Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

5.5. Інвентаризація необоротних активів

Щоб проконтролювати використання та уточнити дані про наявність необоротних активів у терміни, визначені керівництвом установи, здійснюється інвентаризація. Відповідно до Інструкції з інвентаризації основних засобів, необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 30.10.98 № 90, бюджетні установи зобов’язані проводити інвентаризацію в терміни, установлені відповідно до груп необоротних активів (табл. 5.15).

Відповідно до чинної практики інвентаризація необоротних активів має проводиться на перше число місяця. Для проведення інвентаризації необоротних активів наказом керівника установи утворюється комісія, до складу якої входять керівник установи (заступник керівника), головний (старший) бухгалтер та працівник установи. Робота комісії розподіляється відповідно за місцем перебування необоротних активів та матеріально відповідальних осіб, при цьому перевірка кожного виду необоротних активів має свої особливості. Так, інвентаризація основних засобів починається з перевірки відповідної технічної документації на зазначені об’єкти, а нематеріальних активів — з установлення наявності за документами з оприбуткування чи майновими документами. Під час перевірки капітальних робіт або часткової ліквідації будівель і споруд комісія контролює відповідні документи на предмет вартості зазначених робіт.

Таблиця 5.15

ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЗА ГРУПАМИ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Група необоротних активів

Термін проведення інвентаризації

Будівлі, споруди та інші нерухомі об’єкти

Не менш як один раз на три роки

Бібліотечні фонди

Не менш як один раз на п’ять років

Музейні цінності

Не менш як один раз на рік

Інші необоротні активи

У міністерства, інших центральних органах виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, виконавчих органах місцевої влади — не менш як один раз на два роки, у інших установах — не менш як один раз на рік

Дорогоцінне каміння і дорогоцінні метали, вироби з них, відходи і брухт, що містять зазначені складові

Не менш ніж два рази на рік (на 1 січня і на 1 липня)

Наявність необоротних активів установлюється оглядом і підрахунком. Під час огляду перевіряються інвентарні номери на предмет відповідності встановленій класифікації, достовірності та адресності. На підставі результатів інвентаризації за видами майнових цінностей, місцезнаходженням та матеріально відповідальними особами складаються Інвентаризаційні описи у двох або трьох (у разі зміни матеріально відповідальної особи) примірниках (табл. 5.16). До описів вносяться дані про фактичну наявність необоротних активів з відображенням повного найменування та інвентарних номерів об’єктів. Оформлені відповідним чином (підписані членами комісії та підтверджені розпискою матеріально відповідальної особи) описи передаються до бухгалтерії для звіряння їх даних з даними бухгалтерського обліку. У разі виявлення розбіжностей визначаються відхилення. Інвентаризаційна комісія вивчає причини відхилень і виносить рішення щодо заходів за фактом відхилень і щодо запобігання виникненню таких фактів у майбутньому.

Таблиця 5.16

Інвентаризаційний опис № 12 на «21» жовтня 2003 р.

Заклад лікарняно-профілактичний

Відділ кардіологія

Матеріально відповідальна особа Горбач Галина Мефодіївна

Комісія у складі заступника головного лікаря Понмойко Н. М.,

старшого бухгалтера Кірейцевої О. П.,

техніка Івашка В. В.

На основі первинних і супровідних документів

провела перевірку наявності матеріальних цінностей

Місце перевірки кардіологічне відділення

Прізвище, ім’я та по батькові матеріально відповідальної особи ____________________________________

ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ РОЗПИСКА

(оформляється до початку інвентаризації)

до початку проведення інвентаризації всі документи, здано до бухгалтерії і ніяких неоприбуткованих або списаних на витрати цінностей немає.

Комірник

(підпис)

____________

(посада)

Горбач Г. М.

(прізвище та ініціали)

Усі цінності, пойменовані в наявному інвентаризаційному опису з № _____ по № ______, комісією перевірено в натурі в моїй присутності та внесено до опису, з огляду на що претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в опису, перебувають на моєму відповідальному збереженні.

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ на 1 липня 2003 року

№ з/п

Найменування, склад об’єкта

Наявність — кількість/сума

За бух. обліком кількість/сума

Нестача кількість/сума

Залишки кількість/сума

013 Горбач Галина Мефодіївна — завідувач складу

1

Апарат для електрофорезу, шт. інв. № 1137361 (12/1978)

1,000/ 325,00

1,000/ 325,00

 

 

2

Прилад «Фотон», шт. інв. № 1137150 (05/1990)

1,000/ 165,00

1,000/ 165,00

 

 

3

Прилад для електр. введ. інсуліну, шт. інв. № 1137503 (07/1989)

1,000/ 195,00

1,000/ 195,00

 

 

4

Прилад «Фікус», шт. інв. № 1137304 (08/1984)

1,000/ 110,00

1,000/ 110,00

 

 

5

Прилад «Фотон», шт. інв. № 1137140 (05/1990)

1,000/ 165,00

1,000/ 165,00

 

 

6

Гемостат, шт. інв. № 1137517 (11/1991)

1,000/ 238,00

1,000/ 238,00

 

 

7

Гемостат, шт. інв. гр. 5518 (11/1991)

1,000/ 238,00

1,000/ 238,00

 

 

8

Електрокардіоскоп, шт. інв. № 10450201 (03/1992)

1,000/ 1790,00

1,000/ 1790,00

 

 

9

Електрокардіограф, шт. інв. № 1137314 (10/1992)

1,000/ 224,00

1,000/ 224,00

 

 

10

Коляска інвалідна (дитяча), шт. інв. № 10470259 (10/1993)

1,000/ 540,00

1,000/ 540,00

 

 

11

Кондиціонер БК 2300, шт. інв. № 10490684 (09/1994)

1,000/ 767,00

1,000/ 767,00

 

 

12

Спетрофотометр, шт. інв. № 10472511 (04/1999)

1,000/ 6048,00

1,000/ 6048,00

 

 

 

Разом за 013

12,00/ 10 805,00

12,00/ 10 805,00

0,000/ 0,00

0,000/ 0,00

Зазначені дії оформляються протоколом засідання комісії, які не пізніш як за 10 днів від дня закінчення інвентаризації мають бути затверджені керівником установи. На підставі зазначеного документа виявлені відхилення відображуються в бухгалтерському обліку:

  • надлишки необоротних активів підлягають оприбуткуванню та зарахуванню на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;
  • нестачі необоротних активів підлягають списанню з балансу установи з віднесенням сум збитків на винних осіб у разі виявлення останніх.

Основні бухгалтерські проведення з відображення в обліку результатів інвентаризації наведено в табл. 5.17.

Таблиця 5.17

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковані залишки необоротних активів, виявлених під час інвентаризації

103—122

401

2

Списано нестачу необоротних активів установи за результатами проведеної інвентаризації з віднесенням її на рахунок установи

401, 131—133

104—122

3

Списано нестачу необоротних активів установи, виявлену за результатами інвентаризації з віднесенням на винних осіб суми збитків;

401, 131—133

104—122

 

водночас виконується інший запис на суму, яка підлягає стягненню з винних осіб

363

642

Порядок розрахунків за нестачами та визначення їх розміру викладено в розд. 3. Списання нестачі необоротних активів здійснюють у зазначеному щойно порядку.

Тести до розділу 5

1. Які активи належать до основних засобів?

а) активи, термін експлуатації яких перевищує один рік, а вартість становить понад 500 грн за одиницю;

б) активи вартістю понад 500 грн за одиницю;

в) активи, термін експлуатації яких перевищує один рік;

г) активи, термін експлуатації яких перевищує один рік, а вартість менша 500 грн за одиницю.

2. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів?

а) на збільшення балансової вартості основних засобів;

б) на збільшення видатків установи;

в) на зменшення доходів установи;

г) на зменшення зносу основних засобів.

3. Доберіть у правій колонці річні норми зносу необоротних активів.

1. І група.

а) 100 %;

2. ІІ група.

б) 20 %;

3. ІІІ група.

в) 25 %;

 

г) 15 %;

 

д) 5 %.

4. Доберіть у правій колонці чинні обмеження на списання необоротних активів для бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету.

1. З дозволу керівників установи.

а) до 5000;

2. З дозволу вищої організації.

б) від 2500 до 5000;

3. З дозволу ГРК.

в) до 2500;

 

г) від 5000 до 10 000;

 

д) понад 5000;

 

е) понад 10 000.

5. Доберіть у правій колонці чинні обмеження на списання з балансів основних засобів установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

1. З дозволу керівників установи.

а) до 1000;

б) до 2500;

в) понад 2500;

г) більше 5000;

д) від 1000 до 2500;

е) від 2500 до 5000.

2. З дозволу вищої за підпорядкуванням організації.

3. З дозволу місцевої адміністрації.

 

 

6. Доберіть у правій колонці правильне визначення вартості необоротних активів.

1. Первісна вартість — це …. 2. Відновлювана вартість — це… 3. Залишкова вартість — це …

а) вартість на момент індексації;

б) первісна вартість за мінусом зносу;

в) вартість придбання або будівництва.

7. Назвіть правильний спосіб нарахування зносу основних засобів.

а) прямолінійний;

б) прискорений;

в) прямолінійний з поправними коефіцієнтами;

д) немає правильної відповіді.

8. Назвіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік.

а) Відновлювана вартість ;

б) Первісна вартість;

в)  Залишкова вартість;

г) немає правильної відповіді.

9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст наведених бухгалтерських проведень.

1. Дебет 103—109 Кредит 712. Кредит 401, 131 Дебет 812.

а) придбано основні засоби за рахунок коштів спеціального фонду;

б) придбано основні засоби за рахунок коштів загального фонду;

в) безкоштовно отримано основні засоби;

г) принято в експлуатацію заново зведені основні засоби.

2. Дебет 103 Кредит 401.

3. Дебет 104—109 Кредит 324.

Дебет 801 Кредит 324;

одночасно:

Дебет 801 Кредит 401

4. Дебет 104—109 Кредит 323

Дебет 811 Кредит 323;

одночасно:

Дебет 811 Кредит 401.

10. Доберіть у правій колонці бухгалтерські проведення до господарських операцій.

1. Нараховано знос основних засобів.

а) Дебет 401, 131 Кредит 104—109;

б) Дебет 401 Кредит 131;

в) Дебет 401, 131 Кредит 103;

одночасно:

Дебет 364 Кредит 642.

2. Списано непридатні до ви- користання основні засоби.

3. Реалізовано споруду.

11. Назвіть у поданому переліку необоротні активи на які знос не нараховується.

а) земельні ділянки;

б) робоча худоба;

в) багаторічні насадження;

г) бібліотечні фонди;

д) малоцінні необоротні матеріальні активи;

е) нематеріальні активи.

12. Для забезпечення попредметного обліку необоротним активам присвоюється:

а) інвентарний номер;

б) номенклатурний номер;

в) порядковий номер;

г) предметний номер;

д) інше. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування