Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

4.8. Синтетичний і аналітичний облік заробітної плати й пов’язаних з нею розрахунків

Для обліку розрахунків із працівниками за всіма видами заробітної плати призначено пасивний субрахунок № 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка № 66 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати. Нарахування заробітної плати здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день місяця.

Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ становить фактичні видатки за кодом економічної класифікації 1111 «Заробітна плата». За кодом 1112 обліковуються нараховані за поточний місяць суми грошового забезпечення військовослужбовців.

На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок № 661 і дебетуються рахунки № 80, 81, 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюється нарахування.

Суми, утримані та вирахувані з заробітної плати відображаються за дебетом субрахунка № 661, при цьому залежно від виду утримань кредитуються різні субрахунки:

 • субрахунок № 641 «Розрахунки за платежами і податками до бюджету» — на суму податків, належних до перерахування до бюджету;
 • субрахунок № 641 «Розрахунки з пенсійного забезпечення» — на суму утриманих внесків до Пенсійного фонду;
 • субрахунок № 652 «Розрахунки із соціального страхування» — на суму внесків до Фонду страхування з тимчасової втрати працездатності;
 • субрахунок № 653 «Розрахунки зі страхування на випадок безробіття» — на суму внесків до фонду соціального страхування на випадок безробіття;
 • субрахунок № 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані у кредит» — на суми утримань із заробітної плати за дорученнями-зобов’язаннями працівників;
 • субрахунок № 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках» — на суми, які утримано з заробітної плати на підставі письмової заяви кожного окремого працівника й належить перерахувати на рахунки за вкладами. У разі перерахування сум до установ банків цей субрахунок дебетується;
 • субрахунок № 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» — на суми страхових внесків, утриманих із заробітної плати на підставі списків і доручень, переданих до бухгалтерії страховим агентом. У разі перерахування сум на рахунок органів державного страхування цей субрахунок дебетується;
 • субрахунок № 666 «Розрахунки із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» — на суми утриманих із заробітної плати профспілкових внесків. Безготівкові розрахунки за профспілковими внесками здійснюються за наявності письмових заяв членів профспілки або тоді, коли таку умову передбачено колективним договором. У разі перерахування членських внесків галузевій профспілці цей субрахунок дебетується;
 • субрахунок № 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків» — на суми, утримані з заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашення позики, одержаної в установі банку згідно з чинним законодавством. У разі перерахування сум з поточних (реєстраційних) рахунків цей субрахунок дебетується;
 • субрахунок № 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» — на суми, утримані з заробітної плати за виконавчими листами та іншими документами. У разі перерахування сум отримувачам цей субрахунок дебетується;
 • субрахунок № 671 «Розрахунки з депонентами» — на суми депонованої заробітної плати.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображаються на підставі розрахунково-платіжних відомостей у Зведенні розрахункових відомостей із заробіт ної плати та стипендій — типова форма № 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером № 5 (табл. 4.13). Записи у формі систематизуються за кодами функціональної класифікації установами, що її обслуговує централізована бухгалтерія, за видами коштів спеціального фонду.

У разі автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці використовується форма № 405 — авт. (бюджет). У бухгалтеріях військових формувань складають два реєстри: меморіальний ордер № 5-1 «Зведення розрахункових відомостей з грошового забезпечення військовослужбовців» і меморіальний ордер № 5-2 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати». До меморіального ордера додаються всі документи, які є підставою для нарахування заробітної плати (табелі, витяги з наказів і т. ін.).

Таблиця 4.13

 

Типова форма № 405 (бюджет)

 

Затверджено

(назва установи)

Наказом Державного казначейства

 

України від 27.07.2000 № 68

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

Код за ДКУД

 

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5 за ________________ 20 ___ р.

Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій

№ з/п

Зміст операції

Дебет субрахунка

Кредит субрахунка

Сума

1

2

3

4

5

1

Нараховано заробітної плати

80__, 81__

661

 

2

Нараховано стипендій

80__, 81__

662

 

3

Нараховано допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

652

661

 

4

Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування

80__, 81__

652

 

5

Нараховано внесків на обов’язкове пенсійне страхування

80__, 81__

651

 

6

Нараховано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

80__, 81__

653

 

7

Депоновано неотриману заробітну плату, стипендію

661, 662

671

 

8

Утримано за товари, продані у кредит

661

663

 

Закінчення табл. 4.13

№ з/п

Зміст операції

Дебет субрахунка

Кредит субрахунка

Сума

9

Утримано прибутковий податок із громадян

661, 662

641

 

10

Утримано за безготівковим перерахунком на рахунки за вкладами в банки

661

664

 

11

Утримано на обов’язкове пенсійне страхування

661

651

 

12

Утримано внесків на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття

661

653

 

13

Утримано за договорами добровільного страхування

661

665

 

14

Утримано за безготівковим перерахунком суми членських профспілкових внесків

661, 662

666

 

15

Утримано за позиками банку

661

667

 

16

Утримано за виконавчими документами

661, 662

668

 

17

Нараховано внесків фонду соціального страхування від нещасних випадків

80, 81

654

 

Сума оборотів за меморіальним ордером ____________________________________

Виконавець: _______ ________ ________________ Перевірив: _________ __________ ___________________

(посада) (підпис) (ініціали і прізвище) (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер: __________ ___________________ «__» __________ 20 __ р. Додаток на ____ аркушах

(підпис) (ініціали і прізвище)

Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» працівникам бюджетних установ може виплачуватися допомога й компенсації за рахунок Фонду Чорнобиля. Бухгалтерські проведення з обліку операцій, пов’язаних із виплатами цієї допомоги та компенсацій, наведено в табл. 4.14.

Таблиця 4.14

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТАМИ ДОПОМОГИ ТА КОМПЕНСАЦІЙ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

№ з/п

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надійшли на рахунки кошти для виплати допомоги та компенсацій

311, 321

673

2

Нараховано допомогу та компенсації відповідно до чинного законодавства

673

674

3

Нараховано виплати, пов’язані з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки

673

661

4

Отримано до каси кошти на виплату допомоги й компенсацій

301

311, 321

5

Видано з каси працівникам кошти з виплати допомоги та компенсацій

661, 674

301

Меморіальний ордер підписує виконавець, особа, що його перевірила, та головний бухгалтер.

Аналітичний облік за субрахунком № 661 ведеться на картках-довідках ф. № 417, які відкриваються окремо на кожного працівника. На лицьовому боці картки-довідки ф. № 417 наводяться дані про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, табельний номер, ідентифікаційний код, професія, посада, розмір окладу, рік народження, утримання з заробітної плати, пільги за податками та інші дані. У картках щомісячно реєструються дані про нараховану заробітну плату та утримання за видами. Одночасно друкується машинограма такого самого змісту «Розрахунковий листок» (табл. 4.15). На кожного військовослужбовця відкривається «Картка особового рахунка військовослужбовця» ф. № 54.

Таблиця 4.15

Київський юридичний університет. Кафедри

Розрахунковий листок

Жовтень 2001 р.

Клименко Ольга Федорівна Посада: доцент

Оклад (тариф) 450,00 грн. Відділ 12

Місяць

Вид оплати / утримань

Дні

Години

Сума

10

2 Оплата за часовою тарифною ставкою, оклад

27

184,41

450,00

10

68 Доплата за заступника декана

27

184,41

135,00

10

70 Особливо важливі роботи

27

184,41

270,00

10

218 Доплата за інтенсивність

27

184,41

562,50

10

224 Доплата за вислугу років

27

184,41

67,50

Усього нараховано

1485,00

10

80 Плановий аванс

519,00

10

82 Утримано прибутковий податок

329,05

10

84 Внески до Пенсійного фонду

21,00

10

109 Внески до фонду непрацездатності

3,35

10

95 Профвнески

 

 

14,85

Усього утримано

887,25

До видачі

597,75

Схеми облікового процесу з нарахування заробітної плати та утримань з неї ілюструють рис. 4.6 і 4.7.

Схема облікового процесу нарахування заробітної плати

Рис. 4.6. Схема облікового процесу нарахування заробітної плати

Схема облікового процесу утримань із заробітної плати

Рис. 4.7. Схема облікового процесу утримань із заробітної плати

Аналітичний облік розрахунків із депонентами за субрахунком № 671 ведеться за кожним депонентом у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати та стипендій (ф. № 441). У відповідних стовпцях «Кредит» зазначають місяць і рік, в якому утворилась депонентська заборгованість, номери платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей і суми; у стовпцях «Дебет» навпроти прізвищ депонентів записуються номер видаткового касового ордера й виплачена сума. Наприкінці місяця у книзі підраховуються підсумки за стовпцями «Кредит» та «Дебет» і виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 663 ведеться на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292) за кожною торговельною організацією. Облік утриманих сум за кожною особою ведеться на дорученнях-зобов’язаннях. За великої кількості працюючих, які купили товари у кредит в одній і тій самій організації, облік ведеться в реєстрі утримань із заробітної плати працюючих за товари, куплені у кредит (ф. № 407). Наприкінці місяця записи в картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292) звіряються з реєстрами чи з дорученнями-зобов’язаннями.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках за субрахунком № 664 ведеться на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292) за кожною установою банку окремо. Якщо вкладників багато, облік ведеться за кожною особою та установою банку в оборотній відомості ф. № 285 (реєстрі). Утримання з заробітної плати працюючих здійснюються на підставі письмової заяви кожного окремого працівника стосовно перерахування його заробітної плати за безготівковими розрахунками на особовий вклад в установу банку чи на картковий рахунок.

Аналітичний облік розрахунків з працюючими за безготівковими перерахуваннями внесків на підставі договорів добровільного страхування за субрахунком № 665, а також розрахунків із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком № 666 ведеться на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292). У разі автоматизованого обліку складаються машинограми окремо за утриманням внесків і за їх перерахуванням отримувачам.

Аналітичний облік за субрахунком № 667 ведеться на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику. Облік утриманих сум за кожним позичальником ведеться в реєстрі ф. № 407 у такому самому порядку, як за товари, куплені у кредит.

Аналітичний облік за субрахунком № 668 ведеться також на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292) за кожним отримувачем із зазначенням прізвища чи організації, номера, дати й терміну дії виконавчого листа чи іншого документа та суми (відсотка) утримань. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування