Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.6.5. Облік списання простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

Механізм списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, з бухгалтерського обліку бюджетних установ регулюється Порядком списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, строк позовної давності якої минув, затвердженим Наказом Державного казначейства України від 08.05.2001 № 73 зі змінами, затвердженими наказами Державного казначейства від 19.07.2001 № 122 та від 29.01.2002 № 14.

Списання за загальним і спеціальним фондами державного бюджету кредиторської заборгованості бюджетних установ (крім власних надходжень), строк позовної давності якої минув і яка є наслідком діяльності установи, здійснюється щоквартально.

Строк позовної давності згідно зі статтею 71 Цивільного Кодексу Української РСР становить три роки.

Визначення кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення, проводиться окремо створеною комісією, затвердженою наказом керівника установи, або щорічною інвентаризаційною комісією за допомогою інвентаризації розрахунків.

До складу інвентаризаційної комісії неодмінно включається головний бухгалтер або його заступник та працівник бухгалтерії, до функціональних обов’язків якого входить ведення обліку розрахунків.

За результатами інвентаризації розрахунків складається акт довільної форми (табл. 3.23), в якому зазначаються сума кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення, назва й адреса кредитора, дата та причини виникнення заборгованості, а також заходи, що застосовувалися для її ліквідації (листи до установи вищого рівня з приводу виділення коштів для погашення даної заборгованості).

Після затвердження керівником установи акт передається за відомчою підпорядкованістю установі вищого рівня для прийняття рішення щодо доцільності списання. Для установ, що мають подвійну підпорядкованість, таке рішення приймається установою вищого рівня, яка затверджує кошторис доходів та видатків.

Установа вищого рівня розглядає подані акти інвентаризації та в разі прийняття відповідного рішення видає наказ про списання з обліку підвідомчої установи кредиторської заборгованості за загальним і спеціальним фондами державного бюджету (крім власних надходжень), строк позовної давності якої минув.

Списання простроченої кредиторської заборгованості бюджетної установи за власними надходженнями здійснюється в такому самому порядку, але рішення про списання приймає керівник установи самостійно, а до відома установи вищого рівня подається інформація про проведення такого списання.

У бухгалтерському обліку списання кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображається такою кореспонденцією субрахунків:

  • за коштами загального фонду:

Дебет субрахунка № 675 Кредит субрахунка № 431

  • за коштами спеціального фонду:

Дебет субрахунка № 675 Кредит субрахунка № 432

Згідно з зазначеним Порядком підлягають списанню й суми депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув. В обліку операції зі списання депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув, відображаються за дебетом субрахунка № 671 та кредитом субрахунків № 431 (за загальним фондом) і № 432 (за спеціальним фондом).

Порядок зарахування сум дебіторської заборгованості такий.

Дебіторська заборгованість, щодо якої термін позовної давності минув, списується за рішенням керівника установи на зміни результату виконання кошторису доходів і видатків за минулий рік.

Таблиця 3.23

АКТ інвентаризації розрахунків з дебіторами та кредиторами станом на 31.05.2002 р. по Київському індустріальному технікуму

Комісія у складі:

Голова комісії: заступник директора О. М. Терещенко

Члени комісії:

Головний бугалтер Л. М. Заблоцька

Провідний бухгалтер Г. М. Сердюк

За результатами проведеної інвентаризації розрахунків із дебіторами та кредиторами станом на 31.05.2002 року комісією встановлено суми кредиторської та дебіторської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною для погашення.

Кредиторська заборгованість:

  • ТОВ «Бенанті» у сумі 512 грн 60 коп., утворена в березні 1999 р. (за виконані ремонтні роботи);
  • Асоціація «Айсіс-Ніт» в сумі 9185 грн 44 коп., утворена у квітні 1999 р. (за програмне забезпечення).

Нині неможливо провести розрахунки з названими організаціями, оскільки їх реорганізовано.

Комісія рекомендує суми дебіторської та кредиторської заборгованості, строк позовної давності якої минув, проплачено за рахунок власних коштів університету, списати з обліку на результат виконання кошторису за спеціальним фондом як безнадійну.

Голова комісії: заступник директора

Члени комісії:

Головний бухгалтер

Провідний бухгалтер

У разі списання дебіторської заборгованості, яка виникла під час виконання кошторису доходів і видатків за загальним фондом, проводиться бухгалтерський запис:

Дебет субрахунка № 431 Кредит субрахунка № 364

У разі списання дебіторської заборгованості, яка виникла під час виконання кошторису доходів і видатків за спеціальним фондом, виконується запис:

Дебет субрахунка № 432 Кредит субрахунка № 364

Списання боргу внаслідок неплатоспроможності боржника не є підставою для скасування заборгованості.

Дебіторська заборгованість, термін позовної давності якої минув, одночасно зі списанням на результат фінансової діяльності установи відноситься на позабалансовий рахунок 07 «Списані активи та зобов’язання» класу 0 розділу II «Позабалансові рахунки» й обліковується на цьому рахунку протягом п’яти років з моменту списання для нагляду за можливістю її стягнення, якщо стануться зміни майнового стану неплато- спроможних дебіторів.

У разі застосування ЕОМ контроль за станом дебіторсько-кредиторської заборгованості за всіма розрахунковими субрахунками (№ 361, 362, 363, 364, 671, 675) здійснюється на підставі машинограми «Сальдова відомість фінансово-розрахункових операцій». Відомість містить дані про залишки на кожному аналітичному рахунку в межах субрахунка, за кожним субрахунком у цілому і є основою для складання місячної та квартальної звітності про заборгованість бюджетних установ.

Тести до розділу 3

1. Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси».

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

2. Курсова різниця за операціями з іноземною валютою — це:

а) різниця між купівельною та продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти на певні періоди;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.

3. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.

4. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.

5.Зазначте векселі, які застосовуються в бюджетних установах.

а) приватні;

б) фінансові;

в) переказні;

г) комерційні;

д) казначейські.

6. Доберіть з правої колонки правильне визначення термінів.

1. Ремітент.

а) особа, яка переказує свій платіж на іншу особу;

2. Трасат.

б) особа, яка має вексельні повноваження;

3. Індосат.

в) останній власник векселя;

 

г) платник за векселем.

7. Доберіть з правої колонки склад готівкових і безготівкових розрахунків.

1. Готівкові розрахунки. 2. Безготівкові розрахунки.

а) розрахунки з підзвітними особами;

б) розрахунки з відшкодування завданих збитків;

в) розрахунки зі страхування;

г) розрахунки в порядку планових платежів;

д) розрахунки за платежами й податками в бюджеті;

е) розрахунки зі стипендіатами;

є) розрахунки з заробітної плати.

8. Назвіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт.

а) наявність готівки в касі;

б) дозвіл керівника установи;

в) наявність коштів на рахунку в банку (казначействі);

г) відсутність заборгованості за раніше виданими авансами;

д) немає правильної відповіді.

9. Назвіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без подання підтверджувальних документів.

а) квартирні;

б) проїзд;

в) добові;

г) усі витрати.

10. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проведення до господарських операцій.

1. Віднесено на касира нестачу готівки в касі в національній валюті.

а) Дебет 301 Кредит 363;

б) Дебет 363 Кредит 301;

в) Дебет 363 Кредит 642;

г) Дебет 661 Кредит 363;

2. Утримано з заробітної плати на відшкодування завданих установі збитків.

3. Віднесено на винних осіб нестачу МШП.

4. Отримано до каси суми від винних осіб на відшкодування завданих установі збитків. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування