Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

2.3. Порядок складання, розгляду й затвердження кошторису доходів і видатків

Основним документом, що регулює процеси складання, розгляду й затвердження кошторисів бюджетних установ є Порядок складання, розгляду, затвердження й основні вимоги щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 (далі —Порядок № 228) з подальшими змінами.

На виконання цієї постанови Міністерство фінансів України розробляє та запроваджує своїми наказами форми кошторису та інших первинних документів, які відтворюють процес складання і виконання кошторису.

Згідно з Порядком № 228 кошторис доходів і видатків бюджетної установи (табл. 2.1) є основним плановим документом, який підтверджує повноваження щодо отримання доходів і здійснення видатків, визначає обсяг і спрямування коштів для виконання нею своїх функцій та досягнення цілей, визначених на рік відповідно до бюджетних призначень, установлених Законом України «Про Державний бюджет».

Таблиця 2.1

Затверджений у сумі 2 756 210 грн —

два мільйони сімсот п’ятдесят тисяч двісті десять грн

(сума прописом і цифрами)

_____________________________________________

(посада)

________________ _____________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

11.04.20__ р.

(число, місяць, рік) М. П.

КОШТОРИС ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ НА 20___ р.

480 Київський юридичний університет

(код та назва бюджетної установи, організації)

___________________________________________________________________

(найменування міста, району, області)

вид бюджету — держбюджет

код та назва функціональної класифікації ____ 070602_____

(грн)

Показники

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

ДОХОДИ — усього

Х

1 711 380

1 044 830

2 756 210

Надходження коштів із загального фонду бюджету

Х

1 711 380

 

1 711 380

Надходження коштів зі спеціального фонду бюджету

Х

 

1 044 830

1 044 830

Зокрема 1) власні надходження:

241 200

Х

 

 

— спеціальні кошти

241 201

Х

 

 

— інші власні надходження

241 203

Х

 

 

— суми за дорученням (за наявності підстав для їх планування)

241 202

Х

 

 

2) субвенції*

 

Х

 

 

3) інші доходи (розписані за видами)

 

Х

 

 

Продовження табл. 2.1

Показники

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

ВИДАТКИ — усього

Х

1 711 380

1 044 830

2 756 210

Поточні видатки

100

1 711 380

879 453

2 590 833

Оплата праці працівників бюджетних установ

1110

 

 

 

Заробітна плата

1111

704 640

230 100

934 740

Грошове утримання військовослужбовців

1112

 

 

 

Нарахування на заробітну плату

1120

264 240

86 287

350 527

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

1130

10 200

539 410

549 610

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

 

89 317

89 317

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

 

3211

3211

Продукти харчування

1133

 

10 039

10 039

М’який інвентар та обмундирування

1134

 

1 132 278

1 132 278

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

 

83 661

83 661

Оренда й експлуатаційні послуги

1136

 

 

 

Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель і технічне обслуговування обладнання

1137

 

137 054

137 054

Послуги зв’язку

1138

10 200

72 685

82 885

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

 

30 165

30 165

Видатки на відрядження

1140

 

23 656

23 656

Матеріали, інвентар, будівництво,капітальний ремонт та заходи спеціального призначення, що мають загальнодержавне значення

1150

 

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

317 300

 

317 300

Продовження табл. 2.1

Показники

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Оплата теплопостачання

1161

80 000

 

80 000

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

40 000

 

40 000

Оплата електроенергії

1163

85 000

 

85 000

Оплата природного газу

1164

112 300

 

112 300

Оплата інших комунальних послуг

1165

 

 

 

Оплата інших енергоносіїв

1166

 

 

 

Дослідження і розробки, державні програми

1170

 

 

 

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1200

 

 

 

Субсидії та поточні трансферти

1300

415 000

 

415 000

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

 

 

 

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

 

 

 

Поточні трансферти населенню

1340

415 000

 

415 000

Виплата пенсій і допомоги

1341

 

 

 

Стипендії

1342

415 000

 

415 000

Інші поточні трансферти населенню

1343

 

 

 

Поточні трансферти за кордон

1350

 

 

 

Капітальні видатки

2000

 

165 377

165 377

Придбання основного капіталу

2100

 

165 377

165 377

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

 

91 210

91 210

Капітальне будівництво (придбання)

2120

 

 

 

Будівництво (придбання) житла

2121

 

 

 

Будівництво (придбання) адміністративних об’єктів

2122

 

 

 

Інше будівництво (придбання)

2123

 

 

 

Закінчення табл. 2.1

Показники

Код

Усього на рік

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

 

74 167

74 167

Капітальний ремонт і реконструкція житлового фонду

2131

 

 

 

Капітальний ремонт і реконструкція адміністративних об’єктів

2132

 

 

 

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2133

 

74 167

74 167

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

2134

 

 

 

Створення державних запасів і резервів

2200

 

 

 

Придбання землі та нематеріальних активів

2300

 

 

 

Капітальні трансферти

2400

 

 

 

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

 

 

 

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

 

 

 

Капітальні трансферти населенню

2430

 

 

 

Капітальні трансферти за кордон

2440

 

 

 

Нерозподілені видатки

3000

 

 

 

Кредитування з вирахуванням погашення**

4000

 

 

 

* Код доходів ставиться залежно від бюджету, з якого одержано субвенцію.

** За наявності цього коду видатки здійснюються згідно з додатком.

Керівник Ректор ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер (начальник планово-фінансового відділу) ________________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П. _______________________

(число, місяць, рік)

Кошторис має дві складові.

Загальний фонд це кошти, що надходять із загального фонду бюджету та підлягають розподілу за повною економічною класифікацією на здійснення видатків з метою виконання бюджетною установою основних функцій.

Спеціальний фонд кошторису це обсяг надходжень зі спеціального фонду бюджету, що підлягають розподілу згідно з економічною класифікацією на здійснення видатків спеціального призначення, а також на реалізацію пріоритетних заходів, пов’язаних з виконанням установою основних функцій.

Усі показники, що характеризують видатки бюджетної установи, згруповано в кошторисі за принципом побудови економічної класифікації видатків бюджету, яка є складовою бюджетної класифікації, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604.

Форму кошторису затверджує Міністерство фінансів України.

Процес складання проектів кошторисів починається з того, що Мінфін України, Мінфін Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів дані про граничні обсяги видатків загального фонду проекту відповідного бюджету на наступний рік. Ці дані формуються з огляду на планові доходи державного й місцевих бюджетів на наступний рік. Разом з цими даними головним розпорядникам коштів бюджету надаються необхідні інструктивні матеріали для формування бюджетних запитів.

Відповідно до Порядку № 228 планування дохідної та видаткової частин кошторису здійснюється з урахуванням таких вимог.

У дохідній частині проекту кошторису зазначаються планові обсяги асигнувань із загального фонду бюджету й обсяги надходжень зі спеціального фонду, які передбачається спрямувати на покриття відповідних видатків бюджетної установи.

Формування дохідної частини загального фонду здійснюється на підставі планових обсягів бюджетних асигнувань, що виділяються на утримання цієї установи. Дані про планові обсяги бюджетних асигнувань повідомляються установі безпосередньо вищою організацією.

У дохідній частині спеціального фонду зазначаються планові обсяги надходжень з інших джерел, одержання яких передбачене відповідними законодавчо-нормативними документами. До таких надходжень належать кошти, одержувані бюджетною установою від надання послуг, виконання робіт і реалізації продукції чи іншої діяльності.

Порядком № 228 передбачено, що дохідна частина спеціального фонду формується на підставі розрахунків, які складаються щодо кожного запланованого на наступний рік джерела доходів.

У видатковій частині проекту кошторису визначається загальна сума видатків бюджетної установи за кодами економічної класифікації, а також з розподілом видатків, які планується покрити за рахунок бюджетних асигнувань, і видатків, які планується здійснити за рахунок спеціального фонду.

Визначаючи обсяги видатків, бюджетні установи мають ураховувати об’єктивну потребу в коштах, виходячи зі своїх основних виробничих показників і контингентів, що встановлюються для установ, обсягу виконуваної роботи, штатної чисельності, необхідності реалізації окремих програм і запланованих заходів щодо скорочення видатків у плановому періоді.

При цьому обов’язковим є виконання вимог стосовно першочергового забезпечення бюджетними коштами видатків на оплату праці з нарахуваннями, а також на господарські потреби установи. Під час визначення видатків має забезпечуватися суворий режим економії коштів і матеріальних цінностей. До кошторису можуть вноситися тільки ті видатки, необхідність яких зумовлена характером діяльності цієї установи. Видатки на придбання обладнання, капітальний ремонт приміщень тощо, які не є першочерговими, можуть передбачатися тільки за умови забезпечення коштами невідкладних видатків і відсутності заборгованості. Тому потреба в асигнуваннях на ці цілі має визначатися з урахуванням наявності відповідного обладнання та інвентарю, а в кошторисах мають плануватися видатки на придбання тільки тих матеріальних цінностей, яких установа справді потребує.

Видатки за кошторисом плануються на підставі встановлених норм видатків і наявної мережі установ у розглянутому далі порядку.

Формуючи видатки, бюджетна установа враховує такі по- казники:

  • мережу та контингенти, які вона обслуговує, тобто оперативно-виробничі показники своєї діяльності (кількість шкіл, чисельність учнів у них, кількість лікарень і лікарняних ліжок тощо);
  • норми бюджетних видатків на розрахункову одиницю (на клас у школі, ліжко або ліжко-день у лікарні, на дитину або дитино-день у дошкільній установі).

При цьому норми бюджетних видатків  — це обсяг витрат (у натуральному або вартісному виразі), установлений згідно з основними показниками діяльності установи.

Матеріальні норми видатків у натуральному виразі) відбивають витрати матеріальних ресурсів (у кількісному виразі) на одиницю виміру витрат. Наприклад, склад і кількість продуктів харчування на одного хворого, кількість електроенергії на освітлення 1 м2 площі приміщення тощо.

Грошова норма — це матеріальна норма, переведена у грошовий вираз згідно з установленими тарифами. Наприклад, кількість ліжко-днів у лікарні, помножена на встановлену норму видатків на одне ліжко, дасть суму видатків на харчування в цій лікарні.

Розглядаючи застосування бюджетними установами норм видатків, зауважимо також, що їх можна поділити на обов’язкові та розрахункові.Обов’язкові норми встановлюються законодавчо-нормативними документами, і їх застосування обов’язкове для всіх бюджетних установ. До них належать ставки заробітної плати, штатні нормативи, норми добових, норми видатків на харчування та ін. А розрахункові норми  — це середні витрати, що припадають на розрахункову одиницю з урахуванням конкретних умов роботи установи.

Використовуючи встановлені для неї норми видатків і основні виробничі показники, бюджетна установа визначає видатки на своє утримання та функціонування.

Потреба у видатках на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали в закладах охорони здоров’я визначається за нормативами з урахуванням умов утримання та лікування хворих. Такі нормативи розраховуються згідно з раціоном харчування, який визначає добову норму витрат продуктів і цін на них. Норми видатків на харчування встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У плануванні видатків за кошторисом бюджетним установам неодмінно потрібно враховувати обмеження бюджетних видатків, установлені чинним законодавством. Так, Указом Президента України «Про запровадження режиму жорсткого обмеження бюджетних видатків та інших державних витрат, заходи щодо забезпечення надходження доходів до бюджету і запобігання фінансовій кризі» від 21.01.98 № 41/98 для установ і організацій, що фінансуються з державного бюджету, установлені такі обмеження:

  • заборона починати будівництво нових об’єктів;
  • призупинення проведення капітальних і поточних ремонтів службових приміщень (споруд), крім випадків, пов’язаних з аварійним станом будівель (споруд, приміщень);
  • обмеження придбання меблів, технічного обладнання, побутових приладів за рахунок бюджетних коштів.

Ці обмеження є прямою забороною для планування бюджетними установами видатків на наступний рік за відповідними кодами економічної класифікації.

Указом Президента України «Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері» від 25.12.2001 № 1251/2001 передбачено Міністерству фінансів України і Державному казначейству України розробити й затвердити до 1 липня 2002 року порядок тимчасового обмеження бюджетних асигнувань і пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів та запровадити зазначений порядок з 1 січня 2003 року.

Відповідно до Порядку № 228 під час складання проектів кошторисів залишки коштів за спеціальним фондом не плануються. Однак коли спеціальний фонд кошторису сплановано так, що заплановані доходи перевищують заплановані видатки, розраховані на реалізацію заходів спеціального призначення згідно із законодавством, бюджетна установа має передбачити спрямування зазначених коштів на пріоритетні заходи, необхідні для виконання основних її функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

Усі видатки, включені до проекту кошторису, мають бути обґрунтовані відповідними розрахунками щодо кожного коду економічної класифікації. Це означає, що під час складання проекту кошторису бюджетні установи для обґрунтування сум видатків наводять докладне розшифрування видатків щодо кожного коду економічної класифікації видатків.

У тижневий термін після опублікування Закону України «Про Державний бюджет України», відповідного рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад Мінфін України, Мінфін Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи повідомляють головним розпорядникам бюджетних коштів обсяги затверджених бюджетних асигнувань з їх щомісячним розподілом (табл. 2.2).

Відповідно до встановлених лімітів бюджетних асигнувань головні розпорядники та розпорядники вищого рівня уточнюють підвідомчим установам річні обсяги бюджетних асигнувань, здійснюють щомісячний розподіл асигнувань із загального фонду й доводять їм відповідні лімітні довідки про бюджетні асигнування.

Таблиця 2.2

Затверджений у сумі 1 711 380 грн

Один мільйон сімсот одинадцять тисяч

триста вісімдесят грн

(сума прописом і цифрами)

Підпис

________________________________

(число, місяць, рік)

ПЛАН АСИГНУВАНЬ ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ НА 20___ р.

Код та назва бюджетної установи:

480 Київський юридичний університет

Вид бюджету:

Держбюджет

Код та назва відомчої класифікації головного розпорядника коштів:

Міністерство освіти і науки України

Код та назва функціональної класи- фікації:

070602 заклади освіти ІІІ рівня акредитації

Показники

КЕК

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Оплата праці працівників бюджетних установ

1111

58 720

58 720

58 720

58 720

58 720

108 720

Нарахування на заробітну плату

1120

22 020

22 020

22 020

22 020

22 020

40 770

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

35 238

35 238

35 238

25 900

7416

7416

Поточні трансферти населенню

1340

34 585

34 585

34 585

34 585

34 585

34 585

Інші видатки

5000

 

 

 

 

 

 

Продовження

Показники

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Разом за рік

Оплата праці працівників бюджетних установ

42 240

25 200

58 720

58 720

58 720

58 720

704 640

Нарахування на заробітну плату

15 840

9450

22 020

22 020

22 020

22 020

264 240

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

7416

7416

7416

35 238

35 238

78 130

317 300

Поточні трансферти населенню

34 585

34 585

34 585

34 585

34 585

34 585

415 000

Інші видатки

 

 

 

 

 

10 200

10 200

Лімітна довідка про бюджетні асигнування (табл. 2.3) є документом, який містить затверджені бюджетні призначення (установлені бюджетні асигнування) та їх щомісячний розподіл, а також показники, які відповідно до законодавства мають бути визначені на підставі відповідних нормативів. Лімітна довідка видається відповідно Мінфіном України, Мінфіном Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом, розпорядником вищого рівня та доводиться до головних розпорядників, розпорядників нижчого рівня для уточнення проектів кошторисів і складання проектів планів асигнувань.

Форма лімітної довідки затверджується Мінфіном України.

Розпорядники бюджетних коштів відповідно до затверджених для них обсягів бюджетних асигнувань та інших показників, зазначених у лімітній довідці, приводять у відповідність до них свої витрати. Для цього чисельність працівників установи, що пропонується до затвердження у штатному розписі, має бути приведено у відповідність до певного фонду оплати праці, а інші витрати — у відповідність до інших установлених асигнувань так, щоб забезпечити виконання функцій, покладених на установу.

Штатний розпис, що його подає установа до вищої організації, є документом, який визначає структуру установи, кількість штатних одиниць за кожним структурним підрозділом і в цілому по установі. У штатному розписі зазначаються встановлені штатному персоналу посадові оклади, надбавки, доплати, місячний фонд заробітної плати, а також фонд заробітної плати на рік для цієї установи.

Вищі організації протягом двох тижнів після отримання лімітних довідок складають і подають уточнені проекти зведених кошторисів і проекти зведених планів асигнувань до Міністерства фінансів України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевих фінансових органів для складання і затвердження річного розкладу призначень відповідних бюджетів (розкладу річних бюджетних призначень, затверджених у відповідному бюджеті для загального і спеціальних фондів за головними розпорядниками, згідно з повною економічною класифікацією, що відповідає відомостям усіх проектів кошторисів), і щомісячного розкладу асигнувань загального фонду відповідних бюджетів (розкладу річних бюджетних призначень, затверджених у відповідному бюджеті для загального фонду за головними розпорядниками, згідно зі скороченою економічною класифікацією зі щомісячним розподілом, що відповідає відомостям усіх планів асигнувань).

Таблиця 2.3

ЛІМІТНА ДОВІДКА ПРО БЮДЖЕТНІ АСИГНУВАННЯ НА 20__ р.

Видана (ким) МІНІСТЕРСТВОМ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(кому) КИЇВСЬКОМУ ЮРИДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ

Підстава: Закон України «Про державний бюджет України» на 20___ р.

1. З державного бюджету України за 070602 закладам освіти III і IV рівнів акредитації виділено 2 756 210 грн.

Назва видатків за економічною класифікацією

Разом

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Поточні видатки — разом, з них

2 756 210

1 711 380

1 044 830

Оплата праці працівників бюджетних установ

934 740

704 640

230 100

Нарахування на заробітну плату

350 527

264 240

86 287

Оплата комунальних послуг і енергоносіїв

317 300

317 300

 

Капітальні видатки

165 377

 

165 377

2. У сумі асигнувань із загального фонду бюджету враховано витрати на утримання середньорічної чисельності працівників — 536 ставок, з них педагогічних працівників — 337 ставок.

3. Помісячні обсяги асигнувань із загального фонду бюджету встановлено такі:

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

150 563

150 563

150 563

141 225

122 741

191 491

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

100 081

76 651

122 741

150 563

150 563

203 635

4. Проекти кошторису доходів і видатків, плану асигнувань із загального фонду, штатного розпису установи на 20__ р. зі зведеними даними та розрахунками мають бути подані на затвердження до 25 лютого 20__ р.

Підпис

Міністерство фінансів України надсилає для реєстрації, обліку й виконання затверджений річний розклад призначень державного бюджету та щомісячний розклад асигнувань загального фонду Державного бюджету до Державного казначейства, яке у триденний термін повідомляє головним розпорядникам витяги зі згаданих документів, які є підставою для затвердження кошторисів і планів асигнувань розпорядниками коштів, що утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України.

Кошториси і плани асигнувань на проведення централізованих заходів затверджують окремо щодо кожного заходу керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держадміністрацій та виконавчих органів місцевих рад. Такі кошториси та плани асигнувань можуть бути затверджені на загальний обсяг видатків. При цьому для здійснення кожного конкретного заходу не пізніш ніж за місяць складається окремий кошторис на підставі календарних планів.

Кошториси та плани асигнувань підписують керівник і головний (старший) бухгалтер установи (централізованої бухгалтерії).

Затверджені кошториси, плани асигнувань та штатні розклади бюджетних установ скріплюється гербовою печаткою і підписом керівників установ, уповноважених затверджувати такі документи, із зазначенням дати затвердження. Ці документи затверджуються у двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається в установі, яка їх затвердила.

Затверджений кошторис доходів і видатків є для бюджетної установи основним фінансовим документом, що визначає обсяг коштів, виділених з бюджету на утримання установи, і розподіл їх у напрямках витрачання. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування