Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
Бухгалтерський облік у бюджетних установах - Джога Р.Т.
<< Содержание < Предыдущая

8.3. Облік результатів виконання кошторису

Відповідно до інструкції «Про порядок складання за 2001 р. річних фінансових звітів установами і організаціями, які отримують кошти державного і/або місцевих бюджетів», затвердженої Наказом Державного казначейства України від 27.12.2001 № 225, усі доходи й видатки загального і спеціального фонду завершальними оборотами в кінці року списуються на результати виконання кошторису (зокрема доходи й видатки з незавершеного капітального будівництва). Крім того, на результати виконання кошторису списуються доходи й видатки за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ, вартість переоцінених запасів та матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації та нараховані курсові різниці. Також на результати фінансової діяльності в кінці кварталу відноситься депонентська та кредиторська заборгованість, терміни позовної давності якої минули, та безнадійна до стягнення дебіторська заборгованість.

Не списуються на результати фінансової діяльності витрати виробничих (навчальних майстерень, підсобних господарств за договорами з науково-дослідних робіт, з виготовлення експериментальних пристроїв тощо) за незакінченими або закінченими, але не зданими роботами.

Фінансовий результат складається з результату виконання кошторису загального та спеціального фондів окремо, за Порядком, визначеним Державним казначейством України від 02.01.2002 № 07-04/3-5 «Про порядок здійснення річних заключних оборотів».

Для визначення фінансового результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг, відповідно до кошторису установи, як за загальним так і за спеціальним фондами, за результатами року призначений рахунок № 43 «Результати виконання кошторисів».

Рахунок поділяється на субрахунки:

  • № 431 «Результат виконання кошторису за загальним фондом»;
  • № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Основні бухгалтерські проведення, за якими здійснюються річні завершальні обороти зі списання доходів та видатків бюджетних установ і виведення результатів фінансової діяльності установи, наведено в табл. 8.2.

Залишок на рахунку № 43 «Результати виконання кошторису» на кінець року обраховується розрахунковим способом, може бути як кредитовим, так і дебетовим та відображається в пасиві балансу у вигляді додаткового чи від’ємного сальдо. Наприклад, результат переоцінок (курсові різниці) може впливати як на збільшення доходів бюджетної установи, так і на збільшення видатків. Списання депонентської та кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув, збільшує доходи, а списана безнадійна до стягнення дебіторська заборгованість із простроченими строками позовної давності збільшує видатки.

Таблиця 8.2

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВЕДЕННЯ З ОБЛІКУ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗА ВИДАТКАМИ

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списано отриманих за поточних рік асигнувань загального фонду бюджету

701, 702, 681

431

2

Списано отриманих за поточний рік доходів спеціального фонду бюджету:

 

 

 

— доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

711

432

 

— доходи за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ

712

732

 

— доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

 

— доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

715

432

 

— доходи за витратами майбутніх періодів (доходи, отримані в минулому бюджетному році, але використані в поточному році), наприклад плата за навчання, перерахована за весь навчальний рік

716

432

3

Списано доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт:

 

 

 

— реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

721

432

 

— реалізація продукції підсобних (навчальних) майстерень

722

432

 

— реалізація науково-дослідних робіт за договорами

723

432

4

Списано інші доходи бюджетних установ

741

432

5

Списано видатків поточного року, проведених за рахунок коштів загального фонду бюджету, зокрема витрати за незакінченими або закінченими, але не зданими в експлуатацію об’єктами капітального будівництва

431

801, 802

6

Списано видатки спеціального фонду:

 

 

 

— видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

432

811

 

— видатки за іншими джерелами власних надходжень

432

812

 

— видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

432

813

Закінчення табл. 8.2

№ з/п

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

7

Списано виробничі витрати за закінченими і зданими роботами:

 

 

 

— витрати виробничих (навчальних) майстерень

432

821

 

— витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

432

822

 

— витрати на науково-дослідні роботи за договорами

432

823

 

— видатки до розподілу

432

826

8

Списано вартість переоцінених запасів та матеріалів, а також таких, що отримані від ліквідації, розбирання матеріальних цінностей, оприбутковані за результатами інвентаризації

441

431, 432

9

Списано нараховані курсові різниці:

 

 

 

— додатні

442

431, 432

 

— від’ємні

431, 432

442

Механізм розрахунку результату фінансової діяльності установи за загальним фондом і методику його аналізу ілюструють табл. 8.3 і 8.4.

Списання завершальними оборотами доходів та видатків загального фонду на результат фінансової діяльності року відображене такими бухгалтерськими записами:

Дебет

701

Кредит

431

11 617 264 грн.

Дебет

431

Кредит

801

11 464 301 грн.

Отже, на результати фінансової діяльності виконання кошторису за загальним фондом списано доходів загального фонду 11 617 264 грн. З них отримані асигнування — 9 446 067 грн, асигнування незавершеного капітального будівництва на початок року — 2 010 196 грн, інші доходи — поповнення бюджету за рахунок спец. фонду — 130 837 та погашення заборгованості з енергоносіїв за 2000 р. — 30 164 грн, списані видатки за загальним фондом у сумі 1 146 301 грн, зокрема видатки за незавершеним капітальним будівництвом — 2 841 408 грн.

Фінансовий результат за загальним фондом склав 159 216 грн, який можна розшифрувати так:

непрофінансовані видатки

по КЕКВ

1161—4893 грн

 

 

1162—55 055 грн

та невикористані асигнування

по КЕКВ

1163—10 328 грн

за видатками

 

1164—33 795 грн

 

 

2123—168 788 грн.

Таблиця 8.3

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ У ПОТОЧНОМУ РОЦІ

№ з/п

Зміст показників та операцій

Сума, грн

1

Затверджено кошторисом доходів на рік

9 720 020

2

Результат виконання кошторису за минулий рік

6254

3

Асигнування незавершеного капітального будівництва на початок року (у 2000 р. на результат виконання кошторису не списувалися)

2 010 067

4

Надійшло за поточний рік коштів на видатки установи

9 446 047

5

Спрямовано власних коштів на покриття видатків загального фонду, зокрема за КЕКВ (код економічної класифікації видатків):

130 837

— 1138

58 409

— 1161

42 364

— 1163

30 164

6

Погашено кредиторську заборгованість за електроенергію за минулий рік

30 164

7

Фактичні видатки загального фонду за поточний рік

10 082 497

8

Фактичні видатки незавершеного капітального будівництва на початок року

1 381 804

9

Списано завершальними оборотами доходи загального фонду (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6)

11 617 364

10

Списано завершальними оборотами видатки загального фонду (п. 7 + п. 8)

11 464 301

11

Фінансовий результат за загальним фондом (п. 2 + п. 9 – п. 10)

159 217

Таблиця 8.4

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТУ ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗА ЗАГАЛЬНИМ ФОНДОМ

Показники

КЕКВ

Затверджений кошторис

Надійшло асигнувань

Фактичні видатки

Непрофінансовані видатки

Невикористані асигнування

Заробітна плата

1111

3 944 844

3 944 844

3 944 844

Нарахування на з/п

1120

1 479 316

1 479 316

1 479 316

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

7100

Продукти харчування

1133

1960

1960

1960

Поточний ремонт обладнання, інвентарю та будівель

1137

5000

5000

5000

Послуги з
в’язку

1138

38 500

38 500

96 909

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

50 000

30 000

30 000

 

Оплата теплопостачання

1161

195 000

74 747

121 904

4893

Оплата водопостачання та водовідведення

1162

153 000

93 000

148 055

55 055

Оплата електроенергії

1163

353 00

303 000

353 000

10 328

Оплата природного газу

1164

402 300

402 300

368 505

33 795

Оплата інших комунальних послуг

1165

50 000

43 400

43 400

Стипендії

1342

1 962 000

1 962 000

1 962 000

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

28 000

20 000

20 000

Інше будівництво

2123

1 000 000

1 000 000

1 459 604

168 788

Капітальний ремонт та реконструкція інших об’єктів

2133

50 000

48 000

48 000

Усього

 

9 720 020

9 446 067

10 082 497

59 948

212 911

Залишок результату виконання кошторису за загальним фондом за 2000 р. у сумі 6254 грн підлягає окремій розшифровці.

Непрофінансовані та невикористані асигнування за вказаними видатками свідчать про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості установи, що відображено у звітності ф. № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ».

Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису установи за загальним та спеціальним фондами відображаються окремо за загальним та спеціальним фондом у меморіальному ордері № 14.

Аналітичний облік за субрахунками № 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на картках ф. № 292а (у книзі ф. № 292) або в машинограмі «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Тести до розділу 8

1. Назвіть складові власного капіталу бюджетних установ.

а) статутний капітал;

б) фонд у необоротних активах;

в) фонд у МШП;

г) нерозділений капітал.

2. Назвіть функції власного капіталу бюджетних установ.

а) довгострокового фінансування;

б) визначення ступеня незалежності;

в) розподілу доходів і активів;

г) фінансування ризику.

3. Фонди бюджетних установ формуються за рахунок:

а) бюджетних установ;

б) гуманітарної допомоги;

в) внесків працівників;

г) Фонду соціального страхування.

4. Результати виконання кошторису визначаються:

а) наприкінці бюджетного року;

б) щоквартально;

в) після коригування кошторису;

г) щомісячно. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування