Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

 

2.4.2. Облік грошових коштів, внутрішніх розрахунків і доходів загального фонду

Для обліку надходження бюджетних коштів загального фонду, внутрішніх розрахунків і доходів цього фонду передбачено такі рахунки:

 • рахунок № 31 «Рахунки в банках»;
 • рахунок № 32 «Рахунки в казначействі»;
 • рахунок № 68 «Внутрішні розрахунки»;
 • рахунок № 70 «Доходи загального фонду».

Для обліку грошових коштів на поточних рахунках, які відкриваються в установах банків, призначений активний рахунок № 31 «Рахунки в банках» та його субрахунки № 311 «Поточні рахунки на видатки установи» і № 312 «Поточні рахунки для переказу підвідомчим установам».

На субрахунку № 311 обліковуються кошти бюджету, що надійшли в розпорядження РК на утримання установи або на централізовані заходи на видатки, що передбачені в розділі «Загальний фонд кошторису установи». Цей субрахунок ведуть РК усіх ступенів.

На субрахунку № 312 ГРК і РК ІІ ступеня обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам.

Записи за дебетом субрахунка № 311, а також за дебетом і кредитом субрахунка № 312 здійснюються на підставі виписок з поточних рахунків, які видаються у строки, погоджені з бюджетними установами, і неодмінно на 1-ше число місяця. До виписок додаються відповідні первинні документи, якими оформляється рух коштів на рахунках у банку та на підставі яких складено виписки. Форми виписок із поточних рахунків можуть бути різними залежно від застосовуваних технічних засобів, але спільними для них є такі реквізити: дата завершення операції; номер документа, на підставі якого здійснено запис; номер кореспондуючого рахунка; вид операції; символ статистичної звітності банку.

Використовуючи виписки банку в бухгалтерії установи для записів на рахунках, необхідно пам’ятати, що в банку рахунок № 31 «Рахунки в банках» є пасивним. Унаслідок цього в бухгалтерії банку суми бюджетних коштів, що надійшли бюджетній установі, відображаються за кредитом цього рахунка. Суми у виписках банку наводяться в тому значенні, яке вони мають для банку.

Для обліку руху грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, використовується активний рахунок № 32 «Рахунки в казначействі», до якого відкриваються два субрахунки — № 321 «Реєстраційні рахунки» і № 322 «Особові рахунки». На субрахунку № 321 обліковується рух бюджетних коштів, виділених розпорядникові коштів на утримання установи та на централізовані заходи. На субрахунку № 322 обліковуються бюджетні кошти, виділені ГРК і РК ІІ ступеня для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

Рух бюджетних коштів на рахунках у банку та казначействі здійснюється у взаємозв’язку зі змінами джерел надходження коштів, якими є доходи загального фонду.

Для обліку доходів за загальним фондом і внутрішніх розрахунків, які виникають у процесі виконання кошторисів між вищими розпорядниками коштів і підвідомчими їм установами, призначено пасивний рахунок № 70 «Доходи загального фонду» і субрахунок № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» рахунка № 68 «Внутрішні розрахунки». Рахунок № 70 має два субрахунки — № 701 «Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи», № 702 «Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи». До кредиту субрахунків № 701—702 записуються:

 • суми бюджетних коштів, що надійшли на видатки, передбачені кошторисом, згідно з затвердженим бюджетом;
 • суми виявлених залишків матеріалів і грошей у касі, а також безоплатно одержані матеріали.

До дебету цих субрахунків записуються:

 • суми відкликаних коштів;
 • суми асигнувань, що списуються наприкінці року на підставі річних звітів;
 • суми списаних недостач матеріалів.

Порядок списання доходів у кінці року на результати виконання кошторису за загальним фондом розглядається в розділі «Облік власного капіталу».

Субрахунок № 681 залежно від того, у розпорядника коштів якого ступеня він застосовується, може бути активним, пасивним і активно-пасивним. У ГРК субрахунок № 68 завжди є активним і призначається для обліку розрахунків з підвідомчими установами за сумами проведеного перерахування їм із загального фонду. Структуру субрахунка № 681 подано на рис. 2.9.

Сальдо субрахунка № 681 протягом року відображає суму асигнувань підвідомчих установ.

Оскільки вони повинні відзвітуватися перед ГРК у раціональному використанні отриманих асигнувань відповідно до затверджених кошторисів, то це сальдо варто розглядати як дебіторську заборгованість.

З характеру внутрішніх розрахунків, що виникають у процесі виконання кошторисів, випливає, що сума дебетового залишку рахунка № 681 у ГРК має дорівнювати сумі кредито- вих залишків на субрахунках № 681 усіх підвідомчих установ. Під час складання зведеного балансу ці залишки взаємно виключаються.

У нижчих розпорядників коштів, які не мають підвідомчих установ, субрахунок № 681 пасивний і використовується для обліку сум загального фонду, отриманих від вищого розпорядника коштів. Структуру рахунка унаочнює рис. 2.10.

 

Рахунок активний

 

Дебет

  Кредит

Сальдо на початок місяця

 

1. Суми грошових коштів, переказаних на поточні рахунки підвідомчих установ у порядку їх фінансування.

2. Видатки, здійснені для підвідомчих установ за рахунок загального фонду за кошторисом на централізовані заходи.

1. Зменшення (відкликання) асигнувань підвідомчих установ.

2. Суми асигнувань списані за рік на результати виконання кошторису

Оборот: загальна сума коштів і видатків для підвідомчих установ за загальним фондом

Сальдо на кінець місяця

 

Рис. 2.9. Структура субрахунка № 681 у ГРК

 

Рахунок пасивний

 

Дебет

  Кредит

1. Суми відкликаних коштів.

2. Нестачі матеріалів та інші списання, прийняті за рахунок установи.

3. Суми асигнувань, списаних за рік на результати виконання кошторису

Сальдо на початок місяця

1. Суми загального фонду, отримані протягом року від ГРК.

2. Суми за іншими операціями, які збільшують асигнування (залиш- ки матеріалів, виявлені під час інвентаризації, безкоштовно отримані матеріали, їх дооцінка і т. ін.).

Сума за всіма операціями, які зменшують асигнування

Оборот: загальна сума отриманих асигнувань

Сальдо на кінець місяця

Рис. 2.10. Структура субрахунка № 681 у РК ІІІ ступеня

Сальдо з наростаючим підсумком протягом року показує отримані суми загального фонду.

У нижчих розпорядників коштів, які мають підвідомчі установи, субрахунок № 681 активно-пасивний. Він призначений для обліку сум, одержаних від вищих розпорядників коштів (пасивний субрахунок), і для обліку сум проведеного перерахування з загального фонду підвідомчим установам (ІІІ ступеня). Структура цього рахунка і зміст його сальдо такі самі, як в активного субрахунка № 681 у ГРК і пасивного субрахунка № 681 в РК ІІІ ступеня, тобто записи за цим субрахунком здійснюються за принципом активного й пасивного рахунків.

Бухгалтерські проведення з обліку надходження бюджетних коштів, доходів загального фонду та внутрішніх розрахунків подано в табл. 2.6.

Наведені бухгалтерські записи відображаються в щомісячних накопичувальних відомостях ф. № 381 (бюджет), об’єднаних з меморіальним ордером № 2 «Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України в установах банків» (табл. 2.7).

Накопичувальні відомості складаються окремо за кожним реєстраційним (особовим, поточним) рахунком установи, відкритим в органах Державного казначейства України (установах банків). Вони побудовані за шаховою формою і за наявності кількох рахунків нумеруються відповідно 2—1, 2—2, 2—3 і т. д. Записи операцій у накопичувальні відомості здійснюються щоденно на підставі виписок із реєстраційних (особових, поточних) рахунків із доданням до них підтверджувальних документів).

У разі автоматизованого ведення бухгалтерського обліку використовується форма № 381 — авт. (бюджет).

Аналітичний облік отриманих асигнувань ведеться в картці аналітичного обліку отриманих асигнувань (табл. 2.8). Картка відкривається на рік і ведеться за кодами функціональної класифікації. Записи щодо отриманих асигнувань здійснюються на підставі виписок органів Державного казначейства (установи банків) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків.

Для аналітичного обліку асигнувань, перерахованих розпорядникам коштів нижчого рівня, використовується книга аналітичного обліку асигнувань, перерахованих підвідомчим установам. Книга відкривається на рік за кожним кодом функціональної класифікації. Записи до книги здійснюються на підставі виписок органу Державного казначейства (установи банку) з реєстраційних, особових (поточних) рахунків.

Таблиця 2.6

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Отримано асигнування головним розпорядником коштів і розпорядником коштів ІІ рівня із загального фонду для подальшого перерозподілу підвідомчим установам (у разі застосування субрахунків для переказу коштів підвідомчим установам)

312, 322

701, 702

2

Отримано асигнування із загального фонду:

 

 

 • установами, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету

311, 321

701

 • установами, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

311, 321

702

 • установами, для яких застосовуються поточні рахунки для переказу підвідомчим установам (особові рахунки)

311, 321

681

3

Переказано кошти РК вищого рівня підвідомчим їм установам (якщо застосовуються особові рахун- ки або рахунки для переказу підвідомчим установам)

681

312, 322

4

Відкликано кошти розпорядниками вищого рівня

681, 701, 702

311, 312, 321, 322

5

Списано з рахунків залишки коштів виділених асигнувань

701, 702, 681

311, 312, 321, 322

6

Списано доходи в кінці року на результати виконання кошторису за загальним фондом

701, 702, 681

431

 

 

Київський індустріальний технікум

(назва установи)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ

за червень

Накопичувальна відомість руху в органах Державного казначейства

№ з/п

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку)

Дебет субрахунка _________

До кредиту субрахунків

301

675

701

 

 

 

 

 

 

 

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

10.06

905,92

 

20 000

 

 

 

 

 

 

 

20 905,92

2

18.06

7853,98

 

165 000

 

 

 

 

 

 

 

172 853,98

3

20.06

27,42

1478,89

 

 

 

 

 

 

 

 

1506,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

8787,52

1478,89

748 585

 

 

 

 

 

 

 

758 851

Залишок на початок місяця 342 331,98

Сума оборотів за

 

Виконавець: ________________ ________________ ________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

 

Головний бухгалтер: _________________ _______________________

(посада) (ініціали і прізвище)


Таблиця 2.7

Типова форма № 381 (бюджет)

Затверджено

Наказом Державного казначейства

України від 27.07.2000 № 68

Код за ДКУД

 

ОРДЕР № 2

2002 р.

грошових коштів загального фонду України (установах банків)

Кредит субрахунка __________________

До дебету субрахунків

301

364

641

651

652

653

666

675

801

668

Разом

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

9 941 899

3900

 

43 274,06

 

3543,26

 

 

 

 

185 334,32

12435

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 467,00

 

21 301

 

 

1353,91

 

 

 

 

 

22 654,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 854,69

32 535,40

23 032,0

43 274,06

1353,91

3543,26

435,46

153 116,22

85,0

151,28

370 081,37

Залишок на кінець місяця 731 101

меморіальним ордером ____________________________________

 

Перевірив: ________________ _________________ _________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

 

«___» ______________ 20 ___ р. Додаток на ________ аркушах

Таблиця 2.8

Київський технічний коледж

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 06.10.2000 № 100

 

 

 

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

Код функціональної класифікації

 

 

КАРТКА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ОТРИМАНИХ АСИГНУВАНЬ ЗА 2002 р.

Показники

Разом

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

Затверджено кошторисом на рік

1000

1100

1110

 

1120

 

1160

 

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни, внесені до кошторису

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дата

Підстава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

704 640

 

264 240

 

317 300

 

415 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надійшло асигнувань

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку)

Назва та номер документа

Разом

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1000

1100

1110

 

 

 

 

 

1340

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

18.06

16 910

 

 

 

145 000

 

 

 

 

 

60 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зворотний бік картки аналітичного обліку отриманих асигнувань

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку)

Назва та номер документа

Разом

У тому числі за кодами економічної класифікації видатків

1000

1100

1110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього асигнувань з початку року:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок річних бюджетних призначень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:

 

 

 

 

 

Перевірив:

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище)

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали і прізвище) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування