Навигация
 
Главная  - Банковское дело  - Книги  - Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - Іванов В.М.
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн - Іванов В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Список використаної та рекомендованої літератури

1. Конституція України // Урядовий кур'єр. — 1996. — № 84.

2. Закон України "Про банки і банківську діяльність"// Діло. — 1994. — № 84.

3. Закон України "Про господарські товариства" // Діло. — 1994. — № 26.

4. Закон України "Про інвестиційну діяльність"// Голос України. — 1991. — № 225.

5. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу"// Голос України. — 1991. — № 133.

6. Інструкція НБУ № 10 "Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків", затверджена Правлінням НБУ 30.12.96.

7. Положення НБУ "Про кредитування", затверджене правлінням НБУ 28.09.95 (постанова № 246), зміни від 22.04.96 (постанова № 97).

8. Закон РФ "О банках и банковской деятельности" от 02.12.90 в редак­ции от 03.02.96 № 17-ФЗ.

9. Инструкция № 1 "О порядке регулирования деятельности кредитной ор­ганизации", введена приказом ЦБ РФ № 02—23 от 30.01.96.

10. Постанова КМ України "Про переоцінку товарів (робіт, послуг) та ме­ханізм контролю за переглядом цін та формуванням вартісних показників в умовах грошової реформи" № 1002 від 26.08.96.

11. Адамик Б. П. Мінімальні резервні вимоги як інструмент грошово-кредит­ного регулювання // Фінанси України. — 1998. — № 1. — С. 37—47.

12. Алмазова О. Л. Золото и валюта: Прошлое и настоящее. — М.: Финансы и статистика, 1988.

13. Алмазова О. Л. Современные тенденции на рынке золота. — Автореф. дис. — М., 1997.

14. Аникин А. Золото: международный экономический аспект. — М.: Между-нар. отношения, 1988.

15. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. — М.: Финстатинформ, 1995.

16. Анулова Г. Н. Денежно-кредитное регулирование: опыт развивающихся стран. — М.: Финансы и статистика, 1992.

17. Ареф'ева К. В. Фінансові аспекти розвитку макроекономіки України // Фінанси України. — 1998. — № 4. — С. 16—22.

18. Бабійчук А. Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в Україні // Фінанси України. — 1998. — № 10. — С. 99—103.

19. Банки и кредит развивающихся стран. — М.: Финансы, 1974.

20. Банківська енциклопедія / За ред. А. Мороза. — К.: Фірма "Ельтон", 1993.

21. Банковское дело в России. — М.: Экономика, 1991.

22. Банковское дело / Под ред. О. Лаврушина. — М.: Финансы и статистика, 1998.

23. Банковское дело: Справ. пособие / Под ред. Ю. А. Бабичева. — М.: Экономика, 1992.

24. Банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. В. И. Колесникова, Л. П. Кролевецкой. — СПб.: Изд-во УЭФ, 1992. — Ч. 1, 2.

25. Барков Н. Финансы и кредит СССР. — К.: Наук. думка, 1987.

26. Бобраков Ю. США: Центральный банк и экономика. — М.: Наука, 1988.

27. Борисов С. Золото в экономике современного капитализма. — М.: Фи­нансы и статистика, 1984.

28. Боровой С. История кредита в России во второй половине XVII ст. — М.: Госфиниздат, 1958.

29. Бородулин В. Рынки ценных бумаг США. — М.: Финансы, 1992.

30. Брагинский С. Кредитно-денежная политика в Японии. — М.: Наука, 1989.

31. Буката В. Финансово-кредитный механизм и банковские операции. — М.: Финансы, 1991.

32. Бухвальд Б. Техника банковского дела. — М.: Финансы, 1993.

33. Быстров Ф. Валютные и кредитные отношения в международной тор­говле. — М.: Финансы и статистика, 1972.

34. Вавилов Ю. А. Государственные кредиты: прошлое и настоящее. — М.: Финансы и статистика, 1992.

35. Валовая Т. Европейская валютная система. — М.: Финансы и статистика, 1986.

36. Внешнеторговые сделки / Сост. И. С. Гринько. — Сумы: Фирма "Реал", 1994.

37. Волынская В. Дискуссия о роли золота // Экон. науки. — 1978. — № 1. — С. 125—128.

38. Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічної тео­рії. — К.: Вища шк., 1995.

39. Гальчинський А. С. Сучасна валютна система. — К.: ОНБИ "Либра", 1993.

40. Гальчинський А. С. Теорії грошей. — К.: Основи, 1996.

41. Геращенко В. Денежное обращение и кредиты в СССР. — М.: Финансы и статистика, 1986.

42. Геращенко В. Организация и плнирование денежного обращения. — М.: Финансы и статистика, 1988.

43. Гроші та кредит / За ред. М. Савлука. — К.: Либідь, 1992.

44. Денежное обращение и кредит при капитализме: Учебник / Под ред. Л. Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 1989.

45. Деньги, кредит, банки / Под ред. Г. Кравцовой. — Минск: Меркаванье,

1994.

46. Дерев'янко О. Г. Фінансово-кредитний механізм у системі стратегічного управління // Фінанси України. — 1998. — № 7. — С. 28—35.

47. Дефосе Г. Фондовая биржа и биржевые операции. — М.: Феникс, 1992.

48. Дешківський А. В. Економічна теорія: фінансово-кредитна система, гро­шовий обіг, інфляція. — К.: НМК ВО, 1991.

49.Долан Э. Дж, Кэмбелл К. Д., Кэмбелл Р. Д. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика. — М.; Л.: Профино, 1991.

50. Драчев С. И. Фондовые рынки: основные понятия, механизмы, терминоло­гия. — М.: Анкил, 1992.

51. Іванов В. М. Гроші і кредит: Курс лекцій. — К.: МАУП, 1999.

52. Іванов В. М., Молчанов В. Б. Грошовий обіг у Київській Русі // Вісн. ЖІТІ. — 1995. — № 4. — С. 131 — 134.

53. Івасів Б. С. Операції комерційних банків: Навч. посіб. — К.: Основи, 1992.

54. Иришев Б. К. Денежно-кредитная политика: концепции и механизм. — Алма-Ата: Тылым, 1990.

55. Коммерческие и кооперативные банки в СССР. — М.: Финансы, 1990.

56. Кредитно-денежная система СССР. — М.: Финансы и статистика, 1967.

57. Кредитование. — К.: Торгово-издат. бюро ВНУ, 1994.

58. Крылов В. Теория денег // Рос. экон. журн. — 1995. — № 1.

59. Лаврушин О. Деньги, кредит, банки. — М.: Финансы и статистика, 1998.

60. Лагутін В. А. Гроші та грошовий обіг: Навч. посіб. — К.: Знання, 1997.

61. Лановик Б. Д. Україна і світ. Історія господарства від первісної доби і перших цивілізацій до становлення індустріального суспільства. — К.: Ге-неза, 1994.

62. Лебедев Е. Денежно-кредитная система в период перехода к рыночной экономике. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1991.

63. Лебедев Е. Развитие денежно-кредитной системы в современных усло­виях. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

64. Лексис В. Кредит и банки. — М.: Перспектива, 1993.

65. Максимова Л. Механизм денежно-кредитного регулирования в ФРГ. — М.: Финансы и статистика, 1984.

66. Массарыгин Н. Ф. Кредитная система СССР. — М.: Финансы, 1974.

67. Международная торговля. — К.: Торгово-изд. бюро ВНУ, 1994.

68. Мотук Ж. Финансовые системы Франции и других стран. — М.: Финстат-информ, 1994.

69. Миловидов В. Д. Современное банковское дело: опыт США. — М.: Фи­нансы, 1991.

70. Мишкін Ф. С, Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фінан­сових ринків: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

71. Общая теория денег и кредита / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995.

72. Олексієнко М., Ольшанський В., Лилак Д., Першиков Є. Кредит і кредитні правовідносини: економічна природа і практика законодавчого регулю­вання. — К.: Козаки, 1996.

73. Основы банковского дела / Под ред. А. Н. Мороза. — К.: ОНБИ "Либ­ра", 1994.

74. Основи економіки: Проб. підруч. / За ред. І. Ф. Родіонової. — К.: Зодіак-ЕКО, 1995.

75.Основи економічної теорії: Підручник / За ред. С. В. Мочерного. — Тер­нопіль: АТ "Тарнекс" за участю АТ "Ной" та вид-ва "Світ", 1993.

76. Пашкус Ю. Р. Деньги: прошлое и современность. — Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.

77. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма. — М.: Финан­сы и статистика, 1984.

78. Родіонова І. Ф. Макроекономічні засади розподілу ролей між Міністер­ством фінансів і Національним банком // Фінанси України. — 1999. — № 2. — С. 10—16.

79. Сарчев А. М. Ведущие коммерческие банки в мировой экономике. — М.: Финансы и статистика, 1992.

80. Сенилов Б. Военные деньги второй мировой войны. — М.: Финансы и статистика, 1991.

81. Тицкий С. Всемирная история денег, кредита и банков. — К.: Крещатик, 1997.

82. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и опера­ции. — М.: Все для вас, 1993.

83. Усоскин В. М. Финансовая и денежно-кредитная система США. — М.: Финансы и статистика, 1976.

84. Финансово-кредитный словарь. — М.: Финансы и статистика, 1984—1988.

85. Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред. Л. А. Дробозиной. — М.: Финансы, "ЮНИТИ", 1997.

86. Шаров А. Эволюция денег при капитализме. — М.: Финансы и статисти­ка, 1990.

87. Ширинская З. Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. — М.: Финансы и статистика, 1993.

88. Шмелев В. Коллективные валюты от счетных единиц до международных денег. — М.: Финансы и статистика, 1990.

89. Шмелев В. Экономические группировки развивающихся стран. — М.: Мысль, 1984. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування