Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

5.4. Облік вибуття необоротних активів

Кінцевою стадією руху необоротних активів є їх вибуття. Вибуття, яке супроводжується списанням з балансу установи зазначених об’єктів обліку, здійснюється через фізичне й моральне зношення, нестачі, виявлені під час інвентаризації, а також пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха. Подальші дії щодо необоротних активів — продаж, безоплатна передача чи ліквідація — визначає створена наказом керівника установи комісія, що постійно діє протягом року. До її складу входять:

 • керівник організації чи установи або його заступник (голова комісії);
 • головний бухгалтер або його заступник (в установах і організаціях, в яких штатним розписом посаду головного бухгалтера не передбачено, — особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);
 • керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;
 • особа, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;
 • інші посадові особи (на розсуд керівника установи). Відповідно до Типової інструкції про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України та Міністерством економіки від 10.08.2001 № 142/181 Комісія визначає непридатність матеріальних цінностей, послідовно виконуючи такі операції:
 • проводить огляд матеріальних цінностей;
 • установлює можливість або неможливість відновлення та подальшого використання матеріальних цінностей у цій установі;
 • з’ясовує конкретні причини списання об’єкта;
 • установлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей з ладу (якщо такі є);
 • вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію; класифікує необоротні активи відповідно до встановлених норм списання;
 • установлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінювання;
 • визначає вартість списуваних об’єктів необоротних активів до продажу;
 • здійснює контроль за вилученням зі списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, масу та контролює їх здавання на відповідний склад.

Проведення огляду передбачає ретельне вивчення технічної документації (технічних паспортів, поверхових планів, відомостей дефектів тощо), даних бухгалтерського обліку та реального стану об’єкта необоротних активів. Рішення про можливість або неможливість відновлення та подальшого використання об’єкта прий- мається на підставі проведеного огляду з урахуванням фінансово-планових показників діяльності установи, ступеня потрібності об’єкта, економічної доцільності здійснення зазначених кроків. Установлюючи конкретні причини списання, члени комісії визначають, який із факторів спричинив вибуття об’єкта: моральний або фізичний знос, порушення норм експлуатації, аварія, реконструкція тощо. Важливим моментом у роботі комісії є встановлення осіб, винних у передчасному вибутті об’єктів необоротних активів, оскільки відповідно до чинного законодавства саме вони мають нести відповідальність, зокрема у вигляді грошового відшкодування, щодо об’єктів даного виду матеріальних цінностей установи. Механізм відшкодування сум збитків регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей».

Якщо встановлено реальну відсутність винних осіб, комісія розробляє заходи для запобігання втратам майна в майбутньому.

Визначення подальшого механізму дій щодо необоротних активів полягає у внесенні пропозицій з їх продажу, передачі чи ліквідації. Продаж необоротних активів здійснюється виключно через аукціони та біржі згідно з Положенням про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю, затвердженим Наказом Фонду державного майна України від 22.09.2000 № 1996.

Безоплатна передача необоротних активів здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 «Про передачу об’єктів державної та комунальної власності»в такому порядку:

1) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, — у межах одного центрального органу виконавчої влади (головного розпорядника бюджетних коштів);

2) з балансів установ, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, — у межах одного місцевого бюджету;

3) з балансів та на баланси установ, що належать до сфери управління одного й того самого центрального органу вико- навчої влади, — на підставі рішення головного розпорядника коштів;

4) з балансів та на баланси центральних органів виконавчої влади — з дозволу Кабінету Міністрів України.

Ліквідації підлягають виключно ті з об’єктів необоротних активів, що підлягають списанню, які неможливо реалізувати чи передати іншій установі. Зазначимо, що обладнання, яке підлягає розбору та демонтажу через непридатність, факт якої встановлено комісією в оформленому відповідним чином акті, передається для проведення таких робіт під наглядом комісії. При цьому всі деталі, вузли й агрегати, придатні до використання, мають бути оприбутковані установою, а інші — передані установам, на які покладено функції зі збору кожного з видів сировини. Дорогоцінні метали й каміння, що належать до складу деталей і вузлів, після їх вилучення з об’єкта мають бути передані до спеціальних підприємств, які відповідно до Положення про порядок збирання і здавання відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.06.94 № 54, виконують їх прийняття і переробку.

За наявності відомчих або централізованих пунктів, що складають і демонтують техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, об’єкти здаються без демонтажу, цілим комплексом.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення й одночасного оприбуткування цінних деталей, а також передавати, списувати й продавати техніку, апаратуру та інші необоротні активи за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що містяться в них, за відкиданням витрат на їх вилучення.

Кошти, отримані установою від продажу необоротних активів (крім будівель і споруд), від здачі вузлів, деталей та інших частин, отриманих у результаті розбору й демонтажу об’єктів, залишаються в розпорядженні установи з правом їх використання для покриття витрат, пов’язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти, на інші господарські потреби і на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей, а також на інші видатки за кошторисом.

Суми, отримані установами від продажу будівель і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету.

Оцінюючи необоротні активи для продажу, комісія керується зазначеним щойно нормативним документом зі списання матеріальних цінностей з балансу установи, відповідно до якого:

 • продаж таких категорій необоротних активів як будівлі (зокрема приміщення), споруди, транспортні засоби, а також повністю зношені за даними бухгалтерського обліку необоротні активи, проводиться за експертною оцінкою, яка встановлюється експертом (за угодою з установою);
 • продаж інших необоротних активів здійснюється за справедливою вартістю, що являє собою вартість, за якою матеріальні цінності можуть бути продані в результаті операції між добре обізнаними, незалежними й такими, що бажають здійснити цю операцію, сторонами. Справедливу вартість визначає комісія зі списання з урахуванням первісної вартості матеріальних цінностей та фізичного й морального зношення.

За результатами обстеження об’єктів комісія складає Акт про списання основних засобі ф. № ОЗ-3 (бюджет) (табл. 5.10), Акт про списання автотранспортних засобів ф. № ОЗ-4 (бюджет) (табл. 5.11), Акт про списання з балансу бюджетних установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури ф. № ОЗ-5 (бюджет) (табл. 5.12). В актах подається якісна, кількісна, вартісна характеристика об’єкта, а також деталізується інформація щодо вибуття об’єкта, стану основних частин вузлів, деталей, конструктивних елементів і обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

Якщо непридатність основних засобів є наслідком аварії, до акта додається копія акта про аварію, де пояснюються причини аварії та зазначаються винні особи.

Акти на списання основних засобів підписує керівник установи. Необоротні активи бюджетних установ списуються за первісною (відновлюваною) вартістю.

Зауважимо, що оскільки необоротні активи бюджетних установ за належністю є державною власністю, їх списання відбувається виключно з дозволу керівників різних рівнів управління. При цьому норми вартості списання необоротних активів безпосередньо залежать від ступеня розпорядника коштів та рівня державного фінансового забезпечення (місцевий бюджет, державний бюджет). Так, для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, установлено такі вартісні норми списання щодо необоротних активів:

 • вартість за одиницю до 5000 грн — з дозволу керівника установи;
 • вартість за одиницю від 5000 до 1000 грн — з дозволу вищої організації;
 • вартість за одиницю понад 10 000 грн — з дозволу центрального органу влади чи іншого головного розпорядника коштів.

Таблиця 5.10

ф. № ОЗ-3 (бюджет)

АКТ ПРО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Номер документа

Дата складання документа

23

25.05.03

Відділ

Дебет

Кредит

Сума

Знос

Інвентарний номер

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

Кафедра № 8

401

 

106

 

380

380

1063238

 

131

 

 

 

 

 

 

Комісія, призначена наказом від 20 травня 2003 р. № 182 на підставі здійснила огляд Машинки друкарської «Зоря-5»

(найменування об’єкта)

У результаті огляду комісія встановила щодо об’єкта:

1. Надійшов в установу: «16» листопада1985 р.

2. Кількість ремонтів 4 на суму дев’ятсот грн 00 коп. грн.

3. Маса об’єкта за паспортом 9 кг

4. Наявність дорогоцінних металів: немає

5. Технічний стан та причина списання: повне зношення вузлів і деталей

_____________________________________________________________________________________

Закінчення табл. 5.10

Код

 

Устаткування

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік

Вид

Код

9

10

11

12

 

 

1980

Листопад 1985

 

 

 

 

Висновок комісії:

Ремонт економічно недоцільний, об’єкт підлягає ліквідації

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Додаток: перелік документів, що додаються ______________________________________________________________

Голова комісії

_інженер_

(посада)

_________________

(підпис)

_Козлов В. Я._

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

_технік_

(посада)

_________________

(підпис)

_Шуран І. П._

(прізвище та ініціали)

 

_бухгалтер_

(посада)

_________________

(підпис)

_Лимарь К. П._

(прізвище та ініціали)

Зворотний бік типової форми № ОЗ-3 (бюджет)

РОЗРАХУНОК РЕЗУЛЬТАТІВ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА

Витрати зі списання

Надійшло від списання

Найменування документа

Статті

Сума

Найменування документа

Вид цінностей

Кількість (маса)

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

Накладна № 213

Металобрухт

9 кг

1—50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат списання:Машинка друкарська «Зоря-5» розібрана, металобрухт масою 9 кг здано на склад № 12

У картці №28 вибуття основних засобів відмічено «10» червня 2003 р.

Головний бухгалтер

_________________

(підпис)

Комірна В. П.

(прізвище та ініціали)

Таблиця 5.11

ф. № ОЗ-4 (бюджет)

АКТ ПРО СПИСАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

Відділ

Дебет

Кредит

Вартість

Номер

Знос

Рік випуску

Дата введення в експлуатацію

Пробіг, км

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Рахунок, субрахунок

Код аналітичного обліку

Інвентарний

Заводський

з початку експлуатації

після останнього капітального ремонту

1

2

3

 

 

6

 

 

 

 

11

12

13

Автотранспортний відділ

401, 131

 

105

 

2000

1051018

 

 

 

вересень 1999

260 000

30 000

Комісія, призначена наказом від «15»вересня 2003 р. №216

провела огляд автомобіля марка: ВАЗ 21053 модель: Жигулі» тип: легковий

вантажопідйомність ємність ____________ двигун №: 548623

шасі №: 523452 державний номер: 54-64 КИФ

технічний паспорт № ААИ № 328720 маса об’єкта за паспортом: 1,3 т

___________________________ наявність дорогоцінних металів:

_____________________________________, що належить

Економічний коледж

(назва установи)

Адреса установи: м. Київ, вул. Червоних козаків, 6

Унаслідок огляду автомобіля «Жигулі» ВАЗ 21053 його агрегатів, вузлів і

(автомобіля, причепа, напівпричепа)

механізмів та ознайомлення з документами (паспорт, формуляр) комісія встановила:

1. Перебуває на балансі установи з «12» вересня 1999 р.

2. Кількість ремонтів: 8 на суму тисяча п’ять гривень

(прописом)

Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа)

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі: карбюратор, радіатор

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА АГРЕГАТІВ ТА ДЕТАЛЕЙ АВТОМОБІЛЯ (причепа, напівпричепа)

№ з/п

Найменування агрегатів

Придатні для користування

Відсоток придатності

Підлягають відновленню

Непридатні

Виявлені дефекти

1

2

3

4

5

6

7

1

Рама

Ні

Ні

Так

 

2

Кузов

Ні

Ні

Так

 

3

Кабіна

Ні

Ні

Так

 

4

Двигун:

Ні

Ні

Так

 

 

карбюратор

 

 

стартер

Ні

Ні

Так

 

 

генератор

Ні

Ні

Так

 

 

компресор

Ні

Ні

Так

 

 

пневмогальма

Ні

Ні

Так

 

5

Коробка передач

Ні

Ні

Так

 

6

Задній міст і карданний вал:

Ні

Ні

Так

 

 

кардан заднього мосту

Ні

Ні

Так

 

 

катер

Ні

Ні

Так

 

 

диски коліс

Ні

Ні

Так

 

ресори

Ні

Ні

Так

 

Закінчення табл. 5.11

№ з/п

Найменування агрегатів

Придатні для користування

Відсоток придатності

Підлягають відновленню

Непридатні

Виявлені дефекти

1

2

3

4

5

6

7

7

Передній міст і рульове управління:

Ні

Ні

Так

 

 

передня вісь

Ні

Ні

Так

 

 

диски коліс

Так

40 %

Так

Ні

 

 

ресори

Ні

Ні

Так

 

 

механізми рульового управління

Ні

Ні

Так

 

8

Інші:

Ні

Ні

Так

 

 

радіатор

Ні

Ні

Так

 

 

крила і підніжки

Ні

Ні

Так

 

 

капот

Ні

Ні

Так

 

фари

Ні

Ні

Так

 

 

скло

Так

60 %

Так

Ні

 

 

акумулятори

Ні

Ні

Так

 

 

амортизатори

Ні

Ні

Так

 

 

головний гальмовий циліндр

Ні

Ні

Так

 

У стовпцях 3, 5, 6 зазначається: «так», «ні».

Висновки комісії диски коліс та скло підлягають відновленню та можуть бути реалізовані, решта деталей і вузлів у результаті тривалої експлуатації зношені повністю і відновленню не підлягають

Додаток: перелік документів, що додаються технічний паспорт, державний номер, накладні на оприбуткування дисків коліс та скла

Голова комісії

гол. механік

(посада)

_________________

(підпис)

Баранов А. Ф.

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

інженер

(посада)

_________________

(підпис)

Грищенко В. В.

(прізвище та ініціали)

бухгалтер

(посада)

_________________

(підпис)

Ліскова В. І.

(прізвище та ініціали)

ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИБУТКУВАННЮ ТАКІ ДЕТАЛІ ТА ВУЗЛИ:

Номер

Найменування

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, грн

Сума, грн

за порядком

за каталогами

номенклатурний

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2384182

диски коліс

шт.

4

30,00

120,00

2

2384183

скло

шт.

1

150,00

150,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)

Разом кількість одиниць — 5 (п’ять) на суму двісті вісімдесят грн 00 коп.

Витрати на списання

Надійшло від списання

Найменування документів

Стаття витрат

Сума

Найменування документів

Цінності

Кількість (маса)

Сума, грн

Вид

Номенклатурний номер

 

 

 

наклад № 215

металобрухт

 

1200 кг

190,00

 

 

 

від 10.10.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результат списання: автомобіля «Жигулі» ВАЗ 21053

У картці № 16 вибуття основних засобів відмічено «10» жовтня 2003 р.

Головний бухгалтер

_________________

(підпис)

Лучко М. П.

(прізвище та ініціали)

Таблиця 5.12

ф. № ОЗ-5 (бюджет)

Код установи

Інвентарний номер

Основний рахунок

Кореспондуючий рахунок

 

 

 

112

401

 

АКТ № 15 ПРО СПИСАННЯ З БАЛАНСУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ ВИЛУЧЕНОЇ З БІБЛІОТЕКИ ЛІТЕРАТУРИ

«28» жовтня 2002 р. комісія, призначена наказом по установі від «26» жовтня 2002 р. № 352 у складі директора бібліотеки Шматько М. П., бібліотекаря Шилової Е. М., бухгалтера Волкової Л. В.

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці й постановила, що література, перерахована в опису, підлягає списанню і вилученню з обліку.

Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури.

В інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено.

Голова комісії

дир. бібліотеки

(посада)

_________________

(підпис)

Шматько Л. П.

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

бібліотекар

(посада)

_________________

(підпис)

Шилова Е. М.

(прізвище та ініціали)

 

бухгалтер

(посада)

_________________

(підпис)

Волкової Л. В.

(прізвище та ініціали)

Списану літературу здано місцевим установам, що здійснюють заготівлю вторинної сировини, за квитанцією № 179 від «3» листопада 2002 р.

Голова комісії

_______________

(посада)

_________________

(підпис)

_______________

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

_______________

(посада)

_________________

(підпис)

_______________

(прізвище та ініціали)

 

_______________

(посада)

_________________

(підпис)

_______________

(прізвище та ініціали)

________________________________________________ «____» ______________________ 200__ р.

(назва установи)

до акта № 15 від «28» жовтня 2003 р.

НА ВИЛУЧЕННЯ З БІБЛІОТЕКИ МОРАЛЬНО ЗАСТАРІЛОЇ І ФІЗИЧНО ЗНОШЕНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (НЕПОТРІБНЕ ВИКРЕСЛИТИ)

№ з/п

Інвентарний номер вибулих видань

Автор книги й назва

Кількість

Ціна за одиницю

Сума

Документи, на підставі яких проведено вилучення

грн

коп.

 

1

11201228

Матеріали XXV з’їзду КПРС

3

5,20

15

60

Акт на списання

2

11201005

В. І. Ленін «Зібрання творів», т. 2

1

7,10

7

10

Акт на списання

3

11201218

Л. І. Брежнєв «Малая земля»

2

6,05

12

10

Акт на списання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього на суму тридцять чотири гривні 80 коп.

Голова комісії

директор бібліотеки

(посада)

_________________

(підпис)

Шматько Л. П.

(прізвище та ініціали)

Члени комісії

бібліотекар

(посада)

_________________

(підпис)

Шилова Е. М.

(прізвище та ініціали)

 

бухгалтер

(посада)

_________________

(підпис)

Волкова Л. В.

(прізвище та ініціали)

Для бюджетних установ, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів, норми вартості на списання необоротних активів дещо інші:

 • вартість за одиницю 2500 грн — з дозволу керівника установи;
 • вартістю від 2500 до 5000 грн — з дозволу вищої установи;
 • вартістю понад 5000 грн — з дозволу місцевої державної адміністрації.

Необоротні активи з балансів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій списуються з дозволу відповідного керівника незалежно від вартості таких активів.

Зауважимо, що списання з балансу установи основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснене.

Об’єкти, що призначені до ліквідації, підлягають огляду на предмет установлення можливості використання окремих вузлів деталей. Комісія, орієнтуючись на рекомендації з цього приводу членів комісії — фахівців за відповідним напрямом, оцінює такі об’єкти.

Основні проведення з обліку вибуття необоротних активів наведено в табл. 5.13.

Таблиця 5.13

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ НЕОБОРОТНИХ КАПІТАЛІВ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Безоплатно передано установою необоротні активи

401, 131—133

101—122

2

Продано установою будинки, споруди;

131, 401

103

 

одночасно робиться запис на суму коштів, що підлягають передачі до бюджету відповідного рівня

364, 675

642

Закінчення табл. 5.13

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

3

Реалізовано установою необоротні активи (крім будинків і споруд):

131—133

104—122

 

— придбані за рахунок коштів загального фонду;

401

 

 

— на суму коштів від реалізації

364, 675

711

4

Реалізовано установою необоротні активи (крім будинків і споруд), придбані за рахунок спеціального фонду:

131—133, 401

104—122

 

— на суму коштів від реалізації;

364, 675

711

 

— на суму ПДВ

364, 675

641

5

Уцінено необоротні активи під час реалізації

401, 131—133

101—122

6

Списано на підставі акта непридатні необоротні активи

401, 131—133

101—122

7

Оприбутковані матеріали, отримані в результаті розбору необоротних активів:

 

 

 

— якщо необоротні активи було придбано за рахунок коштів загального фонду;

243, 235 238, 239

681, 701, 702

 

— якщо необоротні активи було придбано за рахунок спеціального фонду

234, 235 238, 239

711—713

8

Передано з балансу установи-закупівельника на баланс установи-замовника необоротні активи, придбані завдяки централізованому постачанню за рахунок загального фонду кошторису

401

104—119

У процесі бухгалтерського обліку синтетичний облік вибуття необоротних активів здійснюється в накопичувальній відомості про вибуття та переміщення необоротних активів ф. № 438 (бюджет) — меморіальний ордер № 9, записи в який здійснюються щодо кожного документа з зазначенням матеріально відповідальної особи (табл. 5.14).

Схему руху інформації щодо обліку вибуття необоротних активів ілюструє рис. 5.4.

Таблиця 5.14

МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 9

за квітень 2003 р.

Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів

№ з/п

Дата

Номер документа

Назва документа

Матеріально відповідальна особа (установа)

Дебет субрахунків

131

132

133

1

2

3

4

5

6

7

8

1

16.04

№ 15

Акт на списання

Відділення медтехніки

806-00

 

 

2

22.04

№ 281

Накладна

Котельна

 

 

 

3

22.04

№ 292

Накладна

Урологія

 

 

 

4

22.04

№ 238

Накладна

Стоматологія

 

 

 

5

22.04

№ 301

Накладна

Бухгалтерія

 

 

 

6

28.04

№ 321

Накладна

Лабораторія 1

 

 

 

7

28.04

№ 323

Накладна

Лабораторія 2

 

 

 

8

30.04

№ 338

Накладна

Ренгенологічне відділення

 

 

 

9

30.04

№ 339

Накладна

Хірургічне відділення

 

 

 

Усього

806-00

 

 

№ з/п

Дебет субрахунків

Кредит субрахунків

Разом

104

106

109

401

104

106

109

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

 

 

 

806-00

 

 

806-00

2

 

595-00

 

 

 

595-00

 

595-00

3

420-00

 

 

 

420-00

 

 

420-00

4

628-00

 

 

 

628-00

 

 

628-00

5

 

 

510-00

 

 

 

510-00

510-00

6

1720-00

 

 

 

1720-00

 

 

1720-00

7

1340-00

 

 

 

1340-00

 

 

1340-00

8

3500-00

 

 

 

3500-00

 

 

3500-00

9

 

628-00

 

 

628-00

 

 

628-00

Усього

7608-00

1153-00

510-00

 

 

 

 

10147-00

Сума оборотів за меморіальним ордером…… 10147-00

Виконавець:

бухгалтер

(посада)

_________

(підпис)

Василенко Н. П.

(прізвище та ініціали)

Перевірив:

ст. бухгалтер

(посада)

_________

(підпис)

Комієць К. Н.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер:

_________

(підпис)

Бруква Я. М.

(прізвище та ініціали)

«___» ________ 20___ р.

Схема обліку вибуття необоротних активів

Рис. 5.4. Схема обліку вибуття необоротних активів 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування
Повернись живим