Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

7.1.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР

Обліку витрат на НДР передує планування собівартості НДР, яке здійснюється під час розроблення перспективних, річних і квартальних планів. Об’єктом планування, обліку й калькулювання за замовленням є окремі теми згідно з їхніми етапами. Планування витрат на проведення НДР здійснює планово-економічна чи планово-виробнича служби науково-дослідної установи за окремими темами у вигляді адресного розрахунку кошторисної вартості та в цілому у формі зведеної калькуляції кошторисної вартості НДР (табл. 7.1). Облік та калькулювання НДР виконують позамовним методом.

Таблиця 7.1

ЗВЕДЕНА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ____________________________________________________________

(назва науково-технічної установи)

на 2003 рік

№ з/п

НДР (назва, код)

Калькуляційні статті витрат (код)

Усього витрат

Прибуток

Кошторисна вартість

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Усього 01—09

10

11

12

 

182

10

15

20

7

2

2

7

3

3

69

10

3

2

84

8

92

 

183

12

18

22

9

3

3

9

5

5

86

12

5

4

107

12

119

 

184

8

13

18

5

1

1

6

2

2

56

8

2

1

67

5

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

30

46

60

21

6

6

22

10

10

211

20

10

7

248

25

273

 

Керівник науково-технічної установи Швець В. П.

Керівник науково-виробничого відділу Шабунов К. П.

Головний бухгалтер Ярова Г. П.

Здійснення витрат відбувається за умов затвердженого тематичного плану наукової установи, факту укладання договору та надходження авансу замовника. Облік витрат здійснюється відповідно на підставі первинних документів, оформлених у встановленому порядку з зазначенням адресності здійснених витрат — шифру теми на кожному з документів.

У системі бухгалтерських рахунків для обліку витрат призначено активні субрахунки:

  • № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами»;
  • № 826 «Витрати до розподілу».

На субрахунку № 823 відображаються прямі витрати та накладні після розподілу на виконання НДР за договорами з підприємствами й організаціями. На дебет субрахунка відносяться всі витрати, за кредитом відображається фактична вартість виконаних НДР і зданих замовникові. Отже, залишок на субрахунку № 823 на кінець року може бути виключно за незакінченими роботами.

Субрахунок № 826 призначений для обліку витрат, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певну тему або на собівартість відповідної НДР. За дебетом відображаються витрати, за кредитом — їх списання в кінці місяця та розподіл на субрахунку № 823.

Аналітичний облік витрат на НДР ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення НДР, яка складується за кожною НДР згідно з калькуляційними номенклатурами статей (табл. 7.2).

Таблиця 7.2

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Нараховано заробітну плату безпосередньо виконавцям НДР

823

661

2

Нараховано заробітну плату адміністративно-управлінському й обслуговуючому персоналу

826

661

3

Проведено нарахування зборів до Пенсійного фонду на фонд оплати праці:

 

 

 

— безпосередніх виконавців

823

651

 

— адміністративно-управлінського обслуговуючого персоналу

826

651

Закінчення табл. 7.2

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

4

Проведено нарахування зборів до фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття на фонд оплати праці:

 

 

 

— безпосередніх виконавців

823

653

 

— управлінського та обслуговуючого персоналу

826

653

5

Проведено нарахування зборів до Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності на фонд оплати праці:

 

 

 

— безпосередніх виконавців

823

652

 

— адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу

826

652

6

Проведено нарахування зборів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань на фонд оплати праці:

 

 

 

— безпосередніх виконавців

823

654

 

— адміністративно-управлінського та обслуговуючого персоналу

826

654

7

Передано зі складу матеріали на НДР

823

231

8

Передано зі складу матеріали тривалого використання науковим підрозділам для виконання НДР;

118

231

 

водночас виконується інший запис

801, 802

401

9

Придбано спеціальне обладнання для виконання НДР:

 

 

 

— на суму без ПДВ

203

313, 323, 351, 364, 631, 635, 675

 

— на суму ПДВ

823

313, 323, 351, 364, 631, 635, 675

10

Передано спеціальне обладнання зі складі в науковий підрозділ для виконання НДР за договорами; водночас проводиться запис на позабалансовому рахунку 02

823

203

11

Перераховано з поточного, спеціального реєстраційного рахунків для обліку коштів, отриманих як плата за послуги спільним виконавцям, залученим для виконання окремих робіт з НДР

635

313, 323

12

Прийнято виконані роботи від співвиконавців

823

635

13

Повернуто на склад невикористані матеріали

231

823

14

Списано накладні витрати на прямі витрати за темами

823

826

Облік праці та заробітної плати ведеться залежно від системи організації оплати праці, рівня механізації обліково-обчислювальних робіт та інших умов. Заробітну плату за проведення відповідних НДР обчислюють на підставі оформлених належним чином нарядів, табелів, відомостей обліку відпрацьованого часу або обсягу виконаних робіт та інших документів за встановленою формою.

Облік матеріалів (сировина, куповані напівфабрикати, основні та допоміжні матеріали, паливо, комплектуючі вироби, запасні частини тощо) здійснюється за цінами придбання без податку на додану вартість (крім випадків, передбачених законодавством). Облік використання дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння ведеться відповідно до встановленого порядку. В основу бухгалтерського обліку покладено кількісний (кількісно-сортовий) і грошовий облік використання матеріалів у структурних підрозділах і на складах. Документи первинного обліку на використання матеріалів оформляють ті посадові особи, на яких покладено відповідальність за їх цільове використання. Матеріали, необхідні для проведення НДР, відпускаються за масою, об’ємом, площею чи кількістю відповідно до чинних норм використання та за наявності належно оформлених документів. Вартість витрачених матеріалів списується за фактичними витратами відповідно до документів чи звітів, що підтверджують ці витрати.

Вартість виконуваних робіт та послуг, що їх надають дослідні (експериментальні) виробництва, які не мають самостійного балансу, визначається на підставі фактичної суми витрат. Щомісяця зазначені суми відносяться на витрати для проведення відповідної НДР.

Видатки на поточний ремонт будівель, споруд, обладнання та інвентарю, що здійснюється у звітному році, включаються до витрат звітного року в міру їх виконання. Вартість поточного обслуговування обладнання та інших основних засобів включається до витрат на утримання та поточний ремонт будівель, споруд, обладнання й інвентарю.

Витрати на проведення НДР включаються до їх вартості за той звітний період, в якому їх здійснено, незалежно від часу оплати.

Прямі витрати відповідно до документів первинного обліку включаються до собівартості НДР безпосередньо за прямими ознаками. Накладні витрати щомісяця розподіляються пропорційно до заробітної плати персоналу, зайнятого проведенням НДР. Фактичні витрати на здійснення заходів з охорони праці (техніки безпеки, виробничої санітарії, вентиляції тощо), які не належать до капітальних робіт, включаються до накладних витрат. Облік накладних витрат має забезпечити узагальнення витрат відповідно до статей визначення фактичного розміру цих витрат в цілому по організації незалежно від джерел фінансування.

Фактична собівартість закінчених НДР визначається на підставі даних картки обліку фактичних витрат підсумовуванням витрат за калькуляційними статтями за весь період виконання НДР. При цьому виробнича собівартість розраховується як сума статей 01—09, усі витрати — як сума виробничої собівартості НДР і статей 10—12. Вартість НДР крім зазначених статей містить і прибуток.

З метою проведення аналізу використання коштів в організації на підставі картою витрат складається звіт про виконання кошторису витрат на проведення НДР та зведена відомість витрат на проведення НДР. Остання виконує, зокрема, роль інструмента звірки даних синтетичного й аналітичного обліку витрат за рахунком № 823 за яким ведеться відповідна накопичувальна відомість.

Залишене у виконавця після завершення чи припинення НДР обладнання, дослідні зразки, макети та інші вироби, придбані чи виготовлені в процесі роботи, мають бути проінвентаризовані та оприбутковані на баланс виконавця як безоплатне отримання майна. Знос предметів за період проведення НДР визначається комісією на підставі чинних норм зносу або експертним шляхом і відображається на відповідних рахунках бухгалтерського обліку. Акт інвентаризації затверджується керівником організації.

НДР, що не пройшли всі стадії виробництва, передбачені технічним завданням чи технологічним процесом, а також вироби, які не вкомплектовані та не пройшли випробувань і технічного приймання, належать до незавершеного виробництва. Витрати щодо незавершеного виробництва складаються з витрат, які здійснені безпосередньо організацією під час проведення НДР, і витрат на роботи, виконані сторонніми підприємствами, установами й організаціями та окремими особами.

Витрати на НДР, проведення яких припинено з різних причин, мають залишатися на балансі організації за фактичною вартістю до вирішення у встановленому порядку питання про списання цих витрат.

Завершені та прийняті НДР після остаточної оплати списуються з балансу організації в кореспонденції рахунків № 723 «Реалізація НДР за договорами» і № 823 «Витрати на НДР за договорами». 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування