Навигация
 
Главная - Бухгалтерский учет, аудит - Книги - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

РОЗДІЛ 7 ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ

Основні терміни і поняття:

Науково-дослідні роботи, витрати, калькуляція, статті калькулювання, елементи витрат, прямі витрати, непрямі витрати, собівартість, калькуляційна одиниця, об’єкт калькулювання, об’єкт обліку витрат, готова продукція, освітні послуги, медичні послуги, калькулювання послуг .

7.1. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами

7.1.1. Особливості наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з замовниками

До складу бюджетних установ, як уже зазначалося, входять наукові установи, зокрема науково-дослідні інститути, наукові інститути різної галузевої належності та ступеня підпорядкування. Основним продуктом їхньої діяльності є науково-технічна продукція, отримувана в результаті дослідної діяльності. Науково-дослідна діяльність являє собою специфічний вид виробництва, який має певні особливості. Загальні відмінності наукового виробництва такі:

 • Невизначеність, імовірнісний характер майбутнього результату. Зокрема, можна отримати як позитивний, так і негативний результат, що також є продуктом діяльності. Саме тому немає прямого зв’язку між витратами наукового виробництва й результатом: однакові аналогічні витрати не забезпечують аналогічних результатів.
 • Непередбачуваність досягнень, що пояснюється творчим характером наукової праці — доцільної діяльності людини з пізнання та теоретичної схематизації об’єктивних знань щодо дійсності.
 • Нематеріальний характер наукової продукції, що розкривається в головній властивості результату — інформаційності. За- значена властивість є похідною від інших характеристик результату — невідчужуваності, складності вимірювання. Втім, для забезпечення реалізації інформаційності результату нематеріальність продукції потребує її матеріального втілення на матеріальних носіях.
 • Неповторність наукової продукції, пов’язана із самими характеристиками наукової праці. Вона полягає в отриманні внаслідок кожного окремого дослідження результату, який не має аналогів.
 • Циклічність процесу наукового дослідження, яка пов’язана з етапами наукових досліджень. Цикли різняться часовими термінами, можуть бути досить тривалими, через що виникає розрив між початком роботи та отриманням результату.
 • Цілісність продукції наукового виробництва, що полягає в наданні статусу продукції кінцевому, а не проміжним за циклами результатам.
 • Продуктивність та високий рівень інтелектуальності продукції. Зазначена особливість пояснюється високим рівнем затрат праці в загальній структурі затрат наукового виробництва, при цьому в складі затрат праці безумовно переважає висококваліфікована праця наукових працівників.
 • Специфічність предмета праці, яким у цьому разі виступає сума нагромаджених знань у відповідній галузі. На відміну від матеріального виробництва зазначені предмети праці не споживаються повністю, а використовуються, впливаючи на результат дослідження.

Науково-дослідну діяльність державних наукових закладів можна поділити на основну й допоміжну. Згідно зі статусом права власності зазначених установ основною вважається діяльність з виконання замовлень держави, що здійснюється за рахунок її коштів. Відповідно додаткова наукова діяльність пов’язана з виконанням науково-дослідних робіт за договорами з замовниками за рахунок коштів останніх.

На відміну від наукової діяльності за бюджетною тематикою остання адаптована в межах категоріального апарату матеріального виробництва. Зокрема, у практиці планування та обліку використовуються на відміну поняття «видатки» терміни «витрати» та «собівартість».

Діяльність з виконання НДР за договорами є окремою ділянкою облікового процесу бюджетних науково-дослідних установ, що має такі завдання:

 • облік і контроль виконання тематичного плану в цілому й за окремими договорами;
 • формування своєчасної, повної та достовірної інформації про фактичні витрати на НДР;
 • обґрунтування розрахунків щодо собівартості НДР;
 • контроль за дотриманням планових показників собівартості та виявлення фінансових результатів за кожною темою;
 • контроль за здійсненням режиму економії та виявлення резервів зниження собівартості НДР.


 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування