Навигация
 
Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
Бухгалтерський облік - Сопко В.В.
<< Содержание < Предыдущая

А.7.3.2. Принцип двоїстого групування господарських фактів

Основою побудови бухгалтерського балансу є подвійне групування господарських фактів, явищ і процесів за функціональною роллю у процесі виробництва, з одного боку, та за джерелами їх утворення (відповідно до власності), з іншого. Об’єкти господарювання у бухгалтерському обліку зазнають у балансі подвійного групування. Отже, бухгалтерський баланс — це прийом (спосіб) відображення стану господарських фактів — явищ і процесів — за ознаками їх ставлення до продуктивних сил (майновий аспект групування) і виробничих відносин (власницький аспект групування) на певний момент часу.

Технічний бухгалтерський баланс — це таблиця, в якій наведено характеристику стану майна господарства за певними ознаками поділу продуктивних сил (основні засоби, матеріали, гроші) у вартісному вираженні і характеристику того самого майна з власницьких відносин (скільки власних і позичених коштів укладено в господарство, господарську діяльність). Перший аспект має назву «актив», другий — «пасив».

Двоїстий характер господарства за балансовим методом ілюструє табл. А.7.1, ав, де наведено три балансові схеми господарства: табл. А.7.1.а — початковий баланс; табл. А.7.1.б — баланс через рік (з прибутками) та табл. А.10.1.в — баланс через три місяці (зі збитками)

Як бачимо з таблиць, у бухгалтерському балансі постійно підтримується рівність загального розміру засобів господарювання та їхніх джерел у показниках активу і пасиву.

Загальна сума активу і пасиву називається «валютою» балансу. У бухгалтерському балансі реалізується метод подвійності відображення, групування, узагальнення та порівняння інформації про господарські факти, явища і процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Порівняння забезпечує рівність підсумків активу та пасиву, порівняння їх як сукупностей, тобто різних аспектів одного й того самого явища — засобів господарювання.

Отже, зробимо висновки. У бухгалтерському балансі порівнюються дві величини: з одного боку, сукупність засобів господарювання, згрупованих за їхньою функціональною роллю у господарстві, а з іншого — сукупність джерел цих засобів, згрупованих за ознаками їхньої належності (власності). Перша величина показує, якими засобами власник (господарство) володіє (виробничий, фінансовий потенціал), а друга — хто є власником цих засобів — з яких джерел ці засоби утворилися (рівень господарської самостійності).

Метод подвійності передбачає групування засобів господарювання (господарства) у двох аспектах на певну дату. Це означає, що двоїсте відображення засобів господарювання можна унаочнити у вигляді таблиці спеціальної будови. Найзагальнішу форму балансу ілюструє табл. А.7.2. Ліву половину таблиці називають активом (слово «Актив» записують у лівому верхньому куті). Праву половину називають пасивом (слово «Пасив» записують у правому верхньому куті). Такий підхід до будови таблиці балансу і термінів, які в ній застосовуються, суто формальний.

Таблиця А.7.1.а

Баланс господарства на 01.01.200__ р.

Актив

Сума,грн

Пасив

Сума, грн

1.Господарські засоби

(Ресурси)

2000

1. Власний капітал засновників

2. Позичений капітал Позичені джерела

1600

400

разом :

2000

разом:

2000

Таблиця А.7.1.б

Баланс господарства на 31.12.200__ р.

Актив

Сума, грн

Пасив

сума,грн

1. Господарські засоби

(Ресурси)

2200

1.Власний капітал засновників

2. Позичений капітал Позичені джерела 3. Результат роботи (прибуток)

1500

600

100

Разом:

2200

Разом:

2200

Таблиця А.7.1.в

Баланс господарства на 01.04.200__ р.

Актив

Сума, грн

Пасив

Сума,грн

1. Господарські засоби

(Ресурси)

1900

1.Власний капітал засновників

2. Позичений капітал Позичені джерела

3. Результат роботи (збиток)

1500

600

– 200

Разом:

1900

Разом:

1900

Проте актив і пасив — не прості терміни. Це економічні характеристики. Актив балансу — конкретна форма існування продуктивних сил певної господарської системи (формування) (матеріали, основні засоби, кошти, продукція тощо) у вартісному вираженні. Пасив — сума власних і позичених (від банку, господарських формувань, держави) коштів для господарювання, що виражає виробничі (господарські) відносини.

Таблиця А.7.2

Баланс на 01.12.200__ р.

Актив

Сума,грн

Пасив

Сума,грн

Засоби виробництва за функціональною роллю і ознакою продуктивних сил (назва, тип тощо)

 

Засоби виробництва за ознакою джерел їч утворення і ознакою виробничих(правових) відносин (особа) власності

 

Основні засоби

матеріали

Паливо

Незавершене виробництво

готова продукція

каса

Розрахунковий рахунок

Розрахункі з дебіторами

1000

600

100

150

70

10

200

70

Статутний капітал

Резервний капітал

Додатковий капітал

Нерозподілений прибуток

кредити банків

Кредитори

800

700

360

240

100

Баланс

2200

Баланс

2200

Актив балансу в юридичному розумінні характеризує суму засобів за функціональною ознакою, якими господарство керується, розпоряджається і володіє, а також є власником у тій частині, яка відповідає сумі його власних внесків, вкладених у діяльність та показаних у пасиві.

Пасив балансу в юридичному розумінні характеризує виробничі правові відносини та відносини власності, які виникли між господарством та іншими суб’єктами господарювання — підприємствами, банками, кредиторами у результаті господарської діяльності.

Бухгалтерський баланс відображає економіко-правовий фінансовий стан господарства, містить дані про стан господарських засобів, джерела їх утворення, фінансові результати, систему взаємовідносин, систему боргових (розрахункових) відносин (вимог або зобов’язань).

Баланс є синтетичним узагальненням показників для аналізу господарської діяльності.

Слово «баланс» як термін має різні значення. Щодо бухгалтерського обліку, його використовують так.

1. Як таблицю, де господарські факти — явища й процеси — відображені у двох аспектах-розрізах (активі та пасиві).

2. Як елемент методу бухгалтерського обліку, з допомогою якого господарські факти — явища та процеси — відображаються в двох аспектах-розрізах: за функціональною ознакою як продуктивні сили і за джерелами їх утворення як виробничі відносини, що характеризують відносини власності.

3. У таблиці замість слова «Разом» користуються словом «Баланс», з допомогою якого визначають рівність підсумків активу та пасиву.

Зауважимо, що термін «баланс» в економіці використовують досить часто. Наприклад, «Баланс палива», «Баланс робочої сили» тощо.

Проте завжди сутність балансового методу зводиться до того, що з його допомогою визначається якесь явище у двох аспектах-розрізах, що становлять його зміст.

  
Главная
Банковское дело
Бухгалтерский учет, аудит
Инвестиции
Экономика
Налоги
Финансы
Финансовое право
Прочие дисциплины
Карта сайта
Pidru4niki.com - підручники, реферати, лекції
Правила користування