Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

3.4. Облік інших коштів

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ рух і наявність коштів, що містяться в акредитивах, чекових книжках, оплачених талонах на бензин, мазут, харчування, путівках до будинків відпочинку, санаторіїв, турбаз, у повідомленнях на поштові перекази, поштових марках і марках держмита, в облігаціях позик, у бланках трудових книжок і вкладишах до них та інших грошових документах, обліковуються на рахунку № 33 «Інші кошти».

Цей рахунок активний і поділяється на чотири субрахунки:

№ 331 «Грошові документи в національній валюті»;

№ 332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

№ 333 «Грошові документи в дорозі в національній валюті»;

№ 334 «Грошові документи в дорозі в іноземній валюті».

Грошовими документами вважаються документи, що перебувають у касі установи. Прийом до каси й видача з каси грошових документів оформляються відповідно прибутковими та видатковими касовими ордерами, на яких ставиться штамп «фондовий» або робиться такий самий напис від руки червоним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів. Прибуткові та видаткові фондові ордери реєструються в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих сторінках.

Розглянемо докладніше облік операцій за рухом грошових документів у національній валюті.

Акредитивна форма розрахунків застосовується з метою гарантування платежів постачальникові. Сутність цієї форми полягає в тому, що платник доручає своєму банкові провести платіж за місцем перебування постачальника. Умови та порядок проведення розрахунків за акредитивами передбачаються в договорі між одержувачем платежу та заявником акредитива. Порядок виконання безготівкових розрахунків за акредитивною формою докладно розглянуто в підрозд. 3.1.

Суми коштів за акредитивами обліковуються на субрахунку № 331 і відображаються в обліку такими бухгалтерськими записами:

На суму виставленого акредитива:

Дебет субрахунка № 331 Кредит субрахунків № 313, 323

На суми використаних акредитивів:

Дебет рахунків № 10, 20, 23 Кредит субрахунка № 331

Невикористані суми акредитивів зараховуються на банківські рахунки. Аналітичний облік ведеться окремо за кожним відкритим акредитивом на картках ф. № 292а.

Окремий вид грошових документів становлять лімітовані чекові книжки, на яких обліковуються депоновані суми для розрахунків за отримані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги. Депоновані суми за лімітованими чековими книжками виступають касовими видатками установи за відповідним кодом програмної та економічної класифікацій видатків. Суми невикористаного ліміту чекової книжки під час зарахування на банківські рахунки відображаються в обліку як відновлення касових видатків за відповідними програмними класифікаціями видатків.

Аналітичний облік операцій руху коштів за лімітованою чековою книжкою здійснюється в накопичувальній відомості ф. № 323 (меморіальний ордер № 4). Записи виконуються за кожним платіжним дорученням, рахунком, чеком у міру здійснення операції, але не пізніш як наступного дня після надходження документів до бухгалтерії. На початку кожного місяця з накопичувальної відомості за минулий місяць заноситься залишок невикористаного ліміту на початок місяця. За дебетом субрахунка відображаються депоновані суми за лімітованими чековими книжками. Сплачені суми за чеками за придбані матеріальні цінності чи виконані роботи, надані послуги заносяться до кредиту. По закінченні місяця підраховується підсумок і виводиться залишок невикористаного ліміту.

Придбання установою талонів на пальне, поштових марок, марок держмита відображається в обліку за дебетом субрахунка № 331 і кредитом субрахунків № 313, 321, 323, 364.

На суму отриманих повідомлень на грошові перекази проводиться запис:

Дебет субрахунка № 331 Кредит субрахунка № 364

Після зарахування коштів за переказами до каси установи виконується запис про надходження грошових коштів до каси і зменшення суми грошових документів:

Дебет субрахунка № 301 Кредит субрахунка № 331

Видача талонів на пальне, поштових марок та марок держмита відображається за дебетом субрахунка № 362 «Розрахунки з підзвітними особами», їхня вартість вважається дебіторською заборгованістю. Видача під звіт зазначених грошових документів здійснюється в установах за розпорядженням їхніх керівників, повторна видача без попереднього звітування не допускається.

Витрати на придбання марок поштової оплати, марок держмита й талонів на пальне списуються на видатки установи за касовими та фактичними видатками згідно з кодами економічної класифікації видатків, що відображається в обліку такими записами:

  • на підставі шляхових листків, отриманих від підзвітних осіб—водіїв:

1. Дебет субрахунка № 235 Кредит субрахунка № 362

2. Дебет субрахунків № 801, 802, 811 Кредит субрахунка № 235

  • на підставі актів на використання поштових марок:

Дебет субрахунка № 801, 802, 811 Кредит субрахунка № 362

У разі прийому на зберігання облігацій позики від осіб, що перебувають на лікуванні в лікарні, дебетується субрахунок № 331, кредитується субрахунок № 672. Коли облігації повертаються власникові, складається зворотний бухгалтерський запис.

Облік путівок на санаторне лікування та оздоровлення застрахованих осіб здійснюється так само, як інших грошових коштів установи, і регулюється Інструкцією «Про порядок планування, обліку, видачі путівок на санаторно-курортне лікування та оздоровлен ня застрахованих осіб і членів їх сімей, придбаних за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності», затвердженою Постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 24.12.2001 № 51.

Схему облікового процесу з придбання та реалізації установою санаторно-курортних путівок, придбаних в інших санаторно-курортних закладах, наведено в табл. 3.12.

Облік і ведення трудових книжок у бюджетних установах та організаціях проводиться відповідно до Інструкції «Про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях», затвердженої спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58. Зразок бланка трудової книжки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27.04.93 № 301.

Бланки трудових книжок та вкладишів до них установи й організації зберігають у касі поруч з іншими документами суворого обліку. Бухгалтерія, у свою чергу, веде спеціальну книгу, форму якої затверджено Міністерством статистики України від 27.10.95 № 277, — Книгу обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. № 449). До неї вносяться операції, пов’язані з одержанням і використанням бланків і вкладишів із зазначенням їхніх серій та номерів.

Таблиця 3.12

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ПРИДБАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ УСТАНОВОЮ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ПУТІВОК

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Перераховано коштів іншому санаторно-курортному закладу за придбані путівки

364

321, 323

Отримано путівки (вартість без ПДВ) На суму ПДВ

331 641

364 364

Надійшли кошти на рахунок установи за видані путівки

321, 323

675

Видано путівок (вартість без ПДВ) На суму ПДВ

675 675

331 641

Надійшли до каси установи кошти за реалізовані путівки (вартість без ПДВ) На суму ПДВ

301 301

331 641

Зараховано на рахунок установи кошти з каси за реалізовані путівки

321, 323

301

Списано різницю вартості путівок, реалізованих за пільговою вартістю

652, 811

331

Перераховано ПДВ до бюджету

641

321, 323

У процесі обліку вартість виданих під звіт трудових книжок і вкладишів особі, відповідальній за заповнення трудових книжок, відноситься до дебету субрахунка № 362.

Під час виписування трудової книжки, вкладиша до неї чи дубліката (замість втраченого документа) з працівника справляється їхня вартість.

Заборгованість підзвітних осіб за бланки трудових книжок і вкладишів до них списується, коли підзвітна особа здає до каси за прибутковим касовим ордером суми, отримані за ці бланки від працівників, і відображається таким бухгалтерським проведенням:

Дебет субрахунка № 301 Кредит субрахунка № 362

Зауважимо, що Постановою № 283 встановлено номенклатуру бланків цінних паперів і документів суворого обліку. Згідно з цим документом придбання, облік та списання талонів на пальне, поштових марок і марок держмита потрібно здійснювати, суворо додержуючи встановлених вимог.

Придбання зазначених грошових документів відбувається за дорученням одержувача.

Для обліку руху грошових документів — бланків суворої звітності — застосовуються форми первинного обліку, затверджені Наказом № 67. До них належать:

  • прибутково-видаткова накладна на бланки суворої звітності (ф. № СЗ-1);
  • прибутково-видаткова книга обліку бланків суворої звітності (ф. № СЗ-2);
  • акт на списання використаних бланків суворої звітності (ф. № СЗ-3);
  • акт перевірки наявності бланків суворої звітності (ф. № СЗ-4).
  • картка-довідка за виданими й використаними бланками суворої звітності (ф. № СЗ-5).

У бухгалтерському обліку бланки суворої звітності одночасно обліковуються на основних рахунках та на забалансовому рахунку 08 «Бланки суворого обліку».

Аналітичний облік грошових документів, крім бланків трудових книжок, ведеться на картках ф. № 292а за їхніми видами або у книзі поточних рахунків і розрахунків ф. № 292.

Операції з руху грошових документів у касі оформлюються меморіальним ордером ф. № 274. Записи в меморіальному ордері здійснюються окремо за кожним видом грошових документів.

На субрахунках № 333, 334 обліковуються кошти, перераховані на поточні чи реєстраційні рахунки в останні дні місяця, які будуть зараховані в наступному місяці. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим