Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.3.2. Концептуальні передумови побудови бухгалтерського обліку

Для побудови бухгалтерського обліку насамперед слід виходити з тих функцій, які виконує бухгалтерський облік в управлінні.

Найважливішими функціями бухгалтерського обліку в управлінні вважаються: інформаційна, контрольна, оцінювальна та аналітична.

Ще одним вихідним пунктом, покладеним в основу побудови бухгалтерського обліку, є вимоги, які ставляться перед ним різними користувачами бухгалтерської інформації. До таких вимог належать: порівнюваність показників обліку з показниками бізнес-плану; своєчасність, точність, об’єктивність, зрозумілість, доступність, економічність обліку.

Порівнюваність показників обліку з показниками бізнес-плану є однією з найважливіших вимог бухгалтерського обліку. Виконання її сприяє найефективнішому використанню обліку для контролю за виконанням бізнес-плану і передбачає здійснення поточного обліку господарської діяльності щодо системи основних показників, передбачених бізнес-планом. Важливою передумовою виконання цієї вимоги є наявність єдиної методології обліку господарської діяльності стосовно показників плану і методології планування. Це забезпечує порівнянність показників обліку з показниками бізнес-плану і здійснення контролю за ходом виконання намічених завдань.

Своєчасність обліку передбачає таку його організацію, яка забезпечувала б повсякденний облік наявності і руху ресурсів господарства і здійснюваних процесів господарської діяльності. Обліковані ресурси і процеси слід своєчасно узагальнювати і в установлені строки (щоденно, наприкінці місяця, за минулий місяць тощо) подавати відповідні зведення керівництву господарства, іншим споживачам інформації. Своєчасність одержання показників набуває особливої актуальності, оскільки вони дають необхідну інформацію для управління господарством, виявлення ступеня виконання бізнес-плану кожною дільницею господарства, охорони власності, а також для розробки заходів щодо удосконалення роботи підприємства. Дані обліку, подані пізніше встановленого строку, не можна ефективно використати для оперативного ке-рівництва.

Своєчасність обліку забезпечується раціональною організа-цією облікового процесу і максимальною автоматизацією відпо-відних робіт.

Точність і об’єктивність. Облік має правильно, адекватно відображувати процеси діяльності господарства. Усі господарські явища та процеси мають обчислюватися точно, без помилок, згідно з обраною методологією. Ця вимога особливо важлива, оскільки показники обліку використовуються для прийняття рішень щодо розвитку і управління господарством. Неправильні й неточні показники можуть завдати великої шкоди, тому працівники обліку несуть відповідальність за їх точність і об’єктивність.
Чіткість і доступність. Ця вимога обліку передбачає широке використання показників обліку власником, партнером тощо.

Важлива роль належить такій передумові, як майнова самостійність підприємства. Підприємству потрібне власне майно, власний баланс. Будь-яка фірма має право купівлі, продажу, використання власного майна. Підприємство не відповідає за борги засновника, а засновник — за борги підприємства.

Економічність обліку. Облік, відповідаючи всім вимогам, водночас має відбуватися з мінімальними затратами засобів і праці. Особливої актуальності ця вимога набуває в сучасних умовах, коли швидко зростає виробництво і різко збільшується обсяг облікової інформації. Досягається економічність обліку централізацією, розробкою і впровадженням найбільш раціональних і простих форм та методів обліку, широким використанням засобів обчислювальної техніки. Проте така вимога в жодному разі не повинна знижувати якості обліку. Навпаки, підвищення якості обліку має супроводжуватись зменшенням чисельності осіб, зайнятих обліковою роботою, заміною ручної праці машинною.

Виконання вимог, поставлених перед обліком, — це не разовий захід. Додержувати й удосконалювати їх згідно з потребами життя слід щодня у процесі обліку. Те, що сьогодні вважається досконалим, завтра вже може застаріти. Лише за умови творчого виконання перелічених вимог облік може бути ефективним.

Одна з передумов побудови бухгалтерського обліку є безперервність подальшої діяльності (going concern). Це означає, що бухгалтерські працівники впевнені в продовженні діяльності протягом розумного періоду часу, коли відсутні підстави для протилежної думки, а також що господарська одиниця не буде ліквідована в найближчому майбутньому. Ця передумова є основою для внесення до балансу статей за їх фактичною собівартістю, а не за ринковою ціною активів і зобов’язань, які й будуть реалізовані в разі ліквідації згаданої господарської одиниці. На таких самих підставах необхідно складати звіт про прибуток, вносячи до балансу лише таку частку валових надходжень і витрат, котрі надійшли і нараховані у процесі поточної діяльності.

В деяких країнах (наприклад, у Росії) цю передумову бухгалтерського обліку називають передумовою «діючого підприємства». Одного разу створене підприємство, як передбачається, працюватиме як завгодно довго (практично вічно). А отже, бухгалтер не повинен постійно змінювати вартість економічних ресурсів підприємства згідно з поточною ринковою вартістю. І лише в разі закриття підприємства доведеться оцінювати його ресурси за ліквідаційною (ринковою) вартістю. 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування