Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

4.5. Нарахування заробітної плати

4.5.1. Нарахування заробітної плати в разі почасової оплати праці

Заробітна плата в разі почасової оплати визначається згідно з тарифною ставкою й кількістю фактично відпрацьованого часу. Тарифна ставка — це розмір заробітної плати за одиницю часу. Існують годинні, денні та місячні тарифні ставки. У бюджетних установах застосовуються переважно місячні тарифні ставки заробітної плати, які називаються посадовими окладами.

Розмір ставок заробітної плати (посадових окладів), а також надбавок до них у деяких галузях бюджетної сфери (осві- та, охорона здоров’я, культура) визначається на підставі що- річної тарифікації, яку проводить постійно діюча тарифікаційна комісія (за станом на 1 вересня в установах освіти й на 1 січня до затвердження кошторису доходів і видатків — в установах охорони здоров’я та бібліотечної мережі). Тарифікацій- на комісія створюється наказом керівника установи у складі головного бухгалтера, інспектора відділу кадрів, начальника планово-економічного відділу (старшого економіста, економіста), представника профспілкової організації, а також інших осіб, що їх залучає керівник установи до роботи з тарифіка- цією. Головою тарифікаційної комісії є керівник установи або його заступник.

Тарифікаційні комісії у своїй роботі керуються чинними умовами оплати праці відповідних працівників та іншими нормативними актами. При цьому перевіряються документи про освіту, стаж роботи. Результати роботи комісії подаються у вигляді тарифікаційних списків, які складаються за кожною посадою окремо (табл. 4.5). Тарифікаційні списки підписують усі члени тарифікаційної комісії та затверджує керівник вищої установи. Ці списки — єдині документи, які визначають розмір посадових місячних окладів, тарифних ставок і надбавок в окремих установах і посадах працівників. Установлена за тарифікацією та зафіксована в тарифікаційних списках ставка заробітної плати виплачується працівникам щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Нарахування заробітної плати в бюджетних установах різних галузей має певні особливості. Розглянемо їх докладніше.

Таблиця 4.5

ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК ПРАЦІВНИКІВ ХІРУРГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ СТАНОМ НА _____________ 200__ р.

№ з/п

Назва структурного підрозділу та посад

Прізвище, ім’я, по батькові

Посадовий оклад

Обсяг роботи за даною посадою (1,0; 0,75; 0,5; 0,25)

Місячний фонд заробітної плати, грн

Схемний посадовий оклад

Усього схемний посадовий оклад (гр. 4—7)

Підвищення схемного посадового окладу

Усього схемний посадовий оклад (гр. 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

установлений за розділом ІІ умов

У тому числі підвищення схемного посадового окладу

за оперативне втручання

за завідування, старшинство

за кваліфікаційну категорію керівникам та їхнім заступникам

за шкідливі умови

за почесне звання

за науковий ступінь

інші

за основною посадою

за сумісництво

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Лікар-анестезіолог

Петрів Володимир

200

80

280

30

310

1,0

310

 

 

Романович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Лікар-хірург

Дунаєва Марія

230

60

92

382

32

 

 

 

414

1,0

 

414

 

 

Дмитрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШТ.ОД

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЙНЯТО

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНСІЯ

1

Головний лікар

Головний бухгалтер

Розміри посадових окладів лікарів у медичних закладах диференціюються залежно від посади, кваліфікаційної категорії (вищої, першої, другої, без категорії) і коливаються від 100 грн (лікар-інтерн, лікар-стажист) до 230 грн (лікарі-хірурги, лікарі-ендоскопісти, лікарі-анестезіологи). Останнім залежно від обсягу, складності та характеру їхньої праці схемні посадові оклади підвищуються в разі роботи в поліклініках до 15 %, у стаціонарі — до 40 %.

Лікарям усіх спеціальностей, які отримали диплом з відзнакою після закінчення медичних інститутів, університетів, академій, схемні посадові оклади підвищуються на 5 % протягом п’яти років.

Посадові оклади лікарів-керівників структурних підрозділів (відділень, кабінетів, лабораторій, відділів) установлюються підвищенням схемних посадових окладів лікарів відповідного профілю даної установи на 10—25 % залежно від кількості лікарських посад згідно зі штатним розписом.

Посадові оклади керівних працівників медичних закладів установлюються залежно від посади, групи за оплатою праці (усього передбачено 5 груп) з підвищенням за кваліфікаційну категорію: вищу кваліфікаційну категорію — 55 грн, І кваліфікаційну категорію — 40 грн, ІІ кваліфікаційну категорію — 29 грн.

Посадові оклади середнього медичного персоналу диференціюються залежно від посади (медична сестра, акушерка, зубні лікарі) і кваліфікаційної категорії. Присвоєння кваліфікаційної категорії медичним і фармацевтичним працівникам, які не мають повної вищої медичної освіти, але допущені до медичної та фармацевтичної практики, проводиться за результатами атестації кожні 5 років.

Основою для підвищення посадових окладів є також наявність вченого ступеня доктора наук — на 25 %, кандидата наук — на 15 %; за почесні звання: «народний» — на 40 %, «заслужений» — на 20 %.

Підвищення посадових окладів здійснюється і у зв’язку з небезпечними для здоров’я та особливо важкими умовами праці, зокрема працівникам установ і підрозділів для лікування лепрозних і психічно хворих, хворих на алкоголізм і наркоманію — 15—30 %, госпіталів і спеціальних лікарень для інвалідів Великої Вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів — на 15 %, медичних закладів, зайнятих доглядом та наданням медичної допомоги тим, хто постраждав у зв’язку з аварією на ЧАЕС, — на 25 %, медичних закладів, які працюють з вірусом імунодефіциту людини, — на 6 %.

У середніх закладах освіти заробітна плата педагогічним працівникам виплачується за фактичну кількість годин викладацької роботи за тиждень. Повну ставку розраховують, виходячи з тижневої норми годин на підставі тарифікації. З урахуванням категорії освіти та інших тарифікаційних даних ставки заробітної плати педагогів коливаються від 167 до 213 грн.

Учителям, які отримали в результаті атестації звання «Вчитель-методист», «Заслужений учитель» або «Старший учитель», ставки заробітної плати встановлюються в підвищених розмірах порівняно з загальновстановленими. Крім того, ставки підвищуються на 20 грн 40 коп. педагогам, які мають вчений ступінь кандидата наук, і на 34 грн 30 коп. — тим, які мають вчений ступінь доктора наук.

Обсяг навчального навантаження педагогам установлюють на підставі штатного розпису й навчального плану. Він може й перевищувати обсяг, згідно з яким установлено посадовий оклад. У результаті середня місячна заробітна плата перевищуватиме розмір посадового окладу.

Вона визначається множенням годинної ставки вчителя на встановлений йому обсяг річного навчального навантаження й діленням результату на 10 — кількість навчальних місяців. Щоб дістати отримання годинну ставку, потрібно місячну ставку заробітної плати поділити на середньомісячну норму навантаження. Наприклад, учителеві середньої школи — спеціалісту другої категорії встановлено оклад у розмірі 176 грн на місяць, а годинна ставка дорівнює 2,44 грн (176 : 72). Річне навчальне навантаження вчителя встановлено в обсязі 1000 годин. Звідси його середня місячна заробітна плата становить:

 середня місячна заробітна плата (грн), тобто 1,389 ставки (1000 : 720).

За своїм економічним змістом таке перевищення централізовано встановленого посадового окладу подібне до оплати за перевиконання норм виробітку в матеріальному виробництві. Саме висока професійна культура, уміння правильно організувати свою працю дають змогу вчителеві, не знижуючи якості навчання, виконувати підвищене навантаження. Однак на відміну від матеріального виробництва у сфері освіти встановлено межі такого перевищення — обсяг фактичного навчального навантаження не повинен перевищувати 1,5 норми.

Розглянемо приклад нарахування заробітної плати вчителям. Працівник відпрацював місяць, і в табелі зазначено заміну у старших класах 12 годин. Тарифна ставка вчителя — 176 грн, місячна заробітна плата дорівнює 244 грн, заробіток за 12 годин заміни: 176 : 72 • 12 = 29,33 грн, де 72 — середньомісячна норма годин роботи вчителя. Заробітна плата за місяць становитиме:

244 грн + 29,33 грн = 273,33 грн.

У вищій школі для професорсько-викладацького складу ставки встановлюються залежно від обійманої посади, рівня акредитації, вченого звання і вченого ступеня. Повна ставка виплачується за 6 годин щоденної роботи. Тільки відповідність усім чотирьом умовам у сукупності дає право на відповідний оклад (табл. 4.6).

Таблиця 4.6

ПОСАДОВІ ОКЛАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ ТА І V РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Ректор

437

Проректор: професор або доктор наук доцент або кандидат наук який не має вченого звання й наукового ступеня

420 414 374

Директор філії: який має вчене звання або науковий ступінь який не має вченого звання й наукового ступеня

385 351

Завідувач кафедрою — професор: доктор наук який не має наукового ступеня доктора наук

414 403

Професор: доктор наук кандидат наук який не має наукового ступеня

403 391 374

Доцент: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук

391 368

Старший викладач: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук

368 328

Викладач, асистент: кандидат наук який не має наукового ступеня кандидата наук

328 276

Викладач-стажист

253

Оскільки у вищій школі доплат за перевищення навчального навантаження не передбачено, заробітна плата викладача дорівнює його посадовому окладу.

Тим науково-педагогічним працівникам, призначеним на посади професорів чи доцентів, які не мають відповідного вченого звання, один раз строком до двох років від часу першого обрання чи призначення посадові оклади встановлюються в таких розмірах:

  • професор — 391 грн;
  • доцент — 368 грн.

Посадові оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних ними службових обов’язків. Під час розрахунку заробітної плати за посадовим окладом останній зберігається в разі відпрацювання всіх робочих днів місяця. Якщо відпрацьовано неповну кількість робочих днів, середньоденний заробіток перемножується на кількість відпрацьованих днів. Наприклад, посадовий оклад працівника — 200 грн. Робочих днів у звітному місяці — 21. Фактично відпрацьовано 15 днів. Середньоденний заробіток — 9,52 грн (200 : 21 = 9,52). Сума заробітної плати працівника — 142,8 грн (9,52 • 15). 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування