Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

4.2. Оперативний облік персоналу

Право на працю в бюджетних установах громадяни реалізують укладанням трудового договору або трудового контракту, який є однією з форм трудового договору. Практикується також прийом на роботу за конкурсом. Чисельність працівників бюджетних установ визначається штатним розписом (табл. 4.1). Штати — це перелік і кількість посад, затверджених вищою організацією. Для масових установ (шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих дошкільних закладів, бібліотек, лікарень тощо) залежно від обсягу їхньої роботи встановлено типові штати. Так, типові штати загальноосвітніх шкіл встановлюються залежно від кількості класів і типу шкіл, а вищих навчальних закладів — відповідно до штатних нормативів і видів цих закладів.

Таблиця 4.1

Штат у кількості 118,8 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати двадцять вісім тисяч вісімсот сорок шість грн 35 коп.

ШТАТНИЙ РОЗПИС НА 2002 РІК Заступник державного секретаря

М. П.

Київський технічний коледж (підпис) (число, місяць, рік)

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад

Надбавка за високі досягнення у праці

Доплати, грн

Фонд зарплати за місяць, грн

Фонд зарплати за рік, грн

%

грн

за шкідливі умови

за нічні

1

Загальний фонд

1.1

ПЕРСОНАЛ, ЗА УМОВАМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ ВІДНЕСЕНИЙ ДО ПЕДПРАЦІВНИКІВ

1

Директор

1

253

15

38,00

291,00

3492,00

2

Заст. директора з навчальної роботи

1

230

15

34,50

264,50

3174,00

3

Зав. денним відділенням

1

196

196

2352,00

4

Зав. заочним відділенням

1

196

196

2352,00

5

Зав. лабораторією комп’ютерної техніки

1

196

196

2352,00

6

Методист

1

161,00

161,00

1932,00

Усього

6

1232

Х

72,50

Х

Х

Х

1304,5

15 654,00

Закінчення табл. 4.1

№ з/п

Назва посади

Кількість штатних одиниць

Посадовий оклад

Надбавка за високі досягнення у праці

Доплати, грн

Фонд зарплати за місяць, грн

Фонд зарплати за рік, грн

%

грн

за шкідливі умови

за нічні

1.2

СПЕЦІАЛІСТИ

1

Заст. директора з АГР

1

215

15

32,25

247,25

2967,00

2

Головний бухгалтер

1

228

15

34,20

262,20

3146,40

3

Бухгалтер

1

167

15

25,00

192,00

2304,00

4

Зав. бібліотекою

1

167

167,00

2004,00

5

Касир

1

144

15

21,60

165,60

1987,20

6

Секретар денного відділення

1

138

138,00

1656,00

7

Секретар заочного відділення

1

138

138,00

1656,00

8

Секретар-друкарка

1

144

144,00

1728,00

9

Інспектор відділу кадрів

0,5

144

72,00

864,00

Усього

8,5

1485

X

113,05

X

X

X

1526,05

18 312,60

1.3

РОБІТНИКИ

1

Прибиральниця приміщень

4

136

13,60

598,40

7180,80

2

Вахтери

4

136

5,78

567,12

6805,44

3

Двірник

1

136

136

1632,00

4

Слюсар-теплотехнік

0,5

68

68,00

816,00

5

Слюсар-сантехнік

0,5

68

68,00

816,00

6

Електрик

0,5

68

68,00

816,00

7

Столяр

1

136

136

1632,00

Усього

11,5

748

X

13,60

5,78

X

1641,52

19 698,24

Разом

26

X

X

185,55

13,60

5,78

X

4472,07

53 664,84

1.4

Викладачі

27

5687,47

68 249,64

Крім того:

— щомісячна надбавка за вислугу років (50 % норми з 01.01.01 по 01.09.02)

838

6704

— допомога на оздоровлення (40 % норми з 01.01.02 по 01.09.02)

 

2768

— нерозподілені кошти для виплати надбавки за вислугу років, допомоги на оздоровлення, грошової винагороди за сумліну працю з 01.09.02 у повному обсязі

 

14 123,52

Разом за загальним фондом

53

10 997,54

145 510

2

Спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

Платне навчання

УСЬОГО ПО НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ НА РІК 118,8

28 846,35

360 510

Директор

Головний бухгалтер

М. П.

Залежно від виконуваних функцій чи сфер застосування праці персонал бюджетних установ поділяється так:

 • основні працівники, на яких покладено виконання головних функцій, закріплених за відповідною установою в загальній системі поділу праці (педагогічний персонал, професорсько-викладацький склад, наукові працівники, лікарі);
 • допоміжно-технічний персонал, завдання якого — обслуговувати основних працівників у виконанні покладених на них функцій (середній медичний персонал, навчально-допоміжний та інший персонал);
 • адміністративно-господарський і молодший обслуговуючий персонал (забезпечення узгодженості робіт між структурними підрозділами, створення умов праці, утримання приміщень і т. ін.).

Працівники, які обіймають посади в державних органах та їхньому апараті, згідно з Законом України «Про державну службу» від 16.12.93 є державними службовцями. Під час прийняття на роботу вони складають присягу, і їм присвоюється відповідний ранг у межах категорії (табл. 4.2). Ранги, які відповідають посадам першої категорії, присвоює Президент України, а другої — Кабінет Міністрів України. Прийняття на державну службу на посади третьої—сьомої категорій здійснюється на конкурсній основі, при цьому ранги, які відповідають цим категоріям, присвоює керівник державного органу, у системі якого працює державний службовець.

Персонал військових формувань поділяється на військово- службовців і цивільних працівників. Перші перебувають на військовій службі. Згідно зі статтею 2 Закону України від 25.03.92 № 2333-ХІІ «Про загальний військовий обов’язок і військову службу» встановлюються такі види військової служби:

 • строкова військова служба;
 • військова служба за контрактом солдатів, матросів, сержантів і старшин;
 • військова служба за контрактом прапорщиків і мічманів;
 • військова служба (навчання) за контрактом курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, інститути військової підготовки з програмами підготовки на посади осіб офіцерського складу;
 • військова підготовка за контрактом осіб офіцерського складу;
 • кадрова військова служба осіб офіцерського складу, зарахованих до Збройних сил України та інших військових формувань до впровадження військової служби за контрактом.

Таблиця 4.2

РАНЖУВАННЯ РАНГІВ ЗГІДНО З КАТЕГОРІЄЮ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Категорія

Ранг

Перша

1

2

3

3

Друга

4

5

5

Третя

6

7

7

Четверта

8

9

9

П’ята

10

11

11

Шоста

12

13

13

Сьома

14

15

Оскільки бюджетні установи — це різні за призначенням органи, то вельми різноманітним є склад їхніх працівників за професіями (лікар, учитель, медсестра, інженер і т. ін.) і спеціальностями (хірург, терапевт, фізик і т. ін.). У бюджетних установах налічується близько 100 основних професій, які, у свою чергу, охоплюють від 50 до 75 найменувань спеціальностей.

Загальна чисельність працівників бюджетної установи називається обліковою чисельністю, або штатним (обліковим) складом. Для виконання окремих робіт на короткий час можуть залучатися особи, які не перебувають у штаті установи і працюють за трудовою угодою; такі працівники належать до нештатного (необлікового) складу.

Оперативний облік персоналу веде відділ кадрів на бланках типових форм. Прийом на роботу, переміщення, надання відпустки, звільнення оформляються відповідними документами — передусім наказами про прийняття, звільнення чи переведення на іншу посаду, роботу, а також запискою-розрахунком про надання відпустки.

Первинні документи використовує не тільки відділ кадрів для ведення особових карток працівників, а й інші відділи та служби. Наприклад, у бухгалтерії на підставі копій наказів відкриваються картки-довідки ф. № 417 або особові рахунки на кожного працівника, прийнятого на роботу, його прізвище заноситься в табель. На керівних, наукових та інженерно-технічних працівників додатково оформляється особовий листок з обліку кадрів, а на наукових працівників крім цих двох документів заповнюється й облікова картка наукового працівника. На військовослужбовців, прийнятих на службу, у бухгалтерії (фінансовій частині) відкривається картка особового складу військовослужбовця.

Уперше прийнятому на роботу на строк понад п’ять днів видається трудова книжка, присвоюється табельний номер, який наводиться в усіх документах з обліку заробітної плати. У разі переведення працівника на іншу роботу чи звільнення його табельний номер, як правило, не присвоюється іншому працівникові протягом 1—2 років. За даними карток і первинних документів, якими оформляється рух персоналу, в установі організується статистичний облік чисельності та складу працівників.

Оперативний облік руху персоналу має забезпечувати своєчасне комплектування всіх підрозділів, а також дотримання штатної дисципліни. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування