпечувати своєчасне виконання розрахунків і платіжних зобов'язань, встановлювати зміни та рівень платоспроможності, фінансування нормальної господарської діяльності підприємства у відповідному періоді.

Платіжний календар складається на короткі проміжки часу — місяць, 15 днів, декаду. Найдоцільніше складати платіжний календар на місяць з подекадним розбиттям.

Платіжний календар складається з двох розділів.

У першому розділі вказуються всі види витрат (платежів) підприємства за плановий період: на виплату заробітної плати і прирівняних до неї платежів; суми податків і платежів, що сплачуються в бюджет і позабюджетні фонди; на оплату рахунків постачальників за товарно-матеріальні цінності й надані послуги, виконані роботи з капітального будівництва та капітального ремонту; суми сплачуваної простроченої кредиторської заборгованості; суми кредитів і відсотків, що погашаються за ними; інші види платежів.

У другому розділі відображаються залишки коштів за рахунками в банках та в касі підприємства, а також очікуваних надходжень коштів з різноманітних джерел: виручка від продажу основних фондів і товарно-матеріальних цінностей; надходження від погашення дебіторської заборгованості, з централізованих джерел, у вигляді кредитів банків та ін.

При складанні платіжного календаря використовуються дані обліку операцій за рахунками в банках та в касі підприємства; планові дані про строки випуску і продажу продукції, надання послуг; договори з постачальниками на поставки матеріальних ресурсів; відомості про термінові і прострочені платежі постачальникам та підрядникам; встановлені відповідно до чинного законодавства строки виплати заробітної плати працівникам підприємства; узгоджені з податковим органом (встановлені законодавством) строки сплати відповідних податків та платежів у бюджет та позабюджетні фонди;

кредитні договори з банками; затверджені розміри видачі; строки погашення кредиту та розмір сплати за нього; дані про стан дебіторської та кредиторської заборгованості тощо. Форма платіжного календаря наведена в табл. 8.3. Таблиця 8.3

Платіжний календар підприємства на березень 2001 р.тис. грн.

 

 

Разом

У тому числі

Розділ та стаття календаря

за декадами

пор.

за місяць

I

II

III

I. Витрати коштів

1

Платежі в Пенсійний фонд

35,0

20,0

15,0

2

Невідкладні потреби підприємства

18,0

6,0

6,0

6,0

3

Податки та інші платежі в централі-

 

 

 

 

 

зовані фонди

38,0

38,0

4

Заробітна плата та прирівняні до неї

 

 

 

 

 

платежі

105,0

60,0

 

45,0

5

Оплата простроченої кредиторської

 

 

 

 

 

заборгованості постачальникам

15,0

5,0

5,0

5,0

6

Оплата рахунків постачальників

150,0

50,0

50,0

50,0

7

Оплата рахунків підрядників

105,0

45,0

60,0

8

Погашення прострочених позик

9

Погашення термінових позик

10

Виплата відсотків за позиками

11

інші платежі

10

3,5

3,5

3,0

 

Разом

476,0

189,5

162,5

124,0

II. Надходження коштів

1

Залишок коштів на рахунках

 

 

 

 

 

у банках і в касі підприємства

15

15

2

Виручка від продажу продукції,

 

 

 

 

 

робіт та послуг

405,0

144,5

146,5

114,0

3

Виручка від продажу основних фон-

 

 

 

 

 

дів та товарно-матеріальних цінностей

30,0

10,0

10,0

10,0

4

Надходження простроченої

 

 

 

 

 

дебіторської заборгованості

15,0

15,0

5

Надходження з централізованих

 

 

 

 

 

джерел

10,0

10,0

6

Надходження короткострокових

 

 

 

 

 

кредитів

7

інші надходження коштів

11,0

11,0

8

Надходжень разом

486,0

194,5

167,5

124,0

9

Перевищення надходжень

 

 

 

 

 

над витратами

10

5

5

10

Перевищення витрат

 

 

 

 

 

над надходженнями

Відношення між розділами календаря — надходженнями та витратами коштів — має бути таке, щоб забезпечити їх рівність або перевищення надходжень коштів над їх витратами.

Зайві кошти в цьому разі залишаться на поточному рахунку підприємства і це означатиме стійкість його фінансового стану та платоспроможність в наступному періоді. Перевищення витрат над надходженнями коштів свідчить про зменшення можливості підприємства щодо покриття наступних витрат і тому підприємство повинно відшукати резерви збільшення обсягів грошових надходжень за рахунок збільшення обсягів реалізації продукції, вжиття заходів щодо прискорення розрахунків за неї, стягнення дебіторської заборгованості, скорочення відповідних видів витрат або перенесення їх оплати на наступні періоди тощо.

Однак незалежно від співвідношення дохідної і видаткової частин платіжного календаря його складання та використання в оперативному управлінні підприємства дають можливість здійснювати контроль за надходженням коштів та їх цільовим використанням, що сприяє укріпленню розрахунково-платіжної та фінансової дисципліни. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування