Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

2.2.2. Класифікація видатків

Видатки бюджетних установ, які вони здійснюють у процесі надання нематеріальних послуг, за економічним змістом відрізняються від витрат госпрозрахункових підприємств та організацій. Під видатками розуміють державні платежі, які не підлягають поверненню, тобто такі платежі, які не створюють і не компенсують фінансові вимоги. Видатки — один з найважливіших показників фінансово-господарської діяльності бюджетних установ. Вони є основою для визначення результатів виконання кошторису доходів і видатків, його аналізу з метою виявлення внутрішніх резервів.

Контрольна функція обліку потребує такої його побудови, яка б забезпечувала отримання різнобічної інформації про видатки залежно від місця й часу їх виникнення. Побудова бухгалтерського обліку видатків здійснюється залежно від чинної їх класифікації (рис. 2.2).

Видатки, здійснювані за рахунок загального фонду бюджету, називаються видатками загального фонду, а здійснювані за рахунок спеціального фонду — видатками спеціального фонду. Обидва види видатків суворо плануються в кошторисі, а бухгалтерський облік цих видатків ведеться роздільно на окремих рахунках. Видатки на утримання бюджетних установ є одним з основних напрямів видатків бюджету.

Зауважимо, що видатки бюджету на утримання бюджетних установ не завжди збігаються з видатками самих установ. Так, розмір грошових коштів, перерахованих постачальникам матеріалів, характеризує суму видатків бюджету, але для установи — це зміна складу активів (грошові кошти на рахунках — матеріали на складі) без реальних видатків коштів. Виходячи з двоїстості характеру видатків бюджетних установ, вони поділяються на касові та фактичні.

Класифікація видатків бюджетних установ

Рис. 2.2. Класифікація видатків бюджетних установ

Касовими видатками вважаються всі виплати, здійснені з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань. Повернення грошових коштів на рахунки приводить до відновлення, тобто зменшення касових видатків. Основним завданням обліку касових видатків є забезпечення контролю за цільовим витрачанням бюджетних коштів відповідно до кошторисних асигнувань. Фактичні видатки — це дійсні, кінцеві видатки установи, оформлені відповідними документами, разом із видатками за неоплаченими рахунками кредиторів, за нарахованою, але не виплаченою заробітною платою і стипендіями.

Ці видатки відображають фактичне виконання норм, затверджених кошторисом, вони є показником кінцевого виконання кошторису установи, тому в разі виконання планового обсягу робіт вони мають відповідати сумам асигнувань за кошторисом.

Приклади касових і фактичних видатків: перераховані кошти з рахунка лікарні постачальникові за продукти харчування — касові видатки, а вартість продуктів харчування, витрачених на харчування хворих, — фактичні видатки; отримання готівки з рахунків у банку чи казначействі до каси для виплати заробітної плати — касові видатки, а сума нарахованої заробітної плати — фактичні видатки.

Фактичні видатки, як правило, не збігаються з касовими ні в часі, ні в сумі. Якщо частина грошових коштів на рахунках у банку чи в казначействі обертається на поповнення запасів матеріалів, перебуває в розрахунках (дебіторська заборгованість), залишається невитраченою у вигляді підзвітних сум і готівки в касі або використовується на погашення раніше виниклої кредиторської заборгованості, то фактичні видатки менші за касові. Якщо установа має у своєму розпорядженні запаси матеріалів, то фактичні видатки на здійснення планового обсягу робіт можуть перевищувати касові, бо витрата матеріалів не спричинюється до зменшення грошових коштів на рахунках.

Якщо кошти, отримані з банку чи казначейства, витрачено за прямим призначенням відповідно до кошторису, наприклад видатки за електроенергію, газ, воду, телефон, поточний ремонт та інші послуги, то фактичні видатки збігаються з касовими. Такі видатки називаються прямими.

Взаємозв’язок касових і фактичних видатків ілюструє рис. 2.3.

Взаємозв’язок касових і фактичних видатків

Рис. 2.3. Взаємозв’язок касових і фактичних видатків

Касові й фактичні видатки є окремими етапами руху бюджетних коштів та об’єктами бухгалтерського обліку. У бюджетних установах касові й фактичні видатки планують і обліковують за єдиною номенклатурою видатків. Бюджетну класифікацію видатків покладено в основу планування видатків, їх синтетичного й аналітичного обліку. Ця класифікація істотно впливає на всю організацію бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ.

 Економічна класифікація видатків бюджету

Рис. 2.4. Економічна класифікація видатків бюджету

 Економічна класифікація видатків бюджету

Закінчення рис. 2.4

Бюджетна класифікація видатків застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу за організаційними, функціональними й економічними категоріями видатків, забезпечення загальнодержавної та міжнародної порівнянності бюджетних показників. Видатки бюджету згідно з бюджетною класифікацією, розробленою й затвердженою Мінфіном України, класифікуються за такими ознаками:

 • функціями, з виконанням яких пов’язані видатки — функціональна класифікація видатків;
 • ознакою головного розпорядника бюджетних коштів — відомча класифікація видатків;
 • економічною характеристикою операцій, під час проведення яких здійснюються ці видатки, — економічна класифікація видатків;
 • програмно-цільовим методом формування бюджету.

Функціональна класифікація видатків має два рівні деталізації:

 • розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення відповідно загальних функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування;
 • підрозділи та групи, в яких конкретизуються напрямки спрямування бюджетних коштів на здійснення відповідно функцій держави, Автономної Республіки Крим чи місцевого самоврядування.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Державне казначейство України та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Важливою особливістю бюджетної класифікації є розмежування видатків за економічними ознаками: видатки зведено в єдині економічні категорії, що відбивають поділ коштів на поточні видатки, капітальні видатки та кредитування за вирахуванням погашення. Кожній категорії присвоєно чотирицифровий код. Класифікацію видатків бюджету за економічним змістом наведено на рис. 2.4.

Розглянемо склад статей економічної класифікації видатків:

Поточні видатки (код 1000)

Видатки на товари і послуги (код 1100)

Оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110).Ця категорія охоплює оплату праці всіх працівників бюджетних установ та залучених за трудовими угодами згідно з установленими посадовими окладами, ставками, розцінками.

Ця категорія містить:

 • код 1111 «Заробітна плата». До цієї статті належать видатки на виплату основної та додаткової заробітної плати за встановленими окладами, ставками чи розцінками всім штатним працівникам; оплату праці за трудовими угодами; надбавку за вислугу років; доплату за ранг, надбавки та доплати обов’язкового характеру (оплати нічних змін, позаурочних, за науковий ступінь, за використання в роботі знання іноземних мов тощо); надбавки, що мають стимулювальний характер; премії (усі види преміальних виплат); щомісячну довічну плату науковцям; матеріальну допомогу;
 • код 1112 «Грошове утримання військовослужбовців», зокрема основні та додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців та осіб рядового й начальницького складу органів внутрішніх справ;
 • код 1113 «Виплати з тимчасової непрацездатності за перші п’ять робочих днів непрацездатності працівників».

Нарахування на заробітну плату (код 1120). Ця категорія охоплює нарахування бюджетних установ на фонд оплати праці працівників, зокрема:

 • до Пенсійного фонду — 32 %;
 • фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку із втратою працездатності — 2,9 %;
 • фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття — 2,1 %;
 • фонду загальнообов’язкового соціального страхування від нещасних випадків — 0,2 %.

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (код 1130).

Ця категорія містить:

 • Код 1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

До цієї статті належать видатки:

 • на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, включаючи канцелярське, креслярське, письмове приладдя та матеріали;
 • виготовлення та придбання бухгалтерських, статистичних бланків, відомостей, а також класних журналів, бланків дипломів, свідоцтв, медалей, нагрудних знаків, грамот та іншої документації для навчальних закладів;
 • придбання чи передплату періодичних, довідкових, інформаційних видань, підручників;
 • придбання матеріалів та інвентарю для господарських цілей: щіток, мастики, мийних засобів, електричних лампочок тощо; видатки на прання і санітарно-гігієнічне обслуговування контингенту, який обслуговується медичними, соціально-реабілітаційними установами, військовослужбовців строкової служби;
 • придбання аптечок та їх поповнення, якщо в цій установі немає медичного кабінету чи пункту;
 • придбання предметів терміном служби менш як рік чи однорідних малоцінних предметів (наприклад, калькулятори, посуд, іграшки для дитячих установ, фізкультурний інвентар), а також матеріалів і предметів для науково-дослідних і навчальних робіт — реактивів, хімікалій, спеціальної посуди, тканин, насіння для дослідницьких робіт;
 • виготовлення карт, схем, макетів, які мають тимчасовий характер, наприклад, для організації виставок; на інші матеріали і предмети, зокрема тварин для станції переливання крові та науково-дослідних установ і корму для них.
 • Код 1132 «Медикаменти і перев’язувальні матеріали».

До цієї статті належать видатки:

 • на придбання медикаментів, медиковідновлювальних засобів, бактеоріологічних препаратів, ендропротезів, перев’язувальних матеріалів для лікувально-профілактичних і лікувально-ветеринарних установ;
 • проведення діагностичних тестів;
 • придбання вітамінів, вакцин, сироватки, дезинфікаційних засобів, плівок для рентгенівських знімків, матеріалів для проведення аналізів;
 • оплату донорів;
 • придбання крові для переливання;
 • придбання дрібного медичного інвентарю (термометри, ланцети, пінцети, голки тощо);
 • придбання ліків, які відпускаються безкоштовно.
 • Код 1133 «Продукти харчування». До цієї статті належать видатки на придбання продуктів харчування в лікувально-профілактичних установах, будинках-інтернатах, загальноосвітніх навчальних закладах, дитячих будинках, дитячих дошкільних установах, профтехучилищах, вищих навчальних закладах та інших установах і організаціях, а також видатки на безплатне дитяче харчування дітей віком до одного року. До цієї статті належать також видатки на спеціальне харчування осіб, які працюють у шкідливих умовах праці, на продуктові пайки й компенсації за продуктові пайки.
 • Код 1134 «М’який інвентар та обмундирування». Ця стаття містить видатки на придбання постільної білизни, спецодягу, одягу, обмундирування, спортивного одягу, захисного одягу, захисного і спеціального взуття, штор і занавісок, а також видатків на компенсацію за речове забезпечення відповідно до затверджених нормативів.
 • Код 1135 «Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів».

До цієї статті належать видатки:

 • на утримання транспортних засобів і оплату транспортних послуг (зокрема видатки на утримання транспорту, придбання паливно-мастильних матеріалів, капітальний і поточний ремонт автомобілів і транспортних засобів, планово-технічне обслуговування, придбання запасних частин);
 • страхування автомобіля, оплату дорожнього збору, проїзд по платних дорогах (тунелях), оформлення прав водіїв, технічний догляд транспортного засобу. Видатки з найму транспорту для будівельних робіт і капітального ремонту будинків відносяться до капітального будівництва й капітального ремонту.
 • Код 1136 «Оренда та експлуатаційні послуги». До цієї статті належать видатки, пов’язані з оплатою орендної плати за взяте в оренду приміщення, обладнання і т. ін.
 • Код 1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель; технічне обслуговування обладнання». До цієї статті належать видатки, пов’язані з проведенням поточного ремонту обладнання, інвентарю, будинків, споруд, приміщень, які перебувають на балансі та орендованих, з технічним обслуговуванням комп’ютерної, розмножувальної й медичної техніки, а також видатки, пов’язані з придбанням будівельних матеріалів для поточного ремонту приміщень.
 • Код 1138 «Послуги зв’язку». До цієї статті належать видат- ки, пов’язані з оплатою послуг зв’язку (абонентська плата за телефон, міжміські та міжнародні розмови, факсимільний зв’язок, електронну пошту), оплата всякого роду поштових відправлень (телеграм, листів, бандеролей та ін.), видатки на обслуговування й утримання внутрішнього телефонного зв’язку.
 • Код 1139 «Оплата інших послуг та інші видатки».

Ця стаття охоплює:

 • оплату з питань бухгалтерського обліку й аудиту, юридичних послуг, інформаційно-довідкових послуг, консультативних послуг, страхування власних і орендованих приміщень згідно з чинними законодавчими й нормативними актами, медичного страхування;
 • видатки на відомчу і протипожежну охорону;
 • видатки на утримання в чистоті будинків, дворів, дезинфекцію, технічне обслуговування обладнання;
 • видатки на проведення заходів з охорони праці та техніки безпеки;
 • видатки, пов’язані з поліграфічними роботами (виготовлення рекламних буклетів, візиток, запрошень, посвідчень, інформаційних бюлетенів, видання книг, довідників і т. ін.);
 • представницькі видатки, норми й порядок використання коштів на які затверджено Міністерством фінансів України;
 • послуг експертів на час слідства;
 • видатки на проїзд і проживання свідків і потерпілих під час судового розгляду;
 • оплату послуг лікувальних, оздоровчих установ, підприємств побутового призначення, організацій харчування та ін.;
 • інші видатки.

Видатки на відрядження (код 1140). До цієї категорії належать видатки, пов’язані з оплатою:

 • проїзду, добових, квартирних на час службового відрядження;
 • підйомних, проїзду, добових під час переміщення працівників;
 • сесійні виїзди народних суддів; відряджень на курси і в навчальні заклади на сесію, семінари, наради, конференції та інші видатки на відрядження, які відшкодовуються за рахунок бюджетних коштів у випадках, передбачених законодавством, а також:
 • видатки на придбання службових проїзних квитків і оплату проїзду за маршрутними листками;
 • надбавки до заробітної плати, які виплачуються окремим категоріям працівників замість видатків на відрядження (добових, квартирних) у випадках, передбачених законодавством;
 • видатки на відрядження працівників бюджетних установ на сесії, наради, з’їзди наукового характеру, а також усякого роду поїздки з науковою метою, відрядження викладачів і т. ін.

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення (код 1150). Ця категорія видатків містить витрати, пов’язані з придбанням товарів військового призначення, військової техніки, інвентарю як короткотермінового, так і довго- тривалого використання; з військовим будівництвом (крім соціально-культурного), а також видатки на мобілізаційну підготовку народного господарства та інші видатки спеціального призначення.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160). Ця категорія охоплює видатки, пов’язані з оплатою бюджетними установами комунальних послуг та енергоносіїв, включаючи оплату енергоносіїв для виробничих потреб:

 • Код 1161 «Оплата теплопостачання»;
 • Код 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»;
 • Код 1163 «Оплата електроенергії»;
 • Код 1164 «Оплата природного газу»;
 • Код 1165 «Оплата інших комунальних послуг»;
 • Код 1166 «Оплата інших енергоносіїв».

Дослідження і розробки, державні програми (код 1170). До цієї категорії належать видатки, пов’язані з виконанням геологорозвідувальних і топографічних робіт, виконанням робіт з типового й експериментального проектування, наданням послуг науково-дослідних організацій, проведенням виборів і референдумів, інші видатки.

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями (код 1200)

Субсидії і поточні трансферти (код 1300)

Код 1310 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)».

Код 1320 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів».

Код 1340 «Поточні трансферти населенню». Трансферти населенню — це поточні платежі фізичним особам, передбачені для збільшення їхнього доходу. Такі платежі можуть бути окремим додатком до бюджету конкретної сім’ї, особам чи компенсацією окремих видів витрат, наприклад на харчування, комунальні послуги, оплату проїзду. До цієї категорії належать такі статті видатків:

 • «Виплата пенсій і допомоги» (код 1341);
 • «Стипендії» (код 1342);
 • «Інші поточні трансферти населенню» (код 1343).

Код 1350 «Поточні трансферти населенню».

Капітальні видатки (код 2000) Придбання основного капіталу (код 2100)

Код 2110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування».

До цієї статті належать видатки на придбання:

 • виробничого обладнання, транспортних засобів, спецавтомобілів, машин, верстатів, бурового обладнання, геодезичних інструментів, науково-дослідних пристроїв, спеціальних креслярських столів та іншого виробничого обладнання довгострокового користування;
 • племінної худоби, інших тварин, зокрема службових собак;
 • меблів для дитячих і навчальних закладів, медичних і лікувально-профілактичних установ, бібліотечних і музейних фондів, спеціальних меблів для закладів культури, комп’ютерної та розмножувальної техніки, спортивного і протипожежного обладнання.

Код 2120 «Капітальне будівництво (придбання)». Ця категорія охоплює такі статті видатків:

 • «Будівництво (придбання) житла» (код 2121);
 • «Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів» (код 2122);
 • «Інше будівництво (придбання)» (код 2123).

Код 2130 «Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація». Ця категорія складається з таких статей видатків:

 • «Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду» (код 2131).
 • «Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів» (код 2132).
 • «Капітальний ремонт і реконструкція інших об’єктів» (код 2133).
 • «Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури» (код 2134).

Код 2200 «Створення державних запасів і резервів». Зазначений напрямок видатків охоплює придбання товарів для створення стратегічних і надзвичайних запасів, запасів зерна й товарів, що мають особливо важливе значення для країни, як-от державні фонди дорогоцінних металів і каміння, державний матеріальний резерв.

Код 2300 «Придбання землі і нематеріальних активів». Ця категорія містить видатки на придбання землі, лісів, внутрішніх вод, ділянок землі, де є корисні копалини.

До цієї категорії належать видатки на придбання нематеріальних активів:

 • права користування природними ресурсами;
 • права користування майном;
 • права на знаки для товарів і послуг;
 • права на об’єкти промислової вартості;
 • авторських і суміжних прав (літературні та музичні твори, комп’ютерні програми, бази даних і т. ін.);
 • інших нематеріальних активів;
 • гудвіл;
 • роялті.

Код 2400 «Капітальні трансферти». Поняття капітальних трансфертів пов’язане з поняттям трансфертів взагалі, а отже, капітальні трансферти тлумачать як невідплатні односторонні платежі органів управління, які не спричинюються до виникнення або посилення фінансових вимог. Як правило, вони мають одноразовий, нерегулярний характер. Метою капітальних трансфертів є надання можливості придбання капітальних активів, компенсації видатків, покриття збитків, накопичених упродовж кількох років чи таких, що виникли через надзвичайні обставини. До цієї категорії належать такі статті видатків:

 • Код 2410 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»;
 • Код 2420 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів;
 • Код 2430 «Капітальні трансферти населенню»;
 • Код 2440 «Капітальні трансферти за кордон»;
 • Код 2450 «Капітальні трансферти до бюджету розвитку».

Код 3000 «Нерозподілені видатки». Ця категорія видатків охоплює видатки з резервних фондів Кабінету Міністрів України, фондів непередбачуваних видатків Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних і місцевих адміністрацій, виконкомів місцевих рад.

Код 4000 «Кредитування з вирахуванням погашення». Зазначена категорія видатків складається з платежів до бюджетів усіх рівнів, у результаті яких у них з’являються фінансові вимоги до інших економічних одиниць, при цьому метою зазначених платежів є економічне регулювання, а не отримання прибутку чи управління ліквідністю. Видатки за зазначеною статтею, як свідчить її назва, можуть бути обчислені за простою формулою: від суми наданих кредитів віднімаються суми повернених кредитів.

Кредитування за економічною класифікацією видатків полягає в наданні внутрішніх і зовнішніх кредитів.

Код 4100 «Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення».

Категорія містить такі статті:

 • Код 4110 «Надання внутрішніх кредитів»;
 • Код 4111 «Надання кредитів органам державного управління інших рівнів»;
 • Код 4112 «Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям»;
 • Код 4113 «Надання інших внутрішніх кредитів»;
 • Код 4120 «Повернення внутрішніх кредитів»;
 • Код 4121 «Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів»;
 • Код 4122 «Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями»;
 • Код 4123 «Повернення інших внутрішніх кредитів».

Код 4200 «Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення».

Категорія складається з двох статей:

 • Код 4210 «Надання зовнішніх кредитів»;
 • Код 4220 «Повернення зовнішніх кредитів».

Як випливає з наведеної економічної класифікації видатків, вони вельми різноманітні як за складом, так і за економічним змістом. Знання економічної класифікації видатків забезпечують ведення аналітичного обліку касових і фактичних видатків відповідно до кошторису установи, порядок складання, розгляду й затвердження якого висвітлюється в наступному підрозділі. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування