Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

3.6.3. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Для обліку розрахунків бюджетних установ та організацій за придбані матеріальні цінності, виконані роботи й надані послуги за поданими рахунками (крім розрахунків у порядку планових платежів), розрахунками за борговими зобов’язаннями і претензіями, переданими на вирішення арбітражного суду, витрачання спонсорських і благодійних внесків, гуманітарної допомоги, проведення видатків за коштами, що надійшли як субвенції іншого рівня, а також розрахунків зі студентами й учнями навчальних закладів за користування гуртожитком, плату за навчання, підготовку кадрів і підвищення кваліфікації в навчальних закладах професійно-технічної освіти та вищих навчальних закладах призначено активний субрахунок № 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» та пасивний субрахунок № 675 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Поділ субрахунків у плані рахунків має умовний характер, і кожна установа визначає його самостійно на підставі переважності дебетового чи кредитового залишку.

У бухгалтерському обліку попередня оплата рахунків за матеріальні цінності та послуги, що будуть поставлені або надані установі в майбутньому, або відвантаження установою матеріальних цінностей та надання послуг, оплата яких очікується в майбутньому, проводиться за дебетом субрахунка № 364. Одержання матеріальних цінностей, оплачених раніше, або надходження грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, відвантажені чи надані установою в минулому, відносяться до кредиту субрахунка № 364.

У разі отримання матеріальних цінностей та послуг, за які установа розрахується в майбутньому, або зарахування грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, проводиться бухгалтерський запис до кредиту субрахунка № 675, у разі перерахування коштів проводяться записи за дебетом субрахунка № 675.

Отже, за дебетом субрахунка № 364 проводиться запис на збільшення дебіторської заборгованості, за кредитом — погашення. Відповідно за кредитом субрахунка № 675 проводиться збільшення кредиторської заборгованості, за дебетом — її зменшення.

Найтиповіші операції з обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами наведено в табл. 3.20.

Таблиця 3.20

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ІНШИМИ ДЕБІТОРАМИ ТА КРЕДИТОРАМИ

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Перераховано постачальникам згідно з поданими рахунками за матеріальні цінності та надані послуги:

 

 

попередньою оплатою

364

321, 323, 324

після надходження матеріальних цінностей

675

321, 323, 324

Отримано матеріалів і продуктів харчування (без ПДВ):

 

 

що сплачені попередньою оплатою рахунків

231—239

364

що сплачені після отримання матеріалів і продуктів харчування

231—239

675

Сума ПДВ з матеріалів і продуктів харчування, придбаних за рахунок коштів загального фонду

801, 802

364, 675

Нараховано плати за користування гуртожитком

364

711

Списано на видатки установи послуги зв’язку

801, 811

364

Надійшло до каси як плата за навчання

301

364

Придбано талони на бензин

331

364, 675

Надійшло на реєстраційний рахунок установи як попередня плата від орендарів за оренду приміщення

323

675

З огляду на те, що доходи й витрати бюджетних установ відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів залишок дебіторської заборгованості на кінець звітного періоду не завжди відтворює реальну заборгованість установи.

Наприклад, у вищих навчальних закладах плата за навчання нараховується залежно від умов контракту (за весь період навчання, за рік, посеместрово, щомісячно) і відображається бухгалтерським проведенням за дебетом субрахунка № 364 та кредитом субрахунка № 711. Надходження оплати може проводиться частково або сплачуватися в кінці семестру. У разі нарахування плати за навчання за весь період або посеместрово несплачену студентами плату за навчання не можна приєднувати до реальної дебіторської заборгованості уста- нови, оскільки послуги навчальним закладом ще повністю не надані.

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами суміщається в накопичувальних відомостях відповідно ф. № 408 — меморіальний ордер № 4 та меморіальний ордер № 6 (табл. 3.21, 3.22) за допомогою позиційного способу записів. Відомості складаються окремо за кожним дебітором і кредитором, а також за кодами економічної класифікації видатків. Операції за розрахунками, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, ведуться в окремих меморіальних ордерах. Залишок на кінець місяця за субрахунками складається як загальний, так і за кожним дебітором і кредитором, а також за кодами економічної класифікації видатків.

Облік розрахунків зі студентами й учнями за проживання в гуртожитках і користування постільними речами ведеться в оборотній відомості ф. № 285.

У балансі сальдо за субрахунками № 364 та № 675 показується розгорнено: дебетове в активі, а кредитове — у пасиві.

З метою забезпечення контролю за станом кредиторської заборгованості бюджетних установ та вдосконалення механізму управління залишками бюджетних коштів з 1 січня 2001 року Наказом Державного казначейства України № 103 впроваджено Порядок обліку зобов’язань розпорядників коштів бюджету, згідно з яким уся кредиторська заборгованість устано- ви на звітну дату підлягає реєстрації в органах Державного казначейства.

Таблиця 3.21

 

Типова форма № 408 (бюджет)

Клінічна лікарня № 22 м. Києва

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

854703

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 4

за березень 2002 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими дебіторами

№ з/п

КЕКВ

Дата

Номер документа

Назва організації (установи)

Залишок на початок місяця за субрахунком № 364

Дебет субрахунка № 364

Дата

Номер документа

До кредиту субрахунків

Дебет

Кредит

321

323

641

711

 

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2133

2.03

74

«Сокай»

25 364,43

 

 

 

 

 

 

 

 

25 364,43

2

2110

3.03

75

«Бібколектор»

 

 

2.03

84

5047,25

 

 

 

 

5047,61

3

1136

4.03

76

«Промгаз»

 

5,45

 

 

 

 

74,23

10 243,12

 

10 317,35

і так далі до кінця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

169 243,52

6597,15

 

 

84 532,13

56 243,11

15 175,01

99 772,16

 

255 724,41

Кредит субрахунка № 364

Інші записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364

Дата

№ документа

до дебету субрахунків

Д

Д

Д

323

112

234

801

811

Разом

К

К

К

Дебет

Кредит

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

2.03

74

 

 

 

 

20 121,52

2014,52

 

 

 

5242,91

 

2.03

75

 

5047,25

 

 

 

5047,25

 

 

 

2104,75

 

14.03

 

8147,15

 

 

 

 

8147,15

 

 

 

 

 

(розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

169 237,18

74 699,03

56 347,55

5097,78

64 127,12

369 508,66

 

 

 

60 127,15

11 265,03

Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________

Виконавець: ___________ __________ ______________ Перевірив: __________ ___________ ______________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

Таблиця 3.22

 

Типова форма № 409 (бюджет)

Клінічна лікарня № 22 м. Києва

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 27.07.2000 р. № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

354703

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 6

за березень 2002 р.

Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами

№ з/п

КЕКВ

Дата

Номер документа

Назва організації (установи)

Залишок на початок місяця за субрахунком № 675

Дебет субрахунка № 675

Дата

Номер документа

До кредиту субрахунків

Дебет

Кредит

323

321

711

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1135

2.03

104

МП «Сокай»

 

5765,00

2.03

204

5765,00

 

 

5765,00

2

1164

3.03

105

ДКП «??????»

 

2536,12

 

 

 

 

 

 

3

1137

17.03

347

«Ремсервіс»

 

178,34

 

 

 

202,12

 

 

і так далі до кінця

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

64 255,23

32 062 011

 

 

27 0451,72

164 236,87

1591,04

436 279,63

Кредит субрахунка № 675

Інші записи

Залишок на кінець місяця за субрахунком № 364

Дата

Номер документа

До дебету субрахунків

Д

Д

Д

 

801

 

811

 

 

 

Разом

К

К

К

Дебет

Кредит

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.03

203

 

4275,63

 

2547,01

 

 

 

6822,64

 

 

 

 

9354,76

17.03

321

8147,15

 

 

147,55

 

 

 

147,55

 

 

 

 

123,77

(розлінування через 16 пунктів)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

112 898,37

 

126 855,93

 

 

 

239 754,30

 

 

 

35 657,80

95 497,48

Сума оборотів за меморіальним ордером………. ________________

Виконавець: ___________ __________ _______________ Перевірив: __________ ___________ _____________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________ ____________________ «____» ____________ 200__ р. Додаток на _______ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище) 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування