Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.6.4.5. Коротка характеристика основних форм бухгалтерської звітності

Найважливішими фінансовими звітними документами, які подаються підприємством, є баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки.

Баланс являє собою таблицю фінансового стану підприємства на конкретний день. Він складається шляхом перерахування активів і пасивів підприємства. Активи — це те, чим володіє підприємство, і те, що йому заборгували; пасиви — це вкладення коштів та суми заборгованості самого підприємства. Сума активів завжди має дорівнювати сумі пасивів.

У звіті про фінансові результати прибутки та збитки фіксуються доходи, одержані підприємством за певний період, і витрати, зроблені підприємством за цей самий період. Якщо одержані доходи перевищують зроблені витрати, це означає, що підприємство одержало прибуток; якщо зроблені витрати перевищують одержані доходи — підприємство зазнає збитків.

Названі щойно два фінансові звіти формуються методом нарахувань, а не касовим методом. Це означає, що доходи, зареєстровані у звіті про прибутки та збитки, являють собою доходи, одержані за даний період, а не просто кошти, які надійшли за цей період; аналогічно витрати відображаються у звіті про прибутки і збитки в момент їх виникнення, а не в момент їх оплати.

Ця особливість вельми значуща. Якщо підприємство продає товари в кредит, дохід утворюється в момент продажу, проте гроші можуть надійти й пізніше. Аналогічно, коли підприємство отримує товари в кредит, то має відразу відобразити цей факт купівлі у звіті про прибутки і збитки, незважаючи на те, що оплата буде зроблена пізніше.

Звіт про прибутки і збитки не дає достатньої інформації про те, чи дозволяє наявний прибуток сформувати достатню кількість ліквідних коштів для забезпечення платоспроможності підприємства. Прибуток, одержаний підприємством, може значно відрізнятися від його чисто вільних коштів. А тому цілком рентабельне підприємство може відчувати серйозну нестачу коштів.

Прибуток і рух грошових коштів різняться з цілої низки причин (цей перелік вичерпно буде розглянуто одночасно з методиками складання звітності).

Ні баланс, ні звіт про фінансові результати — прибутки та збитки — не відбиває приплив, відплив і внутрішній рух коштів підприємства. баланс — це статистичне відображення стану економічного об’єкта на даний момент. Можна порівняти баланс на кінець року з балансом на кінець попереднього року і відмітити різницю (наприклад, у готівці, оборотному капіталі, основних засобах, акціонерному капіталі й т. ін.). Але попри те, що баланс попереднього року і баланс поточного року містять корисні аналітичні дані, з них неможливо одержати повну картину руху коштів протягом даного періоду. Баланси статичні, тоді як рух коштів — динамічний процес.

З огляду на те, що ні баланс, ані звіт про прибутки та збитки не дають задовільного пояснення тому, як підприємство одержує і використовує свої грошові кошти, для заповнення цієї інформаційної прогалини введено звіт про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів — це документ-доказ, який дає змогу показати, звідки підприємство одержує гроші і як вони потім використовуються. Зокрема він показує, в яких розмірах прибуток спрямовується на придбання ресурсів, а також дає змогу побачити, чи формує підприємство досить коштів для задоволення своїх потреб, чи перебуває в такому стані, що його ліквідність погіршується (і, мабуть, погіршуватиметься).

Ще однією характеристикою звіту про грошові кошти є те, що він пов’язує суму прибутку, одержану за певний період, з приростом або зменшенням обігових коштів за цей самий період. Обігові кошти складаються із запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості (за винятком розрахунків щодо закупівлі в кредит, дивідендів до виплати і податків) і ліквідних коштів. Ліквідні кошти — це залишки в касі і на банківському рахунку (за кредитом або овердрафтом), а також короткострокові вкладення, які можна швидко реалізувати за готівку.

Звіт про власний капітал являє собою таблицю, яка характеризує структуру власного капіталу підприємства за видами (статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал тощо) та статтями, що характеризують стан та зміни стану кожного виду за звітний період.

Примітки до фінансових звітів — це різного роду пояснення, які характеризують діяльність підприємства за звітний період. Зокрема висвітлюється: обрана облікова політика, застосованих принципів оцінки статей звітності, інформація, яка не наведена у фінансових звітах, але є обов’язковою за відповідними положеннями (стандартами). Інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Нижче наводимо структуру основних форм фінансової звітності.

1. Структура Балансу (фінансового звіту).

Форма № 1

Баланс на _____________ 200__ р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

Код рядків

На початок звітного пе- ріоду

На кінець звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

Баланс

 

 

 

2. Структура звіту про фінансові результати

Форма № 2

Звіт про фінансові результати за ____________ 200_ р.

I. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

 

 

 

 

Разом

 

 

 

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

3. Структура звіту про рух грошових коштів

Форма № 3

Звіт про рух грошових коштів за ____________ 200_ р.

Статті

Код

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

4. Структура звіту про власний капітал

Форма № 4

Звіт про власний капітал за ___________ 200_ р.

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений капітал

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом 
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування